• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Εξελίξεις στα IFRS

Ερευνητικές εργασίες

Επόμενος στόχος

Αναμενόμενη ημερομηνία

Ανοιχτό για σχόλια

Συνενώσεις επιχειρήσεων που υπάγονται υπό κοινό έλεγχο

Σχέδιo Συζήτησης

Α Εξάμηνο 2019

 

Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης— Αρχές γνωστοποιήσεων

Συζήτηση υπολειπόμενων θεμάτων

Ιούλιος 2018

Επιτόκιο προεξόφλησης

Σύνοψη Βασικών Αποτελεσμάτων της Έρευνας

Ιούνιος 2018

 

Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων

Βασικό μοντέλο

Α Εξάμηνο 2019

 

Χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά Ιδίων Κεφαλαίων

Σχέδιo Συζήτησης

Ιούνιος 2018

 

Υπεραξία και απομείωση

Σχέδιo Συζήτησης ή Προσχέδιο Προτύπου

 

Επισκοπήσεις μεταγενέστερα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες

Ενηµερωτική δήλωση

Β Εξάμηνο 2018

 

Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις

Σχέδιo Συζήτησης ή Προσχέδιο Προτύπου

Α Εξάμηνο 2019

 

Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους

Σύνοψης Βασικών Αποτελεσμάτων της Έρευνας

Ιούνιος 2018

 

Ενεργές εργασίες

Ενεργές εργασίες

Εργασίες για την διαδικασία καθορισμού προτύπων

Επόμενος στόχος

Αναμενόμενη ημερομηνία

Ανοιχτό για σχόλια

Σχολιασμός της διοίκησης

Προσχέδιο Προτύπου

Νομοθετικός προσδιορισμός τιμών

Σχέδιo Συζήτησης ή Προσχέδιο Προτύπου

Α Εξάμηνο 2019

 

Εργασίες για την τροποποίηση των ΔΠΧΑ Προτύπων

Επόμενος στόχος

Αναμενόμενη ημερομηνία

Ανοιχτό για σχόλια

Λογιστικές Πολιτικές και Εκτιμήσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8)

Απόφαση για την κατεύθυνση του έργου

Αλλαγές στην Λογιστική πολιτική (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8)

Ανατροφοδότηση για Προσχέδιο Προτύπου

Β Εξάμηνο 2018

 Υποβολή επιστολής μέχρι τις 27/07/18:

Διαθεσιμότητα Επιστροφής (Τροποποιήσεις στην ΕΔΔΠΧΠ 14)

ΔΠΧΑ Τροποποίηση

 

Ταξινόμηση υποχρεώσεων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1)

ΔΠΧΑ Τροποποίηση

Β Εξάμηνο 2018

 

Ορισμός της Επιχείρησης (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3)

ΔΠΧΑ Τροποποίηση

Ιούνιος 2018

 

Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης— Ορισμός του Επιπέδου σημαντικότητας (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8)

Απόφαση για την κατεύθυνση του έργου

Ιούνιος 2018

Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης—Στοχοθέτηση των προτύπων- επισκόπηση σε επίπεδο των γνωστοποιήσεων τους

Απόφαση για την κατεύθυνση του έργου

Ιούνιος 2018

Αμοιβές για έλεγχο του “10 τοις εκατό” αποαναγνώρισης (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9)

Προσχέδιο Προτύπου

 

Βελτιώσεις στο ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 8 και ΔΛΠ 34)

Ενηµερωτική δήλωση

Β Εξάμηνο 2018

Μίσθωση κινήτρων (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 Ενδεικτικά παραδείγματα)

Eνσώματα: Ενέργειες πριν την προβλεπόμενη χρήση (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16)

ΔΠΧΑ Τροποποίηση

Θυγατρική που υιοθετεί για πρώτη φορά τα πρότυπα. (ΔΠΧΑ 1)

Προσχέδιο Προτύπου

 Φορολογία στην επιμέτρηση σε εύλογες αξίες (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41)

Προσχέδιο Προτύπου

   

Άλλες εργασίες

Επόμενος στόχος

Αναμενόμενη ημερομηνία

Ανοιχτό για σχόλια

Επικαιροποίηση Ταξινόμησης ΔΠΧΑ — Συνήθης πρακτική (ΔΠΧΑ 13)

Πρόταση Επικαιροποίησης

Ιούνιος 2018

 

Σημείωση: Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) το οποίο και θέτει τα βασικά σημεία που συμφωνήθηκαν μεταξύ FASB και IASB προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των Προτύπων.

Συντομογραφίες: ΠΠ: Προσχέδιο Προτύπου, ΣΣ: Σχέδια Συζήτησης, ΔΛΠ: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, IASB: International Accounting Standards Backup, ΔΠΧΑ: Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, FASB: Financial Accounting Standards Board, ΕΜΕ: Επισκοπήσεις μεταγενέστερα της εφαρμογής