• Σήμερα είναι: Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

Εξελίξεις στα IFRS Τεύχος 20

IASB – Σχέδιο Δράσης και Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα

 

Εξελίξεις στα IFRS

 

Βασικά Projects
Τρέχουσα δραστηριότητα Εντός 3 μηνών Εντός 6 μηνών Μετά από 6 μήνες
Μελλοντικά Πρότυπα
Ασφαλιστικές Συμβάσεις Ανάλυση Έκδοση ΔΠΧΑ
Μισθώσεις Σχέδιο ΔΠΧΑ Έκδοση ΔΠΧΑ
Δημοσιευμένα Προσχέδια Προτύπων
Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework)

[η περίοδος λήψης σχολίων θα ολοκληρωθεί την 25/11/2015]

Δημόσια διαβούλευση Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας
Επερχόμενα Προσχέδια Προτύπων
Αρχές γνωστοποιήσεων – Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις Ανάλυση Δημοσίευση ΠΠ
Αρχές γνωστοποιήσεων – Επίπεδο σημαντικότητας (Materiality) Σχέδιο ΠΠ Δημοσίευση ΠΠ
Δημοσιευμένα Σχέδια Συζήτησης
Λογιστικοποίηση για Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων: Προσέγγιση Επανεκτίμησης Χαρτοφυλακίου με βάση την Μακροοικονομική Λογιστική Αντιστάθμισης Ανάλυση Δημοσίευση ΣΣ
Νομοθετικός προσδιορισμός τιμών Ανάλυση Δημοσίευση ΣΣ
Επερχόμενα Σχέδια Συζήτησης
Γνωστοποιήσεις: Αρχές γνωστοποιήσεων Ανάλυση Δημοσίευση ΣΣ
Εφαρμογή
Τροποποιήσεις (περιορισμένης έκτασης στο πεδίο εφαρμογής) Τρέχουσα δραστηριότητα Εντός 3 μηνών Εντός 6 μηνών Μετά από 6 μήνες
Ετήσιες Βελτιώσεις 2014-2016 Σχέδιο ΠΠ Δημοσίευση ΠΠ
Διευκρινήσεις αναφορικά με την Επισκόπηση μεταγενέστερα της εφαρμογής

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 8)

Σχέδιο ΠΠ Δημοσίευση ΠΠ
Διευκρινήσεις αναφορικά με την Ταξινόμηση και την Επιμέτρηση Συναλλαγών αναφορικά με Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2)

Ανάλυση Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας
Επεξηγήσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

[η περίοδος λήψης σχολίων θα ολοκληρωθεί την 28/10/2015]

Δημόσια διαβούλευση Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας
Ταξινόμηση υποχρεώσεων

[προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1]

Δημόσια διαβούλευση Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας
Διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 και το νέο πρότυπο για τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις Σχέδιο ΠΠ Δημοσίευση ΠΠ
Γνωστοποιήσεις: Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7

[λήψη σχολίων ολοκληρώθηκε την 17/04/2015]

Ανάλυση Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας
Ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων για τα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 Δημόσια διαβούλευση Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας
Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες: Μονάδα Επιμέτρησης Ανάλυση Έκδοση ΔΠΧΑ
Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων για μη Πραγματοποιημένες Ζημιές

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12)

Σχέδιο ΔΠΧΑ Έκδοση ΔΠΧΑ
Επαναμέτρηση κατά την Τροποποίηση του Προγράμματος, Περικοπές ή Διακανονισμός /Διαθεσιμότητα Επιστροφής Πλεονάσματος από το Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών (Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 και ΕΔΔΠΧΠ 14)

[λήψη σχολίων ολοκληρώθηκε την 19/10/2015]

Δημόσια διαβούλευση Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας
Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40)

Σχέδιο ΠΠ Δημοσίευση ΠΠ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσίευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και των νέων προτύπων εκτιμάται σε 6 – 18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί νωρίτερη εφαρμογή των τροποποιήσεων ή νέων Προτύπων.

