• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Εξελίξεις στα IFRS

Βασικά ΔΠΧΑ

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

2016

Q1

Αναλυτική επισκόπηση των ΔΠΧΑ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ολοκλήρωση τροποποιημένου ΔΠΧΑ για ΜΜΕ

Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework)

Ολοκλήρωση Προσχεδίου Προτύπου

Λογιστική για Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων (Dynamic Risk Management): Προσέγγιση Επανεκτίμησης Χαρτοφυλακίου με βάση την Μακροοικονομική Λογιστική Αντιστάθμισης

[η περίοδος λήψης σχολίων ολοκληρώθηκε την 17/10/2014]

Δημόσια διαβούλευση

Μισθώσεις

Ολοκλήρωση ΔΠΧΑ

Ασφαλιστικές Συμβάσεις

Δημόσια διαβούλευση

Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework)

Ολοκλήρωση Προσχεδίου Προτύπου

Νομοθετικός Προσδιορισμός Τιμών (Rate regulated activities) – Ο νομοθετικός προσδιορισμός τιμών αφορά σε καθορισμό τιμών που μπορούν να χρεωθούν σε πελάτες για προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο εν λόγω περιορισμός επιβάλλεται από ρυθμιστικές αρχές ή κυβερνήσεις, στις περιπτώσεις που μία οικονομική οντότητα έχει το μονοπώλιο ή κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

[η περίοδος λήψης σχολίων ολοκληρώθηκε την 15/11/2015]

Συζητήσεις Συμβουλίου

Αρχές γνωστοποιήσεων

Ολοκλήρωση ΠΠ

Εφαρμογή

Τροποποιήσεις (περιορισμένης έκτασης στο πεδίο εφαρμογής)

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

2016

Q1

Ετήσιες Βελτιώσεις 2014-2016

Ολοκλήρωση ΠΠ

Διευκρινήσεις αναφορικά με την Ταξινόμηση και την Επιμέτρηση Συναλλαγών αναφορικά με Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2)

Δημόσια διαβούλευση

Επεξηγήσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

Ολοκλήρωση ΠΠ

Ταξινόμηση υποχρεώσεων

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1)

Ολοκλήρωση ΠΠ

Γνωστοποιήσεις: Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7

[λήψη σχολίων μέχρι την 17/04/2015]

Δημόσια διαβούλευση

Απαλοιφή κερδών που προκύπτουν από μία συναλλαγή μεταξύ της μητρικής και της συγγενούς ή κοινοπραξίας

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28)

Ολοκλήρωση ΠΠ

Μεταγενέστερη επιμέτρηση τροποποιήσεων προγραμμάτων, διακανονισμών /Διαθεσιμότητα της επιστροφής πλεονάσματος από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 και την ΕΔΔΠΧΑ 14)

Ολοκλήρωση ΠΠ

Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες: Μονάδα Επιμέτρησης

[η περίοδος λήψης σχολίων ολοκληρώθηκε την 16/01/2015]

Δημόσια διαβούλευση

Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων για μη Πραγματοποιημένες Ζημιές

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12)

[η περίοδος λήψης σχολίων ολοκληρώθηκε την 18/12/2014]

Ολοκλήρωση ΠΠ

Σχόλια αναφορικά με την εφαρμογή Προτύπων

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

2016

Q1

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων

Λήψη feedback

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσίευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και των νέων προτύπων εκτιμάται σε 6 – 18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί νωρίτερη εφαρμογή των τροποποιήσεων ή νέων Προτύπων.

Research Projects

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

2016

Q1

Μεσοβραχυπρόθεσμα projects

Συνενώσεις επιχειρήσεων που υπάγονται υπό κοινό έλεγχο

Συζήτηση Συμβουλίου

Επίπεδο σημαντικότητας (Materiality)

Προσχέδιο Δήλωσης Πρακτικής

Βασικές αρχές γνωστοποιήσεων

Ολοκλήρωση ΠΠ

Γενική επισκόπηση γνωστοποιήσεων

Συζήτηση Συμβουλίου

Επιτόκιο προεξόφλησης

Συζήτηση Συμβουλίου

Μέθοδος ενοποίησης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Συζήτηση Συμβουλίου

Χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά κεφαλαίου

Συζήτηση Συμβουλίου

Μετατροπή νομισμάτων σε ξένο νόμισμα /πληθωρισμός

Συζήτηση Συμβουλίου

Υπεραξία

Υψηλός πληθωρισμός

Συζήτηση Συμβουλίου

Εκθέσεις Επιδόσεων

Συζήτηση Συμβουλίου

Μηχανισμοί Τιμολόγησης Ρύπων (πρώην Συστήματα Εμπορίας Εκπομπών)

Συζήτηση Συμβουλίου

Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού

Εκκρεμούν εξελίξεις στο project του Εννοιολογικού Πλαισίου

Μακροπρόθεσμα projects

Δραστηριότητες μεταλλευτικής βιομηχανίας / Άυλα στοιχεία του ενεργητικού /Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης

Το IASB εξετάζει τους διαθέσιμους πόρους και δυνατότητες προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αναφορικά με τα εν λόγω projects.

