• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Νέα ΤΕΥΧΟΣ 20

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες, είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση ΣΟΕΛ – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

Τα διακριθέντα μέλη μας με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

Τα παρακάτω μέλη ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων και παρατίθενται με αλφαβητική σειρά:

Το ΣΟΕΛ θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.

 Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Χαρίλαος Π. Αλαμάνοςτου Εποπτικού Συμβουλίου

του ΣΟΕΛ

Αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας του IESBA

H FEE δημοσίευσε επιστολή σχολιασμού επί του πρώτου προσχεδίου της αναφοράς του IESBA με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τη μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς». Η αναφορά αυτή προβλέπει την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του IESBA, έτσι ώστε οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες να συμβάλλουν στη συμμόρφωση των πελατών τους με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο στη δικαιοδοσία τους. Η FEE εκφράζει την καταρχήν συμφωνία της με τα πορίσματα του προσχεδίου, όμως πιστεύει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Η επιστολή σχολιασμού είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.fee.be/images/Siong_150904_IESBA_ED_Responding_to_NOCLAR_final.pdf

Έλεγχος συμμόρφωσης: Νέος τομέας δραστηριοτήτων για τους ελεγκτές-λογιστές

Ο έλεγχος συμμόρφωσης είναι ένα είδος ελεγκτικής εργασίας το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα στην προσπάθεια βελτιστοποίησης των λειτουργιών του δημοσίου τομέα ανά την Ευρώπη. Ο έλεγχος συμμόρφωσης αφορά το κατά πόσον οι οντότητες δημοσίου τομέα συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δύο πτυχές του ελέγχου συμμόρφωσης είναι το νομίμως και δεοντολογικώς πράττειν. Οι πράξεις ενός δημόσιου οργανισμού δεν πρέπει μόνο να είναι νομότυπες αλλά και να συνάδουν με γενικότερες (εύλογες) προσδοκίες αναφορικά με το κοινό καλό (όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον αλλά και το συμφέρον της κοινωνίας γενικότερα). Ο έλεγχος συμμόρφωσης ουσιαστικά αποτελεί ποιοτικής φύσεως ανάλυση της λειτουργίας ενός δημόσιου οργανισμού. Η διαδικασία του ελέγχου συμμόρφωσης διέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Ανώτατων Ελεγκτικών Θεσμών και συγκεκριμένα τα ISSAI 4000, 4100, 4200. Ο έλεγχος συμμόρφωσης παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες. Έγγραφο πληροφόρησης της FEE σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.fee.be/images/1509_Info_Paper_compliance_audit_public_sector.pdf

Ανανέωση εκπαιδευτικών πρακτικών με έμφαση στην αποτελεσματικότητα προκρίνει το IAESB

Το IAESB δημοσίευσε το Αναθεωρημένο Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων εκπαίδευσης για επαγγελματίες λογιστές και υποψήφιους επαγγελματίες λογιστές. Το αναθεωρημένο πλαίσιο επεξηγεί τις εκπαιδευτικές έννοιες της επαγγελματικής επάρκειας, της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης και μέτρησης αποτελεσμάτων στην εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Το Αναθεωρημένο Πλαίσιο για Διεθνή Πρότυπα εκπαίδευσης για επαγγελματίες λογιστές και υποψήφιους επαγγελματίες λογιστές είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.ifac.org/publications-resources/framework-international-education-standards-professional-accountants-and.

Έκθεση του IDW σχετικά με τις εκθέσεις ελέγχου νέου τύπου

Η Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα αναθεώρησης του περιεχομένου της έκθεσης ελέγχου. Ως εκ τούτου, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Γερμανίας εκπόνησε μελέτη με την οποία συγκρίνει το πλαίσιο κατάρτισης εκθέσεων ελέγχου που υποβάλλονται στη Γερμανία με εκθέσεις ελέγχου από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία σε βάθος χρόνου. Εν αντιθέσει με τη Γερμανία, οι εκθέσεις ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία ήδη συμμορφώνονται εν πολλοίς με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ελέγχου.

