• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (PwC)

Μάριος Ψάλτης

ceo, pwc ελλάδας

ΑΝΗΣΥχιΑ

ΤωΝ ΣΤΕΛΕχωΝ

ΕΠιχΕιΡΗΣΕωΝ

ΓιΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τα προβλήματα αλλά και οι προοπτικές για τον ιδιωτικό τομέα αναδεικνύονται στη δεύτερη μελέτη της PwC ειδικά για την Ελ- λάδα, στο πλαίσιο της 15ης Παγκόσμιας Έρευνας για τους CEOs

Ανήσυχοι για την οικονομική κρίση και το μέλλον των επιχειρήσεών τους εμφανίζονται οι CEOs (ανώτατα διευθυντικά στελέχη) στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη), ενώ αντίθετα παγκοσμίως αρχί- ζουν να αισθάνονται περισσότερο σίγουροι, σύμφωνα με τη 15η Παγκόσμια Ετήσια Έρευνα για τους CEOs της PwC. Στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας έρευνας, η PwC Ελλάδας διεξήγαγε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ξεχωριστή μελέτη για τη χώρα μας, η οποία περιλαμβάνει συγκριτικά στοιχεία με το 2010. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμ- βρίου 2011, με τη συμμετοχή 45 ανωτάτων στελεχών από τους μεγαλύτερους και αντι- προσωπευτικότερους οργανισμούς της ελ- ληνικής αγοράς.

Η ανησυχία για το οικονομικό περιβάλλον εντείνεται Η έρευνα αντανακλά το κλίμα αβεβαιότη- τας και προβληματισμού για το μέλλον της Ελλάδας, την πορεία της παγκόσμιας οικο- νομίας, καθώς και την αστάθεια στις κεφα- λαιαγορές. Στην Ευρωζώνη οι CEOs είναι αρκετά ανήσυχοι, όμως σε διεθνές επίπεδο η τάση αυτή εμφανίζεται λιγότερο αρνητι- κή, καθώς τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας επηρεάζονται από το θετικότερο κλίμα που παρουσιάζεται στις αναδυόμενες οικονομίες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι CEOs στην Ελ- λάδα δεν είναι σίγουροι για τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους, τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και μακροπρόθε- σμα. Και συγκριτικά με το 2010 η έρευνα καταγράφει ακόμα μεγαλύτερη απαισιοδο- ξία. Θεωρούν ως τους μεγαλύτερους κινδύ- νους για τις επιχειρήσεις τους την αδυναμία να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, καθώς και την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική, κατά το χρονικό διάστημα που διεξήχθη η έρευνα, είναι έκδηλη η απογοήτευση και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν έντονες αμφι- βολίες για τη δυνατότητα της κυβέρνησης να αντεπεξέλθει στα προβλήματα που δη- μιουργεί το δημόσιο χρέος και η παγκόσμια οικονομική κρίση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των συμμετεχόντων που είχαν αυτή την άποψη ήταν 93%, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο από το 85% που ήταν αντίστοι- χα το 2010.

Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Εξίσου έντονα ήταν και τα σχόλια των CEOs όπου ζητούσαν να παρθούν και να εφαρμο- σθούν άμεσα από την κυβέρνηση τολμηρές αποφάσεις με στόχο την εξυγίανση του κράτους, τις περικοπές δαπανών στο δημό- σιο τομέα και την ανάπτυξη. Πιστεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει ως βασικές προ- τεραιότητες τη διασφάλιση της σταθερότη- τας στον χρηματοοικονομικό τομέα (59%), τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας (46%) και τη βελτίωση των υποδομών της χώρας (44%). Οι CEOs στην Ελλάδα δυσανασχετούν για την αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση και μάλιστα πολύ περισσότερο από τους CEOs στην Ευρωζώνη (Ελλάδα 82% – Ευρω- ζώνη 46%). Και η φορολογική πολιτική είναι γι’ αυτούς ένας σημαντικός παράγοντας που τους ωθεί να στραφούν σε ξένες αγορές.

