• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Η αξία του ελέγχου για τον CFO

Χαράλαμπος Συρούνης

Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG

Ανάμεσα στα πολλά και σημαντικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) είναι να εξασφαλίσει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συμβάλλουν στην καλύτερη πληροφόρηση προς τη διοίκηση και προς τρίτους οι οποίοι έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την επιχείρησή του. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή του τακτικού ελέγχου είναι τεράστια και προσδίδει όχι μόνο ασφάλεια στον ίδιο αλλά και μεγαλύτερη ποιότητα στα οικονομικά στοιχεία που συντάσσει.

Η αξία του τακτικού ελέγχου έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά την οικονομική κρίση του 2008. Οι επενδυτές και οι εποπτικές αρχές απαιτούν περισσότερη πληροφόρηση από κάθε εταιρεία μέσω των οικονομικών της καταστάσεων και του ελέγχου που διενεργείται στις καταστάσεις αυτές. Ως αποτέλεσμα, έχουμε αυξημένη πληροφόρηση και στις γνωστοποιήσεις που υποχρεούται να περιλαμβάνει η εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, εδώ και περίπου δύο χρόνια, έχει ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο μια επανάσταση στην ποιότητα της πληροφόρησης όσον αφορά την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή.

Η νέα μορφή έκθεσης ελέγχου περιγράφει σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη του ελεγκτή, τις ευθύνες της διοίκησης και προσθέτει νέα στοιχεία, κυρίως για τις εταιρείες που θεωρούνται οντότητες δημοσίου συμφέροντος και έχουν ως εξής:

• Αναφορά ότι ο έλεγχος πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να καλύπτεται ο κίνδυνος της απάτης.

• Αναφορά ότι ο έλεγχος πάντα αξιολογεί την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

• Αναφορά για την ανεξαρτησία του ελέγχου και το ύψος και το είδος των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή.

• Σημαντικά θέματα ελέγχου.

Πιστεύουμε ότι το τελευταίο αποτελεί τη μεγαλύτερη καινοτομία και βοηθάει τόσο τον CFO όσο και τους τρίτους, ειδικά αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση της εταιρείας. Με την προσθήκη των σημαντικών θεμάτων ελέγχου αλλάζει ριζικά και προς το καλύτερο η έκθεση ελέγχου, καθώς στην ενότητα αυτή ο ελεγκτής καταγράφει τα σημεία εκείνα που απασχολήθηκε περισσότερο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό και τις ελεγκτικές διαδικασίες που εκτέλεσε για να αντιμετωπίσει το κάθε σημαντικό θέμα.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών προσθέτει μεγαλύτερη αξία και αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις και αυξάνει την πληροφόρηση των επενδυτών.

Μια άλλη αλλαγή στον τρόπο που διενεργείται ο τακτικός έλεγχος είναι η χρήση νέων τεχνικών ελέγχου και η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η χρήση των «data analytics» στον έλεγχο οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα. Οι ελεγκτές μπορούν πλέον να στοιχειοθετήσουν την εργασία τους αξιοποιώντας μεγάλα σε όγκο δεδομένα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι όχι μόνο γίνεται πληρέστερος ο έλεγχος αλλά δίνεται η δυνατότητα στον ελεγκτή να πληροφορήσει τον CFO και τη διοίκηση με λεπτομέρεια σε πολλά θέματα, ούτως ώστε να γνωρίζει καλύτερα η διοίκηση τα προβλήματα και τις αδυναμίες στα συστήματα και στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Είναι δεδομένο άλλωστε ότι ο τακτικός έλεγχος είχε, έχει και θα έχει αξία για όλους και ειδικά για τον CFO. Η αξία αυτή ενισχύεται και δίνει μεγαλύτερη σημασία στον έλεγχο μέσω της πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου που ακολουθούνται και από την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων ελέγχου.

Το μέλλον θα δείξει αν θα αποφύγουμε μεγάλες οικονομικές κρίσεις στις επιχειρήσεις, όπως τα τελευταία χρόνια. Γεγονός πάντως είναι ότι η σχέση CFO και ελεγκτή θα αλλάξει αμφίδρομα προς το καλύτερο.