• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Νέα ΤΕΥΧΟΣ 23

Η IFAC συμμετέχει ενεργά στον αγώνα κατά της διαφθοράς

Κατά την υπουργική συνάντηση του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας, που έλαβε χώρα την 16η Μαρτίου, η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) κ. Olivia F. Kirtley, CPA, υπογράμμισε ότι σε έναν όλο και πιο περίπλοκο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο απαιτείται στενή συνεργασία και δέσμευση του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα, καθώς και των ρυθμιστικών αρχών, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Απευθυνόμενη στους υπουργούς Δικαιοσύνης και τους εκπροσώπους περισσότερων από 40 χώρες σε δημόσια συνεδρίαση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, η κ. Kirtley δήλωσε: «Για δεκαετίες, το παγκόσμιo λογιστικό επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και των επαγγελματιών λογιστών που εργάζονται σε επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, έχει υποστηρίξει την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο σεβασμός του δημόσιου συμφέροντος απολαμβάνουν τη συνεχή υποστήριξή μας μέσω της προσπάθειάς μας να συνδιαμορφώσουμε παγκόσμια πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και δεοντολογίας. Τα πρότυπα αυτά ισχυροποιούν τον ρόλο του επαγγέλματος στην ανίχνευση της απάτης, της διαφθοράς και της δωροδοκίας».

Οι δηλώσεις της κ. Kirtley μπορούν να βρεθούν με περισσότερες στον ακόλουθο ιστότοπο της IFAC: https://www.ifac.org/news-events/2016-03/strong-international-standards-governance-ethics-help-fight-bribery.

Οριστικοποιήθηκε το ΔΠΧΑ 4 – Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Μετά από σχεδόν 20 χρόνια διαβουλεύσεων το IASB έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης τεχνικών αποφάσεων και προχωρά στην κατάρτιση του τελικού προσχεδίου του Προτύπου που θα διέπει τον λογιστικό χειρισμό των ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/insurance-contracts/Pages/insurance-contracts.aspx.

Ώρα για μερική αναστολή δραστηριοτήτων του IAESB κρίνει η FEE

Στο πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης που έχει εκκινήσει το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Προτύπων για Λογιστές αναφορικά με το μέλλον του, καθώς έχει ολοκληρώσει το μεγάλο έργο που το έχει απασχολήσει την τελευταία περίοδο, δηλαδή αυτό της αναθεώρησης των Διεθνών Προτύπων Εκπαίδευσης, η FEE εκφράζει την άποψη ότι έχει έρθει η ώρα για μερική αναδίπλωση. Η FEE συγχαίρει το IAESB για τις μέχρι τώρα εργασίες του, ιδίως για την ανάπτυξη και αναθεώρηση των Διεθνών Προτύπων Εκπαίδευσης 1-8. Η FEE, όμως, προβαίνει στην παρατήρηση ότι τα πρότυπα αυτά δεν απαιτούν κάποια περαιτέρω επεξεργασία. Επιπλέον, ενώ το IAESB προσπαθεί να εντοπίσει νέο αντικείμενο ενασχόλησης στη βελτίωση της επαγγελματικής επάρκειας λογιστών και ελεγκτών μέσω της ανάπτυξης του επαγγελματικού σκεπτικισμού και της επαγγελματικής κρίσης, η FEE καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε διεύρυνση των δραστηριοτήτων του IAESB θα αποτελούσε υπέρβαση του καταστατικού του.

Η FEE εγκρίνει το πλαίσιο αναγνώρισης και επιμέτρησης των κοινωνικών παροχών που υιοθετεί το IPSASB

Σε έγγραφό της που εκδόθηκε την 4η Φεβρουαρίου 2016, η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Λογιστών (FEE) εγκρίνει το πλαίσιο αναγνώρισης και επιμέτρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κοινωνικές παροχές για το δημόσιο ταμείο που παρουσιάζει το IPSASB σε έγγραφο διαβούλευσης το οποίο εξέδωσε. Σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από τη γήρανση του πληθυσμού και την πτώση της γεννητικότητας, δηλαδή την ταυτόχρονη αύξηση των αναγκών για κοινωνικές παροχές (υγείας και συνταξιοδοτικές) και τη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία κατάλληλη προς εργασία, δηλαδή των συνεισφερόντων, χαρακτηρίζεται ως ζωτικής σημασίας η διαφάνεια ως προς τις υποχρεώσεις του κράτους στον τομέα αυτό.

