• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Μartin Manuzi: Στρατηγική συνεργασία με το Σ.Ο.Ε.Λ.

Συνέντευξη στον Γιάννη Ν. Μπασκόζο

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας (ICΑEW) αναφέρεται στις αρχές και την στρατηγική του Ινστιτούτου σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη και στη χώρα μας.

b

Το ICΑEW έχει μακρά παράδοση και μεγάλο αριθμό μελών. Ποιο είναι το κλειδί για να παραμείνει επίκαιρο στις σημερινές αγορές; 

Η καινοτομία και το δημόσιο συμφέρον τέθηκαν στο επίκεντρο της ίδρυσης του ICAEW το 1880 και αποτελούν το κλειδί ώστε να παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα. Σήμερα λειτουργούμε εντός ενός πολύ διαφορετικού πλαισίου, σε πλήρη συνεργασία με την κυβέρνηση και τους φορείς εποπτείας και σε ένα πολύ πιο σύνθετο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Ωστόσο, οι βασικές αρχές του Ινστιτούτου, το οποίο οδήγησε στη παραχώρηση του Βασιλικού Καταστατικού του 1880, παραμένουν οι ίδιες. Πιστεύω ότι η πρόσφατη κρίση κατέδειξε ακόμη περισσότερο την ανάγκη οι επαγγελματικοί φορείς, όπως το ICAEW και το ΣΟΕΛ, να συνεχίσουν να εργάζονται προς το δημόσιο συμφέρον, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τόσο στις αγορές όσο και στη δημοσιονομική διαχείριση. Πιστεύω ακράδαντα οτι με την στενή συνεργασία, η συνεισφορά μας στο δημόσιο συμφέρον μπορεί να ενισχυθεί.

Πώς βλέπεται την εμπλοκή του ICAEW στη διεθνή σκηνή;

Με την επαγγελματική και επιχειρηματική ατζέντα να καθορίζεται ολοένα και περισσότερο απο την παγκόσμια δυναμική της αγοράς, τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς θέσπισης προτύπων, η διεθνής σκηνή είναι πιο σημαντική απο ποτέ. Το ICAEW έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει εκπροσωπώντας τα μέλη του και συμβάλλοντας στην υποστήριξη του επαγγέλματος σε διάφορες εθνικές δικαιοδοσίες, καθώς και μέσω της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (FEE) και της Παγκόσμιας Λογιστικής Συμμαχίας (Global Accounting Alliance). Η δημιουργία των διεθνών περιφερειών μας στη Νοτιοανατολική Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα, καθώς και την Ευρώπη, μας έχει αναμφίβολα επιτρέψει να το πραγματοποιήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά. Η υπόθεση της Ευρώπης είναι, φυσικά, κάπως μοναδική, δεδομέ- νου του βαθμού ενσωμάτωσης των οικονομιών μας και, φυσικά, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς αναπτύχθηκαν οι λειτουργίες του ICAEW στην Ευρώπη; Ποιοί είναι οι κύριοι στόχοι και οι προτεραιότητες;

Πρώτον, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η τοπική αγορά του ICAEW είναι, φυσικά, στην Ευρώπη, αλλά θα μιλήσω για τις δραστηριότητές μας στην Ευρώπη, εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ευρώπης. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από το 1994, όταν η παρουσία του ICAEW καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες, όντας το πρώτο εθνικό ινστιτούτο που έπραξε κάτι τέτοιο. Η αφετηρία μας ήταν η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν τη θεματολογία ενδιαφέροντος του επαγγέλματος και τη δομή αυτού. Σήμερα μπορούμε να δούμε ότι ο αντίκτυπος της Ε.Ε. στο επάγγελμά μας είναι μεγαλύτερος από ποτέ, ενώ η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. έχει γίνει πιο περίπλοκη, κυρίως λόγω της ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Καθώς πλησιάζουμε την 20ή επέτειο λειτουργίας μας στις Βρυξέλλες, η ανάγκη για μια γραμμή απευθείας σύνδεσης με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και με τους φορείς χάραξης πολιτικής, είναι πιο σαφής από ποτέ.

