• Σήμερα είναι: Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Νέα ΤΕΥΧΟΣ 22

Στα σπάργανα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα υποβολής οικονομικών καταστάσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να βελτιώσει τη διαφάνεια αλλά και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων των εγγεγραμμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, προσπαθεί να δημιουργήσει ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής οικονομικών καταστάσεων, όπου οι εταιρείες αυτές θα υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις προς ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας γενικότερα.

Για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι θα πρέπει να υιοθετηθεί ενιαίο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που να υπερβαίνει τις διαφορές στα επιμέρους νομικά και φορολογικά πλαίσια και να καθιστά τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας κατανοητές από οποιονδήποτε ευρωπαίο επαγγελματία.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών έχει ξεκινήσει διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ αυτών και η FEE. Η διαβούλευση, που πήρε τη μορφή ερωτηματολογίου, αναφέρεται στο σύνολο των πτυχών του θέματος. Η FEE, αν και γενικώς υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος υποβολής, έχει σοβαρές επιφυλάξεις για τη διεκπεραίωση του εγχειρήματος αυτού.

Πρώτη επιφύλαξη είναι ότι το κόστος υπαγωγής κάποιων κρατών στο σύστημα αυτό θα είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για τα κράτη αυτά που αποκλίνουν σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε επίπεδο νομικού και φορολογικού πλαισίου.

Δεύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με την FEE, είναι η υποχρεωτική χρήση ενός ηλεκτρονικού υποδείγματος, πράγμα το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των εταιρικών στόχων και των στρατηγικών και επιχειρηματικών μοντέλων ανά την Ευρώπη.

Ένα τρίτο ζήτημα είναι το παρεχόμενο επίπεδο διασφάλισης για τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται ηλεκτρονικά, καθώς και ο συσχετισμός των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών με έγγραφα και δεδομένα που να τις τεκμηριώνουν.

Τέταρτο, και ίσως σημαντικότερο σημείο διαφωνίας, αφορά τη χρήση της ταξινόμησης των ΔΠΧΑ ως Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για το ενιαίο σύστημα. Η FEE, παρότι υποστηρίζει τη χρήση των ΔΠΧΑ, θεωρεί ότι αυτά δεν επαρκούν, τόσο για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας Διαφάνειας (Οδηγία 89/105/ ΕΟΚ) όσο και για την πιστή απόδοση της πραγματικότητας ανά δικαιοδοσία. Η FEE υποστηρίζει την επέκταση των ΔΠΧΑ ώστε να διασφαλισθεί η συνεπής και συγκρίσιμη χρήση των ΔΠΧΑ από το σύνολο των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι αν και η FEE πιστεύει στη χρησιμότητα του έργου αυτού, έχει βάσιμες ανησυχίες ως προς την υλοποίησή του. Η απάντησή της μπορεί να βρεθεί εν ολοκληρία στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.fee.be/images/publications/Corporate_Reporting/ESMA_ESEF_FEE_REPLYFORM.pdf

Επανεκκίνηση της προσπάθειας δημιουργίας κοινής ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την 8η Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεκκίνησε και επίσημα τη διαδικασία διαβούλευσης για τη δημιουργία κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικαιότερου και αποτελεσματικότερου συστήματος εταιρικής φορολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα οι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι:

1. Η δημιουργία ενός συνόλου κοινών ευρωπαϊκών αρχών που να διέπουν τον υπολογισμό της εταιρικής φορολογικής βάσης, αρχές που θα μείωναν δραστικά τις ευκαιρίες για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό εκ μέρους των ευρωπαϊκών συστατικών των επιχειρηματικών ομίλων.

2. Η ουσιαστική καταπολέμηση των ενδοομιλικών συναλλαγών ως μέσου φοροδιαφυγής.

3. Η αποφυγή μιας κούρσας προς τα κάτω ως προς το επιβαλλόμενο επίπεδο εταιρικής φορολογίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Το να κάνει πιο διαφανή τον εναπομείναντα φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών.

5. Η διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού φορολογικού πλαισίου, το οποίο να αντιπαρατίθεται έναντι τρίτων χωρών.

6. Η απλοποίηση του ισχύοντος πανευρωπαϊκού φορολογικού πλαισίου, ώστε το κόστος συμμόρφωσης να ελαττωθεί σημαντικά.

Η κοινή φορολογική βάση θα αποτελέσει σύστημα υποχρεωτικής υπαγωγής και σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, πρώτον, με τη διαμόρφωση των κοινών κανόνων και, δεύτερον, με τον τρόπο υιοθέτησής τους.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αποστάλθηκε ερωτηματολόγιο στη FEE προκειμένου να ζητηθεί και η άποψη του ελεγκτικού-λογιστικού κλάδου σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία.

Η FEE αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία θετικά, εκφράζοντας παράλληλα και ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τη συνολική κατεύθυνση της νέας κοινής φορολογικής βάσης.

