• Σήμερα είναι: Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Γεώργιος Βενιέρης: «Στόχος μας η συνεχής ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού»

Συνέντευξη στον Γιάννη Μπασκόζο

Στόxoς μας η συνεχής ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού

Με την ευκαιρία της 17ης συνάντησης του European Audit Inspection Group (EAIG) που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 16 & 17 Μαρτίου 2016 και διοργανώθηκε από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με συμμετοχή εκπροσώπων από είκοσι επτά (27) ευρωπαϊκές χώρες, ο πρόεδρος της Ε.Λ.Τ.Ε. Γεώργιος Βενιέρης μιλάει στο Accountancy Greece για τη δράση της Ε.Λ.Τ.Ε. και τα συμπεράσματα από την ευρωπαϊκή συνάντηση.

Κύριε πρόεδρε, θα μας κάνετε έναν απολογισμό των πεπραγμένων της έως τώρα θητείας σας στην ΕΛΤΕ;

Θα σας αναφέρω, ανά θεματική ενότητα, έναν σύντομο απολογισμό του έργου μας στην ΕΛΤΕ από το Σεπτέμβριο 2014 έως σήμερα:

1. Στελέχωση με προσωπικό της ΕΛΤΕ: Με την έναρξη της θητείας του, το νέο Δ.Σ. της ΕΛΤΕ προχώρησε στη στελέχωση της Υπηρεσίας με την απόσπαση έξι υπαλλήλων ειδικών στην επιστήμη της Ελεγκτικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, απολύτως αναγκαία για τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων στις ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και έξι διοικητικών υπαλλήλων υψηλών προσόντων για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΛΤΕ.

2. Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ΕΛΤΕ: Με εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στον αρμόδιο υπουργό, ιδρύθηκε γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στην ΕΛΤΕ, υπάχθηκαν οι δαπάνες στον προληπτικό και καταστατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προστέθηκαν δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, όταν αυτό συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.

3. Συμβούλιο Ποιοτικών Ελέγχων (ΣΠΕ) – Διενέργεια ποιοτικών ελέγχων 2015-2016: Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ καθόρισε και ρύθμισε το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία των ποιοτικών ελέγχων για το 2015 και για το 2016. Στα πλαίσια αυτά το ΣΠΕ υλοποίησε πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων για το έτος 2015, με το οποίο πραγματοποιήθηκαν 25 ποιοτικοί έλεγχοι σε ελεγκτικά γραφεία, 25 συστάσεις προς ελεγκτικά γραφεία και νόμιμους ελεγκτές, 15 ακροάσεις νομίμων ελεγκτών για παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας, αφαιρέθηκε η άδεια από έναν νόμιμο ελεγκτή και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 3.000€ και το πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων για το έτος 2016 είναι υπό υλοποίηση. Επίσης, παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα διάφορες υποθέσεις κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ποιοτικών ελέγχων, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων της ΕΛΤΕ, θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστή ημερίδα υπό τη διοργάνωση της ΕΛΤΕ, σε συνεργασία με την αντίστοιχη αμερικάνικη εποπτική αρχή (PCAOB) τον Σεπτέμβριο του 2016.

4. Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ): Το ΣΛΟΤ γνωμοδότησε εντός του έτους 2015 σε τριάντα οκτώ (38) εκκρεμή (προηγούμενων ετών) και τα ογδόντα επτά (87) νέα τρέχοντα ερωτήματα . Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ δημοσιεύθηκαν όλες οι γνωμοδοτήσεις από το έτος 2008. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τον ν.4308/2014, εξέδωσε την από 16/10/2015 Λογιστική Οδηγία αναφορικά με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

5. Νέα Οδηγία 2014/56/ΕΕ και Νέος Κανονισμός 2014/534/ΕΕ για το ελεγκτικό επάγγελμα: Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει αλλαγές που ενισχύουν την ανεξαρτησία και τον επαγγελματικό σκεπτικισμό των νομίμων ελεγκτών, με στόχο την αύξηση της ποιότητας του ελέγχου, τη διαφάνεια και τη βελτίωση της εποπτείας τους. Απαιτούνται επίσης περισσότερες πληροφορίες στις εκδιδόμενες εκθέσεις ελέγχου και στενότερη παρακολούθηση του έργου των νομίμων ελεγκτών από την Επιτροπή Ελέγχου, που θα ενισχυθεί με πρόσθετες αρμοδιότητες.

Τα σημαντικότερα μέτρα που προβλέπονται από τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (PIEs) είναι:

– Η υποχρεωτική εναλλαγή των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων κάθε 10 χρόνια.

– Η απαγόρευση της παροχής ορισμένων μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία

– Ο καθορισμός ανώτατου ορίου για τις αμοιβές που μπορούν να χρεώνονται από την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, προκειμένου να αποφεύγονται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.

– Η ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ελέγχου, η οποία συμμετέχει ενεργά τόσο στον διορισμό του ελεγκτικού γραφείου όσο και στην παρακολούθηση του έργου του.

Με την υπ΄ αριθμ. 261/2016 Υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε η σύνθεση της Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενσωμάτωση της νέας Οδηγίας και του Κανονισμού, με τοποθέτηση στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής τον Ά Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ

Τόσο η νέα Οδηγία, η οποία τροποποιεί την υφιστάμενη Οδηγία 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, όσο και ο νέος Κανονισμός, θα τεθούν σε ισχύ στις 16 Ιουνίου 2016.

6. Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση: Σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) εκδόθηκε η σχετική Κανονιστική Πράξη, η οποία εκκρεμούσε από το 2009, αναφορικά με τις υποχρεώσεις της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομίμων ελεγκτών. Στο εξής, για να μπορεί ένας νόμιμος ελεγκτής να διατηρεί την επαγγελματική του άδεια, θα πρέπει να συμμετέχει σε προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, το πλαίσιο της οποίας καθορίζεται στην εν λόγω Κανονιστική Πράξη, 20 ωρών τουλάχιστον κατ’ έτος και συνολικά 120 ωρών στην τριετία.

7. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Αδειοδότηση νομίμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων: Εκδόθηκε η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3693/2008, η οποία αφορά την επικαιροποίηση της διαδικασίας χορήγησης επαγγελματικής άδειας στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία.

Πώς δραστηριοποιείται η ΕΛΤΕ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο;

Η ΕΛΤΕ συμμετέχει ενεργά στις τακτικές συνεδριάσεις του European Group Oversight Board (EGAOB), στις συναντήσεις του European Audit Inspection Group (EAIG) και λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις του International Forum of Independent Audit Regulator (IFIAR).

Στο πλαίσιο αυτά η ΕΛΤΕ:

– Ανέλαβε τη διοργάνωση της 17ης συνάντησης του European Audit Inspection Group (EAIG), που πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα, μετά από την αποδοχή της υποβληθείσας πρότασής μας στον εν λόγω φορέα και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 27 ευρωπαϊκές χώρες.

– Συμμετείχε στην ετήσια έρευνα της IFIAR για το έτος 2014, αναφορικά με τα ευρήματα των μελών της που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών εταιρειών, στην οποία συμμετείχαν σαράντα οκτώ (48) χώρες, με σκοπό την προώθηση της υψηλής ποιότητας των ελέγχων σε παγκόσμιο επίπεδο.

– Συμμετείχε στην παγκόσμια συνάντηση του IFIAR τον Απρίλιο του 2016, και στην οποία αποδέχτηκε την ανάθεση για τη διεξαγωγή, για πρώτη φορά στην Αθήνα, του επόμενου παγκοσμίου inspection workshop του IFIAR, που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2017 για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Η υποψηφιότητα της χώρας μας έγινε δεκτή, μεταξύ και άλλων υποψηφιοτήτων, μετά από επιτυχή υποστήριξη του πρόεδρου και του α’ αντιπρόεδρου της ΕΛΤΕ. Αναμένεται η συμμετοχή περίπου πενήντα δύο (52) κρατών μελών του IFIAR με διακόσιους πενήντα (250) περίπου συμμετέχοντες καθώς επίσης και εκπροσώπων από διεθνείς οργανισμούς (IESBA, IAASB, PIOB).

Τον Αύγουστο του 2015 συνήφθη συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της ομόλογης εποπτικής αρχής των ΗΠΑ (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB), για την πραγματοποίηση ποιοτικών ελέγχων (Joint audit) στις ελληνικές ελεγκτικές εταιρείες, που ελέγχουν εκδότες αξιογράφων στις ΗΠΑ. Ποια η σημασία σύναψης της συμφωνίας αυτής;

Το PCAOB έχει συνάψει ανάλογες συμφωνίες με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως, η Δανία, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και συνεχίζει τις προσπάθειές του για την επίτευξη συμφωνιών συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα δεν έχουν συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες. Επιπλέον, το PCAOB έχει συνάψει συμφωνίες με την Ελβετία και τη Νορβηγία, καθώς και με πολλές ρυθμιστικές αρχές στη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αυστραλία. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν έξι ελεγκτικές εταιρείες από τις 900 περίπου που έχουν εγγραφεί στο PCAOB και ευρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών στο PCAOB ξεπερνάει τις 2.300.

Μας αναφέρετε τα θετικά σημεία που απορρέουν από την εφαρμογή αυτής της διμερούς συμφωνίας;

Η συμφωνία θα ενισχύσει τον θεσμικό ρόλο, την αποστολή της ΕΛΤΕ, που είναι η συνεχής ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, η συμφωνία θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και την προστασία των επενδυτών μέσω της διασυνοριακής αυτής συνεργασίας.

Ο πρώτος κύκλος κοινών ελέγχων πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2015, ενώ αναμένεται νέος κύκλος περί τα τέλη του 2016.

Ποια τα αποτελέσματα εφαρμογής θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού;

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, συμμετέχοντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) την 23/3/2016 με θέμα «Η ανάγκη για ένα επενδυτικό σοκ: Φορολογικά κίνητρα, άρση αντικινήτρων και επενδύσεις», παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε για την εφαρμογή του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού για την περίοδο 2011-2014.

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, αφορούσε κατά μέσο 4.500 επιχειρήσεις ανά χρήση και για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ως έτος βάσης το 2010. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Ο βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ανήλθε σε ποσοστό 92%. Διευρύνθηκε η ετήσια φορολογική βάση κατά € 1,46 δισ. κατά μέσο όρο στην τετραετία 2011-2014 (έτος βάσης 2010), με το όφελος για το δημόσιο να ανέρχεται σε ποσό περίπου € 400 εκατ. ετησίως.

Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε σχέση με το 2010 ανέρχεται σε περίπου επιπλέον 1,2% του ΑΕΠ για την τετραετία. Για το σύνολο της τετραετίας 2011-2014 προέκυψαν παρατηρήσεις στις σχετικές εκθέσεις των νομίμων ελεγκτών τουλάχιστον € 165 εκ., χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, προς επιπλέον καταλογισμό, καθώς και οι μη ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις από τις οποίες ενδεχομένως να προκύψουν επιπλέον φόροι.

Η συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της ομόλογης εποπτικής αρχής των ΗΠΑ (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και την προστασία των επενδυτών μέσω της διασυνοριακής αυτής συνεργασίας