• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Εξελίξεις στα IFRS Τεύχος 22

IASB: Σχέδιο Δράσης και Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα

Εξελίξεις στα IFRS

Βασικά Projects

Τρέχουσα δραστηριότητα

Εντός 3 μηνών

Εντός 6 μηνών

Μετά από 6 μήνες

Μελλοντικά Πρότυπα

Ασφαλιστικές Συμβάσεις

Σχέδιο ΔΠΧΑ

Έκδοση ΔΠΧΑ

Δημοσιευμένα Προσχέδια Προτύπων

Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework)

[λήψη σχολίων ολοκληρώθηκε την 25/11/2015]

Ανάλυση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Αρχές γνωστοποιήσεων – Επίπεδο σημαντικότητας (Materiality)

Δημόσια διαβούλευση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Δημοσιευμένα Σχέδια Συζήτησης

Λογιστικοποίηση για Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων: Προσέγγιση Επανεκτίμησης Χαρτοφυλακίου με βάση την Μακροοικονομική Λογιστική Αντιστάθμισης

Ανάλυση

Δημοσίευση ΣΣ

Νομοθετικός προσδιορισμός τιμών

Ανάλυση

Δημοσίευση ΣΣ

Επερχόμενα Σχέδια Συζήτησης

Γνωστοποιήσεις: Αρχές γνωστοποιήσεων

Σχέδιο ΣΣ

Δημοσίευση ΣΣ

Εφαρμογή

Τροποποιήσεις (περιορισμένης έκτασης στο πεδίο εφαρμογής)

Τρέχουσα δραστηριότητα

Εντός 3 μηνών

Εντός 6 μηνών

Μετά από 6 μήνες

Ετήσιες Βελτιώσεις 2014-2016

(η περίοδος λήψης σχολίων ολοκληρώθηκε την 17/2/2016)

Ανάλυση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Ετήσιες Βελτιώσεις 2015-2017

Ανάλυση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (η περίοδος λήψης σχολίων ολοκληρώθηκε την 8/2/2016)

Ανάλυση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Διευκρινήσεις αναφορικά με την Επισκόπηση μεταγενέστερα της εφαρμογής (προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 8)

Σχέδιο ΠΠ

Δημοσίευση ΠΠ (Αναμένεται τον Μάϊο 2016)

Διευκρινήσεις αναφορικά με την Ταξινόμηση και την Επιμέτρηση Συναλλαγών αναφορικά με Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους (προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2)

Σχέδιο ΔΠΧΑ

Έκδοση ΔΠΧΑ (Αναμένεται τον Μάϊο 2016)

Επεξηγήσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

(η περίοδος λήψης σχολίων ολοκληρώθηκε την 28/10/2015)

Σχέδιο ΔΠΧΑ

Έκδοση ΔΠΧΑ (Αναμένεται τον Απρίλιο/Μάϊο 2016)

Ταξινόμηση υποχρεώσεων

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1)

Ανάλυση

Έκδοση ΔΠΧΑ

Ορισμός της επιχείρησης

Σχέδιο ΠΠ

Δημοσίευση ΠΠ

(Αναμένεται τον Μάϊο 2016)

Γνωστοποιήσεις – Αλλαγές στις Λογιστικές Πολιτικές και Εκτιμήσεις

Ανάλυση

Δημοσίευση ΠΠ

Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες: Μονάδα Επιμέτρησης

Επαναμέτρηση κατά την Τροποποίηση του Προγράμματος, Περικοπές ή Διακανονισμός /Διαθεσιμότητα Επιστροφής Πλεονάσματος από το Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών (Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 και ΕΔΔΠΧΠ 14)

[λήψη σχολίων ολοκληρώθηκε την 19/10/2015]

Ανάλυση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Επαναμέτρηση των προηγούμενων κατεχόμενων συμμετοχών – Αποκτώντας τον έλεγχο ή από κοινού έλεγχο σε κοινή επιχείρηση που αποτελεί μια εταιρεία

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 και ΔΠΧΑ 11)

Σχέδιο ΠΠ

Δημοσίευση ΠΠ (Αναμένεται τον Μάϊο 2016)

Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40)

Δημόσια διαβούλευση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσίευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και των νέων προτύπων εκτιμάται σε 6 – 18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί νωρίτερη εφαρμογή των τροποποιήσεων ή νέων Προτύπων.