 

Διερμηνείες Τρέχουσα δραστηριότητα Εντός 3 μηνών Εντός 6 μηνών Μετά από 6 μήνες
Σχέδιο ΕΔΔΠΧΑ Διερμηνείας— Αβεβαιότητες στην Φορολογία Εισοδήματος Σχέδιο Διερμηνείας Έκδοση Διερμηνείας
Σχέδιο ΕΔΔΠΧΑ Διερμηνείας — Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και εξέταση της προκαταβολής Σχέδιο Διερμηνείας Έκδοση Διερμηνείας
Research Projects
Στάδιο αξιολόγησης (assessment phase) Στα projects αυτά, διενεργείται αξιολόγηση όλων των πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν, προκειμένου να γίνει κατανοητό εάν προκύπτουν προβλήματα αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθώς και πώς αυτά θα διευθετηθούν.
Επιχείρηση (ορισμός) Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015. Το έργο έχει ξεκινήσει ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής αναθεώρησης μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Τα στελέχη του IASB σχεδιάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.
Επιτόκιο προεξόφλησης Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015.
Υπεραξία Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015. Το έργο έχει ξεκινήσει ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής αναθεώρησης μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Τα στελέχη του IASB σχεδιάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.
Φόροι εισοδήματος Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015.
Μηχανισμοί Τιμολόγησης Ρύπων Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) εντός του 2016.
Προγράμματα καθορισμένων παροχών (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων) Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015
Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις (προηγουμένως Αναφορές Απόδοσης) Το IASB έχει ξεκινήσει συζητήσεις. Αυτό το έργο συνδέεται άμεσα με τις προσπάθειες που έχει αναλάβει  η υπεύθυνη ομάδα για τις αρχές των γνωστοποιήσεων.  Τα στελέχη της IASB θα αξιολογήσουν την αλληλεπίδραση με τις εργασίες που σχετίζονται με τις αρχές των γνωστοποιήσεων προτού να προταθεί το πεδίο εφαρμογής της εργασίας.
Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις για τον Ιούλιο του 2015. Τα επόμενα βήματα είναι οι εκκρεμείς τροποποιήσεις στο Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework).
Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015.
Στάδιο ανάπτυξης (development phase) To IASB ολοκλήρωσε την αρχική αξιολόγηση και αναπτύσσει /καταρτίσει προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος (ων) που προκύπτουν.
Συνενώσεις επιχειρήσεων που υπάγονται υπό κοινό έλεγχο Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) εντός του 2016.
Γνωστοποιήσεις: Αρχές γνωστοποιήσεων (περιλαμβάνοντας Επισκόπηση Γνωστοποιήσεων σε επίπεδο Προτύπων) Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις και ένα Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) για τις αρχές των γνωστοποιήσεων αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη του 2015.

Η αναθεώρηση των Προτύπων αποτελεί ένα συστατικό αρχών των γνωστοποιήσεων. Οι αρχές που καθορίζονται σε αυτή την εργασία θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αναθεώρηση τους.

Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων: Προσέγγιση Επανεκτίμησης Χαρτοφυλακίου με βάση την Μακροοικονομική Λογιστική Αντιστάθμισης Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper)
Μέθοδος ενοποίησης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) εντός του 2016.
Χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά Ιδίων Κεφαλαίων Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper)
Ανενεργά projects
Δραστηριότητες μεταλλευτικής βιομηχανίας / Άυλα στοιχεία του ενεργητικού /Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης Το IASB δεν εργάζεται σήμερα για αυτήν την εργασία.
Μετατροπή ξένων νομισμάτων Το IASB έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του έργου και δεν σχεδιάζει να αναλάβει άλλα έργα. Το Συμβούλιο σχεδιάζει την απόσπαση του έργου από το ερευνητικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο διέπετέ από τις παρατηρήσεις που θα ανακύψουν σε σχέση με το επόμενο Σχέδιο Διαβούλευσης.
Υψηλός συντελεστής πληθωρισμού Το IASB έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του έργου και δεν σχεδιάζει να αναλάβει άλλα έργα. Το Συμβούλιο σχεδιάζει την απόσπαση του έργου από το ερευνητικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο διέπετέ από τις παρατηρήσεις που θα ανακύψουν σε σχέση με το επόμενο Σχέδιο Διαβούλευσης.

