• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2010, με πρωτοβουλία του ΣΟΕΛ, τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛΤΕ, αλλά και τη συγκατάθεση και υποστήριξη του συνόλου των ελεγκτικών εταιρειών μελών του ΣΟΕΛ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, λειτούργησε για πρώτη φορά η Ομάδα Ποιοτικού ελέγχου του ΣΟΕΛ.

Βασικός στόχος του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου αποτέλεσε η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από όλες τις ελεγκτικές εταιρείες που είναι μέλη του ΣΟΕΛ σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό της φήμης του ΣΟΕΛ. Καθώς σήμερα πλέον όλες οι ελεγκτικές εταιρείες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις διεθνείς απαιτήσεις για υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και επαγγελματικό ήθος, το πρόγραμμα του ΣΟΕΛ δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες μέλη του να αποκτήσουν μία εικόνα ως προς το βαθμό στον οποίο, τόσο οι ίδιες όσο και οι λοιπές εταιρείες του κλάδου, εργάζονται για να ταυτίσουν τις δικές τους εργασίες διασφάλισης με τα συνεχώς εξελισσόμενα πρότυπα και με την ποιότητα και τις ηθικές αξίες που οι πελάτες των εταιρειών μελών παραδοσιακά ταυτίζουν με το όνομα του ΣΟΕΛ.

Στο πλαίσιο του ποιοτικού ελέγχου, έγινε δυνατή η αξιολόγηση του εάν και κατά πόσον οι έλεγχοι που διεξάγονται από τις εταιρείες διενεργούνται σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και την ελεγκτική μεθοδολογία του ΣΟΕΛ (η οποία ενσωματώνει τα διεθνή Πρότυπα ελέγχου), εάν έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλες λογιστικές αρχές στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, εάν οι εκθέσεις ελέγχου που εκδίδονται από τις εταιρείες είναι ανάλογες με τις περιστάσεις για τα επισκοπούμενα ελεγκτικά έργα. Επίσης ελέγχθηκε αν το απασχολούμενο ελεγκτικό προσωπικό έχει το απαιτούμενο επίπεδο ικανότητας και εμπειρίας, αν κατά τη διενέργεια του ελέγχου τηρήθηκαν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τα πρότυπα δεοντολογίας, καθώς και αν η ελεγκτική τεκμηρίωση είναι ανάλογη με τα επαγγελματικά πρότυπα και υποστηρίζει την έκθεση ελέγχου που εκδόθηκε.

Για την επιλογή του δείγματος των φακέλων του ελεγκτικού έργου για κάθε ελεγκτική εταιρεία χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητη πηγή (Hellastat). Συγκεκριμένα, δόθηκαν στην Hellastat κάποια στοιχεία για την επιλογή του δείγματος των φακέλων, όπως αναλογία δείγματος ανά ελεγκτική βάσει του αριθμού των εκθέσεων ελέγχου των μη εισηγμένων εταιρειών που είχαν δοθεί για την διαχειριστική χρήση 01.01.09-31.12.09. σε περίπτωση που σε κάποια ελεγκτική το δείγμα είναι μεγαλύτερο του ενός, ζητήθηκε από την Hellastat να επιλεχθούν διαφορετικοί υπογράφοντες ορκωτοί, καθώς και να περιληφθούν στο δείγμα πελάτες διαφορετικών μεγεθών (ως προς πωλήσεις και σύνολο ενεργητικού), ώστε να καλύπτονται μεγάλοι αλλά και μικροί πελάτες.

 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Από τον ποιοτικό έλεγχο του ΣΟΕΛ συγκεντρώθηκαν τα πορίσματα του ελέγχου από όλες τις ελεγκτικές εταιρείες, έγινε αξιολόγηση και επεξεργασία αυτών και εν συνεχεία αποστάλθηκε σχετική επιστολή σε κάθε ελεγκτική, όπου συνοψίζονταν τα ευρήματα και προτείνονταν λύσεις για τη βελτίωσή τους. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας του ποιοτικού ελέγχου έγινε σύνοψη και επεξεργασία των ευρημάτων ως σύνολο και παρουσιάστηκαν αυτά συγκεντρωτικά στις ελεγκτικές εταιρείες, μαζί με συμπεράσματα για το ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, εστιάζοντας στα δυνατά σημεία των ελεγκτικών εταιρειών, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν και όπου είναι δυνατόν να ενισχυθούν, καθώς επίσης και στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, στους κινδύνους που ενδεχομένως να πηγάζουν από αυτές και στους τρόπους που μπορούν οι αδυναμίες αυτές να βελτιωθούν προκειμένου να ενισχυθεί η ποιοτική εργασία και να επιτευχθεί η εναρμόνιση με τα διεθνή Πρότυπα ελέγχου.