• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Νέα ΤΕΥΧΟΣ 21

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Η Κίνα προκρίνει τη γενικευμένη υιοθέτηση των IFRS…

Το Υπουργείο Οικονομικών της Κίνας και το IASB συμφώνησαν, την 24η Νοεμβρίου 2015, να συστήσουν ομάδα εργασίας προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για μια γενικότερη χρήση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από τις μεγάλες κινεζικές εταιρίες που θέλουν να αναπτύξουν διεθνή δραστηριότητα και να προσελκύσουν διεθνείς επενδυτές.

Αυτή η κίνηση είναι μέρος της προσπάθειας της Κίνας να ενταχθεί οργανικά στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και συνδέεται τόσο με τη σταδιακή άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων εκτός της Κίνας όσο και με την υιοθέτηση του γιουάν (του κινεζικού νομίσματος) ως νομίσματος αναφοράς από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήτοι τη συμπερίληψή του ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που δύναται να κατέχει στα αποθεματικά του το ΔΝΤ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.reuters.com/article/2015/11/24/china-accounts-idUSL8N13J0W920151124#LMvM2F3OXhBjFtbc.97

… και οι ΗΠΑ απομακρύνονται από το ενδεχόμενο αυτό

Ολοένα και ζωηρότερη γίνεται η συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη σκοπιμότητα υιοθέτησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Παρά το γεγονός ότι το Στρατηγικό Σχέδιο της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα οικονομικά έτη 2014-2018 (Securities and Exchange Commission Strategic Plan for Fiscal Years 2014-2018) (https://www.sec.gov/about/sec-strategic-plan-2014-2018.pdf), αναφέρει ως στόχο τη συνδιαμόρφωση Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς υψηλής ποιότητας, φαίνεται απίθανη η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό οφείλεται στις ριζικά διαφορετικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με άλλες επικράτειες.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (Federal Accounting Standards Board) έχει υιοθετήσει εξαιρετικά λεπτομερείς λογιστικούς και ελεγκτικούς κανόνες, που περιορίζουν σημαντικά τη διακριτική άσκηση της επαγγελματικής κρίσης του ελεγκτή. Η στάση αυτή είναι αποτέλεσμα του ισχύοντος νομικού πλαισίου, το οποίο ενθαρρύνει τη δικαστική επίλυση προβλημάτων και το οποίο έχει έναν εξαιρετικά ευρύ ορισμό της νομικής ευθύνης, ιδιαίτερα αναφορικά με τους ελεγκτές/λογιστές.

Υπάρχει η τάση να απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις από τα φερόμενα ως θιγόμενα μέρη για την παραμικρή αβλεψία ή αμφιλεγόμενη επιλογή εκ μέρους των λογιστών/ελεγκτών. Αντιθέτως το IASB, καθώς αυτό απευθύνεται στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κοινότητα, αφήνει πολύ περισσότερο χώρο στην επαγγελματική κρίση του ελεγκτή. Κάτι τέτοιο, εάν εφαρμοζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εξέθετε τους επαγγελματίες του κλάδου σε αγωγές και απαιτήσεις αποζημιώσεων.

Ως εκ τούτου, το FASB αντιτάσσεται στην σύζευξη των GAAP με τα IFRS άνευ ουσιαστικής αλλαγής του νομικού πλαισίου. Καθώς αυτό είναι σχεδόν ανέφικτο, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, δεν φαίνεται δυνατή η υιοθέτηση των IFRS, τουλάχιστον για εταιρίες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέραν των προαναφερθέντων, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συνεχή καινοτομία στον τομέα των χρηματοοικονομικών μέσων, το κανονιστικό πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών υπερβαίνει κατά πολύ σε πολυπλοκότητα τα IFRS.

Για να υιοθετηθούν τα IFRS στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανανεωθούν εκ βάθρων. Μια τέτοια ανανέωση όμως θα ανέβαζε υπέρμετρα το κόστος συμμόρφωσης λογιστικών και ελεγκτικών εταιρειών σε λιγότερο ανεπτυγμένες επικράτειες. Το ενδεχόμενο αυτό είναι επίσης ανέφικτο.

Επιγραμματικά, η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τις δυσκολίες οποιασδήποτε διαδικασίας εναρμόνισης κανόνων σε έναν μόνον κλάδο χωρίς να ληφθεί υπόψη και το γενικότερο συστημικό πλαίσιο. Αποτελεί πραγματική πρόκληση η υιοθέτηση κοινού πλαισίου λογιστικών και ελεγκτικών κανόνων σε ένα διεθνές περιβάλλον ακραίας ποικιλομορφίας οικονομικών, νομικών και πολιτικών συνθηκών. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/does-ifrs-have-future-us.

