• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ, Ζιγκερίδης Δημήτρης

Με την ψήφιση του άρθρου 185 του N. 4261/2014 προστίθεται το νέο άρθρο 39 β στον Ν. 2859/2000, που προβλέπει την απόδοση του ΦΠΑ με βάση την είσπραξη των τιμολογημένων απαιτήσεων και των πληρωμών των τιμολογημένων αγορών και εξόδων. Με το ειδικό αυτό καθεστώς προβλέπεται ο νέος τρόπος που θα αποδίδεται ο ΦΠΑ.με βάση τις φορολογητέες ταμιακές ροές.

Ποιοι έχουν δικαίωμα επιλογής ένταξης

1. Οι προϋποθέσεις ένταξης στο νέο σύστημα απόδοσης ΦΠΑ είναι:

α) Να είναι υποκείμενοι στο φόρο.

β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο να μην υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, με την προϋπόθεση ότι και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο μέχρι την άσκηση της επιλογής δεν έχουν υπερβεί το ανωτέρω όριο.

2. Για τους υποκείμενους των οποίων η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται με αναγωγή του πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών σε δωδεκάμηνη περίοδο.

3. Για υποκείμενους στο φόρο που κάνουν έναρξη εντός της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται υπόψη ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών που θα επιτευχθεί εντός της περιόδου αυτής.

Τρόπος ένταξης στο ειδικό καθεστώς

Με το άρθρο 2 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1214/30.9.2014 ορίζεται παρακάτω ο τρόπος ένταξης στο ειδικό καθεστώς ως εξής:

1. Για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς απαιτείται η υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.Α της ΠΟΛ. 1214.

2. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Taxisnet σε ειδική για τον σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη φορολογική περίοδο από την έναρξη της οποίας ζητείται η ένταξη στο ειδικό καθεστώς.

3. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση ένταξης στο καθεστώς γίνεται δεκτή έως 20.10.2014 και η ένταξη ισχύει από 1.10.2014.

Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος στον φόρο, που έχει ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς την ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39β Κώδικα ΦΠΑ» όπως αναφέρεται στην παρ. 7 του άρθρου 39β, υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες του ότι έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς από 1.10.2014.

Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:

α) Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 28β.

β) Εισαγωγές αγαθών.

γ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.

δ) Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.

ε) Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.

στ) Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

Υποχρεώσεις ειδικού καθεστώτος

1. Οι υποκείμενοι που επιλέγουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται:

α) Να τηρούν αρχείο εισπράξεων – πληρωμών, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις που πραγματοποιούν από τους πελάτες τους, για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, καθώς και όλες οι πληρωμές που αυτοί πραγματοποιούν προς τους προμηθευτές τους. Το εν λόγω αρχείο τηρείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές αποδεικνύονται δεόντως.

Αν και δεν απαιτείται από τις διατάξεις, θα είναι χρήσιμο να γίνει μια κατάσταση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων πριν την έναρξη του ειδικού καθεστώτος, όπου θα περιγράφονται ανά πελάτη και προμηθευτή, χωρίς να είναι αναγκαίο, τα ανεξόφλητα τιμολόγια. Συνεπώς, εάν υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο πελάτη 1.000 ευρώ πριν την έναρξη του συστήματος του ειδικού καθεστώτος, δηλαδή κατά την 30/9/2014, και εάν οι εισπράξεις ανήλθαν για τον συγκεκριμένο πελάτη σε 1.500 ευρώ, θα θεωρηθούν εισπράξεις του ειδικού καθεστώτος ποσό 500 ευρώ.

β) Να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39β Κώδικα ΦΠΑ».

γ) Να ενημερώνουν τη φορολογική διοίκηση για τις εισπράξεις και τις πληρωμές που πραγματοποίησαν, με την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του άρθρου 14 παράγραφοι 3 και 4 Ν. 4174/2013, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/2014 και τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ. 1214/2014.

