• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΕ NON-CORE ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ

Έρευνα της PwC    

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της PwC, επενδυτές αναμένουν ότι οι πωλήσεις των δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ευρώπη θα κορυφωθούν το 2013, καθώς οι τράπεζες έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν την αναχρηματοδότησή τους μετά την ενίσχυση της ρευστότητας που έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

 

Οι περισσότεροι επενδυτές θεωρούν ότι η διαδικασία απομόχλευσης (deleveraging), που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ευρωπαϊκές τράπεζες, θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια , ενώ ο αριθμός αυτών που πιστεύουν ότι η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει πάνω από 10 χρόνια –άποψη που συμμερίζεται και η PwC– έχει διπλασιασθεί σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη πέρυσι. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για non-core δανειακά χαρτοφυλάκια συνεχίζει να αυξάνεται.

Στην έρευνα της PwC συμμετείχαν πάνω από 50 μεγαλοεπενδυτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά των δανειακών χαρτοφυλακίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται επενδυτικές τράπεζες, hedge funds και όμιλοι ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity groups), ούτως ώστε να κατανοηθούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα επενδυτικά κίνητρα και προοπτικές αναφορικά με τέτοιου είδους χαρτοφυλάκια.

Εκτός από την αύξηση στον αριθμό και όγκο των non-core δανειακών χαρτοφυλακίων, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν σημαντική αύξηση στο επενδυτικό ενδιαφέρον. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να προβούν σε τέτοιες επενδύσεις μέσα στο 2012.

Ο Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner και επι- κεφαλής του τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της PwC στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Τη χρονιά που πέρασε, ο τραπεζικός κλάδος ήταν πολύ πιο ανοιχτός σε στρατηγικές απομόχλευσης. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν non-core δανειακά χαρτοφυλάκια στην Ευρώπη πάνω από € 2,5 τρισ., τα οποία και αντιπροσωπεύουν το 6% περίπου του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων όλων των τραπεζών.

Η απόσβεση ή η πώληση αυτών των χαρτοφυλακίων θα συνεχισθεί για πολλά χρόνια και θα αποτελέσει ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων εξαγορών και συγχωνεύσεων στο μέλλον. Βάσει των συζητήσεών μας με τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη, αναμένουμε ότι φέτος μόνο θα πωληθούν χαρτοφυλάκια ονομαστικής αξίας € 50 δισ., ενώ κατά τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια ο όγκος των συναλλαγών θα ξεπεράσει τα € 500 δισ.

Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι οι νέες κατηγορίες επενδυτών που εμφανίζονται στην αγορά, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, καθώς και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Αυτοί οι επενδυτές απαιτούν σταθερές αποδόσεις από μακροπρόθεσμες επενδύσεις και για το λόγο αυτό προσανατολίζονται συνήθως σε επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια εξυπηρετούμενων δανείων.

Αρκετές ελληνικές τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει πολύ επιτυχημένες πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων πριν την άνοιξη του 2009. Από τότε, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο πολιτικό, νομικό και οικονομικό περιβάλλον αποκλείει στην παρούσα φάση αυτήν την επιλογή. Παρόλα αυτά, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να επικεντρωθούν στη σημαντική, όσο και χρονοβόρα, διαδικασία της προεργασίας, έτσι ώστε, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς, να  είναι σε θέση να κινηθούν γρήγορα για να επιτύχουν τις καλύτερες δυνατές τιμές πώλησης, μέσω μίας καλά οργανωμένης και διαφανούς διαδικασίας».

Η δυνατότητα δανειακής χρηματοδότησης (leverage) εξακολουθεί να έχει καταλυτική σημασία στην ολοκλήρωση των συναλλαγών, καθώς και στην αύξηση των τιμών πώλησης και της ρευστότητας στη συγκεκριμένη αγορά. Πάνω από το 60% των ερωτηθέντων στην έρευνα δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν «leverage» για τις επενδύσεις τους το 2012. Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι επενδυτές παραμένουν πεπεισμένοι ότι η χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη για συναλλαγές το 2012 και μετέπειτα. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι θα είναι πιο δύσκολο να εξασφαλισθεί το απαραίτητο leverage φέτος, σε σύγκριση με το 2011.

Ο Richard Thompson, πρόεδρος του PwC, σχολίασε:

«Ο βαθμός χρηματοδότησης θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση των τιμών και της ρευστότητας στην ευρωπαϊκή αγορά των δανειακών χαρτοφυλακίων και οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε περαιτέρω χρηματοδότηση για τις συναλλαγές του τρέχοντος έτους. Το κατά πόσο η χρηματοδότηση θα είναι πράγματι διαθέσιμη, θα διαπιστωθεί στην πορεία».

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, ενώ η Αγγλία, η Γερμανία και η Ισπανία συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά των δανειακών χαρτοφυλακίων, παρατη- ρείται άνοδος του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία, επακόλουθο και των ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι πολύ μεγαλύτερο για τα δανειακά χαρτοφυλάκια που αφορούν εμπορική ακίνητη περιουσία (Commercial Real Estate, CRE), όπου και αναμένεται να εμφανισθεί η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα το 2012. Το 57% των επενδυτών προτίθενται να κάνουν επενδύσεις σε μη εξυπηρετούμενα CRE χαρτοφυλάκια το 2012, ποσοστό που αυξήθηκε από το 2011 (41%).

Η αγορά των καταναλωτικών δανείων (άνευ εξασφαλίσεων), όπως οι πιστωτικές κάρτες, παραμένει ενεργή, κυρίως στις αγορές όπου το επίπεδο των λογισμένων προβλέψεων επισφάλειας είναι υψηλότερο και όπου υπάρχουν δυνατότητες διαχείρισης/εξυπηρέτησης (servicing) των χαρτοφυλακίων αυτών.

© 2012 PwC.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/ structure.