Ένας πρώτος απολογισμός της υποχρεωτικής εναλλαγής ελεγκτή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Robin Freestone, πρώην διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Pearson, προέβη σε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πρώτο απολογισμό των επιπτώσεων της εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής εναλλαγής ελεγκτή στη Μεγάλη Βρετανία. Συλλέγοντας στοιχεία από σειρά ερευνών σχετικά με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες, ο Pearson παρατηρεί ότι πολλοί φόβοι αλλά και πολλές ελπίδες αναφορικά με την υιοθέτηση της υποχρεωτικής εναλλαγής ελεγκτή δεν έχουν επαληθευτεί. Τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει αυξανόμενη κινητικότητα στους εταίρους ανάθεσης, με το 9% των εταιρειών του FTSE 100 να έχουν αλλάξει ελεγκτή κατά τη διάρκεια του 2015, και με πολύ περισσότερες να προετοιμάζονται να το κάνουν.

2. Διαπιστώνεται βελτίωση της ποιότητας των διενεργούμενων ελέγχων, βάσει στοιχείων του Financial Reporting Council, με το 67% των διενεργούμενων ελέγχων να θεωρείται επαρκούς ποιότητας το 2014-2015, εν συγκρίσει με 60% για την περίοδο 2011-2012.

3. Δεν διαπιστώνεται αύξηση του μεριδίου αγοράς των μικρομεσαίων ελεγκτικών εταιρειών, αντιθέτως σημειώνεται συγκέντρωση του ελεγκτικού έργου στα χέρια των μεγαλύτερου μεγέθους ελεγκτικών εταιρειών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα αυτή μπορούν να βρεθούν στον ακόλουθο ιστότοπο: http://economia.icaew.com/opinion/november-2015/assessing-audit-rotations-impact-on-quality-and-cost?utm_source=economianews&utm_medium=articles&utm_content=headlines&utm_campaign=27November.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησαν τροποποιήσεις σε ορισμένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο υιοθέτησαν αριθμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002.

Την 23η Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2015/2113 της Επιτροπής, με τον οποίο υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποιήσεις στον Κανονισμό 1126/2008 όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 41.

Την 24η Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2015/2173, με τον οποίο υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποιήσεις στον Κανονισμό 1126/2008 όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11.

Την 2α Δεκεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2015/2231, με τον οποίο τροποποιούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 38.

Ηλεκτρονική πρόσβαση στα ανωτέρω γίνεται από τη διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

Νέα διοίκηση της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Λογιστών (FCM)

Κατά τη Γενική Συνέλευση της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Λογιστών (FCM), που πραγματοποιήθηκε την 23/10/2015 στη Ρώμη, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής: Πρόεδρος: Δρ Masum Turker, TÜRMOB, Τουρκία, αντιπρόεδρος: κ. Philippe

Arraou, CNCC, Γαλλία, ταμίας: κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, ΣΟΕΛ, μέλη: κα Ardiana Bujanku, SCAAK, και κ. Hysen Cela, IEKA.

Η IFAC χαιρετίζει την επανεκκίνηση του προγράμματος εννοιολογικών πλαισίων εκ μέρους του IASB

Η IFAC υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά με το εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η IFAC συγχαίρει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) για τις προσπάθειές του στην κατεύθυνση της επανενεργοποίησης του προγράμματος έκδοσης εννοιολογικών πλαισίων και παρουσιάζει μια σειρά από επιπλέον εννοιολογικές περιοχές προς εξέταση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με επιχειρηματικά μοντέλα και οικονομικές επιδόσεις.

Η IFAC παρέχει επίσης και συγκεκριμένες παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με διάφορους τομείς στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως στη διαχείριση, τους ορισμούς των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, των βάσεων επιμέτρησης και της παρουσίασης και γνωστοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.ifac.org/publications-resources/ifac-response-ifrs-conceptual-framework-exposure-draft.

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για το διοικητικό συμβούλιο και τις επιτροπές της IFAC

Η IFAC προέβη σε πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για 29 θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της τη 16η Νοεμβρίου 2015. Οι θέσεις αυτές θα συμπληρωθούν το 2017 και περιλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις, όπως η αντιπροεδρία της IFAC, η θέση του επικεφαλής της Επιτροπής ελεγκτικών εταιρειών μικρού και μεσαίου μεγέθους και της Επιτροπής υποψηφιοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων και των απαιτούμενων προσόντων θα βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.ifac.org/system/files/publications/files/CFN-for-the-IFAC-Board-and-Committees-in-2017.pdf