2. Οι υποκείμενοι στον φόρο που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, στην περίπτωση που είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους στον φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται στην τήρηση αρχείου πληρωμών και την ενημέρωση της φορολογικής διοίκησης για τις εν λόγω πράξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (α) και (γ) της παραγράφου 1.

Υπολογισμός φόρου, απαιτητό του φόρου και έκπτωση του φόρου εισροών για συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος

1. Για τις πράξεις που πραγματοποιούνται από υποκείμενους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττεται η αντιπαροχή και όχι κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου.

Για την εφαρμογή του καθεστώτος ως είσπραξη νοούνται όλοι οι τρόποι πληρωμής (μετρητά, επιταγές, ταχυδρομικές επιταγές, εμβάσματα, πιστωτικές κάρτες, συμψηφισμός ή εκχώρηση απαιτήσεων, πληρωμές σε είδος, πάγιες εντολές κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται επαρκώς η πραγματοποίησή τους.

Πρακτικά, θα πρέπει οι επιχειρήσεις του ειδικού καθεστώτος, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, να εκδίδουν παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, ιδίως στις περιπτώσεις των κινήσεων που δεν εκδίδουν οι αντισυμβαλλόμενοι.

Σημειώνεται ότι για τιμολόγια φορολογητέας αξίας πάνω από 500 ευρώ οι λήπτες των φορολογικών στοιχείων για την πληρωμή αυτών θα πρέπει να διενεργούν μέσω τράπεζας ή μέσω επιταγών για να αναγνωρισθεί η δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 περ. β του Ν. 4172/2014.

2. Στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολής πριν την πραγματοποίηση φορολογητέας συναλλαγής, ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττεται η προκαταβολή. Κατά τον ίδιο χρόνο υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του ειδικού στοιχείου προκαταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση εξόφλησης με επιταγή ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνεται η επιταγή. Σε περίπτωση μη είσπραξης της επιταγής, η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά το χρόνο που σφραγίστηκε η επιταγή.

4. Κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο υφίσταται και το δικαίωμα έκπτωσης για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, τόσο για τον υποκείμενο που εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο φόρο όσο και για τον υποκείμενο που δεν εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.

5. Ως χρόνος πραγματοποίησης της είσπραξης ή πληρωμής θεωρείται η ημερομηνία που φέρει το παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης παραστατικού, η ημερομηνία πίστωσης της είσπραξης ή πληρωμής στα βιβλία των συμβαλλομένων, η οποία πρέπει να είναι ταυτόσημη και για τους δύο συμβαλλόμενους.

6. Στην περίπτωση που από τα στοιχεία της είσπραξης και πληρωμής δεν πιστοποιούνται με σαφήνεια τα φορολογικά στοιχεία που αφορά, θεωρείται ότι εξοφλούνται τα αρχαιότερα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία.

7. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης φορολογικών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν συντελεστές ΦΠΑ, το ποσό της πληρωμής εξοφλεί κατά προτεραιότητα το μέρος του τιμολογίου που αφορά την αξία και τον φόρο του μεγαλύτερου συντελεστή.

8. Ειδικό στοιχείο προκαταβολής στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος

8.1 Στις περιπτώσεις είσπραξης προκαταβολής στο πλαίσιο συναλλαγών του ειδικού καθεστώτος, εκδίδεται ειδικό στοιχείο προκαταβολής. Το ειδικό στοιχείο επέχει θέση τιμολογίου και αποτελεί το αποδεικτικό έγγραφο πραγματοποίησης της πληρωμής πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

8.2 Το ειδικό στοιχείο που φέρει τον τίτλο «Ειδικό στοιχείο προκαταβολής για σκοπούς του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του άρθρ. 39β» εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής. Το ίδιο στοιχείο, με αρνητικό πρόσημο, εκδίδεται και στην περίπτωση επιστροφής της προκαταβολής ή μέρους αυτής.