Διερμηνείες

Τρέχουσα δραστηριότητα

Εντός 3 μηνών

Εντός 6 μηνών

Μετά από 6 μήνες

Σχέδιο ΕΔΔΠΧΑ Διερμηνείας— Αβεβαιότητες στην Φορολογία

Εισοδήματος

(η περίοδος λήψης σχολίων ολοκληρώθηκε την 19/1/2016)

Ανάλυση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Σχέδιο ΕΔΔΠΧΑ Διερμηνείας — Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και εξέταση της προκαταβολής

(η περίοδος λήψης σχολίων ολοκληρώθηκε την 19/1/2016)

Ανάλυση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

 

Research Projects

Στάδιο αξιολόγησης (assessment phase)

Στα projects αυτά, διενεργείται αξιολόγηση όλων των πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν, προκειμένου να γίνει κατανοητό εάν προκύπτουν προβλήματα αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθώς και πώς αυτά θα διευθετηθούν.

Επιτόκιο προεξόφλησης

Η IASB έχει ξεκινήσει την επανεξέταση των πορισμάτων του προσωπικού από την έρευνα και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα μετά την αναθεώρηση τους.

Υπεραξία

Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις. Το έργο έχει ξεκινήσει ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής αναθεώρησης μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων».

Φόροι εισοδήματος

Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις νωρίς το 2016.

Μηχανισμοί Τιμολόγησης Ρύπων

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) εντός του 2016.

Προγράμματα καθορισμένων παροχών (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων)

Το IASB έχει επανεξετάσει τα ευρήματα του προσωπικού από την ερευνά Τα επόμενα βήματα είναι σε αναμονή, περιμένοντας σχόλια από την Ατζέντα Διαβούλευσης (Agenda Consultation)

Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις (προηγουμένως Αναφορές Απόδοσης)

Για να αvαπτύσσovται λεπτoμερέστερα πρoγράμματα εργασιώv σε σχέση με το τρέχον έργο, το αρχικό έργο θα περιλαμβάνει:

την αναθεώρηση προσεγγίσεων που έχουν εξεταστεί στο προηγούμενο έργο – Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων – για να αξιολογηθεί ποιες προσεγγίσεις θα πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο και

την αρχική ανεπίσημη πρακτική που εφαρμόζουμε για να εντοπίσουμε τα κενά και να αντιληφθούμε τις ελλείψεις που υπάρχουν στις υπάρχουσες απαιτήσεις και πρακτικές.

Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού

Το IASB έχει επανεξετάσει τα ευρήματα του προσωπικού από την ερευνά. Τα επόμενα βήματα είναι σε αναμονή, περιμένοντας τις τροποποιήσεις στο Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework).

Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους

Το IASB επανεξετάζει τα ευρήματα του προσωπικού από την ερευνά. Τα επόμενα βήματα είναι σε αναμονή, περιμένοντας σχόλια από την Ατζέντα Διαβούλευσης (Agenda Consultation)

Στάδιο ανάπτυξης (development phase)

To IASB ολοκλήρωσε την αρχική αξιολόγηση και αναπτύσσει /καταρτίσει προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος (ων) που προκύπτουν.

Συνενώσεις επιχειρήσεων που υπάγονται υπό κοινό έλεγχο

Οι συζητήσεις της IASB, σχετικά με τα ευρήματα του προσωπικού από την έρευνα του 2015, αναμένεται να αρχίσουν νωρίς το 2016 και τα επόμενα βήματα είναι η τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) αργότερα το 2016.

Γνωστοποιήσεις: Αρχές γνωστοποιήσεων (περιλαμβάνοντας Επισκόπηση Γνωστοποιήσεων σε επίπεδο Προτύπων)

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις και ένα Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) για τις αρχές των γνωστοποιήσεων αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του δεύτερου τρίμηνου του 2016.

Η αναθεώρηση των Προτύπων αποτελεί ένα συστατικό αρχών των γνωστοποιήσεων. Οι αρχές που καθορίζονται σε αυτή την εργασία θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αναθεώρηση τους.

Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων: Προσέγγιση Επανεκτίμησης Χαρτοφυλακίου με βάση την Μακροοικονομική Λογιστική Αντιστάθμισης

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper)

Μέθοδος ενοποίησης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Η IASB θα συζητήσει πώς να προχωρήσει με το έργο, με βάση τις πληροφορίες για τις διαβουλεύσεις και τις αντιδράσεις του Συμβουλευτικού Φόρουμ Λογιστικών Προτύπων (ASAF).