Αναθεώρηση στρατηγικής

Σε αυτό το κλίμα, και έντονα επηρεαζόμενοι από την κρίση του δημοσίου χρέους στην Ευρώπη, στην πλειοψηφία τους (90%) οι CEOs στην Ελλάδα αναδιαμορφώνουν τη στρατηγική και επανεξετάζουν τις διαδικα- σίες διαχείρισης κινδύνου των επιχειρήσεών τους. Αναμένουν αλλαγές στη στρατηγική των επιχειρήσεών τους –αλλαγές που αφο- ρούν κυρίως αποφάσεις για τις επενδύσεις κεφαλαίου (82%) και την κεφαλαιακή δι- άρθρωση (79%). Σχεδόν όλοι οι CEOs στην Ελλάδα (90%), όπως και στην Ευρωζώνη, δήλωσαν ότι έχουν προβεί σε περικοπές κό- στους, όταν ερωτήθηκαν για τις ενέργειες αναδιάρθρωσης που έχουν ήδη πραγματο- ποιήσει. Η επόμενη κατά σειρά ενέργεια που ανέφεραν ήταν η ανάθεση μίας λειτουργίας ή διαδικασίας της επιχείρησής τους σε τρί- τους (Outsourcing).

Ανθρώπινο δυναμικό: Έμφαση στην παραγωγικότητα και στην εκπαίδευση Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, η στρατη- γική των CEOs για το ανθρώπινο δυναμικό αλλάζει. Οι CEOs επαναξιολογούν τις προ- τεραιότητές τους, δίνουν μεγάλη έμφαση στις δεξιότητες, στην επαγγελματική κατάρ- τιση, καθώς και στην παραγωγικότητα των ανθρώπων τους. Είναι σημαντικό ότι σχεδόν ένας στους δύο συμμετέχοντες ανέφερε την ανάπτυξη εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού ανάμεσα στους τομείς όπου θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους.

Το μεγάλο ζήτημα της ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα Σχετικά με το συνολικό αριθμό εργαζομέ- νων της επιχείρησής τους, πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (54%) δήλωσαν ότι μειώθηκε κατά τους τελευταίους 12 μήνες και το 41% ότι πρόκειται να μειωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Σύμφωνα με τα στοι- χεία της έρευνας το 2010, το 60% είχαν μειώσεις προσωπικού πριν από ένα χρόνο και το 36% σκόπευε να πραγματοποιήσει μειώσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη αλλά και διεθνώς και αντανα- κλούν το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα μας.

Ευκαιρίες ανάπτυξης

Ακόμα και σε περίοδο κρίσης, οι CEOs στην Ελλάδα βλέπουν ευκαιρίες για να αναπτύ- ξουν τις επιχειρήσεις τους, κυρίως με τρεις τρόπους και συγκεκριμένα: με την επέ- κτασή τους σε νέες γεωγραφικές αγορές, με νέες κοινοπραξίες ή/και εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και με την ενίσχυση του μεριδίου τους στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιούνται. Τέλος, αξίζει να ση- μειωθεί ότι οι CEOs, στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, δηλώνουν ότι οι επενδυτικές ευ- καιρίες υπάρχουν άμεσα κυρίως στις ανα- δυόμενες αγορές.

Σημειώσεις

1. Η 15η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs διεξήχθη στο χρονικό διάστημα Σεπτεμ- βρίου – Δεκεμβρίου 2011. Για την έρευνα πραγματο- ποιήθηκαν 1.258 συνεντεύξεις σε 60 χώρες. Περισ- σότερες πληροφορίες για την παγκόσμια έρευνα υπάρχουν στο www.pwc.com/ceosurvey 2. Στην Ελλάδα συμμετείχαν 45 CEOs από κορυ- φαίες εταιρείες διαφορετικών κλάδων της αγοράς, όπως: ενέργεια, τρόφιμα και ποτά, καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υγεία και φαρ- μακευτικά, μεταφορές και ναυτιλία, χονδρεμπόριο και λιανική, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία. Η έρευνα διεξήχθη από την PwC Ελλάδας, σε συνερ- γασία με τη διεθνή ομάδα της PwC. Για αντίτυπο της ελληνικής μελέτης, επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing & Communications της PwC Ελλά- δας, κ. Μισέλ Καραολίδου, michelle.karaolides@ gr.pwc.com, 210 6874028.

© 2012 PwC. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιω- μάτων. Η επωνυμία «PwC» αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών ή σε μία ή περισσότερες από τις εταιρεί- ες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρα- καλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.