Για την παγίωση καθεστώτος διαφάνειας ως προς αυτές τις υποχρεώσεις, το IPSASB συστήνει την υιοθέτηση δύο διαφορετικών λογιστικών προσεγγίσεων. Η πρώτη προσέγγιση, που αφορά κυρίως κοινωνικές παροχές όπου δεν υπάρχει το στοιχείο της εισφοράς, δηλαδή των αναπηρικών επιδομάτων, των επιδομάτων ανεργίας, των συνάξεων απορίας κ.ο.κ., είναι αυτή του δεσμευτικού γεγονότος, δηλαδή η λογιστική τους απεικόνιση θα είναι άμεση και οι δαπάνες αυτές θα θεωρούνται ουσιαστικά μη αναιρέσιμες. Όμως, η κατηγορία αυτή των δαπανών έχει το πλεονέκτημα ότι η εξέλιξή της είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμη, ιδιαιτέρως με τη χρήση ορόσημων για την ικανότητα λήψης των παροχών αυτών. Η προσέγγιση του IPSASB βασίζεται στην έννοια του συμμετοχικού γεγονότος, δηλαδή γεγονότων που οδηγούν στη συσσώρευση προϋποθέσεων για την κατοχύρωση ορισμένης παροχής. Συμμετοχικό γεγονός για τη λήψη επιδόματος ανεργίας, παραδείγματος χάριν, αποτελεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Όμως το συμμετοχικό αυτό γεγονός οδηγεί σε κρατική δαπάνη μόνο με τη συνδρομή ορισμένων βασικών προϋποθέσεων, ήτοι, για το επίδομα ανεργίας, ενός συγκεκριμένου αριθμού μηνών παραμονής στην αγορά εργασίας. Η σύμπτωση αριθμού τέτοιων γεγονότων και προϋποθέσεων οδηγεί στη διαμόρφωση δεσμευτικού γεγονότος, δηλαδή στην καταβολή κοινωνικών παροχών.

Η δεύτερη λογιστική προσέγγιση είναι αυτή της ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία, εκεί όπου υπάρχει το στοιχείο της καθορισμένης εισφοράς αλλά όχι των παροχών, δύναται να υπάρξει προσαρμογή των εικαζόμενων υποχρεώσεων του κράτους. Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εφόσον βασίζονται σε κάποιο βαθμό στην ύπαρξη δεδομένων εισφορών εκ μέρους εργαζομένου ή/και εργοδότη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι τόσο η FEE όσο και το IPSASB απορρίπτουν την προσέγγιση του κοινωνικού συμβολαίου, η οποία υπολογίζει τις κρατικές υποχρεώσεις βάσει μόνο της νομικής κατοχύρωσης εκ μέρους των δικαιούχων των διαφόρων παροχών και η οποία έχει ως βασική υπόθεση τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των κοινωνικών παροχών είτε αποκλειστικά είτε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις φορολογικές εισπράξεις, χωρίς μεγάλα περιθώρια προσαρμογής.

Η απάντηση της FEE στο έγγραφο διαβούλευσης του IPSASB είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.fee.be/images/publications/public_sector/160204_FEE_response_IPSASB_Social_Benefits_CP.pdf.

Κενά στο ρυθμιστικό πλαίσιο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη εντοπίζει η FEE

Τα τελευταία χρόνια έχει ληφθεί πλήθος πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό τομέα, με στόχο τη δημιουργία, στον μέγιστο εφικτό βαθμό, ενιαίων κανόνων ανταγωνισμού, καθώς και εποπτικών αρχών. Η FEE στο πλαίσιο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις αξιολογήσεις των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τη λειτουργικότητα του ρυθμιστικού πλαισίου εκφράζει ορισμένες ανησυχίες.

