• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Δωροδοκία και Διαφθορά: Η μεγάλη πρόκληση στην εποχή της παγκοσμιοποίησησης, KPMG

Η παγκοσμιοποίηση έχει μπει σε νέα φάση, η οποία θέτει ένα πλαίσιο μεγαλύτερων προκλήσεων για τη συμμόρφωση σε θέματα κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς (Anti-bribery and Corruption). Δύο είναι οι παράγοντες που δημιουργούν νέα ζητήματα για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη μελέτη της KPMG International, που έγινε σε 64 χώρες και στην οποία απάντησαν 659 στελέχη επιχειρήσεων. Αρχικά, ένας αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων διεθνώς είτε κάνουν αυστηρότερους τους κανονισμούς τους για τη διαχείριση κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς είτε δημιουργούν νέους. Επιπλέον, καθώς οι επιχειρήσεις διεθνοποιούν τη λειτουργία τους, βασίζονται περισσότερο σε τρίτους για να εκτελούν εργασίες σε απομακρυσμένα από την έδρα τους μέρη του κόσμου, συχνά σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος διαφθοράς.

Στην παγκόσμια έρευνα της KPMG International φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην πρόκληση της εποχής, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο συμμόρφωσης σε θέματα κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

– Υπάρχει μια σημαντική αύξηση του ποσοστού των συμμετεχόντων στην έρευνα που λένε ότι τους προβληματίζει πολύ το θέμα των κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, όταν είχε διεξαχθεί η ανάλογη έρευνα. Το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 50% στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

– Καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια βάση, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων τους για διαχείριση κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς είναι η διαχείριση των σχέσεών τους με τρίτα μέρη, η οποία κατατάσσεται πρώτη σε σημαντικότητα όσον αφορά τη συμμόρφωση και τρίτη σε σημαντικότητα όσον άφορα τον έλεγχο ακεραιότητας της δέουσας επιμέλειας.

– Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών συμφωνιών που γίνονται με τρίτα μέρη, περισσότεροι από το 1/3 όσων απάντησαν στην έρευνα δεν προσδιορίζουν επίσημα τους συνεργάτες υψηλού ρίσκου. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς από αυτό το δείγμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ρήτρες για το δικαίωμα να διενεργήσουν ελέγχους σε αυτούς τους συνεργάτες, δεν έχουν αξιοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα.

– Περίπου τα 2/3 των εταιρειών υποδεικνύουν ως βασικό όχημα της στρατηγικής ανάπτυξής τους τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι περισσότερες όμως φαίνεται πως δεν έχουν επίγνωση για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η λανθασμένη ή ελλιπής διάγνωση κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς κατά τη φάση μιας εξαγοράς.

– Τα στελέχη των επιχειρήσεων παραπονιούνται ότι δεν έχουν διαθέσιμα μέσα για τη διαχείριση των κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς και κατατάσσουν αυτήν την πρόκληση στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν.

– Η ανάλυση δεδομένων, η οποία έχει αυξανόμενη χρήση, αποτελεί ένα οικονομικά συμφέρον εργαλείο για την αξιολόγηση των ελέγχων που γίνονται σε θέματα δωροδοκίας και διαφθοράς. Ωστόσο, μόλις το 1/4 των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν την ανάλυση δεδομένων για να εντοπίσουν παραβιάσεις, και από αυτήν την ομάδα λιγότεροι από τους μισούς παρακολουθούν συστηματικά τα δεδομένα προκειμένου να εντοπίσουν πιθανές παραβιάσεις.

Ο κ. Κρίστιαν Τόμας, επικεφαλής του τμήματος Forensic της KPMG, επισημαίνει ότι, «παρά την ενίσχυση των ελέγχων και την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων πολιτικών, οι εταιρείες συνεχίζουν να αποτυγχάνουν στη συμμόρφωση με αυστηρότερες νομοθεσίες σε θέματα δωροδοκιών και διαφθοράς, με αποτέλεσμα την επιβολή υψηλών προστίμων σε αυτές. Ο κύριος λόγος αποτυχίας σχετίζεται με την έλλειψη ενεργού συμμετοχής των μεσαίων στελεχών στην ενσωμάτωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της εταιρείας».