• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Εκθέσεις εταιρικής ευθύνης 2015 KPMG

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της KPMG σχετικά με την πληροφόρηση που παρέχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες αναφορικά με τις εκπομπές άνθρακα, οι σχετικές εκθέσεις εταιρικής ευθύνης στερούνται συνέπειας, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατο για τους ενδιαφερόμενους φορείς να συγκρίνουν τις επιδόσεις μεταξύ εταιρειών με ευκολία και ακρίβεια.

Επαγγελματίες σε εταιρείες μέλη της KPMG εξέτασαν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις 250 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου για το αποτύπωμα του άνθρακα στις ετήσιες οικονομικές και εταιρικής ευθύνης εκθέσεις τους. Βρήκαν ότι, αν και 4 από τις 5 εταιρείες ανέφεραν το αποτύπωμα του άνθρακα, το είδος και η ποιότητα των πληροφοριών που δημοσίευσαν ποικίλλει δραματικά.

Για παράδειγμα, μόνο το ήμισυ των G250 (53%) δηλώνουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα στις εκθέσεις των εταιρειών τους, και από αυτούς, τα δύο τρίτα δεν παρέχουν καμία λογική εξήγηση ως προς το γιατί επιλέχθηκαν οι εν λόγω στόχοι.

Το είδος των εκπομπών που αναφέρονται ποικίλλει σημαντικά. Ενώ η πλειονότητα των εταιρειών παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές βάσει των δικών τους δραστηριοτήτων (84 %) και από την αγορά ηλεκτρισμού (79 %), μόνο κατά το ήμισυ (50 %) γράφουν στις εκθέσεις τους σχετικά με τις εκπομπές στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Ακόμη λιγότερες, λιγότερες από μία στις δέκα (7%), περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές που προκύπτουν από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Τέλος, περίπου το ήμισυ (51%) των εταιρειών που αναφέρουν το αποτύπωμα άνθρακα στις εκθέσεις τους παραπέμπουν τους αναγνώστες σε βάσεις δεδομένων CDP που απευθύνονται σε επενδυτές. Το άλλο μισό δεν το αναφέρει πουθενά.

Ο Wim Bartels, γενικός διευθυντής της KPMG στην Ολλανδία και γενικός διευθυντής επικεφαλής Απολογισμών Αειφορίας & Assurance της KPMG, και επικεφαλής της έρευνας της KPMG, δήλωσε: «Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας, συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του άνθρακα της εταιρείας τους γρήγορα και εύκολα από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις ή τις εκθέσεις εταιρικής ευθύνης. Αυτό δεν συμβαίνει αυτήν την στιγμή.

Υπάρχει σαφής ανάγκη για τη βελτίωση παγκοσμίως στις κατευθυντήριες γραμμές καταγραφής του άνθρακα, που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Δεν πρέπει να αφεθεί στις εταιρείες και μόνο αλλά και στους φορείς της βιομηχανίας, των ρυθμιστικών αρχών, φορέων τυποποίησης, επενδυτές και όλους όσοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν».

Η μελέτη της KPMG ακολουθεί μια πρόσφατη πρόταση των G20 του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπου μέσω μιας ειδικής ομάδας θα αναπτύξουν ένα κοινό πλαίσιο γνωστοποιήσεων σχετικά με το περιβάλλον, ώστε να βοηθήσει τους δανειστές, τους ασφαλιστές, τους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τους κινδύνους. Το Συμβούλιο των Climate Standards Disclosure Board (CDSB) εισήγαγε επίσης ένα εθελοντικό πλαίσιο με στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με το κλίμα.

Η μελέτη της KPMG περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα δεδομένα, τους στόχους και την επικοινωνία που οι εταιρείες μέλη της KPMG θα πρέπει να ακολουθήσουν κατά τη δημοσίευση των πληροφοριών στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και την εταιρική ευθύνη σε σχέση με το αποτύπωμα άνθρακα.

Η KPMG επινόησε μια μεθοδολογία βαθμολόγησης με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκθέσεων από κάθε μία από τις 250 μεγαλύτερες εταιρείες. Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι:

– Μία στις πέντε μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο υψηλής κατανάλωσης άνθρακα, όπως η εξόρυξη, οι κατασκευές και οι χημικές ουσίες, δεν αναφέρει την κατανάλωση άνθρακα στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις ή στον απολογισμό για την εταιρική ευθύνη της.

– Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παρουσιάζουν καλύτερα την κατανάλωση άνθρακα στις εκθέσεις τους από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου.

-Οι εταιρείες στον τομέα των μεταφορών και αναψυχής παρουσιάζουν την υψηλότερη ποιότητα εκθέσεων σχετικά με την κατανάλωση άνθρακα ανά κλάδο και οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου τη χαμηλότερη.

-Μόνο οι μισές επιχειρήσεις που αναφέρουν την κατανάλωση του άνθρακα στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις ή στους απολογισμούς εταιρικής ευθύνης εξηγούν πώς η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος προσφέρει οφέλη στην επιχείρησή τους.

Παγκόσμιες τάσεις στην υποβολή εκθέσεων εταιρικής ευθύνης

Η «Έρευνα της KPMG για την εταιρική υπευθυνότητα» περιλαμβάνει μια άποψη για τις παγκόσμιες τάσεις που αφορούν την εταιρική ευθύνη 4.500 εταιρειών σε 45 χώρες, με βάση την ανάλυση των εκθέσεών τους.

Αυτό δείχνει ότι το ποσοστό της αναφοράς δεδομένων εταιρικής ευθύνης είναι υψηλότερο στην Ασία από ό,τι στην Ευρώπη ή την Αμερική (79% στην έκθεσή της Ασίας για την εταιρική ευθύνη).

Τα υψηλότερα ποσοστά αναφοράς εταιρικής ευθύνης βρίσκονται τώρα στις αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία, η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Νότια Αφρική. Αυτά τα υψηλά ποσοστά συχνά καθοδηγούνται από τους κυβερνητικούς ή χρηματιστηριακούς κανονισμούς.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι είναι πλέον τυπική επιχειρηματική πρακτική να περιλαμβάνονται πληροφορίες εταιρικής ευθύνης στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις –περισσότερο από το ήμισυ (56%) από τις 4.500 εταιρείες που μελετήθηκαν το κάνουν αυτό.

Σχετικά με την έκθεση

Η «Έρευνα της KPMG για την εταιρική υπευθυνότητα» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1993. Πραγματοποιείται από επαγγελματίες σε εταιρείες μέλη της KPMG και βασίζεται στις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες που δημοσίευσαν οι εταιρείες στην έκθεση εταιρικής ευθύνης τους, τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και ιστοσελίδες.

Στην έκδοση του 2015, το δείγμα των 250 μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου βασίζεται στην λίστα του Fortune για το έτος 2014 για τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες. Οι παγκόσμιες τάσεις στην αναφορά εταιρικής ευθύνης βασίζονται σε μια μελέτη των εκθέσεων από τις 100 κορυφαίες εταιρείες με έσοδα σε κάθε μία από τις 45 χώρες.