8.3 Στο οριστικό φορολογικό στοιχείο, που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αναγράφεται η συνολική αξία της συναλλαγής και επιπρόσθετη ανάλυση όσον αφορά την αξία του ειδικού στοιχείου, καθώς και την τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση αυτή, επί του ποσού της διαφοράς και μόνο γεννάται υποχρέωση απόδοσης φόρου, καθώς και αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης, κατά το χρόνο εξόφλησης.

8.4 Το ποσό της προκαταβολής θα καταχωρείται τόσο στο αρχείο πληρωμών όσο και στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/2014.

Έξοδος από το ειδικό καθεστώς

1. Η έξοδος από το ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

α) Ο υποκείμενος στο φόρο επιλέγει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς, με υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.Β της ΠΟΛ. 1214/2014. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Taxisnet σε ειδική για τον σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη διαχειριστική περίοδο από την έναρξη της οποίας ζητείται η έξοδος από το ειδικό καθεστώς, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει παραμείνει στο ειδικό καθεστώς τουλάχιστον για μία ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.

β) Εφόσον σε μια διαχειριστική περίοδο πραγματοποιηθεί υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στο κανονικό καθεστώς είναι υποχρεωτική από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Ο υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του Taxisnet τη δήλωση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.Β της ΠΟΛ. 1214/2014, μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται η υπέρβαση του ορίου.

γ) Εφόσον η φορολογική διοίκηση διαπιστώσει ότι ο ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς υποκείμενος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό ή έχει υποπέσει σε παραβάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή παραβάσεις του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013. Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που ακολουθεί την αποστολή στον υποκείμενο σχετικής ενημέρωσης από τη φορολογική διοίκηση, με την οποία αιτιολογείται η υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς.

2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι υποκείμενοι που απεντάσσονται από το ειδικό καθεστώς υποχρεούνται, με τη δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας πριν την έξοδό τους από το ειδικό καθεστώς φορολογικής περιόδου, να καταβάλουν τον φόρο για όλα τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία. Με την ίδια δήλωση ασκείται και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αφορά ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία που έχουν ληφθεί από προμηθευτές, οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς. Κατά τον ίδιο χρόνο ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης των υποκειμένων πελατών των ανωτέρω προσώπων για ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία που έχουν λάβει από τα πρόσωπα αυτά.

Ενημέρωση φορολογικής διοίκησης με στοιχεία εισπράξεων και πληρωμών στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος

1. Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, καθώς και οι μη ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς υποκείμενοι πελάτες των προσώπων αυτών, υποχρεούνται κατά την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/2014, να καταχωρούν επιπλέον και τα εξής στοιχεία:

α) Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς:

i. Στις καταστάσεις πελατών, τις συνολικές εισπράξεις που έλαβαν, ανά ΑΦΜ πελάτη, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ii. Στις καταστάσεις προμηθευτών, τις συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησαν, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.

β) Οι υποκείμενοι που δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς αλλά είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς προμηθευτές, στις καταστάσεις προμηθευτών, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, τις συνολικές πληρωμές προς τους εν λόγω προμηθευτές, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ενέργειες φορολογικής διοίκησης

Η φορολογική διοίκηση:

α) Στην περίπτωση δήλωσης ένταξης στο ειδικό καθεστώς, διαπιστώνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο και ενημερώνει ηλεκτρονικά άμεσα τον φορολογούμενο για την αποδοχή της δήλωσης ένταξης. Σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενημερώνει ηλεκτρονικά άμεσα τον φορολογούμενο για την απόρριψη του αιτήματος ένταξης, αιτιολογώντας την απόφαση αυτή.

β) Στην περίπτωση οικειοθελούς εξόδου από το ειδικό καθεστώς, διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται για τον σκοπό αυτό από το άρθρο 39β και σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνει άμεσα τον υποκείμενο ότι το αίτημά του δεν γίνεται αποδεκτό.

