• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Εθνική Τράπεζα, γ.σ. στις 10 Μαίου

Για τις 10 Μαίου συγκλήθηκε η γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων έως 2,50 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Τα κεφάλαια αυτά σε συνδυασμό με τα 1 δισ. ευρώ που θα αντλήσει η τράπεζα μέσω άλλων ενεργειών εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου, θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου και την δημιουργία επιπρόσθετου «μαξιλαριού».

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας για την άντληση ρευστότητας ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για εγχώριους ομολογιακούς τίτλους είναι ισχυρό, εκτιμώντας ότι το επιτόκιο με το οποίο θα δανειστεί ο όμιλος της ΕΤΕ τα κεφάλαια αυτά θα αποτελέσει έκπληξη και ορόσημο για την επανασύνδεση του κλάδου με τις αγορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δήλωσε την στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ψηφίζοντας υπέρ της σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα σήμερα.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος προς θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια.

Η προτεινόμενη προσφορά αναμένεται να επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής και έχει σκοπό να παράσχει τη δυνατότητα προσέλκυσης, πέραν των παλαιών μετόχων και κατόχων παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της Τράπεζας («warrants»), και νέων υψηλής ποιότητας επενδυτών που επιδιώκουν συμμετοχή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η Goldman Sachs International («GSI») και η Morgan Stanley & Co International plc («MS») θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές και Διεθνείς Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

Στις 6 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης εκτίμησης κεφαλαιακών αναγκών που διενήργησε για καθεμία από τις ελληνικές τράπεζες. Οι κεφαλαιακές ανάγκες της ΕΤΕ εκτιμήθηκαν στο ύψος των €2.183 εκ. σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο.

Σε απάντηση της εκτίμησης αυτής, η ΕΤΕ προσδιόρισε δυνητικές ενέργειες για την άντληση κεφαλαίων πέραν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου τις οποίες σκοπεύει να υλοποιήσει.

Λόγω των χρονικών περιορισμών και άλλων παραγόντων, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κρίνει ότι οι ενέργειες για την άντληση κεφαλαίων (πέραν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) ύψους 1,040 δισ. ευρώ μπορούν να περιληφθούν στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας.

Η ΕΤΕ επιδιώκει την έγκριση για άντληση έως 2,5 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων προκειμένου:

i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,183 δισ. ευρώ που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος,
ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ «fully loaded Basel III», ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,350 δισ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΤΕ θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (ΕΒΑ Core Tier 1) ύψους 18,2% (pro forma) και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) ύψους 11,7% (pro forma) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχει τα ακόλουθα πρόσθετα στρατηγικά οφέλη για την Τράπεζα:

• Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην μετοχική βάση της Τράπεζας δεδομένου ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει την διασπορά των μετοχών, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα ,

• Βελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας τη μελλοντική πρόσβαση της ΕΤΕ στις αγορές με βελτιωμένους όρους.

• Ενίσχυση της θέσης της ΕΤΕ στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

 

 

(πηγή: ΒΗΜΑ)