Συγκεκριμένα, η FEE εξέφρασε την άποψη ότι η εφαρμογή του νέου κανονισμού θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ελεγχόμενες οντότητες με δραστηριότητες διασυνοριακής φύσεως. Κάθε θυγατρική ενός ομίλου θα υπάγεται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τις περιόδους εναλλαγής ελεγκτή, τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που δύναται να αγοράσει από την ελεγκτική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται, καθώς και το ποσό που δύναται να δαπανήσει για τον σκοπό αυτό. Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν σε προβλήματα ενδο-ομιλικού συντονισμού, καθώς και σε πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις.

Επιπλέον, αναφέρεται η πιθανότητα η τήρηση των απαιτήσεων ανεξαρτησίας για τους ελεγκτές των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος να επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα του παρεχόμενου ελεγκτικού έργου. Ο στόχος της αύξησης του ανταγωνισμού και της ανάδειξης μικρότερων, πλέον ευέλικτων ελεγκτικών εταιρειών δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των ελεγχόμενων οντοτήτων.

Όμως η FEE δεν έχει μόνο επικριτικά σχόλια για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους τυγχάνει θερμής υποστήριξης.

Σε γενικές γραμμές, οι απόψεις της FEE παραμένουν οι ίδιες με αυτές που είχαν κοινοποιηθεί κατά το στάδιο προκαταρκτικής διαβούλευσης σχετικά με τα εν λόγω ευρωπαϊκά νομοθετήματα.

Έρευνα της IFAC για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους ελεγκτικές εταιρείες

Την 29η Φεβρουαρίου 2016 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Έρευνας της IFAC σχετικά με τις μικρού και μεσαίου μεγέθους ελεγκτικές εταιρείες (ΜΜΕτ) για το 2015. Η έρευνα έθεσε ερωτήματα στους επαγγελματίες που εργάζονται στις ΜΜΕτ αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουν, τα έσοδά τους για το 2015, καθώς και τις προβλέψεις τους για το 2016. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τους πελάτες τους που ανήκουν στην κατηγορία των Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους Οντοτήτων (ΜμΟ), σε μια προσπάθεια να πληροφορηθούν σχετικά με τον αντίκτυπο των διαφόρων προκλήσεων που αυτές αντιμετωπίζουν, τις τυχόν αλλαγές στα έσοδά τους κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς δραστηριότητες.

Η έρευνα του 2015 διενεργήθηκε κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 30ής Νοεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 6.725 ερωτώμενοι, εκπροσωπούντες 169 χώρες και πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών σε περισσότερους από 800.000 πελάτες ΜμΟ, ολοκλήρωσαν την έρευνα.

Πέραν της περίληψης των τελικών αποτελεσμάτων, η έκθεση περιλαμβάνει περίληψη ανά περιοχή και μέγεθος ελεγκτικής εταιρείας. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτηθέντων ήταν εξ Ευρώπης (41%) και εξ Ασίας (26%). Η Αφρική (15%) ήταν επίσης καλώς εκπροσωπημένη. Η Κεντρική και Νότια Αμερική και η Καραϊβική (8%), η Μέση Ανατολή (5%), η Βόρεια Αμερική (3%) και η Αυστραλία και Ωκεανία (2%) είχαν χαμηλότερη εκπροσώπηση.

– Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕτ

Όπως και κατά την έρευνα του 2014, η πλειονότητα των ερωτηθέντων διαβάθμισε τη βαρύτητα του συνόλου των 12 προκλήσεων ως μέτρια, υψηλή ή πολύ υψηλή.

Ως εκ τούτου προκύπτει ότι οι ΜΜΕτ συνέχισαν να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις.

Ορισμένες προκλήσεις θεωρήθηκαν πλέον επιτακτικές. Στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕτ περιλαμβάνονται η προσέλκυση νέων πελατών (47% των ερωτηθέντων τη βαθμολόγησε ως υψηλής ή πολύ υψηλής βαρύτητας πρόκληση), η συμμόρφωση με νέα Πρότυπα και κανονισμούς (44%), η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό (43%) και οι πιέσεις για μείωση των αμοιβών (41%). Αυτές ήταν, επίσης, οι κορυφαίες προκλήσεις σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα των ΜΜΕτ της IFAC του 2014. Ωστόσο, τα ποσοστά ήταν υψηλότερα κατά το προηγούμενο έτος (2014: 58%, 57%, 50%, και 51%, αντίστοιχα), δείχνοντας ότι επήλθε κάποια βελτίωση των συνθηκών.