Νεότερη έρευνα, θα εξετάσει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για θεμελιώδης αναθεώρηση της μεθόδου της καθαρής θέσης.

Χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά Ιδίων Κεφαλαίων

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper)

Ανενεργά projects

Δραστηριότητες μεταλλευτικής βιομηχανίας / Άυλα στοιχεία του ενεργητικού /Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης

Το IASB δεν εργάζεται σήμερα για αυτήν την εργασία.

Μετατροπή ξένων νομισμάτων

Το IASB έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του έργου και δεν σχεδιάζει να αναλάβει άλλα έργα. Το Συμβούλιο σχεδιάζει την απόσπαση του έργου από το ερευνητικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο διέπετέ από τις παρατηρήσεις που θα ανακύψουν σε σχέση με το επόμενο Σχέδιο Διαβούλευσης.

Υψηλός συντελεστής πληθωρισμού

Το IASB έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του έργου και δεν σχεδιάζει να αναλάβει άλλα έργα. Το Συμβούλιο σχεδιάζει την απόσπαση του έργου από το ερευνητικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο διέπετέ από τις παρατηρήσεις που θα ανακύψουν σε σχέση με το επόμενο Σχέδιο Διαβούλευσης.

 

Ολοκληρωμένες εργασίες ΔΠΧΑ

Ολοκληρωμένες Εργασίες – Βασικές εργασίες

Ημερομηνία έκδοσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Αναμενόμενο έτος έναρξης εργασιών επισκόπησης αναφορικά με την εφαρμογή του Προτύπου (post implementation review)

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα

Ιούλιος 2014

1η Ιανουαρίου 2018

ΔΠΧΑ 14 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων

Ιανουάριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες.

Τον Ιούλιο του 2015, το IASB αποφάσισε την αναβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Προτύπου κατά ένα χρόνο έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Η τροποποίηση για την ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ, εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2015.

Μάιος 2014

1η Ιανουαρίου 2018

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις

Ιανουάριος 2016

1η Ιανουαρίου 2019

2015 Τροποποιήσεις για τα ΔΠΧΑ για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μάιος 2015

1η Ιανουαρίου 2017

Ολοκληρωμένες Εργασίες – Τροποποιήσεις περιορισμένου σκοπού

Ημερομηνία έκδοσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Λογιστική Απεικόνισης της Απόκτησης Συμμετοχής σε μία Κοινοπραξία

(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11)

Μάιος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Μάιος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Ιούνιος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Η Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27)

Αύγουστος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Πωλήσεις ή Εισφορές στοιχείων του ενεργητικού μεταξύ επενδυτή και συγγενούς /κοινοπραξίας

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28)

*(Τον Νοέμβριο του 2015, η IASB αποφάσισε να αναβάλει την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής τροποποιήσεως επ ‘αόριστον, αναμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας της λογιστικής μεθόδου της καθαρής θέσης)

Σεπτέμβριος 2014

-*

Ετήσιες Βελτιώσεις 2012-2014

ΔΠΧΑ 4 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες

Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις

Συμβάσεις υπηρεσίας

Εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους

Επιτόκιο προεξόφλησης

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφοράς

Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά.

Σεπτέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεσης της Ενοποίησης

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28)

Δεκέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Γνωστοποιήσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1)

Δεκέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές

(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12)

Ιανουάριος 2016

1η Ιανουαρίου 2017

Γνωστοποιήσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7)

Ιανουάριος 2016

1η Ιανουαρίου 2017

 

Σημείωση: Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) το οποίο και θέτει τα βασικά σημεία που συμφωνήθηκαν μεταξύ FASB και IASB προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των Προτύπων.

Συντομογραφίες: ΠΠ: Προσχέδιο Προτύπου, ΙΑSB: International Accounting Standards Backup, ΔΠΧΑ: Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, FASB: Financial Accounting Standards Board, ΔΛΠ: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο,Ψηφοφορία: H επίσημη διαδικασία ζήτησης της έγκρισης του Συμβουλίου για τη δημοσίευση εγγράφου (Προσχέδιο προς Συζήτηση, Προσχέδιο Προτύπου ή ΔΠΧΑ) ΜΜΕ: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

[1]:

(Πηγή: www.iasb.org)