• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας: Αντίδραση στη μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

Μέρος 2ο

Βασίλειος Μπερτζελέτος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Ποιοτικός Έλεγχος ΣΟΕΛ

ACCOUNTANCY

GREECE.29

Σε προηγούμενη αρθρογραφία παρουσιάστηκαν τα κυριότερα σημεία των τμημάτων 225 και 360 για ζητήματα μη συμμόρφωσης ή υποψίας μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς (εφεξής, για λόγους συντομίας, θα χρησιμοποιηθεί το ακρωνύμιο του αγγλικού όρου NOCLAR), που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές έκδοσης 2016 (εφεξής «Κώδικας») που εξέδωσε το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (εφεξής IESBA).

Τον Φεβρουάριο του 2017 το επιστημονικό προσωπικό του IESBA εξέδωσε δύο δημοσιεύσεις σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προκειμένου να βοηθήσει τους νομοθέτες τής κάθε χώρας, τις επαγγελματικές ενώσεις μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (εφεξής IFAC) και τους επαγγελματίες λογιστές, σε δημόσια άσκηση του επαγγέλματος (PAPPs) και σε επιχειρήσεις (PAIBs), στην υιοθέτηση και εφαρμογή των τμημάτων 225 και 360.

Τα δύο δημοσιευθέντα έγγραφα δεν τροποποιούν ή υπερβαίνουν τον Κώδικα, ούτε συνιστούν υποκατάστατο αυτού. Ωστόσο, αποτελούν χρήσιμο υλικό ερμηνείας των διατάξεων του Κώδικα, που θα πρέπει να μελετήσουν και να συμβουλευτούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση ορισμένων εκ των ερωτήσεων – απαντήσεων, δίχως να εκφράζονται προσωπικές απόψεις, ούτε έχουν επιλεγεί βάσει κάποιων κριτηρίων. Για την πλήρη ενημέρωσή του, ο αναγνώστης πρέπει να ανατρέξει στα σχετικά έγγραφα.

Μέρος Α: Αντιδράσεις στη μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς για επαγγελματίες λογιστές σε δημόσια άσκηση του επαγγέλματος

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Υποχρέωση για εντοπισμό ζητημάτων NOCLAR

Ερώτημα: Απαιτεί ο Κώδικας από τους επαγγελματίες λογιστές να εντοπίζουν ζητήματα NOCLAR στους πελάτες τους;

Απάντηση: Ο Κώδικας απαιτεί από τους επαγγελματίες λογιστές να πράξουν ανάλογα όταν λάβουν γνώση ή υποπτεύονται ζητήματα NOCLAR στους πελάτες τους, δίχως ωστόσο να τους επιβάλλει να διενεργήσουν σχετικές διαδικασίες για τον εντοπισμό ζητημάτων NOCLAR. Αντιθέτως, όταν διενεργείται έλεγχος επί των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΔΠΕ 250 και οι ελεγκτές πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με ζητήματα NOCLAR.

Ερώτημα: Υπάρχει, βάσει Κώδικα, η προσδοκία από έναν επαγγελματία λογιστή να μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις NOCLAR που δεν έχουν άμεση επίδραση σε ποσά και γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων, όπως π.χ. νόμοι για την ασφάλεια των τροφίμων ή τις εκπομπές ρύπων;

Απάντηση: Ο επαγγελματίας λογιστής πρέπει να είναι σε θέση, όταν σχετική πληροφόρηση έρθει εις γνώσιν του, να αναγνωρίσει ζητήματα NOCLAR που σχετίζονται με το υποκείμενο θέμα της ανάθεσής του. Επί της ουσίας, ο επαγγελματίας λογιστής πρέπει να αναγνωρίσει ζητήματα NOCLAR για υποκείμενα θέματα για τα οποία έχει εκπαιδευτεί ή για εκείνα που του ανατέθηκε να παράσχει επαγγελματικές υπηρεσίες και να εφαρμόσει τις εξειδικευμένες γνώσεις του, π.χ. σε θέματα εταιρικής φορολογίας, ασφάλειας τροφίμων κ.λπ.

