• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ, ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝOΜΙΣΜΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ (GRANT THORNTON)

Grant Thornton

ΕιΚΟΣι χΡΟΝιΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΑΣΤΡιχΤ, ΤΟ ΕΝιΑιΟ ΝΟΜιΣΜΑ ΛΑΜβΑΝΕι ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡιΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠιχΕιΡΗΜΑΤιΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡωζωΝΗΣ

Είκοσι χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία άνοιξε το δρόμο για τη δημι- ουργία του ευρώ, η έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton αποκαλύπτει ότι, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση χρέους, οι επιχειρηματίες εξακολου- θούν να υποστηρίζουν θερμά το ενιαίο νόμισμα.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τέσσερις στους πέντε (78%) επιχειρηματίες της Ευρωζώ- νης πιστεύουν ότι η ένταξή τους στο ευρώ είχε θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις τους. Οι κύριες θετικές επιπτώσεις που αναφέρουν είναι η ώθηση του εμπορίου σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης (23%), η εξάλειψη των συναλλαγματικών κινδύνων (15%) και η μεγαλύτερη διαφάνεια στις τι- μές (12%).

Οι επιχειρηματίες ρωτήθηκαν, επίσης, και για τα μειονεκτήματα που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στο ενιαίο νόμισμα. Το 57% των ερωτηθέντων ανέφεραν ως μειο- νέκτημα την αύξηση του κόστους και των τιμών, αλλά όταν ρωτήθηκαν εάν θα ήθε- λαν να επιβιώσει το ευρώ, η συντριπτική πλειοψηφία (92%) το επιβεβαίωσε. Οι πιο θετικές επιχειρήσεις, σχετικά με τον αντί- κτυπο του ενιαίου νομίσματος, βρίσκονται στη Φινλανδία (90%) και στο Βέλγιο (84%), ενώ οι επιχειρήσεις στην Ιταλία (48%) δεν αισθάνονται το ίδιο. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις των δύο μεγαλύτερων χω- ρών της Ευρωζώνης, της Γερμανίας (79%) και της Γαλλίας (71%), παραμένουν σταθε- ροί υποστηρικτές.

Ο Ed Nusbaum, CEO της Grant Thornton International, αναφέρει: «Εάν διενεργού- σαμε τώρα ένα δημοψήφισμα μεταξύ των επιχειρηματιών για το μέλλον του ευρώ, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν κατηγορη- ματικά θετικό. Αυτό αντιπροσωπεύει τον οικονομικό ρεαλισμό των επιχειρηματιών, δείχνοντας ότι, ενώ η Ευρώπη έχει βυθι- στεί στην ύφεση, η διάλυση του ενιαίου νομίσματος θα σήμαινε την καταστροφή της παγκόσμιας οικονομίας».

«Παρά την κρίση χρέους και την αβεβαιό- τητα που έχει προκαλέσει, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να στηρίζουν το ενιαίο νό- μισμα. Οι πολιτικοί θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις επιθυμίες των επι- χειρήσεων, καθώς θα ψάχνουν για λύσεις που θα διασφαλίσουν το μέλλον του ευρώ και θα οδηγήσουν σε ένα πλαίσιο ευρωπα- ϊκής ενοποίησης».

Το μέλλον της Ευρωζώνης

Η έρευνα IBR δείχνει ότι οι απόψεις των επιχειρήσεων για την περαιτέρω ευρω- παϊκή ενοποίηση στο μέλλον είναι αρκετα συγκεχυμένες. Λιγότεροι από ένας στους

τρεις επιχειρηματίες της Ευρωζώνης δη- λώνουν ότι θα ήθελαν την επέκταση του ενιαίου νομίσματος (31%), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι επι- χειρήσεις σε χώρες όπως η Ελλάδα (62%) και η Ισπανία (53%) είναι πιο πρόθυμες στην ένταξη νέων χωρών στην Ευρωζώ- νη. Εν τω μεταξύ, σχεδόν το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης (24%) θα ήθελαν ορισμένες χώρες να εγκαταλεί- ψουν το ενιαίο νόμισμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί συνήθη απάντηση των επιχει- ρηματιών για χώρες της Ευρωζώνης που ακόμα διατηρούν το επίπεδο αξιολόγησης ΑΑΑ: Φινλανδία (50%), Γερμανία (40%) και Ολλανδία (24%).

Η εικόνα, όμως, ποικίλει και εκτός των ορίων της Ευρωζώνης. Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών σε Πολωνία (64%) και Δα- νία (62%) επιθυμούν την ένταξη της χώρας τους στο ενιαίο νόμισμα. Από την άλλη, ελάχιστοι είναι αυτοί που συμφωνούν, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο (12%) και στη  Σουηδία (28%). Εκτός Ε.Ε., το 88% των επι-χειρήσεων στην Τουρκία θα ήθελαν ενσω- μάτωση της οικονομίας τους στην Ευρώ- πη, αλλά μόνο το 32% των επιχειρήσεων θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο ευρώ. Ο Ed Nusbaum προσθέτει: «Οι επόμενοι μήνες θα μπορούσαν να είναι οι πιο σημα- ντικοί στην ιστορία του ενιαίου νομίσμα- τος, και ίσως και στην ιστορία της ίδιας της Ε.Ε. Τα καλά νέα είναι ότι η υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη διατήρηση του ευρώ παραμένει ισχυρή».

«Ωστόσο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές σημαντικές προκλήσεις. Ίσως η πιο σημαντική πρόκληση να είναι η μείω- ση του δημόσιου χρέους (το οποίο υπερ- βαίνει το 60% του επιτρεπόμενου ορίου για την ένταξη στο ενιαίο νόμισμα βάσει της 20ετούς Συνθήκης του Μάαστριχτ) σε Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ιρλαν- δία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα δημοσιονομικά μέτρα δεν θα στραγγαλί- σουν τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχει- ρήσεων».