Συνεχίζουμε συνεπώς να επικεντρωνόμαστε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο χώρο των Βρυξελλών για θέματα που αφορούν το επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής και του ελέγχου οικονομικών καταστάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο συνεχούς συζήτησης και διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, καθώς και της εταιρικής διακυβέρνησης, των επαγγελματικών προσόντων, της φορολογικής πολιτικής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της χρηματοοικονομικής αναφοράς στο δημόσιο τομέα. Η ανταπόκριση σε επίσημες διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, οι ενημερώσεις ευρωβουλευτών και φορέων χάραξης πολιτικής, η οργάνωση σεμιναρίων ηγετικής σκέψης (thought-leadership seminars) και η συγκέντρωση σημαινόντων φορέων λήψεως αποφάσεων και ενδιαφερόμενων μερών σε ομάδες συζήτησης είναι από τις κύριες δραστηριότητές μας στις Βρυξέλλες. Επίσης μεταφέρουμε τακτικά την τεχνογνωσία μας από την Ε.Ε. σε όλη την περιοχή μιλώντας σε εθνικά συνέδρια των επαγγελματικών φορέων, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε στη διάδοση και κατανόηση της πολυσύνθετης αρένας της Ε.Ε. και παρέχουμε την ευκαιρία να γίνουν κατανοητές οι τοπικές προοπτικές σε θέματα της Ε.Ε. που είναι ζωτικής σημασίας.

Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ποιοι είναι οι ευρύτεροι στόχοι του ICAEW στην περιφέρεια της Ευρώπης;

Μέσα από την καθιέρωση της δικής μας Περιφέρειας Ευρώπης, το 2010, έχουμε ενισχύσει σημαντικά την ικανό- τητά μας να προσφέρουμε πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο πιστοποιήσεων και υπηρεσιών του ICAEW. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την απόκτηση του τίτλου του πιστοποιημένου ελεγκτή (Chartered Accountant) του ICAEW – ACA για την οποία υπάρχουν ενεργά προγράμματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, στη Μάλτα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στο Γιβραλτάρ. Οραματιζόμαστε την ανάπτυξη των προγραμμάτων του ACA σε άλλες χώρες της ίδιας περιφέρειας κατά τα επόμενα ένα ή δύο έτη, αλλά και την αυξημένη ζήτηση για τα προσόντα που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο πιστοποιήσεων και υπηρεσιών του ICAEW, συμπεριλαμβανομένων των ΔΠΧΑ. Το λέω αυτό όχι μόνο λόγω της υψηλής απήχησης που έχουν τα προσόντα του Ινστιτούτου μας σε φοιτητές, εργοδότες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και λόγω της εγκάρδιας υποδοχής τους από τους εθνικούς επαγγελματικούς οργανισμούς και τους φορείς εποπτείας. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη προσέγγιση που εφαρμόζει το ICAEW όταν αυξάνει τη διεθνή προσφορά του. Κατά την επιδίωξη κατάκτησης των αγορών εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, το ICAEW εργά- ζεται για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων που αποφέρουν πραγματικό όφελος στον εθνικό επαγγελματικό φορέα. Όπως λένε, μια συνεργασία είναι πραγματική και διαρκής μόνο εάν ωφελούνται και οι δύο εταίροι. Και είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι στην ενδεχόμενη συνεργασία μας με το ΣΟΕΛ στην Ελλάδα, εάν εργαστούμε μέσω αυτής της προσέγγισης εταιρικής σχέσης.

Θα μπορούσατε να εξηγήσετε περαιτέρω πώς βλέπετε τις δραστηριότητες του ICAEW στην Ελλάδα, καθώς και τη σχέση με το ΣΟΕΛ και άλλους εταίρους;

Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μια άριστη σχέση με το ΣΟΕΛ, που εκτιμούμε πολύ. Έχουμε δεσμευτεί για την περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της σχέσης με την παροχή βοήθειας, όπου μπορούμε, στα σχέδια του ΣΟΕΛ, έτσι ώστε ναβ ενισχυθεί η συμβολή του στην ελληνική οικονομία. Σίγουρα δεν βρίσκω λόγια να εξηγήσω στους αναγνώστες σας πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ένας μακρόπνοος επαγγελματικός φορέας στην επίτευξη μεταρρυθμίσεων, καθώς και περισσότερης αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης σε όλο τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Οι ευκαιρίες, καθώς και οι ευθύνες είναι τεράστιες.

