• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Εξελίξεις στα IFRS

IASB – Σχέδιο Δράσης και Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα

 

Εξελίξεις στα IFRS

 

Βασικά ΔΠΧΑ
2014

Q3

2014

Q4

2015

Q1

2015

Q2

Αναλυτική επισκόπηση των ΔΠΧΑ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Δημόσια διαβούλευση
Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework) Ολοκλήρωση Προσχεδίου
Λογιστική για Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων (Dynamic Risk Management): Προσέγγιση Επανεκτίμησης Χαρτοφυλακίου με βάση την Μακροοικονομική Λογιστική Αντιστάθμισης

[λήψη σχολίων μέχρι την 17/10/2014]

Δημόσια διαβούλευση
Ασφαλιστικές Συμβάσεις Δημόσια διαβούλευση
Μισθώσεις Δημόσια διαβούλευση
Εφαρμογή
Τροποποιήσεις (περιορισμένης έκτασης στο πεδίο εφαρμογής) 2014

Q3

2014

Q4

2015

Q1

2015

Q2

Ετήσιες Βελτιώσεις 2012-2014 Ολοκλήρωση ΔΠΧΑ
Ετήσιες Βελτιώσεις 2014-2016 Ολοκλήρωση ΠΠ
Διευκρινήσεις αναφορικά με την Ταξινόμηση και την Επιμέτρηση Συναλλαγών αναφορικά με Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2)

Ολοκλήρωση ΠΠ
Ταξινόμηση υποχρεώσεων

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1)

Ολοκλήρωση ΠΠ
Απαλοιφή κερδών που προκύπτουν από μία συναλλαγή μεταξύ της μητρικής και της συγγενούς ή κοινοπραξίας

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28)

Ολοκλήρωση ΠΠ
Συμφωνία υποχρεώσεων από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Ολοκλήρωση ΠΠ
Γνωστοποιήσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1)

[λήψη σχολίων μέχρι την 23/07/2014]

Δημόσια διαβούλευση
Η Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27)

Ολοκλήρωση ΔΠΧΑ
Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες: Μονάδα Επιμέτρησης

 

Ολοκλήρωση ΠΠ
Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28)

[λήψη σχολίων μέχρι την 15/09/2014]

Δημόσια διαβούλευση
Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων για μη Πραγματοποιημένες Ζημιές

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12)

Ολοκλήρωση ΠΠ
Πωλήσεις ή Εισφορές στοιχείων του ενεργητικού μεταξύ επενδυτή και συγγενούς /κοινοπραξίας (προτεινόμενες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28) Ολοκλήρωση ΔΠΧΑ
Σχόλια αναφορικά με την εφαρμογή Προτύπων 2014

Q3

2014

Q4

2015

Q1

2015

Q2

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων Δημόσια διαβούλευση

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσίευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και των νέων προτύπων εκτιμάται σε 6 – 18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί νωρίτερη εφαρμογή των τροποποιήσεων ή νέων Προτύπων.

 

Research Projects 2014

Q3

2014

Q4

2015

Q1

2015

Q2

Μεσοβραχυπρόθεσμα projects
Συνενώσεις επιχειρήσεων που υπάγονται υπό κοινό έλεγχο Συζήτηση Συμβουλίου
Επίπεδο σημαντικότητας (Materiality) Συζήτηση Συμβουλίου
Βασικές αρχές γνωστοποιήσεων Συζήτηση Συμβουλίου
Γενική επισκόπηση γνωστοποιήσεων Δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά η έναρξη των προκαταρκτικών εργασιών
Επιτόκιο προεξόφλησης Συζήτηση Συμβουλίου
Θέματα εμπορίας εκπομπών (Εmission trading schemes) Δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά η έναρξη των προκαταρκτικών εργασιών
Μέθοδος ενοποίησης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Συζήτηση Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά κεφαλαίου Εκκρεμούν εξελίξεις στο project του Εννοιολογικού Πλαισίου
Μετατροπή νομισμάτων σε ξένο νόμισμα /πληθωρισμός Συζήτηση Συμβουλίου
Υποχρεώσεις – τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 Εκκρεμούν εξελίξεις στο project του Εννοιολογικού Πλαισίου
Νομοθετικός Προσδιορισμός Τιμών (Rate regulated activities) – Ο νομοθετικός προσδιορισμός τιμών αφορά σε καθορισμό τιμών που μπορούν να χρεωθούν σε πελάτες για προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο εν λόγω περιορισμός επιβάλλεται από ρυθμιστικές αρχές ή κυβερνήσεις, στις περιπτώσεις που μία οικονομική οντότητα έχει το μονοπώλιο ή κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ολοκλήρωση Συζήτησης

(Discussion Paper)

