• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Εξελίξεις στα IFRS

IASB – Σχέδιο Δράσης και Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα

Εξελίξεις στα IFRS

Βασικά Projects

Τρέχουσα δραστηριότητα

Εντός 3 μηνών

Εντός 6 μηνών

Μετά από 6 μήνες

Μελλοντικά Πρότυπα

Ασφαλιστικές Συμβάσεις

Ανάλυση

Έκδοση ΔΠΧΑ

Μισθώσεις

Σχέδιο ΔΠΧΑ

Έκδοση ΔΠΧΑ

Δημοσιευμένα Προσχέδια Προτύπων

Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework)

[η περίοδος λήψης σχολίων θα ολοκληρωθεί την 25/11/2015]

Δημόσια διαβούλευση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Επερχόμενα Προσχέδια Προτύπων

Αρχές γνωστοποιήσεων – Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις

Ανάλυση

Δημοσίευση ΠΠ

Αρχές γνωστοποιήσεων – Επίπεδο σημαντικότητας (Materiality)

Σχέδιο ΠΠ

Δημοσίευση ΠΠ

Δημοσιευμένα Σχέδια Συζήτησης

Λογιστικοποίηση για Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων: Προσέγγιση Επανεκτίμησης Χαρτοφυλακίου με βάση την Μακροοικονομική Λογιστική Αντιστάθμισης

Ανάλυση

Δημοσίευση ΣΣ

Νομοθετικός προσδιορισμός τιμών

Ανάλυση

Δημοσίευση ΣΣ

Επερχόμενα Σχέδια Συζήτησης

Γνωστοποιήσεις: Αρχές γνωστοποιήσεων

Ανάλυση

Δημοσίευση ΣΣ

Εφαρμογή

Τροποποιήσεις (περιορισμένης έκτασης στο πεδίο εφαρμογής)

Τρέχουσα δραστηριότητα

Εντός 3 μηνών

Εντός 6 μηνών

Μετά από 6 μήνες

Ετήσιες Βελτιώσεις 2014-2016

Σχέδιο ΠΠ

Δημοσίευση ΠΠ

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Επισκόπηση μεταγενέστερα της εφαρμογής

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 8)

Σχέδιο ΠΠ

Δημοσίευση ΠΠ

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ταξινόμηση και την Επιμέτρηση Συναλλαγών αναφορικά με Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2)

Ανάλυση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Επεξηγήσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

[η περίοδος λήψης σχολίων θα ολοκληρωθεί την 28/10/2015]

Δημόσια διαβούλευση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Ταξινόμηση υποχρεώσεων

[προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1]

Δημόσια διαβούλευση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 και το νέο πρότυπο για τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις

Σχέδιο ΠΠ

Δημοσίευση ΠΠ

Γνωστοποιήσεις: Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7

[λήψη σχολίων ολοκληρώθηκε την 17/04/2015]

Ανάλυση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων για τα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28

Δημόσια διαβούλευση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες: Μονάδα Επιμέτρησης

Ανάλυση

Έκδοση ΔΠΧΑ

Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων για μη Πραγματοποιημένες Ζημιές

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12)

Σχέδιο ΔΠΧΑ

Έκδοση ΔΠΧΑ

Επαναμέτρηση κατά την Τροποποίηση του Προγράμματος, Περικοπές ή Διακανονισμός /Διαθεσιμότητα Επιστροφής Πλεονάσματος από το Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών (Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 και ΕΔΔΠΧΠ 14)

[λήψη σχολίων ολοκληρώθηκε την 19/10/2015]

Δημόσια διαβούλευση

Καθορισμός προσανατολισμού της εργασίας

Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων

(προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40)

Σχέδιο ΠΠ

Δημοσίευση ΠΠ

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσίευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και των νέων προτύπων εκτιμάται σε 6 – 18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί νωρίτερη εφαρμογή των τροποποιήσεων ή νέων Προτύπων.

Διερμηνείες

Τρέχουσα δραστηριότητα

Εντός 3 μηνών

Εντός 6 μηνών

Μετά από 6 μήνες

Σχέδιο ΕΔΔΠΧΑ Διερμηνείας— Αβεβαιότητες στην Φορολογία Εισοδήματος

Σχέδιο Διερμηνείας

Έκδοση Διερμηνείας

Σχέδιο ΕΔΔΠΧΑ Διερμηνείας — Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και εξέταση της προκαταβολής

Σχέδιο Διερμηνείας

Έκδοση Διερμηνείας

 

Research Projects

Στάδιο αξιολόγησης (assessment phase)

Στα projects αυτά, διενεργείται αξιολόγηση όλων των πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν, προκειμένου να γίνει κατανοητό εάν προκύπτουν προβλήματα αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθώς και πώς αυτά θα διευθετηθούν.

Επιχείρηση (ορισμός)

Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015. Το έργο έχει ξεκινήσει ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής αναθεώρησης μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Τα στελέχη του IASB σχεδιάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.

Επιτόκιο προεξόφλησης

Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015.

Υπεραξία

Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015. Το έργο έχει ξεκινήσει ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής αναθεώρησης μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Τα στελέχη του IASB σχεδιάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.

Φόροι εισοδήματος

Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015.

Μηχανισμοί Τιμολόγησης Ρύπων

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) εντός του 2016.