Συγκεκριμένα, η FEE αμφισβητεί τη μονοσήμαντη στόχευση της κοινής φορολογικής βάσης ως μέσο καταπολέμησης της φοροαποφυγής, εκφράζοντας την άποψη ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να λειτουργήσει διασπαστικά εντός της Ένωσης και υπενθυμίζει ότι αρχικά η κοινή βάση είχε ως πρωτεύοντα στόχο την απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου και όχι την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Επιπλέον, υπάρχει ενδεχόμενο αντίφασης μεταξύ αυτής και άλλων πρωτοβουλιών εναντίον της φοροαποφυγής, όπως της πρωτοβουλίας του ΟΑΣΕ ενάντια στη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών σε πλέον συμφέρουσες φορολογικά δικαιοδοσίες. Επίσης, η FEE τονίζει ότι η προσπάθεια η κοινή φορολογική βάση να είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες μέλη ομίλων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία πολύ πιο δύσκολη, αφού ορισμένα κράτη μέλη θα αντισταθούν σθεναρά σε τέτοιο ενδεχόμενο. Πάντως η FEE συμφωνεί με τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ιδίως για τις τεχνικές πτυχές της υλοποίησης της κοινής φορολογικής βάσης και την αντίδραση της FEE σε αυτήν, μπορείτε να επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm (για τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και http://www.fee.be/images/publications/Tax_policy/160108FEE_response_to_CCCTB_public_consultation.pdf για τις απαντήσεις της FEE.

Το IPSASB εξέδωσε το πρώτο προσχέδιο 59, Τροποποιήσεις του IPSAS 25, Παροχές σε Εργαζομένους

Το IPSASB εξέδωσε τη 13η Ιανουαρίου το πρώτο προσχέδιο 59, Τροποποιήσεις του IPSAS 25, Παροχές σε Εργαζόμενους.

Ένα βασικό μέρος της στρατηγικής IPSAS για την ανάπτυξη προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς υψηλής ποιότητας για τον δημόσιο τομέα είναι η διατήρηση των υφιστάμενων IPSAS. Το IPSAS 25 βασίζεται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19, Παροχές σε Εργαζομένους, το οποίο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε. Οι κύριες αλλαγές που το IPSASB πρότεινε για το IPSAS 25, έτσι ώστε η σύγκλιση με το ΔΛΠ 19 να διατηρείται στο βαθμό που χρειάζεται, είναι οι εξής:

– Αφαίρεσε μια επιλογή που επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να αναβάλλει την αναγνώριση των μεταβολών στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών (προσεγγιστική μέθοδος που αφήνει περιθώρια χειρισμού). Εισαγάγει την προσέγγιση των καθαρών τόκων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών.

– Τροποποιεί ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών και ασφαλιστικά προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών, και

– Απλοποιεί τις απαιτήσεις για τις εισφορές των υπαλλήλων ή τρίτων σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, όταν οι εισφορές αυτές εφαρμόζονται εντός ενός απλού ανταποδοτικού σχεδίου που συνδέεται με τον χρόνο υπηρεσίας.

Το προσχέδιο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο ιστότοπο με υποστηρικτικά δεδομένα: https://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-59-amendments-ipsas-25-employee-benefits

Το IPSASB εξέδωσε το πρώτο προσχέδιο 60, για τους Συνδυασμούς Δημοσίου Τομέα

Το IPSASB εξέδωσε τη 13η Ιανουαρίου το πρώτο προσχέδιο 60, Συνδυασμοί Δημόσιου Τομέα.

Το πρώτο προσχέδιο 60 ταξινομεί τους συνδυασμούς δημόσιου τομέα είτε ως συνενώσεις είτε ως εξαγορές, λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο της οντότητας και άλλους παράγοντες. Ένα μέρος του συνδυασμού πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο μιας επιχείρησης για να μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εξαγορά και όχι ως συγχώνευση, αλλά ο έλεγχος δεν επαρκεί από μόνος του για να καθορίσει ότι ένας συνδυασμός αποτελεί εξαγορά.

Απεναντίας, η απόκτηση ελέγχου επί μιας επιχείρησης δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ότι ο συνδυασμός αποτελεί εξαγορά. Αν το τεκμήριο εξαγοράς ανατραπεί, τότε η συναλλαγή αντιμετωπίζεται ως συγχώνευση. Αυτή η προσέγγιση είναι διαφορετική από αυτήν που προτείνεται στο έγγραφο διαβούλευσης IPSASB 2012 Συνδυασμοί Δημόσιου Τομέα, και αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που διατύπωσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη στις απαντήσεις τους στο εν λόγω έγγραφο διαβούλευσης.

