• Σήμερα είναι: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

ΝΕΑ ΤΕΥΧΟΣ 17

Συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου του ΣΟΕΛ: 
Ο Μελλοντικός Ρόλος του Ελέγχου: Αποτελεσματικότεροι Έλεγχοι Σε Πολυπλοκότερο Περιβάλλον

Το Διεθνές Συνέδριο του ΣΟΕΛ: «Ο Μελλοντικός Ρόλος του Ελέγχου: Αποτελεσματικότεροι Έλεγχοι Σε Πολυπλοκότερο Περιβάλλον έδωσε την ευκαιρία» σε επαγγελματίες ελεγκτές-λογιστές, υψηλόβαθμους εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων του εξωτερικού, στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου και των ρυθμιστικών αρχών να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει ο κλάδος στο μέλλον. Πέραν των επαγγελματικών ζητημάτων, συζητήθηκαν η αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η συμβολή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών στην προσπάθεια αναμόρφωσης της λειτουργίας του ελληνικού κράτους.

Ανάμεσα στις πολλές αλλαγές τις οποίες αντιμετωπίζει το επάγγελμα, σημαντικότερη θεωρήθηκε η αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο του ελέγχου στην Ευρώπη με την νέα ευρωπαϊκή πολιτική ελέγχου τόσο από τον κ. Kilesse, πρόεδρο της FEE όσο και από τον κ. Jennings, επικεφαλής του EY Contact Group. Η υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνδυαζόμενη με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών και η δυνατότητα που δίνει ο νέος κανονισμός στα κράτη μέλη να διαρρυθμίσουν τα ίδια τις λεπτομέρειες εφαρμογής της, ενέχουν τον κίνδυνο διάσπασης του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού τοπίου και της συνακόλουθης πτώσης της ποιότητας των παρεχόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή της νέας πολιτικής ελέγχου θα αποτελέσει την μεγαλύτερη πρόκληση του άμεσου μέλλοντος.

Αναφορικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρατηρήθηκε ότι η έντονα καθοδική πορεία των προηγουμένων ετών έχει ανακοπεί, με σταθεροποίηση της ανεργίας, εμφάνιση οριακά θετικών ρυθμών ανάπτυξης και δραστική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, καθώς και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ. Αθανασόπουλος. Βεβαίως αυτή η σταθεροποίηση δεν προοιωνίζεται αναγκαστικά μια ταχεία επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στα προ κρίσης επίπεδα, αλλά εφόσον συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υπάρχει κάθε λόγος να προσβλέπουμε σε μια σταδιακή ανάκαμψη, υπογράμμισε ο κ. Μασουράκης, διευθυντής Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank.

Καίρια συμβολή των ελεγκτών στην εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας και στην σταθεροποίηση των δημοσιονομικών κατά του κ.κ. Ψάλτη και Παπάζογλου είναι η παροχή φορολογικού πιστοποιητικού με το οποίο πιστοποιείται η φορολογική ενημερότητα των ελεγχομένων οντοτήτων. Το μέτρο αυτό μπορεί να θεωρηθεί επιτυχές, καθώς οδήγησε τόσο στην αύξηση των φορολογικών εσόδων όσο και στην διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Μαυραγάνης ανακοίνωσε την αλλαγή από 1.1.2016 του τρόπου κατάθεσης φορολογικού πιστοποιητικού, με ένταξη  της γνώμης του ελεγκτή σχετικά με την φορολογική ενημερότητα της ελεγχόμενης οντότητας στην Έκθεση Ελέγχου.