Από μια περιφερειακή προοπτική, οι κρίσεις σχετικά με τις τέσσερις κορυφαίες προκλήσεις ποικίλλουν. Για παράδειγμα, η αύξηση του κόστους και η προσέλκυση νέων πελατών αποτέλεσαν τις δύο κορυφαίες προκλήσεις στην Αφρική (56% και 51%, αντίστοιχα) και στη Μέση Ανατολή (45% και 56%, αντίστοιχα). Στην Ασία, η εξυπηρέτηση πελατών με διεθνή δραστηριότητα ήταν η κορυφαία πρόκληση (52%), ενώ στη Βόρεια Αμερική ήταν η συμμόρφωση με νέα πρότυπα και κανονισμούς (41%) και η προσέλκυση νέου προσωπικού, καθώς και η διατήρηση του υπάρχοντος (36%).

– Παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που επιδρούν στις ΜΜΕτ

Οι ερωτηθέντες βαθμολόγησαν οκτώ παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να υποδείξουν το βαθμό στον οποίο πίστευαν ότι καθένας εξ αυτών μπορούσε να επηρεάσει τις ΜΜΕτ την επόμενη πενταετία. Συνεπείς, με τις απαντήσεις που έδωσαν το 2014, το ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον και ο ανταγωνισμός θεωρήθηκαν ως οι πλέον επιδραστικοί, με 52% (από 61% το 2014) και 46% (από 57% το 2014), αντίστοιχα, να αναμένουν ότι αυτοί οι παράγοντες θα έχουν ισχυρό ή πολύ ισχυρό αντίκτυπο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο 43% (από 48% το 2014) θεωρήθηκαν ως έχουσες τον επόμενο πιο ισχυρό αντίκτυπο. Παρά το γεγονός ότι αντικατοπτρίζουν σημαντική βελτίωση σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν και πάλι ότι οι κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕτ θα συνεχίσουν να υφίστανται.

– Συμμετοχή σε δίκτυο, σύνδεσμο, ή συμμαχία

Μόνο το 28% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι η ΜΜΕτ τους ανήκε σε δίκτυο (11%), σύνδεσμο (10%) ή συμμαχία (7%). Ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 24% ανέφερε ότι η εταιρεία τους εξέταζε τη συμμετοχή της σε ένα εξ αυτών των σχημάτων. Σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων (48%) ανέφερε ότι η ΜΜΕτ τους δεν είχε οποιοδήποτε ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε κάποιο δίκτυο, σύνδεσμο ή συνεργασία.

Τουλάχιστον το 30% των ερωτηθέντων είδαν τα ακόλουθα ως οφέλη από ενδεχόμενη ένταξη σε δίκτυο, σύνδεσμο ή συμμαχία: την προσέλκυση νέων πελατών, τη διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες, τις υπηρεσίες μάρκας και μάρκετινγκ, την εκπαίδευση, τα συνέδρια και τις ομάδες εργασίας, καθώς και την τεχνική πρακτική και τη βοήθεια στη διαχείριση.

Οι περισσότερες ΜΜΕτ από τη Βόρεια Αμερική (36%), τη Μέση Ανατολή (34%) και την Κεντρική και Νότια Αμερική και την Καραϊβική (32%) άνηκαν σε δίκτυο, σύνδεσμο, ή συμμαχία. Συνεπώς, με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2014, όσο μεγαλύτερη είναι η ΜΜΕτ τόσο πιο πιθανό η εταιρεία αυτή να ανήκει σε δίκτυο, σύνδεσμο, ή συμμαχία. Το 65% των ερωτηθέντων από εταιρείες με 21 ή περισσότερους εταίρους και υπαλλήλους ανέφεραν ότι ανήκαν σε δίκτυο, σύνδεσμο, ή συμμαχία.

– Απόδοση των ΜΜΕτ το 2015

Για τους τέσσερις τομείς των υπηρεσιών (δηλαδή, υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχής φορολογικών υπηρεσιών και λογιστικής, κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και άλλων μη συναφών με τη διασφάλιση υπηρεσιών), το 33% έως 38% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι τα έσοδα ήταν στάσιμα. Για κάθε τομέα των υπηρεσιών, το 23% έως 27% δήλωσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν μετρίως και ένα ποσοστό μικρότερο του 6% ανέφερε σημαντική αύξηση.