Ερώτημα: Ένας επαγγελματίας λογιστής θα διενεργήσει ένα έργο διασφάλισης βάσει του ΔΠΕΔ 3000 για υποκείμενο θέμα που δεν αφορά τις οικονομικές καταστάσεις. Είναι το ίδιο πιθανό για τον ίδιο να εντοπίσει ζητήματα NOCLAR με άμεση επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, όπως και ο ελεγκτής που διενεργεί έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων;

Απάντηση: Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι πιθανό. Η πιθανότητα να εντοπιστούν ζητήματα NOCLAR με άμεση επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις εξαρτάται από τον βαθμό συσχέτισης του υποκείμενου θέματος με τις οικονομικές καταστάσεις, π.χ. η ανάθεση διασφάλισης αφορά τις δικλίδες της οντότητας επί της χρηματοοικονομικής αναφοράς.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

• Σύνδεση του Κώδικα με το ΔΠΕ 250 (αναθεωρημένο)

Ερώτημα: Επεκτείνει το τμήμα 225 του Κώδικα τις υποχρεώσεις που έχει ο ελεγκτής όταν διενεργεί έλεγχο βάσει του ΔΠΕ 250 (αναθεωρημένου) και των λοιπών ΔΠΕ;

Απάντηση: Ο Κώδικας δεν σκοπεύει να τροποποιήσει ή να ερμηνεύσει τα ΔΠΕ. Παρά ταύτα, επιβάλλει στους ελεγκτές υποχρεώσεις πέραν των ΔΠΕ για σκοπούς εκπλήρωσης των δεοντολογικών απαιτήσεων.

Ερώτημα: Έχει ανατεθεί σε ελεγκτή ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και διαπιστώνει ότι η οντότητα δεν έχει συμμορφωθεί με νόμους και κανονισμούς. Αν ο ελεγκτής εκπληρώσει τις απαιτήσειςτου ΔΠΕ 250 (αναθεωρημένο), τότε αυτό είναι επαρκές και για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Κώδικα;

Απάντηση: Το πεδίο νόμων και κανονισμών που καλύπτεται στο τμήμα 225 του Κώδικα είναι το ίδιο με το ΔΠΕ 250 (αναθεωρημένο). Επιπρόσθετα, ο ελεγκτής θα εξετάσει και στις δύο περιπτώσεις εάν το ζήτημα NOCLAR έχει επιπτώσεις στον καθορισμό σημαντικών ποσών και γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, το σημείο όπου διαφοροποιείται ο Κώδικας είναι στο ότι ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει εάν συντρέχουν ευρύτερες επιπτώσεις (χρηματοοικονομικές και μη) στο δημόσιο συμφέρον, λόγω π.χ. ενδεχόμενης σημαντικής βλάβης στους συμφεροντούχους. Για λόγους συνέπειας, δίδεται έμφαση στο ΔΠΕ 250 (αναθεωρημένο) στο ότι ο ελεγκτής δύναται να έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αναφορικά με ζητήματα NOCLAR που διαφέρουν ή εκτείνονται πέραν των ΔΠΕ.

• Αντιδράσεις των ελεγκτών σε ζητήματα NOCLAR

Ερώτημα: Εάν η διοίκηση και όσοι είναι επιφορτισμένοι με την εταιρική διακυβέρνηση της οντότητας (για λόγους συντομίας θα χρησιμοποιηθεί το ακρωνύμιο του αγγλικού όρου TCWG), είναι απρόθυμοι να αντιδράσουν σε εντοπισμένο ή υποπτευόμενο ζήτημα NOCLAR, τότε αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής δεν έχει περαιτέρω ευθύνες βάσει του Κώδικα;

Απάντηση: Ο ελεγκτής αξιολογεί την καταλληλότητα της αντίδρασης της διοίκησης και όπου συντρέχει περίπτωση του TCWG. Η μη ανταπόκριση από τη διοίκηση ή TCWG παρέχει στον ελεγκτή τη βάση να κρίνει ότι η αντίδρασή τους δεν ήταν κατάλληλη και συνεπώς ο ελεγκτής πρέπει να καθορίσει εάν χρειάζονται περαιτέρω δράσεις για το δημόσιο συμφέρον.

Ερώτημα: Επιβάλλει ο Κώδικας την υποχρέωση στον ελεγκτή να διορθώσει, αποκαταστήσει ή μετριάσει τις συνέπειες ενός ζητήματος NOCLAR ή και να αποτρέψει τη διάπραξη μη συμμόρφωσης;

Απάντηση: Δεν επιβάλλεται σχετική υποχρέωση στον ελεγκτή, διότι αυτές οι ενέργειες είναι αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης υπό την επίβλεψη του TCWG. Ωστόσο ο ελεγκτής πρέπει να συμβουλεύει τηδιοίκηση/TCWG να αναλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις σε έγκαιρη βάση, εάν δεν το έχουν πράξει ήδη (παρ. 225.18).

