• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΣΟΕΛ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ;

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες – Συνεργασίες με πανεπιστήμια και λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς – Προοπτικές για το μέλλον

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) ίδρυσαν το έτος 1997 το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), με σκοπό την επαγγελματική μεταπτυχιακή κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών του και στε-λεχών επιχειρήσεων.

Το ΙΕΣΟΕΛ παρέχει διετή μεταπτυχιακή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που προορίζονται για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα, καθώς και για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα της εφαρμοσμένης Ελεγκτικής και Λογιστικής.

Το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ αναφέρεται, κυρίως, στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων που ορίζονται από το Π.Δ. 226/1992, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3693/2008 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ., για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή (νόμιμου ελεγκτή). Συνεπώς, οι απόφοιτοι του ΙΕΣΟΕΛ, έχοντες και την απαιτούμενη ελεγκτική προϋπηρεσία, αποκτούν και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

 

Γίνονται αλλαγές και βελτιώσεις στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΣΟΕΛ σύμφωνα με την διεθνώς ακολουθούμενη πρακτική;

Στο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης του μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ επήλθαν από 1.10.2010 οι κατωτέρω σημαντικές αλλαγές:

– Έγινε πλήρης προσαρμογή της ονομασίας των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ με την αντίστοιχη ονομασία των γνωστικών αντικειμένων της οδηγίας 2006/43/Ε.Κ. και της διάταξης του άρθρου 8 Ν. 3693/2008, προκειμένου να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των αντικειμένων αυτών.

– Έγινε ανακατανομή των ωρών διδασκαλίας σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα με σκοπό την ενίσχυση βασικών γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ,. όπως π.χ. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Λογιστική κλπ.

– Υιοθετήθηκαν, για πρώτη φορά, συντελεστές βαρύτητας για κάθε γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ανάλογα της σημαντικότητάς του, προκειμένου να εξάγεται ο βαθμός αποφοίτησης κάθε σπουδαστή από το ΙΕΣΟΕΛ. Επίσης, έγινε προσαρμογή των ωρών εξετάσεων κάθε γνωστικού αντικειμένου ανάλογα του συντελεστή βαρύτητας και γενικότερα της σημαντικότητάς του.

– Προστέθηκε ύλη σε πολλά γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ, προκειμένου τα αντικείμενα αυτά να προσαρμοστούν με την αντίστοιχη ύλη του Προγράμματος του ACCA, καθώς και στις ανάγκες του ελεγκτικού επαγγέλματος.

 – Έγινε επικαιροποίηση της διδακτέας και εξεταστέας ύλης σε πολλά γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ, λόγω των σημαντικών αλλαγών που έγιναν στη νομοθεσία, ΔΠΧΑ, ΔΠΕ κ.λπ. και αφορούν τα αντικείμενα αυτά.

– Έγινε ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ με την προσθήκη πολλών νέων ασκήσεων και case studies που αφορούν βασικά θέματα των γνωστικών αντικειμένων, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός σύνδεσης θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής.

– Τα θέματα των επαγγελματικών εξετάσεων του ΣΟΕΛ έχουν αναβαθμιστεί σε σχέση με τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους και έχουν προσαρμοστεί, κατά ένα μέρος, με τον τρόπο των αντίστοιχων εξετάσεων του ACCA.

 

Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνεργασίες του ΙΕΣΟΕΛ;

Στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών του, το ΙΕΣΟΕΛ έχει αναπτύξει τις κατωτέρω δραστηριότητες και συνεργασίες:
– Το ΙΕΣΟΕΛ σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) συνεχίζει για έβδομη χρονιά με επιτυχία την υλοποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική.

– Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοποριακό στην Ελλάδα και στοχεύει να μεταδώσει στους συμμετέχοντες σπουδαστές την ακαδημαϊκή γνώση των καθηγητών του ΕΚΠΑ, του πρώτου τη τάξη πανεπιστημίου της χώρας, καθώς και την πρακτική γνώση και εμπειρία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών του ΣΟΕΛ, του επισήμου ελεγκτικού φορέα της Ελλάδος. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού, μετά από επιτυχείς εξετάσεις σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα αποκτούν και το μεταπτυχιακό τίτλο του ΙΕΣΟΕΛ και στη συνέχεια, έχοντας και την απαιτούμενη ελεγκτική προϋπηρεσία, αποκτούν και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

– Επίσης, το ΕΚΠΑ έχει αναγνωρίσει τον χορηγούμενο από το ΙΕΣΟΕΛ τίτλο σπουδών και, μετά από εξετάσεις σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, παρέχει τον τίτλο Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και στους αποφοίτους του ΙΕΣΟΕΛ.

– Το ΙΕΣΟΕΛ έχει υπογράψει σύμβαση επιστημονικής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στην εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική των ιδρυμάτων αυτών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, εισηγητές του ΙΕΣΟΕΛ διδάσκουν ορισμένα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων αυτών και παρέχεται σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

 – Το ΙΕΣΟΕΛ, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA), δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αποκτήσουν και τον επαγγελματικό τίτλο του ACCA εξεταζόμενοι μόνο στα πέντε (5) τελευταία μαθήματα του φορέα αυτού. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα εξετάσεων «JES» και, αφού εξετασθούν επιτυχώς στην ελληνική γλώσσα τα μαθήματα που σχετίζονται με το δίκαιο εταιρειών και τη φορολογική νομοθεσία και στην αγγλική γλώσσα τα υπόλοιπα μαθήματα του ACCA, να γίνουν ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δυο φορέων, ΙΕΣΟΕΛ και ACCA. Αυτό το κοινό σχήμα εξετάσεων έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής (ΕΛΤΕ). Συνεπώς, όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις του JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές (νόμιμοι ελεγκτές) σύμφωνα με το Ν. 3693/2008.

