• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις – Κύριες επιπτώσεις Χάρης Συρούνης

Το νέο πρότυο για τις μισθώσεις ΔΠΧΑ 16 θα επιβάλει στις επιχειρήσεις να εμφανίσουν τις περισσότερες μισθώσεις στον ισολογισμό τους από το 2019. Με το νέο πρότυπο, οι επιχειρήσεις θα αναγνωρίσουν καινούργια στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων, δίνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στον ισολογισμό τους.

Μέχρι τώρα οι αναλυτές αναπροσαρμόζουν τις οικονομικές καταστάσεις για να εμφανίσουν τις μισθώσεις που ήταν εκτός ισολογισμού.

Για πρώτη φορά οι εταιρείες θα κάνουν τη δική τους εκτίμηση για τις υποχρεώσεις από μισθώσεις, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα εφαρμόζεται για όλες τις εταιρείες που ακολουθούν τα ΔΠΧΑ.

Με απλά λόγια, ο τρόπος που λογιστικά παρακολουθούσαμε τις μισθώσεις αλλάζει ριζικά. Από τη σημερινή μορφή με τη διπλή διάκριση για μισθώσεις εντός και εκτός ισολογισμού, με το ΔΠΧΑ 16 δημιουργείται μια ενιαία και απλή μεθοδολογία λογιστικής καταχώρισης που προσομοιάζει με τη σημερινή χρηματοδοτική μίσθωση.

Ο εκμισθωτής θα συνεχίζει να διακρίνει τις χρηματοδοτικές από τις λειτουργικές μισθώσεις.

Συνοπτικά, οι κύριες επιπτώσεις είναι:

1. Αναγνώριση

Οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν τους όρους των μισθώσεων για να συμπεράνουν αν μπορούν ή όχι να απαλλαχθούν από την απεικόνιση όλων των συμβάσεων μίσθωσης στον ισολογισμό τους.

2. Επεξήγηση

Ενδέχεται από την εφαρμογή του προτύπου να προκύψουν αλλαγές σε βασικούς δείκτες απόδοσης και να αλλάξουν ενδεχομένως οι όροι δανεισμού από την παράβαση ορισμένων δεικτών.

3. Τύπος διαχείρισης

Για τη μείωση της επίπτωσης από την εφαρμογή του προτύπου οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγή των συμβατικών όρων και στον τρόπο που έρχονται σε συμφωνία με τους προμηθευτές τους. Επομένως, μπορούν να επηρεασθούν περισσότερες μονάδες μέσα στην εταιρεία.

4. Συστήματα και διαδικασίες

Σε συνέχεια των παραπάνω, μπορεί να απαιτηθούν ορισμένες αλλαγές στα συστήματα και τις διαδικασίες για την έκκληση της πληροφόρησης που απαιτείται για να είναι συμβατή με τις νέες απαιτήσεις.

Το ΔΠΧΑ 16 είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας συζήτησης και σύγκλισης μεταξύ των ΔΠΧΑ και των λογιστικών προτύπων στις ΗΠΑ για τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης των μισθώσεων. Όπως και στην εφαρμογή κάθε νέου προτύπου, θα υπάρχουν αλλαγές και κόστος προσαρμογής.

Το νέο αυτό πρότυπο όμως αναμένεται να φέρει περισσότερη πληροφόρηση και διαφάνεια σε έναν σημαντικό επιχειρηματικό κύκλο και να δώσει την πραγματική διάσταση του χρέους μιας εταιρείας. Η κύρια δυσκολία θα είναι στην άντληση των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων για την εφαρμογή του προτύπου.