• Θέματα επικοινωνίας ζητημάτων NOCLAR στο πλαίσιο ελέγχου ομίλου

Ερώτημα: Πρέπει ο εταίρος ανάθεσης του ομίλου να αναλαμβάνει πάντα δράση για την αντιμετώπιση ζητημάτων NOCLAR για τα οποία τον έχουν πληροφορήσει οι ελεγκτές ενοποιούμενων εταιρειών του ομίλου, οι οποίοι διενεργούν εργασία για σκοπούς ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και περιστάσεων όπου οι ενοποιούμενες εταιρείες του ομίλου βρίσκονται σε άλλη επικράτεια (jurisdiction);

Απάντηση: Το ελάχιστο που απαιτείται από τον εταίρο ανάθεσης του ομίλου είναι να αποκτήσει κατανόηση του ζητήματος. Εντούτοις, εάν τα ζητήματα NOCLAR περιορίζονται και αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ενοποιούμενων εταιρειών του ομίλου, δηλαδή δεν έχουν επιπτώσεις για τον όμιλο και τους συμφεροντούχους του, τότε ο εταίρος ανάθεσης του ομίλου δεν χρειάζεται να αναλάβει περαιτέρω δράσεις.

Ερώτημα: Πρέπει ο ελεγκτής που διενεργεί εργασία σε ενοποιούμενη εταιρεία του ομίλου να αναλαμβάνει πάντα δράση για την αντιμετώπιση ζητήματος NOCLAR για το οποίο τον έχει πληροφορήσει ο εταίρος ανάθεσης του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων και περιστάσεων όπου ο εταίρος ανάθεσης του ομίλου βρίσκεται σε άλλη επικράτεια (jurisdiction);

Απάντηση: Παρομοίως με την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, το ελάχιστο που απαιτείται να κάνει ο ελεγκτής είναι να αποκτήσει κατανόηση του ζητήματος. Ωστόσο, αν το ζήτημα δεν έχει επιπτώσεις για την ενοποιούμενη εταιρεία και τους συμφεροντούχους της, τότε ο ελεγκτής δεν χρειάζεται να αναλάβει περαιτέρω δράσεις.

• Γνωστοποίηση ζητήματος NOCLAR στην κατάλληλη ρυθμιστική αρχή

Ερώτημα: Υπάρχει η προσδοκία, βάσει Κώδικα, για τον ελεγκτή να γνωστοποιεί το οποιοδήποτε ζήτημα NOCLAR στην κατάλληλη ρυθμιστική αρχή όταν η διοίκηση/TCWG δεν έχει αντιδράσει κατάλληλα;

Απάντηση: Οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα (παρ. 225, 33-35) εφαρμόζονται σε περιστάσεις όπου υπάρχουν αξιόπιστα τεκμήρια πραγματικής ή ενδεχόμενης σημαντικής βλάβης στην οντότητα ή τους συμφεροντούχους. Επί της ουσίας, ο ελεγκτής θα εξετάσει συγκεκριμένα γεγονότα και συνθήκες που αντιμετώπισε σε δεδομένη χρονική στιγμή και μέσω της άσκησης κατάλληλης επαγγελματικής κρίσης θα αποφασίσει αν απαιτείται γνωστοποίηση.

Ερώτημα: Μπορεί ο ελεγκτής να παραιτηθεί από την ανάθεση του ελέγχου ως αποτέλεσμα εντοπισμένου ή υποπτευόμενου ζητήματος NOCLAR, δίχως να το γνωστοποιήσει στην κατάλληλη ρυθμιστική αρχή;

Απάντηση: Η παραίτηση του ελεγκτή δεν συνιστά υποκατάστατο λοιπών κατάλληλων δράσεων βάσει του Κώδικα (παρ. 225.30). Όταν η παραίτηση του ελεγκτή δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, τότε πρόκειται για μια δράση που μπορεί να αναληφθεί ανεξάρτητα από το γεγονός της γνωστοποίησης του ζητήματος στην κατάλληλη ρυθμιστική αρχή, δηλαδή ενδέχεται και οι δύο δράσεις να είναι απαραίτητες.

Ερώτημα: Σε εξαιρετικές περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει λόγο να πιστεύει ότι θα υπάρξει επικείμενη παραβίαση νόμου/κανονισμού, που θα προκαλέσει σημαντική βλάβη στους συμφεροντούχους (π.χ. επενδυτές, πιστωτές, υπαλλήλους ή το γενικό κοινό), τότε δύναται να γνωστοποιήσει άμεσα το ζήτημα στην κατάλληλη ρυθμιστική αρχή. Ωστόσο, είναι απαραίτητο ο ελεγκτής να ακολουθήσει μέχρι τέλους την προβλεπόμενη διαδικασία αντιδράσεων που ορίζει ο Κώδικας, προτού αποφασίσει να κάνει τη σχετική γνωστοποίηση;

Απάντηση: Σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις δεν χρειάζεται ο ελεγκτής να ακολουθήσει ολόκληρη τη διαδικασία, ωστόσο απαιτείται να δράσει στο πλαίσιο της καλής πίστεως (παρ. 225.35).