– Οι προοπτικές των ΜΜΕτ για το 2016

Αντικατοπτρίζοντας μια αισιόδοξη προοπτική, μεγαλύτερο ποσοστό του ενός τρίτου των ερωτηθέντων προέβλεψε ότι οι αμοιβές θα αυξηθούν το 2016: στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (44%), της λογιστικής, της κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και άλλων μη συναφών με τη διασφάλιση υπηρεσιών (41%), των φορολογικών υπηρεσιών (39%) και των ελεγκτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διασφάλισης (35%). Αντιθέτως, γα κάθε τομέα υπηρεσιών το 31-35% ανέμενε ότι τα έσοδα θα παραμείνουν τα ίδια.

Οι ερωτηθέντες που εκπροσωπούσαν τις μεγαλύτερες ΜΜΕτ (21 ή περισσότεροι εταίροι και υπάλληλοι) είχαν μια πιο αισιόδοξη προοπτική για το 2016 από αυτούς που εκπροσωπούσαν μικρότερες εταιρείες. Σε γενικές γραμμές, μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν απαισιόδοξη προοπτική, με τους λιγότερους να αναμένουν αύξηση των αμοιβών για κάθε έναν από τους τέσσερις τομείς υπηρεσιών σε σύγκριση με ερωτηθέντες που αντιπροσωπεύουν όλα τα άλλα μεγέθη εταιρείας.

Οι αναμενόμενες αλλαγές για το επόμενο έτος είναι περισσότερο συντηρητικές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος: 35%-44% αναμένουν αυξήσεις στους τομείς υπηρεσιών για το 2016 σε σύγκριση με 39%-50% το 2015.

– Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ο μικρομεσαίοι πελάτες των ΜΜΕτ το 2015

Τέλος, όταν ρωτήθηκαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες των ΜΜΕτ, το 75% ή ποσοστό μεγαλύτερο των ερωτηθέντων αξιολόγησε επτά από τις οκτώ προκλήσεις ως μέτριες ή μεγάλες προκλήσεις. Οι κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες των ΜΜΕτ περιλαμβάνουν την οικονομική αβεβαιότητα (το 61% τη βαθμολογηθεί ως σημαντική ή πολύ σημαντική πρόκληση), την αύξηση του κόστους (58%), τον ανταγωνισμό (54%) και τις δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση (51%).

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι προσβάσιμα στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.ifac.org/publications-resources/ifac-global-smp-survey-2015-results.

Καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ουσιώδους μεγέθους από το IASB

Στο πλαίσιο της βέλτιστης δυνατής διεκπεραίωσης της εργασίας δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών δεδομένων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), το IASB εξέδωσε το πρώτο προσχέδιο καθοδήγησης –τη δήλωση πρακτικής σχετικά με την εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους μεγέθους στις οικονομικές καταστάσεις από τη διοίκηση μιας ελεγχόμενης οντότητας.

Η δήλωση πρακτικής εστιάζει την προσοχή της σε τρεις συγκεκριμένους τομείς:

α) Τα χαρακτηριστικά του ουσιώδους μεγέθους.

β) Την εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους μεγέθους κατά την παρουσίαση και δημοσιοποίηση πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις, και

γ) Τον τρόπο αξιολόγησης του ουσιώδους μεγέθους παραλείψεων και ανακριβειών.

Επίσης αναφέρεται στην εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους μεγέθους κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και επιμέτρησης.

Κύρια καινοτόμα στοιχεία της προτεινόμενης προσέγγισης του IASB είναι η έμφαση η οποία δίδεται στην ποιοτική και ολιστική παράμετρο που πρέπει να έχουν οι οικονομικές καταστάσεις ελεγχόμενης οντότητας προκειμένου να πληροφορούν επαρκώς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παραδείγματος χάριν, αναφέρεται η σημασία όχι μόνο της παρουσίασης ενός χρηματοοικονομικού δεδομένου αλλά και το πώς αυτό προβάλλεται στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, οποιαδήποτε ουσιώδης ανακρίβεια ή σφάλμα σε συγκεκριμένο τομέα πρέπει να συνδέεται με τη συνολική εικόνα της ελεγχόμενης οντότητας, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις και όχι να παρουσιάζεται απομονωμένα.

