• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΕΡΕΥΝΕΣ 05

 

 

 

έΞέλιΞέισ στα IFRS

IASB – Σχέδιο Δράσης και εκτιμώμενο χρονοδιά- γραμμα την 31/10/2011

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσί- ευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB. Η ημερομη- νία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και των νέων προτύπων εκτιμάται σε 6-18 μήνες μετά την ημερομηνία δη- μοσίευσής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί νωρίτερη εφαρμογή των τροποποιήσεων ή νέων Προτύπων.