• Αλλαγή στον διορισμό ελεγκτή

Ερώτημα: Όταν ο ελεγκτής αποχωρήσει από την ανάθεση (εφόσον επιτρέπεται από νόμο ή κανονισμό) λόγω ανακύψαντος ζητήματος NOCLAR, υπάρχει βάσει Κώδικα η προσδοκία ο ελεγκτής να εντοπίσει ποιος είναι ο διάδοχος ελεγκτής, ώστε να τον ενημερώσει για το σχετικό ζήτημα;

Απάντηση: Δεν αναμένεται από τον ελεγκτή να αναζητήσει τον διάδοχο για να του παράσχει τη σχετική πληροφόρηση.

Ερώτημα: Όταν υπάρξει αλλαγή στον διορισμό ενός ελεγκτή λόγω εντοπισμένου ή υποπτευόμενου ζητήματος NOCLAR, απαιτεί ο Κώδικας από τον ελεγκτή να αποκτήσει τη συναίνεση του πελάτη προκειμένου να διενεργήσει τη σχετική επικοινωνία με τον διάδοχό του;

Απάντηση: Η παράγραφος 225.31 επιτρέπει στον ελεγκτή να επικοινωνήσει με τον διάδοχο, δίχως να χρειάζεται η συναίνεση του πελάτη. Φυσικά, η γνωστοποίηση εμπιστευτικής πληροφόρησης, που αφορά πελάτη, επιτρέπεται εφόσον δεν υφίσταται σχετική απαγόρευση από νόμο ή κανονισμό. Επιπρόσθετα, το δικαίωμα του ελεγκτή δεν εξαλείφει την υποχρέωση του διάδοχου ελεγκτή να αποκτήσει τη σχετική άδεια του πελάτη προκειμένου να διενεργήσει την επικοινωνία με τον προηγούμενο ελεγκτή, βάσει των όσων ορίζει η παράγραφος 210.13 του Κώδικα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

• Διαφορετικές υποχρεώσεις συγκριτικά με τους ελεγκτές

Ερώτημα Α: Ένας επαγγελματίας λογιστής, ο οποίος παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες πέραν του ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, έχει την ίδια υποχρέωση να αντιδράσει σε ζητήματα NOCLAR, όπως ένας επαγγελματίας λογιστής που διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων;

Ερώτημα Β: Ένας επαγγελματίας λογιστής, που παρέχει μια επαγγελματική υπηρεσία πέραν του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, ενώ γίνεται αντιληπτό ένα υποπτευόμενο ζήτημα NOCLAR, αλλά δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει την υποψία του, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τον Κώδικα;

Απάντηση A: Όχι, δεν υφίσταται η ίδια υποχρέωση, καθότι η παράγραφος 225.39 του Κώδικα απαιτεί από τον επαγγελματία λογιστή να προσπαθήσει να αναζητήσει την απόκτηση σχετικής κατανόησης, δηλαδή αναγνωρίζεται ότι ο επαγγελματίας λογιστής, λόγω περιορισμών πρόσβασης στην πληροφόρηση, ενδεχόμενα κωλύεται να αποκτήσει την απαιτούμενη κατανόηση. Αντιθέτως, στην περίπτωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, η παράγραφος 225.12 απαιτεί από τον ελεγκτή να αποκτήσει σχετική κατανόηση του ζητήματος NOCLAR.

Απάντηση B: Όπως και στην απάντηση του ερωτήματος Α, δύνανται να υφίστανται περιορισμοί πρόσβασης στην πληροφόρηση. Ωστόσο, ο επαγγελματίας λογιστής θα εκπληρώσει τις δεοντολογικές απαιτήσεις του Κώδικα εάν κάνει προσπάθειες να βεβαιώσει τις υποψίες του.