Ολοκληρωμένες εργασίες ΔΠΧΑ
Ολοκληρωμένες Εργασίες – Βασικές εργασίες Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία έναρξης ισχύος Αναμενόμενο έτος έναρξης εργασιών επισκόπησης αναφορικά με την εφαρμογή του Προτύπου (post implementation review)
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Ιούλιος 2014 1η Ιανουαρίου 2018 Υπό συζήτηση
ΔΠΧΑ 14 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιανουάριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016 Υπό συζήτηση
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες.

Τον Μάιο του 2015, το IASB προέβη στην έκδοση ενός προσχεδίου βάσει του οποίου προτείνεται η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Προτύπου από την 01/01/2017 στην 01/012018. Η περίοδος λήψης σχολίων για το εν λόγω προσχέδιο, έληξε την 03/07/2015.

Μάης 2014 1η Ιανουαρίου 2017 Υπό συζήτηση
2015 Τροποποιήσεις για τα ΔΠΧΑ για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Μάης 2015 1η Ιανουαρίου 2017
Ολοκληρωμένες Εργασίες – Τροποποιήσεις περιορισμένου σκοπού Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Ετήσιες Βελτιώσεις 2012-2014

ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες

Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις

Συμβάσεις υπηρεσίας

Εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΛΠ 9 Παροχές σε Εργαζομένους

Επιτόκιο προεξόφλησης

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφοράς

Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά.

Σεπτέμβριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Λογιστική Απεικόνισης της Απόκτηση Συμμετοχής σε μία Κοινοπραξία

(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11)

Μάης 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Μάης 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Ιούνιος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Η Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27)

Αύγουστος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Πωλήσεις ή Εισφορές στοιχείων του ενεργητικού μεταξύ επενδυτή και συγγενούς /κοινοπραξίας

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28)

Σεπτέμβριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεσης της Ενοποίησης Δεκέμβριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Γνωστοποιήσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1) Δεκέμβριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016

Ολοκληρωμένες εργασίες ΔΠΧΑ
Ολοκληρωμένες Εργασίες – Βασικές εργασίες Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία έναρξης ισχύος Αναμενόμενο έτος έναρξης εργασιών επισκόπησης αναφορικά με την εφαρμογή του Προτύπου (post implementation review)
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Ιούλιος 2014 1ηΙανουαρίου 2018
ΔΠΧΑ 14 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιανουάριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες.

Τον Ιούλιο του 2015, το IASB αποφάσισε την αναβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Προτύπου κατά ένα χρόνο έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Η τροποποίηση για την ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ, εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2015.

Μάης 2014 1η Ιανουαρίου 2018
2015 Τροποποιήσεις για τα ΔΠΧΑ για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Μάης 2015 1ηΙανουαρίου 2017
Ολοκληρωμένες Εργασίες – Τροποποιήσεις περιορισμένου σκοπού Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Λογιστική Απεικόνισης της Απόκτηση Συμμετοχής σε μία Κοινοπραξία

(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11)

Μάης 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Μάης 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Ιούνιος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Η Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27)

Αύγουστος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Πωλήσεις ή Εισφορές στοιχείων του ενεργητικού μεταξύ επενδυτή και συγγενούς /κοινοπραξίας

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28)

Σεπτέμβριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Ετήσιες Βελτιώσεις 2012-2014

ΔΠΧΑ 4 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες

Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις

Συμβάσεις υπηρεσίας

Εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους

Επιτόκιο προεξόφλησης

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφοράς

Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά.

Σεπτέμβριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεσης της Ενοποίησης

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28)

Δεκέμβριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Γνωστοποιήσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1) Δεκέμβριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016

Σημείωση: Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) το οποίο και θέτει τα βασικά σημεία που συμφωνήθηκαν μεταξύ FASB και IASB προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των Προτύπων.

Συντομογραφίες: ΠΠ: Προσχέδιο Προτύπου, ΙΑSB: International Accounting Standards Backup, ΔΠΧΑ: Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, FASB: Financial Accounting Standards Board, ΔΛΠ: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο,Ψηφοφορία: H επίσημη διαδικασία ζήτησης της έγκρισης του Συμβουλίου για τη δημοσίευση εγγράφου (Προσχέδιο προς Συζήτηση, Προσχέδιο Προτύπου ή ΔΠΧΑ) ΜΜΕ: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.