Η Ελλάδα και το ICAEW έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Σε μια πρόσφατη δεξίωση προς τιμήν των μελών του ICAEW στην Αθήνα, μας δόθηκε η ευκαιρία να συναναστραφούμε με μέλη του ICAEW που έχουν εμπειρία εργασίας δεκαετιών στην Ελλάδα –ένα μέλος μάλιστα μετρούσε μισό αιώνα εργασίας– καθώς και σε φοιτητές οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους για την απόκτηση του επιστημονικού και επαγγελματικού τίτλου του ICAEW (ACA). Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επικουρούμαστε από ένα μέλος επικοινωνίας με το ICAEW και στην Ελλάδα είναι ο κ. Μάριος Κυριάκου, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τα μέλη και επίσης ως σημείο τακτικής συνεργασίας με το γραφείο στην περιοχή της Ευρώπης. Και είμαστε πολύ περήφανοι για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα μέλη του ICAEW στο εσωτερικό των επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ηγετικών ρόλων τους σε έναν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων.

Επίσης απολαμβάνουμε την καλή συνεργασία μας με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),
με την οποία συνεργαστήκαμε από την ίδρυσή της, πριν από μερικά χρόνια. Πράγματι, λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας του ICAEW στους ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, το ICAEW προσελήφθη από την ΕΛΤΕ για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των λειτουργιών επισκόπησης και επίσης στο ευρύτερο πλαίσιο της επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις για την έναρξη του πρώτου κύκλου των ανεξάρτητων επισκοπήσεων. Η σχέση μεταξύ φορέων εποπτείας και επαγγελματικών ινστιτούτων είναι πολύ σημαντική και επίσης η εργασία μέσω εταιρικών σχέσεων σε πνεύμα δημοσίου συμφέροντος είναι κρίσιμη.

Ποια είναι η κατάσταση ειδικά όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα του ICAEW που προσφέρονται στην Ελλάδα;

Στο ICAEW αναγνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη για το επάγγελμα η επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο υψηλότερο επίπεδο για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς των λογιστών με τις καλύτερες επαγγελ- ματικές, τεχνικές και δεοντολογικές ικανότητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όταν η μελλοντική επιτυχία εξαρτάται από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό επαγγελματιών. Προκειμένου να βοηθήσει σε αυτό, το ICAEW έχει εργαστεί πολύ στενά με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΣΟΕΛ κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ώστε να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε για να υποστηριχθεί αυτή η στρατηγική.

Το πρόγραμμα κατάρτισης για την απόκτηση του τίτλου ACA λειτουργεί ήδη εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, σφέροντας στους σπουδαστές του στην Ελλάδα το δρόμο για να γίνουν μέλη του ICAEW. Μέσα από τις πρόσφατες εργασίες μας, το πρόγραμμα αυτό θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Το ICAEW έχει συμφωνήσει ότι για τους σπουδαστές του που αποσκοπούν στην απόκτηση του τίτλου ACA αποτελεί βήμα προόδου η δυνατότητα να μελετήσουν την ελληνική φορολογία και νομοθεσία και να εξεταστούν στα μαθήματα αυτά μέσω του ΣΟΕΛ, στη θέση των ισοδύναμων μαθημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ελπίζουμε ότι αυτή η πολύ συναρπαστική εξέλιξη θα είναι ελκυστική για τα φιλόδοξα και ταλαντούχα πρόσωπα με μεγάλες δυνατότητες στο χώρο των χρηματοοικονομικών, που επί του παρόντος εξετάζουν τη λογιστική – ελεγκτική ως ενδεχόμενο επάγγελμα και οι οποίοι έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει από τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αντιλαμβάνομαι ότι το Στρατηγικό φόρουμ Λογιστικού Επαγγέλματος (APSF) είναι ένα βασικό στοιχείο για την στρατηγική του ICAEW στην Ευρώπη προκειμένου να αναπτύξει εταιρικές σχέσεις. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε περισσότερα για το φόρουμ και τους λόγους που το κάνουν τόσο σημαντικό; 