γ) Διαπιστώνει την υπέρβαση του ορίου κύκλου εργασιών που προβλέπεται στο άρθρο 1 και απεντάσσει τον υποκείμενο στον φόρο από το ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση του προβλέπεται στο άρθρο 5.1.β, ενημερώνοντας άμεσα τον υποκείμενο στοn φόρο.

Εάν η διαπίστωση γίνει εντός της διαχειριστικής περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκε η υπέρβαση, η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο. Εάν όμως η διαπίστωση από τη φορολογική διοίκηση γίνει την επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν εντός της οποίας ξεπεράστηκε το όριο, η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της ανωτέρω ενημέρωσης.

δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των προϋποθέσεων παραμονής στο ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 39β, απεντάσσει τον υποκείμενο στον φόρο από το ειδικό καθεστώς, ενημερώνοντας άμεσα τον υποκείμενο στον φόρο. Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της ανωτέρω ενημέρωσης.

ε) Διαθέτει εφαρμογή μέσω του συστήματος Taxisnet, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι πιθανοί συναλλασσόμενοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι συγκεκριμένος ΑΦΜ είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς.

Παράδειγμα

Έστω η ατομική επιχείρηση «Ανδρέας Αντωνίου» με απλογραφικά βιβλία υπέβαλε δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β την 10/10/2014 και προέβη από 1/10/2014 έως 31/10/2014 στις εξής περιπτώσεις:

1. Στις 1/10 πώλησε με Τιμολόγιο Νο 1 επί πιστώσει στον Γεώργιο Δημητριάδη φορολογητέας αξίας 2.000,000€ και ΦΠΑ (με συντελεστή 13%) ποσού 260,00€.

2. Στις 4/10 αγόρασε μετρητοίς εμπορεύματα με Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής Νο 50 στον Κωνσταντίνο Μανουρά φορολογητέας αξίας 100,00€ και ΦΠΑ (23%) ποσού 23,00€.

3. Στις 5/10 πώλησε με Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής Νο 2 μετρητοίς στον Παναγιώτη Παναγιωτίδη εμπορεύματα αξίας 500,00€ και ΦΠΑ (23%) ποσού 115,00€.

4. Στις 6/10 εισέπραξε μετρητά με έκδοση απόδειξης είσπραξης έναντι από τον Γεώργιο Δημητριάδη ποσού 500,00€.

5. Στις 7/10 εισέπραξε επιταγή Νο 1111 λήξης 15/2/2015 από τον Γεώργιο Δημητριάδη ποσού 1.360,00€.

6. Στις 8/10 εισέπραξε από τον Βασίλειο Βασιλειάδη Τιμολόγιο Νο 6/5.9.2014 που είχε εκδοθεί πριν την ένταξη του ειδικού καθεστώτος ποσού 1.000,00€.

7. Στις 11/10 εισέπραξε επιταγή Νο 2222 λήξης 15/11/2014 από τον Γεώργιο Δημητριάδη ποσού 400,00€, η οποία δεν πληρώθηκε και σφραγίστηκε στις 27/11/2014.

8. Στις 13/10 έλαβε λογαριασμό της ΔΕΗ (ημερομηνίας έκδοσης 6/10/2014) ποσού κατανάλωσης ρεύματος 100,00€ με ΦΠΑ (13%) ποσού 13,00€, Δημοτικά Τέλη – Δημοτικός Φόρος – ΝΕΡΙΤ αξίας 37,00€ (το ποσό των 37,00€ Δημοτικά Τέλη – Δημοτικός Φόρος – ΝΕΡΙΤ δεν υπάρχει υποχρέωση να καταχωρηθεί στο αρχείο εισπράξεων πληρωμών, αφού αποτελεί πληρωμή εκτός συστήματος). Ο λογαριασμός εξοφλήθηκε κατά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής στις 2/11/2014.