– Με την υπ’ αριθ. ΣΤ 23/3/10.9.2009 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ έχει ανατεθεί στο ΙΕΣΟΕΛ η υλοποίηση του «Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» που απορρέει από το άρθρο 11 του Ν. 3693/2008. Στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής, το ΙΕΣΟΕΛ έχει οργανώσει με επιτυχία, μέχρι σήμερα, τρεις σειρές σεμιναρίων με επίκαιρα και σημαντικά θέματα που αφορούν το ελεγκτικό επάγγελμα, όπως π.χ. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, αλλαγές στα ΔΠΧΑ, αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων κ.λπ.

– Το ΙΕΣΟΕΛ δραστηριοποιείται επίσης σε επιστημονικές, οικονομικές και λογιστικές εκδόσεις, καθώς και στη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη δημοσίων οργανισμών, τραπεζών, μεγάλων επιχειρήσεων κ.λπ. Ειδικότερα έχει αναλάβει από τον Απρίλιο 2010 την επιμόρφωση στελεχών του Οικονομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού και από το 2011 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

 

Ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον του ΙΕΣΟΕΛ;

Βασικοί στόχοι του ΙΕΣΟΕΛ για το απώτερο μέλλον είναι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΣΟΕΛ και των επαγγελματικών εξετάσεων του ΣΟΕΛ για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, καθώς και η περαιτέρω επέκταση των συνεργασιών με εκπαιδευτικούς φορείς.

Ειδικότερα, οι στόχοι του ΙΕΣΟΕΛ για το απώτερο μέλλον είναι οι εξής:

– Η συνεχής προσαρμογή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ με την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του ελεγκτικού επαγγέλματος σε άλλες μεγάλες χώρες (π.χ. Αγγλία, Αμερική κ.λπ.). Βασικός στόχος είναι η ύλη των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ να είναι σύγχρονη και εναρμονισμένη με την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του ελεγκτικού επαγγέλματος διεθνώς.

– Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ειδικότερες ανάγκες του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

– Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των επαγγελματικών εξετάσεων του ΣΟΕΛ για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, καθώς και η σταδιακή προσαρμογή τους με τις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις μεγάλων ινστιτούτων του εξωτερικού (π.χ. Αγγλίας, Αμερικής, Καναδά κ.λπ.)

– Η επέκταση του Κοινού Προγράμματος Εξετάσεων «JES» με το ACCA και στη Θεσσαλονίκη. Βασικός σκοπός της επέκτασης αυτής είναι η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων σπουδαστών της Βορείου Ελλάδος που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό.

 – Η βελτίωση του «Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3693/2008. Η επιμόρφωση αυτή παρέχεται από το ΙΕΣΟΕΛ με σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. Ο σχετικός σχεδιασμός για το μέλλον προβλέπει, εκτός των άλλων, την επιλογή επίκαιρων και σημαντικών θεμάτων για την επιμόρφωση των ΟΕΛ, την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής και συμπλήρωση τμημάτων, τη λειτουργία Μητρώου ΟΕΛ που παρακολουθούν τα σεμινάρια, την οργάνωση ημερίδων για ενημέρωση ΟΕΛ σε επίκαιρα θέματα που αφορούν το ελεγκτικό επάγγελμα κ.λπ.

– Η πιστοποίηση επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί πλαίσιο αρχών λειτουργίας του σχετικού Προγράμματος Σπουδών. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει, εκτός των άλλων, ότι για τη χορήγηση πιστοποίησης επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή απαιτείται η παρακολούθηση της διδασκαλίας 12 γνωστικών αντικειμένων, διάρκειας 350 ωρών (2 εξάμηνα), καθώς και η επιτυχής εξέταση στα αντικείμενα αυτά. Ο σχετικός σχεδιασμός προβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος αυτού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Αγγλίας.

– Η επέκταση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Master) στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», με βάση το αντίστοιχο πλαίσιο αρχών συνεργασίας με το ΕΚΠΑ. Η επέκταση της συνεργασίας αυτής θα συντελέσει στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΙΕΣΟΕΛ στη Βόρεια Ελλάδα και, μέσω της αναγνώρισης μαθημάτων, θα διευκολύνει τους αποφοίτους του προγράμματος αυτού που επιθυμούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα.

 – Η εφαρμογή του Κανονισμού Απαλλαγών από τις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ από ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 3693/2008.

– Η έναρξη διαπραγματεύσεων για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Master) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. Βασικός σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΙΕΣΟΕΛ στην Κεντρική Ελλάδα.

– Η έναρξη διαπραγματεύσεων για επιστημονική συνεργασία με μεγάλα Ινστιτούτα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του εξωτερικού. Βασικός σκοπός των συνεργασιών αυτών είναι η απόκτηση από το ΙΕΣΟΕΛ διεθνούς εμπειρίας σε θέματα επιμόρφωσης των ελεγκτών και γενικότερα σε θέματα που αφορούν στο ελεγκτικό επάγγελμα.

– Η επέκταση της συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιμόρφωση στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών τους σε θέματα Λογιστικής και εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, καθώς και σε ειδικά θέματα Ελεγκτικής.