• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Εθνική Τράπεζα: κέρδη και κεφαλαιακή επάρκεια

Λειτουργικά κέρδη στην Ελλάδα για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια εμφανίζει η Εθνική Τράπεζα στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, τα κέρδη του ομίλου που αναλογούν στους μετόχους της τράπεζας για το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε 1.146 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 234% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 828 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες ύψους 705 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε οργανικά κέρδη πρώτου εξαμήνου ύψους 123 εκατ. ευρώ, σε σχέση με οργανικές ζημίες ύψους 61 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, δήλωσε ότι «τα θετικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν τόσο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όσο και τις στρατηγικές επιλογές της τράπεζας. Ο Όμιλος παρουσιάζει κέρδη διαφοροποιημένα γεωγραφικά, με όλες τις περιοχές να ανακάμπτουν και είναι θωρακισμένος με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα. Στην εγχώρια αγορά, σημειώσαμε λειτουργικά κέρδη για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με βελτιούμενες αποδόσεις και στις τρεις βασικές συνιστώσες της κερδοφορίας». Πρόσθεσε επίσης ότι «τα αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν και από τη βελτιούμενη κερδοφορία των θυγατρικών μας στο εξωτερικό, γεγονός που για άλλη μια φορά αποδεικνύει το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής. Ειδικότερα, η γρήγορη ανάκαμψη της κερδοφορίας της Finansbank καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και τα κέρδη της ΝΑ Ευρώπης είναι πια σε σταθερά ανοδική τροχιά».
Σύμφωνα με τον ίδιο «η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Μάιο, μαζί με την αναγνώριση μέρους του εκτός ισολογισμού αναβαλλομένου φόρου, έχει αυξήσει την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου στο 16,2% στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Μετά την υλοποίηση των πρόσθετων ενεργειών του επιχειρησιακού μας σχεδίου, πιστεύω ότι θα διαθέτουμε επαρκές επίπεδο κεφαλαίου για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προκλήσεις της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ όσο και την ανάγκη για μια εύλογη αναδιάρθρωση των δανείων σε καθυστέρηση, αναγκαίο γεγονός για την ομαλή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Η ισχυρή ρευστότητα που φέρνει σε πλεονεκτική θέση την Εθνική και της επιτρέπει να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους η Εθνική εκταμίευσε δάνεια τάξεως άνω των 400 εκατ. εύρω. Έτσι, η Εθνική στηρίζει και τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη και την πρόοδο που έχει ανάγκη ο τόπος», τόνισε ο επικεφαλής της τράπεζας.
Ειδικότερα, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα του ομίλου το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 1.511 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 6% σε ετήσια βάση, λόγω των ιστορικά υψηλών επιτοκιακών εσόδων που είχαν επιτευχθεί από την Finansbank το πρώτο εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 266 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Οι επιδόσεις αυτές επηρεάστηκαν θετικά από τις εγχώριες δραστηριότητες, όπου η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων και των προμηθειών διαμορφώθηκε σε 11% και 51% αντίστοιχα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο μειώθηκαν δραστικά κατά 12% σε ετήσια βάση, καθώς σημειώθηκε σημαντική περιστολή δαπανών σε όλους τους επιμέρους γεωγραφικούς τομείς. Στην Ελλάδα οι δαπάνες προσωπικού σημείωσαν πτώση κατά 18% σε ετήσια βάση, κατά κύριο λόγω επωφελούμενες από τις συνέργειες της εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013, καθώς και του περιορισμού των γενικών δαπανών και αποσβέσεων κατά 11%.
Στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, η μείωση του λειτουργικού κόστους του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε σε 6%, ενώ και στην Τουρκία σημειώθηκε μείωση των εξόδων το β’ τρίμηνο κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, υποδηλώνοντας τις επιτυχείς προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους.
Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου, σημειώνεται ότι η επιβράδυνση των νέων επισφαλειών συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο. Έτσι, οι νέες επισφάλειες σημείωσαν εντυπωσιακή πτώση κατά 46% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενες στα 304 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Ακόμα και σε τριμηνιαίο επίπεδο η μείωση ήταν εντυπωσιακή φθάνοντας το -20%. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, οι οποίες ανήλθαν σε 342 εκατ. ευρώ, έναντι 362 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014. Το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον όμιλο παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 56%, που συνιστά τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων στον εγχώριο κλάδο. Τέλος, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2014 σε 23,2%, έναντι 23,0% στο τέλος Μαρτίου του 2014.

Σε επίπεδο ρευστότητας, συνεχίστηκε η βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία τρίμηνα. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, βελτιώνοντας το δείκτη ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις) στο 94%, έναντι 102% τον Ιούνιο του 2013. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 83% -βελτιωμένος κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση- διατηρώντας την Εθνική στην υψηλότερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 100%, βελτιωμένος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, ενώ έχει μειωθεί δραματικά από τα προ κρίσης επίπεδα που υπερέβαιναν το 200%. Στην Τουρκία, η αύξηση των καταθέσεων ανήλθε σε 7% ετησίως σε όρους τοπικού νομίσματος, ενώ οι χαμηλού κόστους καταθέσεις όψεως ενισχύθηκαν κατά 17%, βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα των καταθέσεων.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο, και κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους 2,5 δισ. ευρώ το Μάιο, ο κύριος βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CΕT 1 ανήλθε σε 16,2%, υπερκαλύπτοντας το ελάχιστο επίπεδο του 8% κατά δύο φορές, τοποθετώντας την Εθνική Τράπεζα σε επίπεδο κεφαλαιακής βάσης σημαντικά άνω του μέσου όρου του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, που βρίσκεται στο 10%.

Σημειώνεται ότι η θέση αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον, μέσω επιπλέον ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του έτους, καθώς και μέσω της θετικής και βελτιούμενης οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου.

 

 (πηγή: TOBHMA online)