9. Στις 14/10 αγόρασε με το ΤΔΑ Νο 71 επί πιστώσει εμπορεύματα από την ΑΛΦΑ ΕΠΕ αξίας 1.000,00€ και ΦΠΑ (13%) ποσού 130,00€.

10 Στις 17/10 πλήρωσε με επιταγή Νο 3333, λήξης στις 10/2/2015, στην ΑΛΦΑ ΕΠΕ ποσό 400,00€.

11. Στις 20/10 πλήρωσε με κατάθεση σε λογαριασμό της ΑΛΦΑ ΕΠΕ 300,00€ σύμφωνα με παραστατικό Νο 111120/Alpha Bank.

12. Στις 22/10 εισέπραξε προκαταβολή ποσού 738,00€ για πωλήσεις αγαθών (23%) από τον «Παντελιάδη Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με κατάθεσή του σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. Η επιχείρηση, πέρα από το αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς, εξέδωσε το «ειδικό στοιχείο προκαταβολής» για σκοπούς του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του άρθρου 39β στο οποίο καλό είναι να γίνεται ανάλυση σε αξία και ΦΠΑ, ήτοι αξία 600,00€ πλέον ΦΠΑ (23%) ποσού 138,00€. Σημειώνεται ότι η αξία των 600,00€ θα πρέπει να δηλωθεί στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών.

13. Στις 24/10 πλήρωσε λογαριασμό Wind έκδοσης 27/9/2010 αξίας 100,00€ με ΦΠΑ (23%) ποσού 23,00€.

14. Στις 25/10 πραγματοποίησε λιανική πώληση εξαρτημάτων με ΑΤΜ 1 αξίας 20,00€ και ΦΠΑ (23%) ποσού 4,60€.

15. Στις 26/10 πώλησε στον Γ. Δημητριάδη επί πιστώσει με ΤΔΑ Νο 3 αξίας 500,00€ και αξίας 1.000,00€ και ΦΠΑ (13%) ποσού 65,00€ και ΦΠΑ (23%) ποσού 230,00€ συνολικής αξίας τιμολογίου 1.795,00€.

16. Στις 10/11 πώλησε με ΤΔΑ No 4 επί πιστώσει στον «Παντελιάδη Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» αξίας 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ (23%) ποσού 345,00€ συνολικής αξίας 1.845,00€. Επί του τιμολογίου, σε ιδιαίτερο χώρο ή στις παρατηρήσεις, θα πρέπει να γίνει η εξής αναγραφή :

Αξία 1.500,00€

Μείον: Φορολογητέα Αξία προκαταβολής 600,00€

900,00€

Πλέον: ΦΠΑ (23%) 207,00€

Υπόλοιπο 1.107,00€

17. Στις 16/11 πλήρωσε μετρητά απόδειξη πληρωμής Νο. 13 στην ΑΛΦΑ ΕΠΕ ποσό 600€ με το οποίο εξόφλησε το υπόλοιπο του τιμ. Νο 71 ποσό 430,00€, ενώ ποσό 170€ δόθηκε έναντι μελλοντικών αγορών.

18. Στις 17/11 πλήρωσε κοινόχρηστα 50,00€ με την απόδειξη πληρωμής Νο 11.

19. Στις 28/11 εισέπραξε από τον Γ. Δημητριάδη με πληρωμή μέσω τραπέζης 615,00€ σύμφωνα με το Παραστατικό Νο 22220/Τράπεζα Πειραιώς.

20. Στις 5/12 έλαβε λογαριασμό ΔΕΗ (ημερομηνία έκδοσης 1/12/2014) κατανάλωσης ρεύματος ποσού 150,00€ με ΦΠΑ (13%) ποσού 19,50€, Δημοτικά Τέλη – Δημοτικός Φόρος – ΝΕΡΙΤ αξίας 37,00€. Ο λογαριασμός εξοφλήθηκε στις 5/1/2015.

21. Στις 16/12 επιστράφηκαν εμπορεύματα στην ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου Νο 1 αξίας 100,00€ και ΦΠΑ (13%) ποσού 13,00€.