Μετατροπή συναλλαγών σε ξένο νόμισμα

Φόροι εισοδήματος

Συζήτηση Συμβουλίου

Προγράμματα καθορισμένων παροχών (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων)

Συζήτηση Συμβουλίου

Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους

Συζήτηση Συμβουλίου

 

Ολοκληρωμένες εργασίες ΔΠΧΑ

Ολοκληρωμένες Εργασίες – Βασικές εργασίες

Ημερομηνία έκδοσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Αναμενόμενο έτος έναρξης εργασιών επισκόπησης αναφορικά με την εφαρμογή του Προτύπου (post implementation review)

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα

Ιούλιος 2014 1ηΙανουαρίου 2018 Υπό συζήτηση

ΔΠΧΑ 14 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων

Ιανουάριος 2014 1ηΙανουαρίου 2016 Υπό συζήτηση

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες

Μάης 2014 1ηΙανουαρίου 2017 Υπό συζήτηση

Ολοκληρωμένες Εργασίες – Τροποποιήσεις περιορισμένου σκοπού

Ημερομηνία έκδοσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Ετήσιες Βελτιώσεις 2010-2012

 • • ΔΠΧΑ 2 Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους
 • • Καθορισμός της περιόδου κατοχύρωσης
 • • ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
 • • Λογιστική για το ενδεχόμενο τίμημα απόκτησης σε μία συνένωση επιχειρήσεων
 • • ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τομείς
 • • Συνένωση λειτουργικών τομέων
 • • Συμφωνία των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού των τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού του ομίλου
 • • ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση εύλογης αξίας
 • • Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
 • • ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια
 • • Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναπροσαρμογή των συσσωρευμένων αποσβέσεων.
 • • ΔΛΠ 24 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
 • • Υπηρεσίες από βασικά διευθυντικά στελέχη
 • • ΔΛΠ 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού

Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναπροσαρμογή των συσσωρευμένων αποσβέσεων.

Δεκέμβριος 2013

1η Ιουλίου 2014

Ετήσιες Βελτιώσεις 2011-2013

 • • ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:
 • • Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των ΔΠΧΑ
 • • ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
 • • Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των κοινοπραξιών
 • • ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση εύλογης αξίας
 • • Σκοπός της παραγράφου 52 (εξαιρέσεις χαρτοφυλακίου)
 • • ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
 • • Προσδιορισμός της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ΔΠΧΑ 3 και ΔΛΠ 40 όταν ταξινομείται ακίνητα ως επενδυτικό ακίνητο ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο.

Δεκέμβριος 2013

1η Ιουλίου 2014

Ετήσιες Βελτιώσεις 2012-2014

 • • ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες
 • • Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης
 • • ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις
 • • Συμβάσεις υπηρεσίας
 • • Εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
 • • ΔΛΠ 9 Παροχές σε Εργαζομένους
 • • Επιτόκιο προεξόφλησης
 • • ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφοράς
 • • Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά.

Σεπτέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση – Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32)

Δεκέμβρης 2011

1η Ιανουαρίου 2014

Επενδυτικές οντότητες

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27)

Οκτώβριος 2012

1η Ιανουαρίου 2014

Νομική υποχρέωση παραγώγων και συνέχιση λογιστικής αντιστάθμισης

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39)

Ιούνιος 2013

1η Ιανουαρίου 2014

Γνωστοποιήσεις αναφορικά με την ανακτήσιμη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 36)

Μάης 2013

1η Ιανουαρίου 2014

Λογιστική Απεικόνισης της Απόκτηση Συμμετοχής σε μία Κοινοπραξία

(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11)

Μάης 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Μάης 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Ιούνιος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Προγράμματα καθορισμένων παροχών: Εισφορές εργαζομένων

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19)

Νοέμβριος 2013

1η Ιουλίου 2014

Η Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27)

Αύγουστος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Πωλήσεις ή Εισφορές στοιχείων του ενεργητικού μεταξύ επενδυτή και συγγενούς /κοινοπραξίας

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28)

Σεπτέμβριος 2014

1ηΙανουαρίου 2016

Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεσης της Ενοποίησης

Δεκέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

IFRIC 21 Εισφορές “IFRIC 21 Levies”

Μάης 2013

1η Ιανουαρίου 2014

Γνωστοποιήσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1)

Δεκέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

 

Σημείωση: Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) το οποίο και θέτει τα βασικά σημεία που συμφωνήθηκαν μεταξύ FASB και IASB προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των Προτύπων.

Συντομογραφίες: ΠΠ: Προσχέδιο Προτύπου, ΙΑSB: International Accounting Standards Backup, ΔΠΧΑ: Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, FASB: Financial Accounting Standards Board, ΔΛΠ: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο,Ψηφοφορία: H επίσημη διαδικασία ζήτησης της έγκρισης του Συμβουλίου για τη δημοσίευση εγγράφου (Προσχέδιο προς Συζήτηση, Προσχέδιο Προτύπου ή ΔΠΧΑ) ΜΜΕ: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.