• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Nέα

Η FEE υποστηρίζει την απλοποίηση διαδικασιών για τις ΜμΕ

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών – Ελεγκτών (FEE), σε επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαβούλευσης για την απλοποίηση διαδικασιών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), τονίζει ότι ναι μεν είναι ευπρόσδεκτη η προσπάθεια της E.E. να μειώσει το κόστος στις επιχειρήσεις μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών, αλλά θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο περιεχόμενο αυτής της προσπάθειας, καθώς ανάλογες προσπάθειες έχουν λάβει χώρα κατά το παρελθόν με άδοξο τέλος και με δυσμενείς επιπτώσεις στο κύρος της Επιτροπής. Επίσης τονίσθηκε η σημασία της συνετής παρουσίασης της όποιας δέσμης μέτρων προκύψει, προκειμένου να μην δοθεί η εντύπωση ότι διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους. Αναφορικά με τις πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους, η FEE ενθαρρύνει την ανάπτυξη και χρήση μη παραδοσιακών πηγών, όπως η τιτλοποίηση δανείων προς τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους και η άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι σε θέση να διαχειρισθούν τον πρόσθετο κίνδυνο που εμπεριέχει η χρήση τέτοιων χρηματοοικονομικών μέσων. Η FEE επισημαίνει ότι εδώ η συνεισφορά των ΟΕΛ μπορεί να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη. Τέλος, η FEE αναφέρεται στη δυνητική χρησιμότητα αυξημένης συνεργασίας με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, υποδεικνύοντας ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τόσο την υιοθέτηση πλέον διαφανών πλαισίων χρηματοοικονομικής αναφοράς εκ μέρους των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους όσο και τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τις εν λόγω επιχειρήσεις. Η επιστολή είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.fee.be/images/publications/sme-smp/141216_SBA_Review_2014_FEE_Response_SBA_Review_2014_to_EC.pdf.

Υιοθετήθηκε η νέα Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών

Την 29η Σεπτεμβρίου 2014 υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η «Οδηγία περί δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους». Η Οδηγία αφορά εταιρείες μεγάλου μεγέθους με πάνω από 500 εργαζομένους, οι οποίες θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες τόσο για την κοινωνική προέλευση των εργαζομένων τους (ενδοεπιχειρηματική κοινωνική πολυμορφία – ποικιλομορφία) όσο και για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους. Η Οδηγία αυτή δεν θα επιβαρύνει τις ΜμΕ με πρόσθετες υποχρεώσεις. Πληροφορίες για την οδηγία αυτή είναι προσβάσιμες στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://ec.europa.eu/finance/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm.

Το IAESB τελειοποίησε το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρότυπο 8

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Λογιστικής Εκπαίδευσης (IAESB) δημοσίευσε την 15η Δεκεμβρίου 2014 το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρότυπο 8 σχετικά με την επαγγελματική επάρκεια για εταίρους ανάθεσης υπεύθυνους για ελέγχους Οικονομικών Καταστάσεων. Τα νέο πρότυπο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση του εταίρου ανάθεσης και στη συνεχή βελτίωσή του. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού θεσπίζει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα σε τομείς όπως η τεχνική επάρκεια, οι επαγγελματικές δεξιότητες και η συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα δεοντολογίας εκ μέρους του ελεγκτή.

Το νέο πρότυπο είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IAESB-IES-8.pdf.