Για την αναγνώριση και επιμέτρηση των συγχωνεύσεων, το πρώτο προσχέδιο 60 προτείνει τη χρήση της λογιστικής μεθόδου της τροποποιημένης συνένωσης συμφερόντων. Η μέθοδος αυτή, που αναφέρεται επίσης ως «λογιστική συγχώνευση», αναγνωρίζει τη συγχώνευση από την ημερομηνία που αυτή λαμβάνει χώρα. Για εξαγορές, το πρώτο προσχέδιο 60 προτείνει τη χρήση της λογιστικής μεθόδου «εξαγοράς», εφαρμόζοντας την ίδια προσέγγιση όπως και στο ΔΠΧΠ 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων. Αυτό συμπληρώνεται με οδηγίες σχετικά με καταστάσεις ισχύουσες αποκλειστικά στον δημόσιο τομέα.

Το προσχέδιο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο ιστότοπο με υποστηρικτικά δεδομένα: https://www.ifac.org/news-events/2016-01/ipsasb-publishes-exposure-draft-60-public-sector-combinations

Νέοι Κανονισμοί τροποποιητικοί των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 1, 16, 27 και 38

Τη 2α Δεκεμβρίου 2015 υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2231 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΛ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 38. Ο Κανονισμός 2015/2231 βρίσκεται διαθέσιμος στον ακόλουθο ιστότοπο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2231&from=EN

Τη 18η Δεκεμβρίου 2015 υιοθετήθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2015/2406 και 2015/2441 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κουνοβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 και 27 αντίστοιχα.

Ο Κανονισμός 2015/2406 είναι προσβάσιμος στον ακόλουθο ιστότοπο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2406&from=EN

Ο Κανονισμός 2015/2441 είναι προσβάσιμος στον ακόλουθο ιστότοπο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2441&from=EN

Ολοκληρώθηκαν οι μεταφράσεις των ΔΠΧΑ 9, 10, 12 και 15 και του ΔΛΠ 28

Η Γενική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Κεφαλαιακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FISMA) δημοσιοποίησε τη μετάφραση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (Χρηματοοικονομικά Μέσα), 10 (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις), 12 (Γνωστοποίηση Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες) και 15 (Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες) καθώς και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 (Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίας) από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα.

Παγκόσμια Διάκριση Ελληνίδας Σπουδάστριας στην Ελεγκτική

Η σπουδάστρια του ΙΕΣΟΕΛ κ. Κωνσταντία Μάκρα, η οποία παρακολουθεί το Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) που διοργανώνουν το ΣΟΕΛ και το ACCA, σημείωσε παγκόσμια πρωτιά.

Η κ. Μάκρα είχε τον υψηλότερο βαθμό παγκοσμίως στο μάθημα του ACCA «Έλεγχος και Εργασίες Διασφάλισης » (F8 Audit and Assurance).

Η σημασία της επιτυχίας της κ. Μάκρα ενισχύεται λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο παρακολουθούσε μαθήματα και προετοιμαζόταν για εξετάσεις αλλά ταυτοχρόνως εργαζόταν στην ελεγκτική εταιρία PwC.

Ο συνδυασμός εργασίας και σπουδών δεν φαίνεται να δυσχέρανε καθόλου την προσπάθεια της σπουδάστριας.

Η πρωτιά αυτή δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι οι νέοι έλληνες επαγγελματίες μπορούν να αντεπεξέλθουν επάξια στο διεθνή ανταγωνισμό.

Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να υπογραμμιστεί η σημασία της ύπαρξης προγραμμάτων εκπαιδευτικής συνεργασίας διεθνούς επιπέδου ως μέσου εκμάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης για τους νέους επαγγελματίες. Προγράμματα όπως το Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) παράσχουν διόδους στη δίσεκτη εποχή που διανύουμε.

O Βασίλης Καζάς στην κορυφή της Ευρώπης, στη λίστα “2015 Power 50” του IAB

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα, κ. Βασίλης Καζάς, κατακτά την κορυφή της Ευρώπης, στη λίστα “2015 Power 50” του International Accounting Bulletin.

Το International Accounting Bulletin, το μοναδικό περιοδικό παγκοσμίως που καλύπτει τον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών, διενέργησε και φέτος την ψηφοφορία για την ανάδειξη των 50 πιο σημαντικών ηγετών στον κλάδο (2015 Power 50 list), για το 2015.

Οι υποψηφιότητες δόθηκαν από τους αναγνώστες του Timetric’s Accountancy Desk (The Accountant και International Accounting Bulletin), με τη διαδικασία της ψηφοφορίας να έχει ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2015. Οι υποψηφιότητες και οι διακρίσεις των στελεχών αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν ανά γεωγραφική περιοχή.

Ο κ. Βασίλης Καζάς συγκέντρωσε συνολικά 567 ψήφους και κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή λίστα, ενώ 5 ακόμη στελέχη της Grant Thornton διακρίθηκαν στο top 10 της Ευρώπης στη λίστα “2015 Power 50”.