Κύριο αντικείμενο σύγκρισης αποτελεί ο τρόπος αναφοράς Βασικών Ζητημάτων Ελέγχου. Τα ερωτήματα το οποία έπρεπε να απαντηθούν ήταν:

1) Υπήρξε σημαντική αλλαγή στον αριθμό και τη φύση των Βασικών Ζητημάτων Ελέγχου τα οποία αναφέρονται;

2) Υπήρξε σημαντική αλλαγή αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται ως Βασικά Ζητήματα Ελέγχου;

3) Υπήρξε αλλαγή στο βαθμό παρεχόμενης λεπτομέρειας;

4) Γνωστοποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου;

5) Παρέχονται σαφή πορίσματα/αποτελέσματα;

Τα κύρια συμπεράσματα είναι ότι:

1) Η αναγνώριση εσόδων και η απομείωση περιουσιακών στοιχείων, ιδιαιτέρως αναφορικά με άυλα στοιχεία ενεργητικού, αποτελούν βασικό σημείο εστίασης.

2) Με την πάροδο του χρόνου επέρχεται αλλαγή έμφασης στην έκθεση ελέγχου, με ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στη λήψη αποφάσεων και στην εταιρική διακυβέρνηση και ιδιαίτερα στα κίνητρα και αντικίνητρα στα οποία υπόκειται η διοίκηση.

3) Υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης χρηματοοικονομικών πληροφοριών, με αλλαγή στον τρόπο παράθεσης δεδομένων, καθώς και με μεγαλύτερη χρήση γραφημάτων.

4) Γίνεται πλέον λεπτομερής αναφορά στα Βασικά Ζητήματα Ελέγχου με εκτενή αιτιολόγηση αναφορικά με την αντιμετώπισή τους ως Βασικών Ζητημάτων Ελέγχου. Υπάρχει τάση ο βαθμός λεπτομέρειας να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.

5) Υπάρχει σαφής τάση για πιο λεπτομερή επεξήγηση του πεδίου εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου, με παράθεση μεθοδολογίας, όμως αυτό διαφέρει σημαντικά ανά ελεγκτική εταιρεία.

6) Δεν υπάρχει σαφής τάση υπέρ της παράθεσης συγκεκριμένων πορισμάτων.

7) Παρά τους φόβους οι οποίοι είχαν εκφρασθεί σχετικά με τη χρήση τυποποιημένης γλώσσας για την περιγραφή Βασικών Ζητημάτων Ελέγχου, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει αντιληπτό. Αντιθέτως, ο τρόπος αναφοράς Βασικών Ζητημάτων Ελέγχου διαφέρει σημαντικά ανά κλάδο δραστηριοποίησης κάθε ελεγχόμενης οντότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών και Ελεγκτών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων υποστηρίζει την υιοθέτηση πλαισίου Ενοποιημένης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών και Ελεγκτών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (European Federation of Accountants and Auditors for SMEs) θεωρεί ότι το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο εγκαθιδρύεται από την νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λογιστικά θέματα, δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών.

Το Ενοποιημένο Σύστημα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχει ως στόχο την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και απόδοσης κάθε οικονομικής οντότητας, αξιολογώντας τη χρήση και συσσώρευση έξι ειδών κεφαλαίου:

– Του χρηματιστικού κεφαλαίου (μετοχικό κεφάλαιο, χρέος, δωρεές).

– Του υλικού κεφαλαίου (υλικά περιουσιακά στοιχεία και υποδομές).

– Του ανθρώπινου κεφαλαίου.

– Του πνευματικού κεφαλαίου (τεχνογνωσία, πνευματικά δικαιώματα, συστήματα και διαδικασίες και επικοινωνιακή ισχύς μιας μάρκας).