Το IASB έθεσε τη δήλωση πρακτικής σε διαβούλευση και έλαβε ενδιαφέροντα σχόλια από τη FEE σχετικά τόσο με το δέον της καθοδήγησης όσο και με την ορθότητα ορισμένων παρεχόμενων διευκρινίσεων.

Η FEE επιδοκιμάζει τη μέριμνα του IASB ως προς την έκδοση της δήλωσης πρακτικής, αλλά ασκεί κριτική σε αρκετά επιμέρους θέματα.

Κύρια εκ των σημείων κριτικής της FEE είναι ότι η σωστή εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους μεγέθους απαιτεί ριζική αλλαγή συμπεριφοράς εκ μέρους των διοικήσεων των ελεγχομένων οντοτήτων και οι οποιεσδήποτε πρόσθετες δημοσιοποιήσεις πληροφοριών θα απαιτήσουν διαβούλευση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τις ρυθμιστικές αρχές, τους μετόχους της ελεγχόμενης οντότητας κ.ο.κ.

Επιπλέον η FEE συνιστά στο IASB να λάβει υπόψη του τις επιπτώσεις της νέας προσέγγισης ως προς το ουσιώδες μέγεθος στην πρακτική των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, ιδίως σε συνάρτηση με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 320.

Η FEE κρίνει ότι η περαιτέρω συλλογική επεξεργασία της έννοιας του ουσιώδους μεγέθους είναι απολύτως αναγκαία.

Το πρώτο προσχέδιο της Δήλωσης Πρακτικής είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Disclosure-Initiative/Materiality/Exposure-Draft-October-2015/Pages/default.aspx.

Η επιστολή σχολιασμού της FEE είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο:

http://www.fee.be/images/publications/Corporate_Reporting/160219_Hoogervost_Practice_statement_on_Materiality.pdf.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Διεξήχθη με επιτυχία το 17ο Συνέδριο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με θέμα « Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα EPSAS: Εξελίξεις & προοπτικές στην Ελλάδα» την Τετάρτη 11 Μαϊου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών .

Το Συνέδριο κάλυψε το θέμα των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (ΕPSAS) τα οποία είναι ένα σύνολο προτύπων που έχουν αναπτυχθεί με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των λογιστικών και της οικονομικής πληροφόρησης του δημόσιου τομέα, καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων οικονομικής διαχείρισης από τις κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών.

Η τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρώπη καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μεταρρύθμιση και εναρμονισμένα συστήματα κατάρτισης προϋπολογισμού και λογιστικής του δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ειδικότερα στην Ελλάδα έχει έρθει η ώρα για την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων προϋπολογισμού και λογιστικής για το δημόσιο τομέα με μετάβαση από την ‘ταμειακή βάση’ στην ‘βάση δεδουλευμένων’ , ώστε να αναβαθμιστεί η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών του δημοσίου τομέα και η κατάρτιση των προϋπολογισμών.

Στο συνέδριο απεύθυναν χαιρετισμούς ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Γ. Δραγασάκης, οι πρόεδροι του ΣΟΕΛ κ. Χ. Αλαμάνος, της ΕΛΤΕ κ. Γ. Βενιέρης, και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ελεγκτών Λογιστών κ. P.Kriz.

Μεταξύ των ομιλητών ήσαν :

Βασίλης Κατριβέσης – Γενικός Διευθυντής Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού,

Αλέξανδρος Μακαρονίδης – Προϊστάμενος Μονάδας, Ειδικής Ομάδας (Task Force) για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (EPSAS), Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Eurostat Ross Campbell – Διευθυντή Δημοσίου Τομέα, ICAEW,

Thomas Müller-Marqués Berger – Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας Δημοσίου Τομέα της FEE, Partner EY

Ian Carruthers – Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB, IFAC).

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου συνόψισε το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου κ. Γ. Σαμοθράκης ενώ το συνέδριο έκλεισε με τοποθέτησή του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα.