• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Η επίδραση στις εταιρείες τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών προϊόντων Ευαγγελία Καρατσόρη, KPMG

Παναγιώτης Μπούντρος

Ορκωτός Ελεγκτής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής,
τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG

Το νέο διεθνές πρότυπο για την αναγνώριση των εσόδων (IFRS 15), το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018, θα έχει επίδραση στην αναγνώριση των εσόδων επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφόρους κλάδους.

Οι εταιρείες θα πρέπει να εκτιμήσουν εάν τα πληροφοριακά τους συστήματα και γενικότερα οι διαδικασίες τους θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, να αξιολογήσουν τον βαθμό και την έκταση που θα επηρεαστούν οι χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις από την εφαρμογή του νέου προτύπου και να ενημερώσουν έγκαιρα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, επενδυτές, τράπεζες κ.λπ.), στην περίπτωση που οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης ή οι επιχειρηματικές τους πρακτικές μεταβληθούν.

Σημειώνεται πως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έχουν ήδη εκδοθεί οδηγίες αναφορικά με την πληροφόρηση που οι εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται πλέον να γνωστοποιήσουν στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, όσον αφορά την ποιοτική αλλά και ποσοτική επίδραση που θα έχει η εφαρμογή του νέου προτύπου στην χρηματοοικονομική τους πληροφόρηση σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα, ενώ οι κανονιστικές και ρυθμιστικές αρχές καλούνται να εξετάσουν την εφαρμογή των οδηγιών αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να ενημερωθούν εκτενώς αναφορικά με τις αλλαγές που επέρχονται και τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στα αποτελέσματα μιας εταιρείας, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι πριν προβούν σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή.

Με το νέο πρότυπο καθορίζονται τα εξής βήματα για την αναγνώριση του εσόδου:

Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.

Βήμα 2: Εντοπισμός των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, από μεριάς του πωλητή.

Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος πώλησης.

Βήμα 4: Επιμερισμός του τιμήματος πώλησης στις αναληφθείσες υποχρεώσεις.

Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρεία ικανοποιεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Επισημαίνεται πως ακόμα και εάν η επιμέτρηση ή η αναγνώριση του εσόδου δεν αλλάζει, τροποποιείται η μεθοδολογία μέσω της οποίας τεκμηριώνεται πλέον η αναγνώριση του εσόδου.

Ειδικότερα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών προϊόντων, αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις, κυρίως στις παρακάτω περιπτώσεις:

î Στον καθορισμό του τιμήματος της πώλησης προϊόντων από χορηγούμενες εκπτώσεις και παροχές προς τους πελάτες για την επίτευξη στόχων.

î Στην αναγνώριση ως εξόδων ή στοιχείων μειωτικών των εσόδων των παροχών προς τους λιανοπωλητές για την τοποθέτηση προϊόντων της εταιρείας στα καταστήματά τους, καθώς και των παροχών για προωθητικές ενέργειες και δαπάνες συνδιαφήμισης.

î Στον χρόνο αναγνώρισης των εσόδων από την κατά παραγγελία παραγωγή προϊόντων.

î Στην προσαρμογή του εσόδου για αναμενόμενες επιστροφές προϊόντων.

î Στην αναγνώριση εσόδων από τη χορήγηση αδειών χρήσης / δικαιωμάτων και τον προσδιορισμό των συμβατικών υποχρεώσεων.

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων, οι αποφάσεις σχετικά με το πότε και πώς θα γίνει η μετάβαση πρέπει να ληφθούν άμεσα. Η επανεξέταση των εμπορικών συμφωνιών με τους πελάτες, καθώς και ο εντοπισμός των συμβατικών υποχρεώσεων από μεριάς του πωλητή, θα πρέπει να είναι από τις κύριες προτεραιότητες μιας εταιρείας τους επόμενους μήνες, όχι μόνο για αποφευχθούν ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις από τη μετάβαση αλλά και για να διαφυλαχθεί το εμπορικό της πλεονέκτημα. Μια γρήγορη απόφαση θα επιτρέψει στις εταιρείες να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο εφαρμογής και να ενημερώσουν έγκαιρα τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη τους.