Στο άμεσο μέλλον οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές θα κληθούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία σταθεροποίησης του τραπεζικού τομέα, μέσω του χειρισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως τόνισε ο εταίρος της Deloitte κ. Χάρης Κόκκινος. Οι ΟΕΛ θα βοηθήσουν τις τράπεζες να κρίνουν το κατά πόσον οι δανειοδοτηθείσες επιχειρήσεις είναι βιώσιμες, και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει είτε να υποστούν ριζική αναδιάρθρωση με αλλαγή διοίκησης είτε, εφόσον κριθούν μη βιώσιμες, να ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Στις τελικές παρατηρήσεις του ο πρόεδρος του ΣΟΕΛ κ. Χαρίλαος Αλαμάνος τόνισε ότι ο ελληνικός ελεγκτικός τομέας έχει κάθε λόγο να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς ο έλεγχος έχει αποδειχθεί ανθεκτικός στην κρίση, απαρτίζεται από αφοσιωμένους και κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες, και από εδώ και στο εξής  ελπίζεται ότι θα λειτουργεί σε ένα θετικό αναπτυξιακό περιβάλλον.

Συνοψίζοντας, ο συντονιστής του συνεδρίου κ. Γιώργος Σαμοθράκης, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, τόνισε ότι τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα οι ελεγκτές καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις, προερχόμενες όχι μόνο από την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του επιχειρείν και της οικονομικής πληροφόρησης αλλά και από τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας. Το ΣΟΕΛ συμβάλλει στην διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, αλλά και στη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων ώστε ο έλεγχος στην Ελλάδα να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.

Ανακοινώσεις

Ο Σταύρος Θωμαδάκης επικεφαλής του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών

Νέα Υόρκη, 29 Σεπτεμβρίου 2014. Ο Δρ Σταύρος Β. Θωμαδάκης έχει διοριστεί πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA) ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2015 με θητεία τριετούς διάρκειας. Ο διορισμός του δρος Θωμαδάκη έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB).

Η επαγγελματική σταδιοδρομία του δρος Θωμαδάκη περιλαμβάνει μια μακρά πανεπιστημιακή θητεία καθηγητού χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο City University της Νέας Υόρκης και στο MIT. Έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος μιας σειράς εθνικών και διεθνών εποπτικών οργανισμών. Είναι εξοικειωμένος με το Συμβούλιο Δεοντολογίας από εποπτική θέση, καθώς υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του PIOB από το 2005 έως το 2011. Είναι μέλος της Ανώτερης Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Επιπλέον, έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς, και σήμερα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Δεοντολογίας, ο δρ Θωμαδάκης θα οδηγήσει το Συμβούλιο στην εφαρμογή του πρόσφατα δημοσιευμένου Σχεδίου Στρατηγικής 2014-2018. Βασικό έργο του προέδρου είναι να διευκολύνει και να προωθεί την βαθύτερη κατανόηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Δεοντολογίας. Ο πρόεδρος συντονίζει επίσης τις διαδικασίες διαβούλευσης του Συμβουλίου. Επιπλέον, αναπτύσσει και διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με τις ρυθμιστικές αρχές, τους συντάκτες εθνικών προτύπων, την επενδυτική κοινότητα, τους εθνικούς φορείς τυποποίησης, το λογιστικό επάγγελμα, και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

«Τα Πρότυπα Δεοντολογίας είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης στο λογιστικό επάγγελμα και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της ευθύνης του να ενεργεί σύμφωνα προς το δημόσιο συμφέρον. Είναι τιμή μου να ηγηθώ του έργου του Συμβουλίου Δεοντολογίας. Προσβλέπω στο να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου και ιδιαίτερα στη συνέχιση του εκτεταμένου προγράμματος επαφών και επικοινωνίας που ξεκίνησε ο αείμνηστος πρόεδρος, Jörgen Holmquist, του οποίου η αφοσίωση και η ηγεσία δεν θα ξεχαστούν» είπε ο κ. Θωμαδάκης.

Το Συμβούλιο Δεοντολογίας επίσης δημοσίευσε σήμερα το Σχέδιο Στρατηγικής 2014-2018. Η δημοσίευση τονίζει τις προτεραιότητες του Συμβουλίου και τις προβλεπόμενες δράσεις προς επίτευξη του στόχου της θέσπισης προτύπων δεοντολογίας υψηλής ποιότητας για επαγγελματίες λογιστές, τα οποία θα υιοθετηθούν ανά τον κόσμο.

Το Σχέδιο Στρατηγικής καθορίζει τέσσερα αλληλένδετα στρατηγικά θέματα τα οποία εκφράζουν το όραμα του Συμβουλίου, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, ως εξής:

– Την υποστήριξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές που θα διαθέτει υψηλή ποιότητα και που θα προορίζεται για εφαρμογή σε όλες τις χώρες του κόσμου.

– Την προώθηση και διευκόλυνση της αποδοχής και της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κώδικα.

– Την εξέλιξη και προσαρμογή του Κώδικα ώστε αυτός να διατηρήσει την επικαιρότητά του σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, και

– Την αύξηση της συμμετοχής και της συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους για τη χρήση των προτύπων δεοντολογίας.

«Ο Κώδικας έχει ήδη εγκριθεί ή χρησιμοποιείται ως βάση για τα εθνικά πρότυπα δεοντολογίας σε πάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η συνεχής ενίσχυση του Κώδικα, και μέσω αυτής η εξασφάλιση ακόμη μεγαλύτερης αποδοχής και παγκόσμιας σύγκλισης με τον Κώδικα, βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής του πενταετούς μας Σχεδίου Στρατηγικής», σημείωσε ο προσωρινός πρόεδρος του Συμβουλίου Wui San Kwok, προσθέτοντας: «Είναι σημαντικό το ότι το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο μέσω του Σχεδίου Στρατηγικής να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στον Κώδικα και να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει καταλλήλως στην υποστήριξη των ποικίλων και ζωτικών ρόλων που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες λογιστές για το δημόσιο συμφέρον».

Το Σχέδιο Στρατηγικής αναπτύχθηκε με τη συνεισφορά ιδεών και απόψεων από ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης έρευνας η οποία διεξήχθη για να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και ενός εκτεταμένου εγγράφου δημόσιας διαβούλευσης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνολο του Σχεδίου Στρατηγικής και για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έργα του Συμβουλίου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου Δεοντολογίας: www.ethicsboard.org .

Εγκρίθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών προς την IFAC

Κατά την τελευταία συνέλευση του Συμβουλίου των Μελών της IFAC εγκρίθηκε ο νέος μαθηματικός τύπος προσδιορισμού των εισφορών των οργανώσεων-μελών της IFAC, καθώς και το στρατηγικό σχέδιο και ο προϋπολογισμός της IFAC για το 2015.

Κατακερματισμός του ρυθμιστικού τοπίου αναφορικά με τις ΟΔΕ

Η FEE κοινοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας η οποία έγινε σχετικά με τους ισχύοντες στην Ευρώπη ορισμούς των Οντοτήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος. Η έρευνα διαπίστωσε την ύπαρξη μεγάλης διευρωπαϊκής ποικιλομορφίας στον ορισμό των Οντοτήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος, και την ως εκ τούτου μεγάλη διακύμανση του αριθμού τέτοιων οντοτήτων ανά δικαιοδοσία. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι προσβάσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.fee.be/images/publications/auditing/PIE_definition_survey_outcome_141008.pdf

Καίρια η συνεισφορά των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών

Η FEE δημοσιοποίησε την απάντηση την οποία έδωσε στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ως απόρροια του Κανονισμού 1606/2002. Η FEE τονίζει στην απάντησή της τη χρησιμότητα των προτύπων και την συνεισφορά τους στην αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς κυρίως μέσω της αύξησης της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων των ευρωπαϊκών εταιρειών. Το κείμενο είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:http://www.fee.be/images/publications/Corporate_Reporting/20141008_draft_FEE_letter_re_the_EC_questionnaire.pdf

Δεν Είναι Αναγκαίες Περαιτέρω Αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας Υποστηρίζει η FEE

Η FEE, στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιο το οποίο της υποβλήθηκε από το IESBA σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας που αφορούν την αποτροπή δημιουργίας μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων, τονίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης των τροποποιήσεων με την νεοθεσπισθείσα Ευρωπαϊκή Πολιτική Ελέγχου, όπως επίσης και το ότι δεν πρέπει να δυσχερανθεί η θέση των μικρού και μεσαίου μεγέθους ελεγκτικών εταιριών. Η FEE επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο η διευθέτηση αυτού του ζητήματος να επιτευχθεί καλύτερα μέσω νομοθετικής ρύθμισης και όχι αλλαγής του Κώδικα Δεοντολογίας.

Μικρά μικρά

Η Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Λογιστικής (IASB) καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν τυχόν θέματα εφαρμογής απορρέοντα από τις νέες απαιτήσεις απομείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9, Χρηματοοικονομικά Μέσα. Η αίτηση υποβολής θέματος μπορεί να βρεθεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Advisory-bodies/ITG-Impairment-Financial-Instrument/Pages/Submit-an-issue.aspx

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) ανακοίνωσε την 29η Σεπτεμβρίου την έκδοση των Ετήσιων Βελτιώσεων των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τον κύκλο 2012-2014. Οι βελτιώσεις συνίστανται από τροποποιήσεις αναγκαίες αλλά όχι έκτακτες ήδη εκδοθέντων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) ανακοίνωσε την 17η Σεπτεμβρίου τη δημοσίευση εγγράφου συζήτησης σχετικά με τη Χρηματοοικονομική Αναφορά των Οικονομικών Επιπτώσεων Ρυθμίσεων Τιμολογιακής Πολιτικής. Το έγγραφο αναφέρεται σε περιπτώσεις κρατικής ρύθμισης αγορών αγαθών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης ή εξαιρετικής κοινωνικής σημασίας, και τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων αυτών στην κερδοφορία των εταιρειών-παρόχων τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών. Το έγγραφο συζήτησης είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Rate-regulated-activities/Discussion-Paper-September-2014/Documents/Discussion-Paper-Reporting-Financial-Effects-Rate-Regulation-September-2014.pdf

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Εκπαίδευσης στη Λογιστική ανακοίνωσε τον διορισμό του Chris Austin ως επικεφαλής του.

Η IFAC ανακοινώνει την έκδοση νέας οδηγίας με τίτλο «Αναπτύσσοντας και Αναφέροντας Πρόσθετα Οικονομικά Στοιχεία» σχετικά με τη συμπερίληψη πρόσθετων οικονομικών στοιχείων για τη μεγιστοποίηση της αξίας των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων και αναφορών. Η νέα οδηγία είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.ifac.org/publications-resources/developing-and-reporting-supplementary-financial-measures-definition-principl

To Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφαλίσεων ανακοινώνει ότι ο Matthew Waldron διορίστηκε επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής της οργάνωσης.

Υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδηγίας αναφορικά με την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες για την ποικιλομορφία σε μεγάλες εταιρείες και ομίλους.

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) ανακοίνωσε την απόφαση τροποποίησης των ΔΠΧΑ για Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεις καθώς και την επιβεβαίωση των ήδη αποφασισθέντων αλλαγών στον λογιστικό χειρισμό των ασφαλιστικών συμβάσεων.

Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου και Γ.Σ. της IFAC
Ρώμη, 7.11.2014

Την 7η Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της International Federation Of Accountants (IFAC) στο ξενοδοχείο Westin Excelsior στη Ρώμη της Ιταλίας. Τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη και απασχόλησαν τα 106 παρόντα Ινστιτούτα από τα κράτη μέλη της IFAC ήταν:

Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Νοεμβρίου 2013 στη Σεούλ, της Νότιας Κορέας καθώς και των πρακτικών των έκτακτων συνεδριάσεων της 25ης Φεβρουαρίου και 3ης Σεπτεμβρίου του 2014 στη Νέα Υόρκη, των ΗΠΑ.

Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της IFAC για το έτος 2015: Implementation Plan – 2015: Delivering on Our Global Advantage.

Έγκριση του προϋπολογισμού της IFAC έτους 2015.