Προγράμματα καθορισμένων παροχών (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων)

Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015

Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις (προηγουμένως Αναφορές Απόδοσης)

Το IASB έχει ξεκινήσει συζητήσεις. Αυτό το έργο συνδέεται άμεσα με τις προσπάθειες που έχει αναλάβει  η υπεύθυνη ομάδα για τις αρχές των γνωστοποιήσεων.  Τα στελέχη της IASB θα αξιολογήσουν την αλληλεπίδραση με τις εργασίες που σχετίζονται με τις αρχές των γνωστοποιήσεων προτού να προταθεί το πεδίο εφαρμογής της εργασίας.

Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού

Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις για τον Ιούλιο του 2015. Τα επόμενα βήματα είναι οι εκκρεμείς τροποποιήσεις στο Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework).

Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους

Το IASB έχει προγραμματίσει συζητήσεις εντός του 2015.

Στάδιο ανάπτυξης (development phase)

To IASB ολοκλήρωσε την αρχική αξιολόγηση και αναπτύσσει /καταρτίζει προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος (ων) που προκύπτουν.

Συνενώσεις επιχειρήσεων που υπάγονται υπό κοινό έλεγχο

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) εντός του 2016.

Γνωστοποιήσεις: Αρχές γνωστοποιήσεων (περιλαμβάνοντας Επισκόπηση Γνωστοποιήσεων σε επίπεδο Προτύπων)

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις και ένα Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) για τις αρχές των γνωστοποιήσεων αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη του 2015.

Η αναθεώρηση των Προτύπων αποτελεί ένα συστατικό αρχών των γνωστοποιήσεων. Οι αρχές που καθορίζονται σε αυτή την εργασία θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αναθεώρηση τους.

Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων: Προσέγγιση Επανεκτίμησης Χαρτοφυλακίου με βάση την Μακροοικονομική Λογιστική Αντιστάθμισης

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper)

Μέθοδος ενοποίησης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper) εντός του 2016.

Χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά Ιδίων Κεφαλαίων

Το IASB ξεκίνησε συζητήσεις με επόμενο βήμα τη σύνταξη του Σχεδίου Συζήτησης (Discussion Paper)

Ανενεργά projects

Δραστηριότητες μεταλλευτικής βιομηχανίας / Άυλα στοιχεία του ενεργητικού /Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης

Το IASB δεν εργάζεται σήμερα για αυτήν την εργασία.

Μετατροπή ξένων νομισμάτων

Το IASB έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του έργου και δεν σχεδιάζει να αναλάβει άλλα έργα. Το Συμβούλιο σχεδιάζει την απόσπαση του έργου από το ερευνητικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο διέπεται από τις παρατηρήσεις που θα ανακύψουν σε σχέση με το επόμενο Σχέδιο Διαβούλευσης.

Υψηλός συντελεστής πληθωρισμού

Το IASB έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του έργου και δεν σχεδιάζει να αναλάβει άλλα έργα. Το Συμβούλιο σχεδιάζει την απόσπαση του έργου από το ερευνητικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο διέπεται από τις παρατηρήσεις που θα ανακύψουν σε σχέση με το επόμενο Σχέδιο Διαβούλευσης.

 

Ολοκληρωμένες εργασίες ΔΠΧΑ

Ολοκληρωμένες Εργασίες – Βασικές εργασίες

Ημερομηνία έκδοσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Αναμενόμενο έτος έναρξης εργασιών επισκόπησης αναφορικά με την εφαρμογή του Προτύπου (post implementation review)

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα

Ιούλιος 2014

1η Ιανουαρίου 2018

ΔΠΧΑ 14 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων

Ιανουάριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες.

Τον Ιούλιο του 2015, το IASB αποφάσισε την αναβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Προτύπου κατά ένα χρόνο έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Η τροποποίηση για την ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ, εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2015.

Μάης 2014

1η Ιανουαρίου 2018

2015 Τροποποιήσεις για τα ΔΠΧΑ για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μάης 2015

1η Ιανουαρίου 2017

Ολοκληρωμένες Εργασίες – Τροποποιήσεις περιορισμένου σκοπού

Ημερομηνία έκδοσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Λογιστική Απεικόνισης της Απόκτησης Συμμετοχής σε μία Κοινοπραξία

(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11)

Μάης 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Μάης 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες

(τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38)

Ιούνιος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Η Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

(τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27)

Αύγουστος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Πωλήσεις ή Εισφορές στοιχείων του ενεργητικού μεταξύ επενδυτή και συγγενούς /κοινοπραξίας

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28)

Σεπτέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Ετήσιες Βελτιώσεις 2012-2014

ΔΠΧΑ 4 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες

Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις

Συμβάσεις υπηρεσίας

Εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους

Επιτόκιο προεξόφλησης

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφορές

Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά.

Σεπτέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση της Ενοποίησης

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28)

Δεκέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

Γνωστοποιήσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1)

Δεκέμβριος 2014

1η Ιανουαρίου 2016

 

Σημείωση: Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) το οποίο και θέτει τα βασικά σημεία που συμφωνήθηκαν μεταξύ FASB και IASB προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των Προτύπων.

Συντομογραφίες: ΠΠ: Προσχέδιο Προτύπου, ΙΑSB: International Accounting Standards Backup, ΔΠΧΑ: Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, FASB: Financial Accounting Standards Board, ΔΛΠ: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο,Ψηφοφορία: H επίσημη διαδικασία ζήτησης της έγκρισης του Συμβουλίου για τη δημοσίευση εγγράφου (Προσχέδιο προς Συζήτηση, Προσχέδιο Προτύπου ή ΔΠΧΑ) ΜΜΕ: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.