• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

ΔΠΧΑ 15: Η επίδραση στις εταιρείες τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών προϊόντων, Παναγιώτης Μπούντρος

Παναγιώτης Μπούντρος

Ορκωτός ελεγκτής, Αναπληρωτής γενικός διευθυντής, Ελεγκτικό Τμήμα ΚPMG

Το γεγονός ότι οι «άλλες πληροφορίες» (other information) σε έγγραφο (έντυπο) το οποίο περιέχει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκτός του πλαισίου ελέγχου δεν απαλλάσσει τον ελεγκτή από την ευθύνη της ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών για τον εντοπισμό τυχόν ουσιωδών ασυνεπειών με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.