• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

ΚΕΠΕ: κατάργηση κατώτατου μισθού για νέους

Την ώρα που εξετάζεται νέο πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις, το ΚΕΠΕ προτείνει την κατάργηση του κατώτατου μισθού έως ένα έτος για τους νέους ως ένα μέτρο που θα φέρει αποτέλεσμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Όπως τονίζει, δε, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας πρέπει να ληφθούν άμεσα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, για νέους ανέργους 15 – 29 το ΚΕΠΕ προτείνει την κατάργηση του κατώτατου μισθού έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο στην επιχείρηση για  να προχωρήσει σε πρόσληψη και να κρίνει την καταλληλότητα του εργαζομένου.

Ωστόσο, τονίζεται ότι παράλληλα πρέπει να ενισχυθεί η δράση του ΣΕΠΕ με τη θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας (ωράριο, συνθήκες απασχόλησης, κτλ.).

Ακόμη για ανέργους ανεξαρτήτου ηλικίας προτείνει μεταξύ άλλων την αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με επίδομα απασχόλησης στα πρότυπα της επιταγής εργασίας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζομένων κοντά στη συνταξιοδότηση, αφού αποφεύγεται η αποθάρρυνση και η απαξίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου που ενσωματώνουν.

Τι λέει το ΚΕΠΕ για την ανάπτυξη

Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ενώ κύριο χαρακτηριστικό του νέου οικονομικού μοντέλου που απαιτεί η χώρα είναι η αναδιάρθρωση του ΑΕΠ με στόχο την αύξηση των μεριδίων των επενδύσεων και των εξαγωγών υποστηρίζουν στην ανάλυσή τους οι ερευνητές του Κέντρου Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης και Αικατερίνη Τσούμα.

Όπως υποστηρίζουν, το κλειδί της ανάπτυξης είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και συγκεκριμένα έμφαση πρέπει να δοθεί:

 

 

 • Στη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών
 • Τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και της κρατικής ιδιοκτησίας
 • Την άρση αντιπαραγωγικών ρυθμίσεων στις τιμές των αγορών δικτύων
 • Την ευελιξία στην αγορά εργασίας, την ευκαμψία τιμών/αμοιβών και την καλύτερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
 • Την απλούστευση του φορολογικού συστήματος και τον εξορθολογισμό της φορολογικής διοίκησης
 • Την κατα πο λέμηση της διαφθοράς και φοροδιαφυγής
 • Την ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας
 • Τη βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης

 

Αναφορικά με την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προτείνεται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει:

 

 • Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
 • Πολιτικές για την ανάπτυξη του ανθρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου
 • Πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ενδυνάμωση της απασχόλησης, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και του μεταναστευτικού ζητήματος

 

Σε ότι αφορά τη ρευστότητα, όπως αναφέρεται, το ιδανικό μείγμα χρηματοδότησης της οικονομίας συνίσταται στην επιστροφή καταθέσεων που διέρρευσαν από τις τράπεζες στην πορεία της κρίσης και την προσέλκυση σημαντικών άμεσων ξένων επενδύσεων και ξένων επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ώστε οι ανάγκες δανειοδότησης να μετριασθούν στο μέτρο του δυνατού.

Κλάδοι «κλειδιά»

Δραστηριότητες με αυξημένη σημασία και προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν στην παραγωγή κυρίως διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, όπως:

 

 • Στην αγροτική παραγωγή και τα τρόφιμα (βιολογικά, γαλακτοκομικά κ. ά.)
 • Τις ιχθυοκαλλιέργειες
 • Τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις εξορύξεις
 • Τα φάρμακα (γενόσημα, νέα, βιοομοειδή) και τις καινοτόμες υπηρεσίες υγείας
 • Τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις κατασκευές για την ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού σε δυναμικούς κλάδους
 • Τις σιδηροδρομικές, θαλάσσιες (και συνδυασμένες) μεταφορές και τα logistics
 • Τις υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ, ιδιαίτερη σημασία έχει ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση της σημασίας και της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταποιητικού τομέα, αναφέρει η έρευνα. Η μεταποίηση θα προωθήσει την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την παραγωγικότητα στο σύνολο της οικονομίας, λόγω και της ύπαρξης σημαντικών εξωτερικών οικονομιών.

Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί, βραχυπρόθεσμα, η επικέντρωση σε κλάδους όπου υπάρχει ήδη συγκριτικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η αλλαγή της βιομηχανικής διάρθρωσης, μέσω της ανάπτυξης κλάδων με προηγμένη τεχνολογία, δυνητικά πλεονεκτήματα και πιο ευνοϊκές προοπτικές εγχώριας και διεθνούς ζήτησης.

Κρίσιμο ρόλο στη διασύνδεση των οικονομικών δραστηριοτήτων διαδραματίζουν επίσης το χονδρικό εμπόριο, τα πετρελαιοειδή προϊόντα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η περιβαλλοντική διαχείριση (ώστε να προωθηθεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας), η εκπαίδευση και η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.