Το Στρατηγικό Φόρουμ Λογιστικού Επαγγέλματος (APSF) έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τον προληπτικό στρατηγικό σχεδιασμό και την καινοτομία μεταξύ των επαγγελματικών οργανώσεων λογιστικής και ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, έτσι ώστε να συνεχίσουν να υφίστανται και να συμβάλλουν στις ανάγκες της αγοράς και του δημοσίου συμφέροντος. Χαίρομαι που το ΣΟΕΛ αποτελεί μια τέτοια ενθουσιώδη συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, είμαι αισιόδοξος ότι θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση του APSF στην Ελλάδα εν ευθέτω χρόνο.

Η APSF ενθαρρύνει τις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις για την ανταλλαγή εμπειρίας, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο παραμένει κρίσιμη, διότι πολλές από τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου επαγγέλματος είναι ειδικές για κάθε χώρα. Αν και αποδίδεται ολοένα και μεγαλύτερη διεθνής διάσταση στο επάγγελμα και στις επιχειρήσεις, εξακολουθεί να ισχύει –και προβλέπεται να ισχύει στο άμεσο μέλλον– ότι τα νομικά συστήματα, η φορολογία, το εταιρικό δίκαιο και η εταιρική διακυβέρνηση θα εξακολουθήσουν να διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές σκοπιμότητες. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις είναι ισχυρές και βιώσιμες, ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες που απαιτούνται στις εθνικές οικονομίες. Αλλά το να εργάζονται αποκλειστικά σε μεμονωμένη βάση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο. Με το να συνεργάζονται μεταξύ τους, οι εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να βρουν νέους δρόμους προς την αειφορία, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και πόρων, αναζητώντας οικονομίες κλίμακας. Μέσω του φόρουμ επιδιώκουμε να προωθήσουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ικανοποίησης των διεθνών αναγκών και της διατήρησης ενός βασικού στοιχείου για την επαγγελ- ματική και επιχειρηματική αρχιτεκτονική κάθε χώρας –έναν εθνικό φορέα λογιστικής που να λειτουργεί σωστά

Η APSF που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, τον Απρίλιο 2013, παρουσία του προέδρου του ΣΟΕΛ, επιβεβαίωσε το ποθούμενο: ότι η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται. Έχοντας διοργανωθεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Βουλγαρίας, η APSF συγκέντρωσε 25 επαγγελματικούς φορείς, το Κέντρο της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μεταρρύθμιση χρηματοοικονομικής αναφοράς, την IFAC, την FEE και την FCM. Με βάση τον διαδραστικό διάλογο, η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υιοθέτησε μια καινοτόμο προσέγγιση ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματικοί φορείς μπορούν να ενισχύσουν την καταλληλότητα και τις αρμοδιότητές τους, να κατασκευάσουν υποδομές για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη τους, να αναπτύξουν δεξιότητες για την εφαρμογή των κανονιστικών λειτουργιών, καθώς επίσης και να ενισχύσουν την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας υποψηφίων ώστε να εισέλθουν στο επάγγελμα. Απλά και μόνο η γνώση ότι άλλοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις μπορεί να δώσει στους επαγγελματικούς φορείς την εμπιστοσύνη και την ενθάρρυνση για ενεργό δράση και στρατηγική αντιμετώπιση. Αυτός είναι ο πυρήνας του οφέλους που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες στην APSF.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας ως προς τις προτεραιότητες του επαγγέλματος στην αρένα της Ε.Ε. κατά τους προσεχείς δώδεκα μήνες; Ποιο ρόλο νομίζετε ότι θα διαδραματίσει η Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε.; 

Εξετάζοντας την ευρύτερη εικόνα, είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιες μεγάλες οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες που έχουμε μπροστά μας κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, με δεδομένη τη συνέχιση των οικονομικών πιέσεων, τις συνεχιζόμενες προκλήσεις για την ευρωζώνη και τις εκλογές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι θα πρέπει να εργαστούμε στο πλαίσιο αυτών των αβεβαιοτήτων που είναι διαμορφωμένο από αυτούς τους παράγοντες.

Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι θα υπάρξουν σημαντικές αποφάσεις των βασικών παραγόντων στο ίδιο το πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της Ε.Ε. για να «υπογραφούν» σημαντικές νομοθετικές προτάσεις της Ε.Ε. πριν από την παραίτηση του σημερινού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ανανέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επικείμενη λήξη της πενταετούς θητείας του νομοθετικού σώματος της Ε.Ε. αποτελεί εστία ενδιαφέροντος. Και στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Προεδρία θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση ορισμένων νομοθετικών προτάσεων για ολοκλήρωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 –πιθανώς συμπερι- λαμβανομένων των πολυσυζητημένων προτάσεων για την πολιτική ελέγχου.

Αναφορικά με το συνολικό πακέτο των θεμάτων που αφορούν τον έλεγχο, από την ψηφοφορία της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα τέλη Απριλίου, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών έχουν έρθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της ιδιαίτερα δραστήριας Προεδρίας της Λιθουανίας. Κατά τη συγγραφή, τουλάχιστον, τα ακανθώδη ζητήματα παραμένουν τα ίδια και αφορούν την υποχρεωτική εναλλαγή –όπου η διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής είναι το επίκεντρο και όχι η ίδια η έννοια– και στο ζήτημα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Όσον αφορά το τελευταίο, η προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας και συμπληρώνεται από μια «μαύρη λίστα» δεδομένων φαίνεται να εναρμονίζεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με το περιεχόμενο της λίστας και το ενδεχόμενο πλαφόν στις αμοιβές. Επίσης, μεταξύ των αμφιλεγόμενων ζητημάτων είναι η μορφή την οποία θα λάβει ο συντονισμός των φορέων εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την πλειοψηφία των κρατών μελών φαινομενικά να μην είναι υπέρ της ανάληψης του ρόλου αυτού από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA-ΕΑΚΑΑ). Τα χρονοδιαγράμματα τα οποία προβλέπονται για την επίλυση των έντονα αμφισβητούμενων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ στενά, αλλά εάν στις προσεχείς εβδομάδες βρεθεί μια κοινή οδός για τα θέματα αυτά, τότε ένα ευρύ πλαίσιο συμβιβασμού θα ισχύσει πιθανότητα για το συνολικό πακέτο θεμάτων. Τούτου λεχθέντος, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το χρόνο που απαιτείται για την αντιμετώπιση των τελικων λεπτομερειών στις φαινομενικά “μη αμφιλεγόμενες” διατάξεις -και ως εκ τούτου η Ελληνική Προεδρία μπορεί κάλλιστα να χρειαστεί να συνδέσει πολλές εκκρεμότητες μεταξύ τους.

Εν τω μεταξύ, η Ελληνική Προεδρία θα χρειαστεί πιθανότατα να εξετάσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της διαφάνειας τωνμεγάλων επιχειρήσεων σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα –τα οποία με τη σειρά τους εκτείνονται σε ένα ευρύτερο πεδίο– προκειμένου να συμπεριλάβει την υποβολή εκθέσεων χώρας προς χώρα σχετικά με τις πληρωμές φόρων. Αυτό το φορολογικό ζήτημα «προστέθηκε» στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής τον Μάιο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποφασιστικότητα σε μια σειρά από χώρες, καθώς και σε επίπεδο G8, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το «νομικό όχημα» για τη διατήρηση της διαφάνειας θα περνά και πάλι μέσω της αναθεώρησης της λογιστικής οδηγίας: φαίνεται ότι, μόλις ένας κύκλος μεταρρύθμισης της οδηγίας έχει ολοκληρωθεί, αμέσως ανοίγει ένας άλλος. Ωστόσο, εδώ και πάλι οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δύσκολες: εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό σε πολλά κράτη μέλη ως προς τη σκοπιμότητα της επιδίωξης μιας φορολογικής πολιτικής μέσω μιας «μη φορολογικής » πρότασης. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι δεν έχουμε δει το τέλος της συζήτησης περί φοροδιαφυγής σε επίπεδο Ε.Ε. και θα είναι ένα θέμα και για την Ελληνική Προεδρία να το αντιμετωπίσει.