Έγκριση παράτασης αναστολής της ιδιότητας μέλους της IFAC για το Vietnam Accounting Association (VΑΑ) για ένα ακόμη έτος, λόγω μη καταβολής των εισφορών εκ του Ινστιτούτου αυτού, καθώς και μη επικαιροποίησης του σχεδίου δράσης του (SMO Action Plan).

– Ανανέωση της θητείας των ελεγκτών (Citrin Cooperman LLP) των οικονομικών καταστάσεων της IFAC για ένα έτος (χρήση 2015) σύμφωνα και με τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της IFAC.

– Εκλογή, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, της Olivia Kirtley (ΗΠΑ) ως νέας προέδρου της IFAC για περίοδο 2 ετών.

– Εκλογή, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, της Rachel Grimes (Αυστραλία) ως νέας αναπληρώτριας προέδρου της IFAC για περίοδο 2 ετών.

– Εκλογή και επανεκλογή, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της IFAC για περίοδο 3 ετών:

Ms Rachel Grimes (Αυστραλία – επανεκλογή), Mr Richard Petty (Αυστραλία), Mr Kumar Raghu (Ινδία), Mr Shinji Someha (Ιαπωνία), Ms Joy Thomas (Καναδάς), Mr Masum Turker (Τουρκία), Mr Raphael Ding (Χονγκ Κονγκ – Κίνα) και Mr Ahmadi Hadibroto (Ινδονησία – επανεκλογή).

– Επανεκλογή, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Συμβουλίου της IFAC:

Mr Gregory Anton (ΗΠΑ – για περίοδο 2 ετών), Ms Ana Maria Elorrieta (Βραζιλία – για περίοδο 2 ετών) Mr Japheth Katto (Ουγκάντα – για περίοδο 1 έτους).

– Είσοδος νέων μελών στην IFAC σε 3 Ινστιτούτα: Association of National Accountants of Nigeria (ANAN), Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka (CMASL) και Dutch Institute of Management Accountants (VRC).

– Απονομή καθεστώτος συνεργαζόμενου (Admission as Associates) μέλους της IFAC σε 3 Ινστιτούτα: Non Profit Audit Association «Sodruzhestvo» of Russia (NP-AAS), Indonesian lnstitute of Public Accountants (IAPI) και Chamber of Authorized Auditors of Republic of Serbia (KoR).

Βάιος Ριζούλης,
Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ

Η ΕΥ ενισχύει την ελληνική οικονομία επενδύοντας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Νέος partner στην ΕΥ Ελλάδας

Η ΕΥ συνεχίζει να επενδύει σε κλάδους που θα πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια, όπως είναι αυτός της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain). Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κλάδος αυτός στην Ελλάδα κατέχει το 10% του ΑΕΠ. Επιπλέον, απασχολεί πάνω από 150.000 εργαζόμενους.

Αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη χώρα μας ο συγκεκριμένος τομέας, η ΕΥ Ελλάδας ενέταξε στο δυναμικό της τον κ. Θάνο Μαύρο, ως εταίρο (partner), επικεφαλή του τομέα Supply Chain & Operations για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, προσλήφθηκε μια ομάδα 15 εξειδικευμένων επαγγελματιών. Ο κ. Μαύρος και η ομάδα του θα παρέχουν ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κρίσιμους τομείς των Supply Chain & Logistics, Route to Market, Transportation Management and Operations Management σε εταιρίες με έντονη δραστηριότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ομάδα αυτή αποτελεί μέρος ενός δικτύου 2.500 επαγγελματιών της ΕΥ παγκοσμίως στο συγκεκριμένο τομέα.

Ο κ. Μαύρος είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανικού Παραγωγής. Διαθέτει 25ετή εμπειρία στο χώρο του SC & Operations, έχοντας επιβλέψει και εκπονήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, Τουρκία, Λιθουανία και Ουκρανία. Υπήρξε Γενικός Διευθυντής της Planning A.E. και έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ και της ΕΛΕΣΜΑ. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Efficiency Consumer Response (ECR) της Κύπρου.