Μέρος Β: Αντιδράσεις στη μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς για επαγγελματίες λογιστές που απασχολούνται σε επιχειρήσεις

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Υποχρέωση για εντοπισμό ζητημάτων NOCLAR

Ερώτημα: Απαιτεί ο Κώδικας από τους επαγγελματίες λογιστές σε επιχειρήσεις να εντοπίζουν ζητήματα NOCLAR στους εργοδοτικούς οργανισμούς όπου απασχολούνται;

Απάντηση: Όχι. Ο Κώδικας δεν επιβάλλει επιπλέον ευθύνες πέραν των ευθυνών που ήδη έχουν στο πλαίσιο των διοικητικών αρμοδιοτήτων τους, να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του εργοδοτικού οργανισμού διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις νόμων και κανονισμών. Οι διοικητικές τους ευθύνες περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την αντίδραση σε τυχόν ζητήματα NOCLAR.

Ερώτημα: Ένας επαγγελματίας λογιστής θα πρέπει βάσει Κώδικα να έχει εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και ικανότητες που δεν σχετίζονται με τις ευθύνες της εργασίας του;

Απάντηση: Όχι. Ένας επαγγελματίας λογιστής πρέπει να έχει το απαραίτητο επίπεδο κατανόησης νόμων και κανονισμών για να εκπληρώνει τα επαγγελματικά του καθήκοντα εντός του εργοδοτικού οργανισμού με επάρκεια.

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (SENIOR PAIBs)

• Απόκτηση κατανόησης του ζητήματος

Ερώτημα: Ένας ανώτερος επαγγελματίας λογιστής επιχειρήσεων ενημερώνεται για ένα υποπτευόμενο ζήτημα NOCLAR, που έχει διαπραχθεί εντός του εργοδοτικού οργανισμού. Ωστόσο, ο άμεσος προϊστάμενός του διαφωνεί μαζί του αναφορικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν το ζήτημα. Αυτό σημαίνει ότι ο επαγγελματίας λογιστής δεν χρειάζεται να αναδείξει περαιτέρω το ζήτημα;

Απάντηση: Όχι, διότι η διαφωνία του άμεσου προϊστάμενου δεν αποτελεί επαρκή βάση, εκτός και αν ο ανώτερος επαγγελματίας λογιστής ικανοποιηθεί και θεωρήσει ότι οι επεξηγήσεις που πήρε έχουν επαρκώς διαλύσει τις υποψίες του. Εάν δεν ικανοποιηθεί, τότε θα πρέπει να εξετάσει λοιπές δράσεις που εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα του ζητήματος και τον βαθμό της απαιτούμενης κρίσης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διαβούλευση με λοιπούς στην επιχείρηση, η απόκτηση νομικής συμβουλής. Επίσης, το τμήμα 360 του Κώδικα απαιτεί και την ανάδειξη του ζητήματος σε όσους είναι επιφορτισμένοι με την εταιρική διακυβέρνηση για να αξιολογηθεί η αντίδρασή τους.

• Γνωστοποίηση ζητήματος NOCLAR στην κατάλληλη ρυθμιστική αρχή

Ερώτημα: Στη σύμβαση εργασίας του ανώτερου επαγγελματία λογιστή υφίσταται διαπραγματευόμενη ρήτρα εμπιστευτικότητας (όχι βάσει νόμου ή κανονισμού) για διατήρηση της εχεμύθειας αναφορικά με πληροφόρηση που συνδέεται με τον εργοδότη. Θα υπάρξει νομική προστασία για τον επαγγελματία λογιστή εάν παραβιάσει τη συμβατική ρήτρα, προκειμένου να γνωστοποιήσει ένα πραγματικό ή υποπτευόμενο ζήτημα NOCLAR στην κατάλληλη ρυθμιστική αρχή;

Απάντηση: Βάσει Κώδικα, μια διαπραγματευόμενη ρήτρα εμπιστευτικότητας μπορεί να παραβιαστεί εάν ένας επαγγελματίας λογιστής αποφασίσει να κάνει γνωστοποίηση στη ρυθμιστική αρχή, διότι η συμμόρφωση με τον Κώδικα είναι προαπαιτούμενο για την εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Το εάν θα υπάρχει νομική προστασία είναι ζήτημα νομικής ερμηνείας στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία της κάθε χώρας. Ωστόσο, προτείνεται στους επαγγελματίες λογιστές, προκειμένου να καλυφθούν και νομικά, να προστεθεί ρήτρα στη σύμβαση εργασίας τους ότι οι επαγγελματίες λογιστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Κώδικα. Ενδεχομένως να απαιτείται και τροποποίηση της σύμβασης εργασίας. Τέλος, πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο απόκτησης νομικής συμβουλής αναφορικά με το εάν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις στο καθεστώς δικαιοδοσίας.

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

IESBA, NOCLAR-QA-PAPPsIESBA, NOCLAR-QA-PAIBs