– Του κοινωνικού και σχεσιακού κεφαλαίου (την ύπαρξη των σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές και τη γενικότερη κοινωνία, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιτυχή λειτουργία μιας οικονομικής οντότητας).

– Του φυσικού κεφαλαίου (πρώτες ύλες).

Η υιοθέτηση ενοποιημένου συστήματος χρηματοοικονομικής αναφοράς εκθέσεων αντιμετωπίζει τα ακόλουθα προβλήματα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς:

– Λόγω του ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάροχοι υπηρεσιών, μόνο μικρό μέρος της συνολικής τους αξίας αποτυπώνεται στον ισολογισμό τους. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν αποτυπώνονται εάν ο ελεγκτής-λογιστής περιοριστεί στην εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας Οδηγίας σχετικά με τα λογιστικά.

– Επίσης, λόγω του ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επικεντρώνονται στον τριτογενή τομέα και, ως εκ τούτου, προσθέτουν αξία μέσω της τεχνογνωσίας και των ικανοτήτων ιδιοκτήτη και εργαζομένων, είναι συχνά δύσκολο να απεικονιστεί λογιστικά ο ακριβής τρόπος λειτουργίας της ελεγχόμενης οντότητας.

– Λόγω ακριβώς της ανωτέρω παρουσιασθείσας αδιαφάνειας, είναι δύσκολο για τους επενδυτές να διακινδυνεύσουν την επένδυση των χρημάτων τους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την εταιρική αναφορά;

Η FEE εξέδωσε στις αρχές Οκτωβρίου σημαντικό έγγραφο εναύσματος προς στοχασμό σχετικά με την εταιρική αναφορά. Σημείο εκκίνησης για το στοχασμό αυτό είναι οι καινούργιες δυνατότητες, προκλήσεις, αλλά και απαιτήσεις που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές. Τα τρία αυτά στοιχεία είναι αλληλένδετα και αναδεικνύεται η σημασία της επαγγελματικής και δεοντολογικής κρίσης τόσο σε ατομικό – επαγγελματικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρία δεδομένα: η αύξηση των ενδιαφερομένων μερών και του εύρους πληροφοριών που επιζητούν, η απαίτηση για ολοένα χαμηλότερο κόστος παροχής υπηρεσιών με ταυτόχρονη εξειδίκευση των παρεχομένων πληροφοριών βάσει των αναγκών και των συνθηκών κάθε οικονομικής οντότητας και, τέλος, η πρόκληση της χρήσης νέων τεχνολογιών, η οποία ενώ προβάλλει το δέλεαρ της σημαντικής αύξησης των εποπτευομένων και αναλύσιμων δεδομένων, ταυτοχρόνως ενέχει και τον κίνδυνο ναυαγίου του επαγγελματία εν μέσω θαλασσοταραχής πληροφοριών.

Η FEE προκρίνει τη λύση της διαφοροποίησης τόσο του περιεχομένου όσο και της τιμολόγησης των προϊόντων εταιρικής αναφοράς. Συγκεκριμένα, προτείνει την ύπαρξη μιας αναφοράς-πυρήνα (CORE) και μιας αναφοράς με πρόσθετα και πιο λεπτομερή δεδομένα (MORE). Μια πιθανή πηγή διαφοροποίησης του περιεχομένου των δύο τύπων αναφοράς είναι η συμπερίληψη μη οικονομικών πληροφοριών, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι δεν αρκούν τα οικονομικά δεδομένα για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης μιας οικονομικής οντότητας. Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται και η συνεργασία των οργανώσεων του κλάδου με τους φορείς θέσπισης λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, προκειμένου οι οικονομικές πληροφορίες να είναι πλέον προσβάσιμες και κατανοητές τόσο όσον αφορά τους άμεσους χρήστες (επενδυτές, μέτοχοι, διοίκηση κ.λπ.) όσο και για το ευρύ κοινό. Η διαδικασία επανεφεύρεσης του λογιστικού-ελεγκτικού επαγγέλματος έχει μόλις αρχίσει και θα πάρει πολύ καιρό ακόμα. Οι αναγνώστες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα αποστολής σχολίων στη FEE μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Το έγγραφο στοχασμού είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.fee.be/images/FEECogitoPaper_-_TheFutureofCorporateReporting.pdf