22. Στις 22/12 επιστράφηκαν από την επιχείρηση «Παντελιάδης Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ελαττωματικά εμπορεύματα με πιστωτικό τιμολόγιο Νο 105 αξίας 100,00€ και ΦΠΑ (23%) ποσού 23,00€.

Ενέργειες της ατομικής επιχείρησης «Ανδρέας Αντωνίου»

1. Υποβολή δήλωσης ένταξης στο ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.Α της ΠΟΛ.1214, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Taxisnet σε ειδική για τον σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη φορολογική περίοδο από την έναρξη της οποίας ζητείται η ένταξη στο ειδικό καθεστώς.

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση ένταξης στο καθεστώς γίνεται δεκτή έως 20.10.2014 και η ένταξη ισχύει από 1.10.2014.

2. Να κοινοποιήσει στους πελάτες για τα τιμολόγια που εξέδωσε μέχρι την 10/10/2014, ημερομηνία υποβολής δήλωσης ένταξής του στο νέο καθεστώς ΦΠΑ. Δηλαδή να ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά με αποδεικτικό παραλαβής τους πελάτες Γεώργιο Δημητριάδη και Παναγιώτη Παναγιωτίδη.

3. Αναγραφή σε όλα τα τιμολόγια πωλήσεων της ένδειξης «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ».

4. Να δηλώσει στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμφωνα με την απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1022/2014, επιπλέον και τα εξής στοιχεία:

i. Στις καταστάσεις πελατών, τις συνολικές εισπράξεις που έλαβαν, ανά ΑΦΜ πελάτη, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ii. Στις καταστάσεις προμηθευτών, τις συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησαν, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δηλαδή στο παράδειγμα μας η ατομική επιχείρηση «Ανδρέα Αντωνίου» για τον πελάτη της Γεώργιο Δημητριάδη θα πρέπει να δηλώσει στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών ως αριθμό τιμολογίων 2, αξίας 3.500 ευρώ, ΦΠΑ που αναλογεί 555 ευρώ και επιπλέον να δηλώσει τις συνολικές εισπράξεις 2.475 ευρώ, η φορολογητέα αξία αυτών 2.174,80 και αναλογών ΦΠΑ 300,20 ευρώ.

Αντίστοιχα θα δηλωθούν οι πελάτες Παναγιώτης Παναγιωτίδης με αριθμό τιμολογίων 1, αξίας 500 ευρώ, ΦΠΑ που αναλογεί 115 ευρώ, συνολικές εισπράξεις 615 ευρώ, η φορολογητέα αξία αυτών 500 και αναλογών ΦΠΑ 115 ευρώ και Παντελιάδη Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό τιμολογίων 1, αξίας 1.500 ευρώ, ΦΠΑ που αναλογεί 345 ευρώ, συνολικές εισπράξεις 738 ευρώ, η φορολογητέα αξία αυτών 600 και αναλογών ΦΠΑ 138 ευρώ και 1 πιστωτικό τιμολόγιο αξίας 100 ευρώ, ΦΠΑ που αναλογεί 23 ευρώ, συνολικές εισπράξεις 0,00.

Κατόπιν των παραπάνω η συγκεντρωτική πελατών θα είναι η κάτωθι:

Yποχρεώσεις των πελατών της ατομικής επιχείρησης «Ανδρέας Αντωνίου»

1. Τηρούν αρχείο πληρωμών, ως λήπτες τιμολογίων από προμηθευτές που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς, όπως στην περίπτωση για τις συναλλαγές τους με την ατομική επιχείρηση «Ανδρέας Αντωνίου», οι πελάτες της Γεώργιος Δημητριάδης, Παναγιώτης Παναγιωτίδης και Παντελιάδη Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

2. Ο Γεώργιος Δημητριάδης θα πρέπει να δηλώσει στις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών την ατομική επιχείρηση Ανδρέα Αντωνίου με αριθμό τιμολογίων 2, αξίας 3.500 ευρώ, ΦΠΑ που αναλογεί 555 ευρώ και επιπλέον να δηλώσει τις συνολικές πληρωμές 2.475 ευρώ, την φορολογητέα αξία αυτών 2.174,80 και τον αναλογούντα ΦΠΑ 300,20 ευρώ.

