• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Έσοδα: Η πραγματικότητα μπορεί να σας εκπλήξει Παναγιώτης Μπούντρος, KPMG

Ευαγγελία Καρατσόρη

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG

IFRS 15 (Έσοδα), IFRS 16 (Μισθώσεις), IFRS 9 (Χρηματοοικονομικά Μέσα)… Από το 2018 και έπειτα, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες λογιστικές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας. Όλοι οι stakeholders θα περιμένουν να ενημερωθούν σχετικά με τις επιπτώσεις και η έγκαιρη προετοιμασία μοιάζει να είναι μονόδρομος!

Αναφορικά με το IFRS 15, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι οικονομικοί διευθυντές είτε έχουν προσδιορίσει ένα ευρύτερο φάσμα συμβατικών όρων από το αναμενόμενο, καθιστώντας τον αντίκτυπο του IFRS 15 πολύ μεγαλύτερο, είτε έχουν υποτιμήσει τις εμπορικές ευκαιρίες που προκύπτουν από το νέο πρότυπο. Οι επιπτώσεις του IFRS 15 μπορεί να είναι πολυεπίπεδες, επηρεάζοντας τα πάντα, από το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) μέχρι τα συστήματα και τις διαδικασίες. Το IFRS 15 πρέπει να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες των οικονομικών διευθύνσεων για τους προσεχείς μήνες, όχι μόνο για να αποφευχθεί μια κρίση αλλά και για να διασφαλιστεί το εμπορικό πλεονέκτημα της επιχείρησης.

Δέκα λόγοι για τους οποίους οι οικονομικοί διευθυντές πρέπει να προβληματιστούν

1. Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) ενδέχεται να επηρεαστούν από απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Η επίσπευση καταγραφής των εσόδων κατά τη μετάβαση θα μπορούσε να οδηγήσει πρόωρα σε πληρωτέο φόρο, παρόλο που οι σχετικές ταμειακές ροές δεν θα έχουν ακόμη λάβει χώρα.

3. Πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι ώστε να επιτευχθεί η διαδικασία μετάβασης εντός του χρονοδιαγράμματος. Οι εμπορικοί διευθυντές πρέπει να ενταχθούν στην ομάδα υλοποίησης. Η σωστή λογιστική αντιμετώπιση θα επιτευχθεί μόνο εάν οι λογιστές κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι συμβάσεις στην πράξη. Για να εξασφαλιστούν οι σωστοί πόροι, θα χρειαστεί να υπάρχει η κατάλληλη συναίνεση. Πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός υποστήριξης και κατανόησης σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου για να συμβεί αυτό.

4. Οι ρυθμιστικές αρχές θα αναζητήσουν σχετικές αναλύσεις που θα δείχνουν πώς πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν. Θα χρειαστεί να υπάρχει τεκμηρίωση που να μπορεί να ανταποκριθεί στον λεπτομερή έλεγχο της ρυθμιστικής αρχής, ακόμη και αν το IFRS 15 έχει ελάχιστη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

5. Οι νέοι σύνθετοι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εμπεδωθούν και από άλλες ομάδες, πέρα από τη χρηματοοικονομική λειτουργία, π.χ. σε ομάδες προσφορών/πωλήσεων, συστήματα πληροφορικής, καθώς και σε ομάδες φορολογικές και σχέσεων με επενδυτές.

6. Οι διαδικασίες και τα συστήματα πληροφορικής ενδέχεται να πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στη νέα μεθοδολογία επιμερισμού, τις νέες κατηγορίες λογαριασμών και εντοπισμού προϊόντων, τα έσοδα και το κόστος στον τελικό πελάτη.

7. Οι επενδυτές θα πρέπει να εκπαιδευθούν σχετικά με την αλλαγή στη νέα δομή των εσόδων.

8. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να γνωστοποιούν νέες κρίσεις και ενδεχομένως ευαίσθητες πληροφορίες, π.χ. τη μέση διάρκεια ύπαρξης των πελατών.

9. Γνωστοποιήσεις πριν από την εφαρμογή, τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές, θα απαιτηθούν στις ενδιάμεσες και ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2017.

10. Η εφαρμογή των IFRS 9 και IFRS 16 βρίσκεται μπροστά μας. Είναι η επιχείρηση έτοιμη για κάποιες από τις μεγαλύτερες λογιστικές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας;

Οι ευκαιρίες

Η εισαγωγή του νέου IFRS δεν συνοδεύεται μόνο από «προβλήματα». Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και ως μια καλή ευκαιρία να τεθούν σε άλλη βάση σημαντικά θέματα. Εάν θέλαμε να τις ομαδοποιήσουμε σε κατηγορίες, θα λέγαμε ότι οι βασικότερες ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν είναι οι παρακάτω:

– Οι συμβάσεις μπορούν να επαναδιαπραγματευθούν ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο λογιστικό αποτέλεσμα και να εξασφαλιστεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

– Η κερδοφορία σε επίπεδο προϊόντος και η κοστολόγηση που δεν είναι εμφανής επειδή δεν έχει γίνει διαχωρισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης μπορεί να αναθεωρηθεί.

– Τυχόν υπάρχοντα/προγραμματισμένα έργα αλλαγής/μετασχηματισμού συστημάτων μπορούν να ενσωματώσουν τις αλλαγές για το IFRS 15 –και πιθανώς για τα IFRS 9 και IFRS 16.

Η καλή ενημέρωση και η σωστή προετοιμασία των οικονομικών διευθύνσεων είναι αυτή που θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή της λογιστικής των εσόδων. Η ψύχραιμη διαχείριση του θέματος θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις δυσκολίες σε ευκαιρίες, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.