• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Έλεγχοι και διασταυρώσεις από ΓΓΔΕ

Εντατικούς ελέγχους και διασταυρώσεις ετοιμάζει η ΓΓΔΕ. Ζητά ως 31 Μαρτίου από τράπεζες, ασφαλιστικές, χρηματιστήριο κ.ά. αναλυτικά στοιχεία για τα πραγματικά δεδομένα των φορολογουμένων. .

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, τροποποιείται ουσιαστικά η προηγούμενη αντίστοιχη απόφαση του Χ. Θεοχάρη. Αυξάνονται τα όρια πάνω από τα οποία οι τράπεζες υποχρεούνται σε ετήσια αποστολή στοιχείων για καταθέσεις (από 50.000 σε 100.000 ευρώ) και για τα χαρτοφυλάκια κινητών αξιών (από 100.000 σε 200.000 ευρώ) αλλά μπαίνουν στο μικροσκόπιο και νέα δεδομένα. Μερίσματα, τοκοχρεολυτικές δόσεις για πάσης φύσεως δάνεια, στοιχεία για ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία ήταν εκτός της λίστας αποστελλομένων στοιχείων στη ΓΓΔΕ.

Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται στη βάση διασταυρώσεων από τη ΓΓΔΕ ενώ χτίζουν το προφίλ των φορολογουμένων στο Περιουσιολόγιο, το οποίο όμως σύμφωνα με τα νέα δεδομένα δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί πλήρως πριν από τον Ιούνιο του 2016.

Αναλυτικά με την απόφαση Σαββαΐδου οι τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ -0,81%και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να στείλουν έως τις 31 Μαρτίου στοιχεία αναφορικά με:

1. Καταθέσεις. Αποστέλλονται στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ.

β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού.

γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου.

δ) Αριθμός λογαριασμού.

ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ.

στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ.

ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό.

η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο.

θ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217.

2. Κινητές αξίες. Διαβιβάζονται στοιχεία χαρτοφυλακίου φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν:

α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων.

β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου.

γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου.

δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31η/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο.

ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

3. Μερίσματα. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα στοιχεία αφορούν:

α) Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων.

β) Α.Φ.Μ. των δικαιούχων.

γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου.

δ) Τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι.

ε) Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα.

στ) Α.Φ.Μ .της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα.

ζ) Το ποσό του μερίσματος.

η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα.

θ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

4. Δάνεια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβεβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

Τα στοιχεία αφορούν:

α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος.

β) Είδος δανείου (1:Στεγαστικό, 2:Καταναλωτικό, 3:Άλλο).

γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ.

δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.

ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο).

στ) Πλήθος οφειλετών – συνοφειλετών.

ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου.

η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη.

θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία ζ, η και θ επαναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν υπάρχουν συνοφειλέτες.

5. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.