Αντιστοίχως, οι πελάτες Παναγιώτης Παναγιωτίδης και Παντελιάδη Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. θα δηλώσουν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών τα ποσά των συναλλαγών με την ατομική επιχείρηση Ανδρέα Αντωνίου όπως αναφέρονται στον πίνακα επάνω.

Θέσεις – απόψεις

Αναμφισβήτητα το νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ με βάση τις εισπράξεις – πληρωμές είναι μια θετική εξέλιξη, ιδίως στις επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα εισπραξιμότητας των απαιτήσεών τους και ιδίως σε περιπτώσεις επισφαλειών.

Πιστεύουμε ότι το υπουργείο έκανε ένα βήμα πίσω με την ερμηνεία που δόθηκε με την ΠΟΛ.1214 στο θέμα των επιταγών, αφού θα έπρεπε ως είσπραξη να λαμβάνεται ο χρόνος είσπραξης της επιταγής και όχι της ημερομηνίας παραλαβής αυτής, αφού είναι σύνηθες στην αγορά να δίδονται μεταχρονολογημένες επιταγές 6 έως 12 μηνών.

Μειονεκτήματα είναι ότι: α) απαιτείται αρχείο εισπράξεων – πληρωμών για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και θα πρέπει να αναβαθμιστούν τα λογισμικά προγράμματα ώστε να μπορούν να αντλήσουν το αρχείο αυτό, αλλά και τους λογαριασμούς, ιδίως στα διπλογραφικά βιβλία, με τη δημιουργία ιδιαίτερων ταμειακών κινήσεων για τις ανάγκες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ του άρθρου 39β, και της κατάταξης των προμηθευτών και πιστωτών εάν είναι του ειδικού καθεστώτος ή όχι.

β) Απαιτείται πλέον μεγάλη προσοχή στην ορθή έκδοση παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών και η συστηματική αρχειοθέτησή τους.

γ) Δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις στους πελάτες μας με την τήρηση από την πλευρά τους αρχείου πληρωμών και της καταχώρησης των πληρωμών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ.

12.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Φ.Π.Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Φ.Π.Α. ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΝ/ΤΗΣ 13%

ΣΥΝ/ΤΗΣ 23%

ΣΥΝ/ΤΗΣ 13%

ΣΥΝ/ΤΗΣ 23%

ΣΥΝ/ΤΗΣ 13%

ΣΥΝ/ΤΗΣ 23%

ΣΥΝ/ΤΗΣ 13%

ΣΥΝ/ΤΗΣ 23%

10/4/14 Τ.Δ.Α. Νο 50 Αγορά εμπορευμάτων μετρητοίς στον Κων/νο Μανουρά 123.00
10/5/14 Τ.Δ.Α. Νο 2 Πώληση εμπορευμάτων μετρητοίς στον Παναγιώτη Παναγιωτίδη 615.00
10/6/14 Απόδειξη Είσπραξης Είσπραξη μετρητών από τον Γεώργιο Δημητριάδη 500.00
10/7/14 Επιταγή Νο 1111 Είσπραξη επιταγης από τον Γεώργιο Δημητριάδη 1,360.00
10/11/14 Επιταγή Νο 2222 Είσπραξη επιταγης από τον Γεώργιο Δημητριάδη 400.00
10/17/14 Επιταγή Νο 3333 Πληρωμή μέσω επιταγής στην ΑΛΦΑ ΕΠΕ 400.00
10/20/14 Παραστατικό No 111120/Alpha Bank Κατάθεση μέσω τραπεζικού λογ/μού στην ΑΛΦΑ ΕΠΕ 300.00
10/22/14 Αντίγραφο Κινησης Λογ/μού Τράπεζας Πειραιώς Είσπραξη προκαταβολής από την “Παντελιάδης & ΣΙΑ Ο.Ε.” 738.00
10/25/14 ΑΤΜ 1 Λιανική Πώληση εξαρτημάτων 20.00