Το IPSASB δημοσίευσε πρότυπο για την υιοθέτηση των IPSAS σε δεδουλευμένη βάση

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) δημοσίευσε νέο λογιστικό πρότυπο, το IPSAS 33 «Υιοθέτηση των IPSAS για πρώτη φορά επί δεδουλευμένης βάσης», το οποίο θα διέπει τη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα. Ο στόχος του προτύπου είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του συνόλου των IPSAS μέσω της δημιουργίας μεταβατικής περιόδου τριών ετών που θα επιτρέψει στις οντότητες να σταθμίσουν επακριβώς την αξία συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των οποίων η αξία είναι ασαφής. Η διάταξη αυτή επιτρέπει επαρκή χρόνο για την ανάπτυξη αξιόπιστων μοντέλων για την αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Αυτό το νέο πρότυπο απευθύνεται σε καταστάσεις στις οποίες δεν είναι διαθέσιμα αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία κόστους για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Επίσης, αντιμετωπίζει την παρουσίαση συγκριτικών οικονομικών πληροφοριών σε μεταβατικές οικονομικές καταστάσεις IPSAS και στις πρώτες συμβατές με το IPSAS οικονομικές καταστάσεις της οντότητας. Χρησιμοποιώντας αυτές τις ολοκληρωμένες αρχές θα διασφαλιστεί ότι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της οντότητας οι οποίες θα χρησιμοποιούν τα IPSAS σε δεδουλευμένη βάση θα περιέχουν πληροφορίες υψηλής ποιότητας. Το κείμενο του νέου προτύπου είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.ifac.org/publications-resources/international-public-sector-accounting-standard-33?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=0afe600819-IPSASB_Press_Release_1_28_151_26_2015&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-0afe600819-80265369.

Μικρά-Μικρά

– Η FEE ανακοίνωσε την εκλογή του Petr Kriz στην προεδρία και του Edelfried Schneider στην αντιπροεδρία της FEE για τη διετία 2015-2016. Ο κ. Petr Kriz είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Τσεχίας και ο κ. Edelfried Schneider μέλος του Σώματος Δημόσιων Ελεγκτών Γερμανίας.

– Η IFAC απέστειλε επίσημη πρόσκληση στις οργανώσεις μέλη της να υποβάλουν υποψηφιότητες για την πλήρωση θέσεων στο Διοικητικό της Συμβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης και στα Συμβούλια Θέσπισης Προτύπων για το έτος 2016. Η FEE, παρατηρώντας την ολοένα μειούμενη εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών ελεγκτικών – λογιστικών επαγγελματικών οργανώσεων, παρακαλεί τις οργανώσεις μέλη της να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς την υποβολή καταλλήλων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

– Το Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ανακοίνωσε την ανακαίνιση της διαδικτυακής πύλης πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τα ΔΠΧΑ για κρατικές αρχές και οργανισμούς, καθώς και για όλους τους ενασχολούμενους με τη λογιστική – ελεγκτική. Η πύλη περιλαμβάνει τα επίσημα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, τις ερμηνείες τους, καθώς και άλλα υποστηρικτικά έγγραφα, όλα εντός μιας νέας και πλέον εύχρηστης δομής.

– Το IAESB ανακοίνωσε τον διορισμό του κ. Keith Bowman ως επικεφαλής της Διαβουλευτικής Συμβουλευτικής Ομάδας του IAESB. Ο κ. Bowman είναι διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Οντάριο.

8 Ελληνικές εταιρίες στην ελίτ των European Business Awards 2014/15 sponsored by RSM

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των «Ruban d’Honneur Recipients» και του «National Public Champion»

Ruban d’Honneur Recipients

H RSM Greece, μέλος της RSM International, του 7ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, αλλά και κύριος χορηγός και υποστηρικτής για 8η συνεχή χρονιά, των European Business Awards, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο τα αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού κατά την οποία διακρίθηκαν οι 110 καλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης με τον τιμητικό τίτλο «Ruban d’ Honneur». Ανάμεσα στις 110 κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται 7 ελληνικές!

Η διάκριση αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας και την ελληνική επιχειρηματικότητα καθώς ο θεσμός είναι ένας πολύ ποιοτικός διαγωνισμός επιχειρηματικότητας, με αυστηρά κριτήρια, που διεξάγεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 7 ελληνικές εταιρίες παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό στον οποίο θα διαγωνιστούν για να διεκδικήσουν το βραβείο της καλύτερης επιχείρησης της Ευρώπης στην κατηγορία που συμμετέχουν.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα το ότι για όγδοη συνεχή χρονιά καταφέρνει να μπει στην ελίτ των καλύτερων επιχειρήσεων της Ευρώπης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της RSM Greece, κ. Άθως Στυλιανού, δήλωσε «Συγχαρητήρια και στις 7 ελληνικές επιχειρήσεις που κέρδισαν αυτή την τόσο σημαντική και τιμητική διάκριση. Παρόλο που η χώρα μας δοκιμάζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις καταφέρνουν κάθε χρόνο να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 110 καλύτερες των European Business Awards αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν το βάζουν κάτω. Όλοι εμείς στην RSM Greece θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και να την προβάλλουμε μέσω του θεσμού των European Business Awards στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Αξίζει σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν από την χώρα μας ένα μεγάλο μπράβο! Ευχόμαστε στους 7 «Ruban d’Honneur Recipients» καλή επιτυχία για τον τελικό!»

Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από σημαντικούς Ευρωπαίους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και opinion leaders, ξεχώρισε τις 110 καλύτερες εταιρίες όχι μόνο για τις επιχειρηματικές τους διακρίσεις, αλλά και για το δυναμισμό, τη φιλοσοφία και την κουλτούρα τους. Οι εταιρίες αυτές εκλέχθηκαν με βάση ένα βίντεο το οποίο ετοίμασαν οι επιχειρήσεις και ανέβηκε μετέπειτα στην ιστοσελίδα των European Business Awards καθώς και των γραπτών απαντήσεων που έδωσαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Στην επόμενη και τελική φάση του διαγωνισμού η κριτική επιτροπή θα επιλέξει μέσω συνεντεύξεων την καλύτερη ευρωπαϊκή επιχείρηση στην κάθε μία από τις δέκα κατηγορίες, στις οποίες θα απονεμηθεί το European Business Award τον Μάιο του 2015 στο Gala απονομής που θα γίνει φέτος για πρώτη φορά στο Λονδίνο.

National Public Champion

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού για την ανάδειξη του National Public Champion (Eθνικού Πρωταθλητή της Ψηφοφορίας του Κοινού) των European Business Awards 2014-2015 sponsored by RSM. H νικήτρια εταιρία η οποία ήταν ανάμεσα στους 60 National Champions για την χώρα μας, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και είναι η Olympia Electronics!

O κ. Άθως Στυλιανού, Διευθύνων Σύμβουλος της RSM Greece δήλωσε «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Olympia Electronics για αυτή τους την επιτυχία. Παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους του κοινού αποδεικνύοντας ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή του».

H ψηφοφορία του κοινού διήρκησε από τις 6 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2015. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην πρώτη φάση της ψηφοφορίας, οι ψήφοι που συγκεντρώθηκαν από τους National Champions έφτασαν τις 156.573! Στη φάση αυτή το κοινό ψήφισε την εταιρία της προτίμησής του από τους 60 National Champions που διακρίθηκαν φέτος για την Ελλάδα με βάση το 5λεπτο βίντεο που υπέβαλλε η κάθε μία στην ιστοσελίδα των European Business Awards. Η Olympia Electronics βγήκε πρώτη στην προτίμηση του κοινού για την Ελλάδα και είναι μία από τους 33 National Public Champions από τις 33 χώρες της Ευρώπης.

Η Olympia Electronics με τη διάκριση αυτή πήρε το εισιτήριο για τη δεύτερη φάση της ψηφοφορίας του κοινού που πραγματοποιείται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Απριλίου 2015. Στη δεύτερη αυτή φάση θα διαγωνιστεί ανάμεσα στους 33 National Public Champions της Ευρώπης για την ανάδειξη του τελικού νικητή της ψηφοφορίας του κοινού. Τα αποτελέσματα για την ανάδειξη του European Public Champion θα ανακοινωθούν στον τελικό των βραβείων στις 26 Μαΐου στο Λονδίνο.

Η ψηφοφορία του κοινού είναι μια παράλληλη και ξεχωριστή διαδικασία του διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβάνει δέκα κατηγορίες βραβείων στις οποίες διαγωνίζονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν. Όλες οι εταιρίες που διακρίνονται ως National Champions (Εθνικοί Πρωταθλητές) από κάθε χώρα, συμμετέχουν παράλληλα και στην ψηφοφορία του κοινού για να διεκδικήσουν τον τίτλο του National Public Champion. Η ψηφοφορία αυτή είναι ανεξάρτητη από την αξιολόγηση των κριτών και από τα αποτελέσματα των «Ruban d’Honneur Recipients», που είναι οι εταιρίες που επιλέγονται στην τελική φάση του διαγωνισμού ως οι δέκα καλύτερες της κατηγορίας στην οποία διαγωνίζονται.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ (τευχοσ 17, σελ. 79): το κειμενο «το νεο πλαισιο cosco και ο ελεγχοσ πληροφοριακων συστηματων» ειναι του γαβριηλ βαϊκουση, cisa – cism, senior manager, busibess risk services, grant thornton