• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Μείωση της τάξεως του 58,3% φθάνοντας στα 2,9 δισ. ευρώ σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2013 το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ τον Ιούνιο εμφανίστηκε πλεόνασμα ύψους 663 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΤτΕ, τον Ιούνιο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 663 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 73 εκατ. τον Ιούνιο του 2012.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και δευτερευόντως στην εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο των υπηρεσιών, πλεόνασμα το οποίο όμως αντισταθμίσθηκε από το διπλασιασμό του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων μειώθηκε.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 651 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης, κυρίως, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 397 εκατ. ευρώ, ενώ βελτίωση σημειώθηκε και σε όλα τα άλλα επιμέρους ισοζύγια.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκε ελαφρώς κατά 87 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές κατά 132 εκατ. ευρώ (7%), η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 45 εκατ. ευρώ (4,2%). Τέλος, το ισοζύγιο πλοίων (πωλήσεις μείον αγορές) παρουσίασε μικρό πλεόνασμα 2,3 εκατ. ευρώ.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 268 εκατ. ευρώ, εξέλιξη η οποία οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη σημαντική άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 273 εκατ. ευρώ και σε πολύ μικρότερο βαθμό στη μείωση των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες κατά 22 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών σημείωσαν μικρή πτώση κατά 27 εκατ. ευρώ, η οποία αντανακλά αποκλειστικά την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των «λοιπών» (εκτός θαλάσσιων) μεταφορών.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών δαπανών στην Ελλάδα από μη κατοίκους, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά κατά 272 εκατ. ευρώ ή 20,6% (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 16,1%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν ελάχιστα (-0,8%).

Τέλος, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των «λοιπών» υπηρεσιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του ελλείμματος των ασφαλιστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών επικοινωνίας, καθώς και στην αύξηση του πλεονάσματος των υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την επιδείνωση του ελλείμματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (λόγω καταβολής προμήθειας 63 εκατ. ευρώ στο EFSF και ΔΝΤ για τα δάνεια του μηχανισμού στήριξης έναντι 5 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012) και τη συρρίκνωση του πλεονάσματος των κατασκευαστικών υπηρεσιών. Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 260 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους και μείωσης των καθαρών εισπράξεων από επανεπενδυθέντα κέρδη (κυρίως λόγω της συγχώνευσης ξένων θυγατρικών τραπεζών στην Ελλάδα με ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα).

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε μικρότερο πλεόνασμα, 265 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2013 έναντι πλεονάσματος 334 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012, αντανακλώντας κυρίως αντίστοιχη εξέλιξη στο ισοζύγιο του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως μεταβιβάσεις από την ΕΕ).

Το α΄ εξάμηνο του 2013 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 4 δισ. ευρώ ή 58,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και διαμορφώθηκε σε 2,9 δισ. ευρώ.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2,8 δισ. ευρώ και δευτερευόντως η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 315 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική ήταν και η άνοδος των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων και του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 388 εκατ. ευρώ και 516 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 2 δισ. ευρώ (ή 36,1%), του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 661 εκατ. ευρώ (ή 13,9%) και των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 107 εκατ. ευρώ (ή 16,3%). Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 2,9%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,1%.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο α΄ εξάμηνο του 2013 οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες, εξελίξεις που αντιστάθμισαν τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών.

Αύξηση 12,3% των τουριστικών αφίξεων 

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 17,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 12,3% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 8,3%.

Ως εκ τούτου, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 2,5 δισ. ευρώ, έναντι 1,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 315 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού (λόγω εφαρμογής του PSI).

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,9 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 388 εκατ. ευρώ απ’ ό,τι το α΄ εξάμηνο του 2012.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καταγραφή καθαρών εισπράξεων των λοιπών τομέων ύψους 358 εκατ. ευρώ (που αφορούν κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) έναντι καθαρών πληρωμών ύψους 48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ οι καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) παρουσίασαν αμελητέα μείωση κατά 19 εκατ. ευρώ.