4.60

11/2/14 Λογ/μός Δ.Ε.Η. Εξόφληση λογ/μού ΔΕΗ 113.00
11/16/14 ΑΠ 13 Εξόφληση Τιμ 71 430.00
11/27/14 Επιταγή Νο 2222 Σφράγιση επιταγής -400.00
11/28/14 Παραστατικό No 22220/Τράπεζα Πειραιώς Είσπραξη από τον Γ. Δημητριάδη 400.00 215.00
12/16/14 ΠΤ 1 Πιστωτικό Τιμολόγιο αγορών -113.00
ΣΥΝΟΛΑ 2,260.00 1,568.00 20.00 1,130.00 123.00 0.00 4.60 0.00 0.00
12/31/14 Λογιστικό Σημείωμα Αποφορολόγηση Εισπράξεων-Πληρωμών -260.00 -293.20 -130.00 -23.00 260.00 293.20 130.00 23.00
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 2,000.00 1,274.80 20.00 1,000.00 100.00 260.00 297.80 130.00 23.00

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

13.1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ 1/10/2014 – 31/12/2014
ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

ΕΚΡΟΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13% ΚΩΔ.301 2.500,00 ΚΩΔ.331 ΦΠΑ 13% 325,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 23% ΚΩΔ.303 2.920,00 ΚΩΔ.333 ΦΠΑ 23% 671,60
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩΔ. 307 5.420,00 ΚΩΔ.337 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 996,60

 

 

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ 13% ΚΩΔ. 351 900,00 ΚΩΔ. 371 ΦΠΑ 13% 117,00
ΑΓΟΡΕΣ 23% ΚΩΔ.353 100,00 ΚΩΔ.373 ΦΠΑ 23% 23,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΚΩΔ.357 250,00 ΚΩΔ.376 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 32,50
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 1.250,00 172,50

 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΩΔ.511 824,10
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔ.513 824,10

 

 

13.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ 1/10/2014 – 31/12/2014
ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39Β

ΕΚΡΟΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13% ΚΩΔ.301 2.000,00 ΚΩΔ.331 ΦΠΑ 13% 260,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 23% ΚΩΔ.303 1.294,80 ΚΩΔ.333 ΦΠΑ 23% 297,80
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩΔ. 307 3.294,80 ΚΩΔ.337 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 557,80

 

 

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ 13% ΚΩΔ. 351 900,00 ΚΩΔ. 371 ΦΠΑ 13% 117,00
ΑΓΟΡΕΣ 23% ΚΩΔ.353 100,00 ΚΩΔ.373 ΦΠΑ 23% 23,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΚΩΔ.357 100,00 ΚΩΔ.376 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 13,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 1.100,00 153,00

 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΩΔ.511 404,80
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔ.513 404,80

 

Ονοματ-
επώνυμο

πελάτη – ΑΦΜ

αριθμό
τιμολογίων

Φορολογητέα αξία

ΦΠΑ που αναλογεί

Συνολικές εισπράξεις

Φορολογητέα αξία εισπράξεων

ΦΠΑ που αναλογεί

Γεώργιος
Δημητριάδης
2 3.500 555 2.475 2.174,80 300,20
Παναγιώτης
Παναγιωτίδης
1 500 115 615 500 115
Παντελιάδη Χ.
& ΣΙΑ Ο.Ε
1 1.500 345 738 600 138
Παντελιάδη Χ.
& ΣΙΑ Ο.Ε
1 -100 -23 0,00 0,00 0,00
Λιανικές Πωλήσεις Αρ. ταμιακής… 20 4,60 24,60 20 4,60
ΣΥΝΟΛΟ 4 5.420 996,60 3.852,60 3.294,80 557,80