• Σήμερα είναι: Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Εξελίξεις στα IFRS

Ενεργές εργασίες

Ερευνητικές εργασίες

Επόμενος στόχος

Αναμενόμενη ημερομηνία

Ανοιχτό για σχόλια

Συνενώσεις επιχειρήσεων που υπάγονται υπό κοινό έλεγχο

Σχέδιo Συζήτησης

Β Εξάμηνο 2018

 

Επιτόκιο προεξόφλησης

Σύνοψη Βασικών Αποτελεσμάτων της Έρευνας

Α Εξάμηνο 2018

 

Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων

Σχέδιo Συζήτησης

Β Εξάμηνο 2018

 

Χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά Ιδίων Κεφαλαίων

Σχέδιo Συζήτησης

Α Εξάμηνο 2018

 

Υπεραξία και απομείωση

Σχέδιo Συζήτησης

Α Εξάμηνο 2018

 

Επισκοπήσεις μεταγενέστερα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες

Αίτηση ανατροφοδότησης για Πληροφόρηση

Δεκέμβριος 2017

 

Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις

Σχέδιo Συζήτησης ή Προσχέδιο Προτύπου

Α Εξάμηνο 2018

 

Αρχές γνωστοποιήσεων

Ανατροφοδότηση για Σχέδιo Συζήτησης

Α Τρίμηνο 2018

 

Πληρωμές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους

Σύνοψης Βασικών Αποτελεσμάτων της Έρευνας

Α Εξάμηνο 2018

 
       

Εργασίες για την διαδικασία καθορισμού προτύπων

Επόμενος στόχος

Αναμενόμενη ημερομηνία

Ανοιχτό για σχόλια

Θεωρητικό Πλαίσιο Κατάρτισης (Conceptual Framework)

Θεωρητικό Πλαισίο Κατάρτισης

Α Τρίμηνο 2018

 

Ορισμός του Επιπέδου σημαντικότητας (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8)

Ανατροφοδότηση για Προσχέδιο Προτύπου

Α Τρίμηνο 2018

Υποβολή επιστολής μέχρι τις 15/01/18

Νομοθετικός προσδιορισμός τιμών

Σχέδιo Συζήτησης ή Προσχέδιο Προτύπου

Α Εξάμηνο 2018

 
 

Εργασίες για την τροποποίηση των ΔΠΧΑ Προτύπων

Επόμενος στόχος

Αναμενόμενη ημερομηνία

Ανοιχτό για σχόλια

Λογιστικές Πολιτικές και Εκτιμήσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8)

Ανατροφοδότηση για Προσχέδιο Προτύπου Α Τρίμηνο 2018

Αλλαγές στην Λογιστική πολιτική (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8)

Προσχέδιο Προτύπου Α Εξάμηνο 2018  

Διαθεσιμότητα Επιστροφής (Τροποποιήσεις στην ΕΔΔΠΧΠ 14)

ΔΠΧΑ Τροποποίηση Α Εξάμηνο 2018  

Κόστος δανεισμού επιλέξιμο για κεφαλαιοποίηση (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23)

ΔΠΧΑ Τροποποίηση Δεκέμβριος 2017  
Ταξινόμηση υποχρεώσεων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1) ΔΠΧΑ Τροποποίηση Β Εξάμηνο 2018  
Ορισμός της Επιχείρησης (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) ΔΠΧΑ Τροποποίηση Α Εξάμηνο 2018  
Αμοιβές για έλεγχο του “10 τοις εκατό” αποαναγνώρισης (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9) Προσχέδιο Προτύπου    
Βελτιώσεις στο ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 8 και ΔΛΠ 34) Ανατροφοδότηση για Προσχέδιο Προτύπου Νοέμβριος 2017  
Φορολογικές συνέπειες από πληρωμές σε μέσα που ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12) ΔΠΧΑ Τροποποίηση Δεκέμβριος 2017  
Τροποποίηση του Προγράμματος, Περικοπές ή Διακανονισμός (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 9) ΔΠΧΑ Τροποποίηση Δεκέμβριος 2017  
Προηγούμενες Συμμετοχές σε από κοινού δραστηριότητες (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 και ΔΠΧΑ 11) ΔΠΧΑ Τροποποίηση Δεκέμβριος 2017  
Eνσώματα: Ενέργειες πριν την προβλεπόμενη χρήση (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16) Ανατροφοδότηση για Προσχέδιο Προτύπου Δεκέμβριος 2017 Υποβολή επιστολής μέχρι τις 19/10/17
       

Άλλες εργασίες

Επόμενος στόχος

Αναμενόμενη ημερομηνία

Ανοιχτό για σχόλια

Επικαιροποίηση Ταξινόμησης ΔΠΧΑ — 2017 Ετήσιες βελτιώσεις Πρόταση Επικαιροποίησης Νοέμβριος 2017  
Επικαιροποίηση Ταξινόμησης ΔΠΧΑ — Συνήθης πρακτική (ΔΠΧΑ 13) Πρόταση Επικαιροποίησης Α Εξάμηνο 2018  
Επικαιροποίηση Ταξινόμησης ΔΠΧΑ — ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστικές Συμβάσεις Ανατροφοδότηση για Πρόταση Επικαιροποίησης  
Επικαιροποίηση Ταξινόμησης ΔΠΧΑ — Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητικές αποδόσεις (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9) Ανατροφοδότηση για Πρόταση Επικαιροποίησης Α Τρίμηνο 2018 Υποβολή επιστολής μέχρι τις 11/12/17

Σημείωση: Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) το οποίο και θέτει τα βασικά σημεία που συμφωνήθηκαν μεταξύ FASB και IASB προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των Προτύπων.

Συντομογραφίες: ΠΠ: Προσχέδιο Προτύπου, ΣΣ: Σχέδια Συζήτησης, ΔΛΠ: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, IASB: International Accounting Standards Backup, ΔΠΧΑ: Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, FASB: Financial Accounting Standards Board, ΕΜΕ: Επισκοπήσεις μεταγενέστερα της εφαρμογής