Ολοένα αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από λογιστές-ελεγκτές

Έρευνα του αμερικανικού επενδυτικού fund American Century Investments αποκαλύπτει την ταχέως αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ελεγκτικές-λογιστικές εταιρείες και λογιστές οι οποίοι ασκούν τη λογιστική-ελεγκτική ως ελεύθερο επάγγελμα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν τόσο ως μέσο εντοπισμού νέων πελατών όσο και ως μέσο πλέον λεπτομερειακής πληροφόρησης περί αυτών. Η δυνατότητα διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνει τη δημιουργία επαγγελματικής σχέσης σε ποσοστό 52% των ερωτώμενων, όμως ταυτοχρόνως 45% δηλώνει ότι δεν έχει ουδεμία επίδραση, τόσο θετική όσο και αρνητική, και 2% ότι έχει καθαρά αρνητική επίδραση στη δημιουργία επαγγελματικής σχέσης. Αναφορικά με την αξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το 23% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία, ενώ το 54% εκτιμά ότι ενδέχεται να αποκτήσουν κάποια χρησιμότητα στο μέλλον. Αντιθέτως, το 26% των ερωτηθέντων απαντά ότι ήδη τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποφέρουν απτά αποτελέσματα. Παρατηρείται λοιπόν φαινόμενο διπολικής διαφοροποίησης, με το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών του λογιστικού-ελεγκτικού κλάδου να μην έχει καταφέρει να εντάξει τις νέες τεχνολογίες στον τρόπο λειτουργίας του, ενώ ταυτοχρόνως μια σχετικά ολιγάριθμη ομάδα εταιρειών κάνει εντατική και επιτυχημένη χρήση των τεχνολογιών αυτών. Το φαινόμενο αυτό αποτυπώνεται πλέον καθαρά όταν οι ερωτώμενοι απαντούν σχετικά με το ύψος των πρόσθετων εσόδων που τους έχει αποφέρει η ενασχόληση με τα νέα μέσα: ενώ το 57% των ερωτηθέντων δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει νέα πελατεία και να δημιουργήσει νέα έσοδα, το 10% των ερωτηθέντων προσελκύει έσοδα μεταξύ ενός και τριών εκατομμυρίων δολαρίων, το 4% πρόσθετα έσοδα μεταξύ τριών και πέντε εκατομμυρίων δολαρίων και το 3% πρόσθετα έσοδα υψηλότερα των πέντε εκατομμυρίων δολαρίων. Διαφαίνεται η τάση, κατά τα πρώτα στάδια αφομοίωσης μιας νέας τεχνολογίας από επαγγελματικό κλάδο, αυτό να γίνεται από μια μικρή αλλά δραστήρια μειονότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι προσβάσιμα στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.accountingweb.com/practice/growth/finance-professionals-use-of-social-media-is-growing.

Σκανδιναβικά ελεγκτικά πρότυπα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Σκανδιναβική Συνομοσπονδία Δημόσιων Ελεγκτών δημοσίευσε προς διαβούλευση Ελεγκτικό Πρότυπο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχει ως στόχο την παροχή πλέον χρήσιμων πληροφοριών για τους χρήστες των εκθέσεων ελέγχου αλλά και για τις ίδιες τις μικρομεσαίες ελεγχόμενες οντότητες. Έναυσμα για την πρωτοβουλία αυτή ήταν το γεγονός ότι τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου έχουν καταστεί δύσχρηστα για τις ΜΜΕ λόγω των περίπλοκων απαιτήσεών τους. Τα σκανδιναβικά ελεγκτικά πρότυπα είναι λιγότερο λεπτομερή από τα ΔΠΕ και, αντιθέτως δίνουν περισσότερο βάρος στην επαγγελματική κρίση του ίδιου του ελεγκτή, πράγμα το οποίο θα οδηγεί στην προσαρμογή της έκθεσης ελέγχου στην πραγματικότητα κάθε ελεγχόμενης εταιρείας. Στόχος του νέου προτύπου είναι η αποφυγή ουσιωδών ανακριβειών μέσω της προσαρμογής της ελεγκτικής διαδικασίας. Το νέο πρότυπο είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.revisorforeningen.no/globalassets/fag/revisjon/sase/NSASE-eng

