• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Η λογιστική της αβέβαιης φορολογικής μεταχείρισης Καμαρινός Παπαμιχαλόπουλος, RSM

Στις 7 Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε το IFRIC 23 «Μεταχείριση της αβεβαιότητας στο φόρο εισοδήματος». Το IFRIC 23 διευκρινίζει πως οι φορολογικές αβεβαιότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων φορολογικών πιστώσεων ή φορολογικών συντελεστών πριν εφαρμοστούν οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 12.

Το ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν εξετάζει πώς θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας.

Η Ερμηνεία ορίζει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Οι αβεβαιότητες θα πρέπει να αξιολογούνται ατομικά ή συλλογικά βάσει του ποια προσέγγιση παρέχει την καλύτερη πρόβλεψη της αβεβαιότητας.

Μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να υποθέσει ότι η φορολογική αρχή θα εξετάσει όλες τις πληροφορίες και ότι θα έχει πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών κατά την πραγματοποίηση αυτής της εξέτασης.

Η οντότητα θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον είναι πιθανό ή όχι η φορολογική αρχή να δεχτεί μία ή περισσότερες αβέβαιες φορολογικές μεταχειρίσεις.

Όταν δεν είναι πιθανό ότι η αρχή θα δεχτεί την αβέβαιη φορολογική μεταχείριση, η επίδραση της αβεβαιότητας πρέπει να συνυπολογισθεί στο σχετικό φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία), στις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, στις αχρησιμοποίητες φορολογικές πιστώσεις ή φορολογικούς συντελεστές, χρησιμοποιώντας το πιο πιθανό ποσό ή την αναμενόμενη αξία (όποιο από τα δύο προβλέπει καλύτερα την ανάλυση της αβεβαιότητας).

Κρίσεις ή λογιστικές εκτιμήσεις θα αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», εφόσον τα γεγονότα και οι περιστάσεις στις οποίες ήταν βασισμένες μεταβληθούν ή νέες διαθέσιμες πληροφορίες προκύψουν. Για να προσδιοριστεί πότε θα εφαρμοστεί η επίδραση της αλλαγής που συμβαίνει μετά την περίοδο του ισολογισμού, η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού».

Οι οδηγίες εφαρμογής του IFRIC 23 αναδεικνύουν τις υπάρχουσες απαιτήσεις γνωστοποίησης του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» και του ΔΛΠ 12 για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να αποκαλυφθούν οι αποφάσεις και να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις και εκτιμήσεις που έγιναν όταν υπήρξε αβεβαιότητα πάνω στις μεταχειρίσεις του φόρου εισοδήματος.

Η ερμηνεία έχει ισχύ για τις περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Ωστόσο, προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται στην περίπτωση που το γεγονός δημοσιοποιηθεί.

Η ερμηνεία ισχύει αναδρομικά. Η οντότητα μπορεί να επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά της στοιχεία εάν είναι εφικτό χωρίς να το πράξει εκ των υστέρων. Εναλλακτικά, μπορεί να προσαρμόσει τα κέρδη εις νέον (ή άλλο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, ανάλογα με την περίπτωση), κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής χωρίς να επαναδιατυπώσει τη συγκριτική πληροφόρηση.

Καμαρινός Παπαμιχαλόπουλος

Supervisor RSM