• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ή ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ;

Η οικονομική ύφεση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και η επιτακτική ανάγκη για μείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων έχει συντελέσει στην αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή και στην ενδυνάμωση της σημασίας που δίνεται στον εσωτερικό έλεγχο ως βασικό σύμβουλο της διοίκησης για αξιολόγηση της ισχύουσας επιχειρηματικής στρατηγικής και συμβολή στη χάραξη του πλάνου επιχειρηματικής δραστηριότητας.

BENETIA KONTOE
KPMG

Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο (κυρίως σε φορολογικά θέματα), συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς και ανάγκη εξωστρέφειας προκειμένου να διατηρηθεί ένας υψηλός κύκλος εργασιών, αναδιάρθρωση για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη οργανωτική δομή, ο εσωτερικός ελεγκτής αποτελεί κύριο μέλος της διοικητικής ομάδας, με ενεργητική συμμετοχή σε πεδία, όπως:

➔ Άντληση κεφαλαίων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση και τον έλεγχο του απαιτούμενου επιχειρηματικού πλάνου, στις διαπραγματεύσεις με τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών που έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, στην παρακολούθηση κατά πόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι δείκτες χρηματοδότησης.

➔ Ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού και κυρίως στη λήψη αποφάσεων για ανάπτυξη ή συρρίκνωση μέσα από συγχωνεύσεις ή εξαγορές (Μ&Α), εγχώρια ή στο εξωτερικό, στην αξιολόγηση της κερδοφορίας των επενδύσεων/αποεπενδύσεων, την καταλληλότητα αγορών/επιχειρήσεων στόχων, το καταλληλότερο μέγεθος επιχειρηματικής μονάδας.

➔ Εφαρμογή της μεθοδολογίας συνεχούς ελέγχου και εποπτείας (continuous auditing/continuous monitoring), όπου θα προτείνει τα σημεία ελέγχου στα οποία θα εφαρμοστεί, τον τρόπο που θα παράγονται οι αντίστοιχες εκθέσεις και στοιχεία (exceptional reports), καθώς και τους αποδέκτες αυτών των αναφορών.

➔ Αξιολόγηση του συνολικού κινδύνου της επιχείρησης (ERM), ο οποίος δεν θα αποτελεί ένα απλό άθροισμα των κινδύνων που ενυπάρχουν στην κάθε διαδικασία όπως την αξιολογεί ο κάθε υπεύθυνος διαδικασίας (process owner) αλλά θα έχει μία συνολική προσέγγιση, ώστε να εξάγεται ένα γενικό προφίλ κινδύνου για την επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχόμενες αλλαγές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

➔ Εκτέλεση ειδικών ελέγχων αναγνώρισης περιπτώσεων απάτης ή κακοδιαχείρισης (fraud audit), όπου απαιτείται ιδιαίτερη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων, της διεξαγωγής συνεντεύξεων και της σύνταξης των εκθέσεων ελέγχου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τη συνεισφορά του εσωτερικού ελεγκτή στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης σε όσο το δυνατόν πρώιμο στάδιο, αναγνωρίζοντας και συνδυάζοντας τα σημάδια (red flags) για την κάθε περίπτωση.

➔ Εξειδικευμένους τομείς και τμήματα, κυρίως στις αγορές (procurement), πληροφοριακά συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, όπου επιβεβαιώνεται κατά πόσον ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές εκάστου κλάδου παγκοσμίως, αν είναι σε αρμονία με τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης και εξυπηρετούν τους στόχους της.

Στον παραπάνω πίνακα συνοψίζονται οι βασικοί δείκτες με τους οποίους μπορεί να αξιολογηθεί το επίπεδο ανάπτυξης και σημαντικότητας του εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρησής σας.

Στον αντίποδα των παραπάνω πάντα θα βρίσκεται ένας σημαντικός αριθμός μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και οι διοικήσεις τους, που θα θέλουν τον εσωτερικό ελεγκτή να παραμένει μία μικρή λειτουργική μονάδα μέσα στην εταιρεία, με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος λειτουργίας και με μοναδικό ρόλο την επιβεβαίωση της εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (έλεγχοι συμμόρφωσης), καθώς και την εκτέλεση ελέγχων κυρίως στην οικονομική διεύθυνση.

Η κάθε επιλογή έχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα.

PIC1