Επίσης θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει η κοινή ατζέντα της Προεδρίας την οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει αναπτύξει με την Ιταλία που αναλαμβάνει το ρόλο την 1η Ιουλίου 2014, δεδομένου του δεδηλωμένου στόχου για την επιστροφή σε πλεονάσματα και ανάπτυξη. Το τι ακριβώς αυτό συνεπάγεται και με ποιο τρόπο θα συσχετιστεί με το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σε ολόκληρη την Ευρώπη μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελπίζουμε ότι αυτή η τάση για βελτίωση των δημοσιονομικών θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταρρύθμιση της λογιστικής της κεντρικής κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ε.Ε., ιδίως μέσω της έγκρισης της λογιστικής βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται μια πολύ σημαντική συζήτηση, της οποίας ηγείται η στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε., δηλαδή η Eurostat, η οποία επιδιώκει να κινηθούν τα κράτη μέλη προς την εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με μια σημαντική έκθεση της Eurostat που εκδόθηκε στις αρχές του 2013, δεν υπάρχουν ούτε καν δύο ευρωπαϊκές χώρες που να έχουν το ίδιο σύστημα ή να εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα, όταν λαμβάνονται υπόψη όλες οι βαθμίδες και οι κλάδοι της κυβέρνησης.

Η δέσμευση για το θέμα αυτό από τον επαγγελματία πιστοποιημένο λογιστή είναι απολύτως απαραίτητη, ξεκινώντας με το ζήτημα της ενδεχόμενης υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων στον δημόσιο τομέα και την απαραίτητη δομή διακυβέρνησης γύρω από τη διαδικασία καθορισμού προτύπων, καθώς και την ευρωπαϊκή διαδικασία έγκρισης. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες προκλήσεις για το επάγγελμα είναι η δημιουργία μίας ευρύτερης κατανόησης μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων και του κοινού ως προς το γιατί είναι τόσο κρίσιμο να πραγματοποιηθεί μεταρρύθμιση σε όλη την Ευρώπη. Όπως διαπιστώθηκε κατά τη συνεδρίαση της τακτικής ομάδας συζήτησης για το δημόσιο τομέα του ICAEW στις Βρυξέλλες, η λογιστική βάσει της αρχής του δεδουλευμένου αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εικόνας, στη οποία οι πολιτικοί καθίστανται υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις που λαμβάνουν επηρεάζουν τις μελλοντικές γενιές. Και για το λόγο αυτό, το ζήτημα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος της εποχής μας. Ως επάγγελμα θα πρέπει όλοι να εργαστούμε για να επιστήσουμε την προσοχή σε αυτό κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, αλλά και μετά.

Ο Martin Manuzi είναι περιφερειακός διευθυντής Ευρώπης του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) με έδρα τις Βρυξέλλες. Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της στρατηγικής του ICAEW στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας του ICAEW με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (FEE) και τους επαγγελματικούς φορείς, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης, αυξάνοντας την πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο των προσόντων του ICAEW και στη συνεργασία μελών και σπουδαστών του ICAEW.

Η συνέντευξη αυτή έχει μεταφραστεί από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα απο το Σώμα Ορκωτών Λογιστών Ελλάδας (ΣΟΕΛ). Το ICAEW δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα της μετάφρασης ή για ενέργειες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής.