• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ IFRS

 

IASB – Σχέδιο δράσης και εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσίευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και των νέων προτύπων εκτιμάται σε 6-18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί νωρίτερη εφαρμογή των τροποποιήσεων ή νέων Προτύπων. Το ακόλουθο σχέδιο δράσης προβλέπει την ολοκλήρωση αρκετών εργασιών εντός του 2010 και του 2011.

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) το οποίο και θέτει τα βασικά σημεία που συμφωνήθηκανμεταξύ FASB και IASB προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των Προτύπων.

Συντομογραφίες

ΚΣ: Κείμενο προς Συζήτηση, ΠΠ: Προσχέδιο Προτύπου, ΟΟ: Ολοκληρωμένος Οδηγός, ΔΠΧΑ: Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, IASB: International Accounting Standards Board, FASB: Financial Accounting Standards Board.