Μακροπρόθεσμα projects
Δραστηριότητες μεταλλευτικής βιομηχανίας / Άυλα στοιχεία του ενεργητικού /Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης Το IASB εξετάζει τους διαθέσιμους πόρους και δυνατότητες προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αναφορικά με τα εν λόγω projects.
Φόροι εισοδήματος
Προγράμματα καθορισμένων παροχών (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων)
Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους
Ολοκληρωμένες εργασίες ΔΠΧΑ
Ολοκληρωμένες Εργασίες – Βασικές εργασίες Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία έναρξης ισχύος Αναμενόμενο έτος έναρξης εργασιών επισκόπησης αναφορικά με την εφαρμογή του Προτύπου (post implementation review)
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Ιούλιος 2014 1η Ιανουαρίου 2018 Υπό συζήτηση
ΔΠΧΑ 14 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιανουάριος 2014 1η Ιανουαρίου 2016 Υπό συζήτηση
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες Μάης 2014 1η Ιανουαρίου 2017 Υπό συζήτηση
Ολοκληρωμένες Εργασίες – Τροποποιήσεις περιορισμένου σκοπού Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Λογιστική Απεικόνισης της Απόκτηση Συμμετοχής σε μία Κοινοπραξία

(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11)

Μάης 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Μάης 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Ετήσιες Βελτιώσεις 2010-2012

 • • ΔΠΧΑ 2 Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους
 • • Καθορισμός της περιόδου κατοχύρωσης
 • • ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
 • • Λογιστική για το ενδεχόμενο τίμημα απόκτησης σε μία συνένωση επιχειρήσεων
 • • ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τομείς
 • • Συνένωση λειτουργικών τομέων
 • • Συμφωνία των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού των τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού του ομίλου
 • • ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση εύλογης αξίας
 • • Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
 • • ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια
 • • Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναπροσαρμογή των συσσωρευμένων αποσβέσεων.
 • • ΔΛΠ 24 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
 • • Υπηρεσίες από βασικά διευθυντικά στελέχη
 • • ΔΛΠ 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
 • • Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναπροσαρμογή των συσσωρευμένων αποσβέσεων.
Δεκέμβριος 2013 1η Ιουλίου 2014
Ετήσιες Βελτιώσεις 2011-2013

 • • ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:
 • • Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των ΔΠΧΑ
 • • ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
 • • Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των κοινοπραξιών
 • • ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση εύλογης αξίας
 • • Σκοπός της παραγράφου 52 (εξαιρέσεις χαρτοφυλακίου)
 • • ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
 • • Προσδιορισμός της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ΔΠΧΑ 3 και ΔΛΠ 40 όταν ταξινομείται ακίνητα ως επενδυτικό ακίνητο ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο.
Δεκέμβριος 2013 1η Ιουλίου 2014
Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32)

Δεκέμβρης 2011 1η Ιανουαρίου 2014
Επενδυτικές οντότητες

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27)

Οκτώβριος 2012 1η Ιανουαρίου 2014
Νομική υποχρέωση παραγώγων και συνέχιση λογιστικής αντιστάθμισης

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39)

Ιούνιος 2013 1η Ιανουαρίου 2014
Γνωστοποιήσεις αναφορικά με την ανακτήσιμη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 36)

Μάης 2013 1η Ιανουαρίου 2014
Βιολογικά Στοιχεία του Ενεργητικού

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Ιούνιος 2014 1η Ιανουαρίου 2016
Προγράμματα καθορισμένων παροχών: Εισφορές εργαζομένων

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19)

Νοέμβριος 2013 1η Ιουλίου 2014
IFRIC 21 Εισφορές “IFRIC 21 Levies” Μάης 2013 1η Ιανουαρίου 2014
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις [1] Μάης 2011 1η Ιανουαρίου 2013
ΔΠΧΑ 11 Κοινοί Διακανονισμοί [1] Μάης 2011 1η Ιανουαρίου 2013
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις [1] Μάης 2011 1η Ιανουαρίου 2013

Ολοκληρωμένες Εργασίες – Τροποποιήσεις περιορισμένου σκοπού Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία έναρξης ισχύος

 

Σημείωση: Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) το οποίο και θέτει τα βασικά σημεία που συμφωνήθηκαν μεταξύ FASB και IASB προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των Προτύπων.

Συντομογραφίες: ΠΠ: Προσχέδιο Προτύπου, ΙΑSB: International Accounting Standards Backup, ΔΠΧΑ: Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, FASB: Financial Accounting Standards Board, ΔΛΠ: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο,Ψηφοφορία: H επίσημη διαδικασία ζήτησης της έγκρισης του Συμβουλίου για τη δημοσίευση εγγράφου (Προσχέδιο προς Συζήτηση, Προσχέδιο Προτύπου ή ΔΠΧΑ) ΜΜΕ: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

[1]: Τον Δεκέμβριο του 2012 τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 29/12/2012 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, το τροποποιημένο ΔΛΠ 27, το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω Προτύπων, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος για το πρώτο οικονομικό έτος που ξεκινά την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

(Πηγή: www.iasb.org)