• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Δείκτης Κοινωνικής Προόδου: η Ελλάδα 33η ανάμεσα σε 128 χώρες από όλο τον κόσμο

Deloitte

Σύμφωνα με την έρευνα «Social Progress Index 2017», η Ελλάδα καταλαμβάνει την 33η θέση του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου ανάμεσα σε 128 χώρες από όλο τον κόσμο. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Social Progress Imperative, με την υποστήριξη της Deloitte, εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα από κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης κατατάσσουν τις 128 χώρες σε έξι ομάδες, ανάλογα με το επίπεδο κοινωνικής προόδου. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην ομάδα Υψηλής Κοινωνικής Προόδου, τη δεύτερη κατά σειρά μετά την ομάδα Πολύ Υψηλής Κοινωνικής Προόδου, η οποία περιλαμβάνει τις πρώτες 14 χώρες της λίστας, με την πρώτη τετράδα να συμπληρώνουν χώρες της Σκανδιναβίας (Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία).

Τα κριτήρια με βάση τα οποία προκύπτει η συνολική βαθμολογία των χωρών χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες (τροφή, στέγη, νερό, ιατρική περίθαλψη, προσωπική ασφάλεια), Θεμέλια Ευημερίας (πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση, πρόσβαση σε πληροφορίες και τηλεπικοινωνίες, υγεία, περιβαλλοντική ποιότητα) και Ευκαιρίες (προσωπικά δικαιώματα, προσωπική ελευθερία και επιλογή, ανοχή και ένταξη, πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση).

Η Ελλάδα σημειώνει υψηλές βαθμολογίες σε κριτήρια όπως η πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση, η υγεία και το προσδόκιμο ζωής, καθώς και η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ωστόσο υστερεί σε σχέση με χώρες παρόμοιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε παραμέτρους όπως η προσωπική ελευθερία και επιλογή, καθώς και η πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμολογία της χώρας στον τομέα της «ελευθερίας στις επιλογές ζωής» είναι από τις χαμηλότερες της λίστας του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, κατατάσσοντας την Ελλάδα ανάμεσα σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Υεμένη. Η Ελλάδα επίσης υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις λοιπές χώρες στον τομέα της «ανοχής στην υποδοχή μεταναστών», λόγω της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης, η οποία δημιούργησε ελλείψεις στους διαθέσιμους πόρους (φυσικούς και οικονομικούς).

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με αυτά του 2014, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου έχει σημειώσει βελτίωση σε 113 από τις 128 χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της βελτίωσης εντοπίζεται σε χώρες της Νότιας Ασίας και της Δυτικής Αφρικής, οι οποίες κατατάσσονται παραδοσιακά στις ομάδες «Κατώτερης Μέσης» ή «Χαμηλής» Κοινωνικής Προόδου.

Στον αντίποδα βρίσκεται μια μικρή ομάδα 15 χωρών, η οποία εμφανίζει μειωμένο δείκτη κοινωνικής προόδου σε σχέση με το 2014, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Κεντρικής Αφρικής αλλά και της Ουγγαρίας, η οποία εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση από τις χώρες της Ευρώπης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, βάσει της ανάλυσης του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της κοινωνικής προόδου και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων (FDI), και μάλιστα η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη: οι συνιστώσες του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, όπως η απρόσκοπτη παροχή νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση, υποστηρίζουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων παρέχοντας τις υποδομές, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και το ασφαλές πολιτικό περιβάλλον που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι ξένες επενδύσεις οδηγούν σε περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών και εκπαίδευσης, ενώ υποστηρίζουν ενεργά τη βελτίωση του επιπέδου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Σχετικά με το Δείκτη Κοινωνικής Προόδου

Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου αποτελεί την πρώτη ολιστική μέθοδο μέτρησης της κοινωνικής απόδοσης μιας χώρας και είναι ανεξάρτητος από οικονομικούς παράγοντες. Ο δείκτης βασίζεται σε μια σειρά κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών, που καταγράφουν τρεις διαστάσεις κοινωνικής προόδου: βασικές ανθρώπινες ανάγκες, θεμέλια ευημερίας και ευκαιρίες. Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου 2017 παρουσιάζει δεδομένα από 128 χώρες σε 50 δείκτες. Περιλαμβάνει το 98% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έχει σχεδιαστεί ως συμπλήρωμα του ΑΕΠ και άλλων οικονομικών δεικτών, για την παροχή μιας ολιστικής αντίληψης για τις συνολικές επιδόσεις των χωρών.