Μικρά-Μικρά

– Η IFAC ανακοίνωσε ότι τα μέλη των ινστιτούτων μελών της IFAC φτάνουν τα 2,84 εκατομμύρια.

– Ο Ian Carruthers διορίστηκε επικεφαλής του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα, για τριετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016.

H Grant Thornton όρισε την 17η Σεπτεμβρίου παγκόσμια ημέρα ΕΚΕ για το δίκτυό της

H Grant Thornton, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων επιχειρήσεων παγκοσμίως, αποφάσισε να αφιερώνει μια ημέρα κάθε χρόνο στη στήριξη δράσεων ΕΚΕ, δίνοντας την ευκαιρία στους εργαζομένους της, σε όλο τον κόσμο, να προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες και να υποστηρίξουν περιβαλλοντικές δράσεις, κάνοντας τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες.

Ως παγκόσμια ημέρα ΕΚΕ της Grant Thornton ορίστηκε η 17η Σεπτεμβρίου 2015 και όλες οι εταιρείες μέλη πραγματοποίησαν δράσεις με σκοπό τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη του εθελοντισμού.

Ο κ. Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που η εταιρεία μας δεσμεύεται, έμπρακτα πλέον, και υιοθετεί μια ημέρα κάθε χρόνο αφιερωμένη στον εθελοντισμό. Πιστεύουμε πραγματικά στην ιδέα της κοινωνικής προσφοράς και ενθαρρύναμε όλο το προσωπικό μας να συμμετέχει στις δράσεις που οργανώθηκαν για τις 17 Σεπτεμβρίου».

Με κεντρικό μήνυμα το «We are Growing Together in the Community», οι εργαζόμενοι της Grant Thornton στην Ελλάδα συμμετείχαν ενεργά σε 18 διαφορετικές δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι, οικειοθελώς, αφιέρωσαν την ημέρα τους στον εθελοντισμό, σε συνεργασία με δέκα οργανισμούς:

– MΕDASSET (Καθαρισμός παραλίας Εδέμ, σε συνεργασία με τον Δήμο Π. Φαλήρου, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Υπόσχεσή μας: Καθαρές θάλασσες»).

– Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Διανομή φαγητού, κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα).

– Παιδικά Χωριά ΣΟΣ (Οργάνωση αποθήκης και διαλογή ειδών, Ηλιούπολη).

– Κιβωτός του Κόσμου (Επίσκεψη, ενημέρωση και παράδοση χρημάτων, Κολωνός).

– Χαμόγελο του Παιδιού (Εργασία στο δημιουργικό εργαστήρι και αναδιαμόρφωση του κήπου στα Ιλίσια, οργάνωση αποθήκης στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στο Μαρούσι, στη Νέα Μάκρη και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και βάψιμο εσωτερικών χώρων στο σπίτι του οργανισμού στο Μαρούσι).

– Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων (Αναδιαμόρφωση και βάψιμο χώρου, Εξάρχεια).

– Ιατρική Παρέμβαση (Μαγείρεμα για 30 παιδιά στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ν. Καμαράτος, Αθήνα).

– Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (Καθάρισμα και τάισμα των ζώων, καθώς και εργασίες καθαριότητας και βαψίματος, Σπάτα).

– Άρσις (Βοήθεια στην Τράπεζα συλλογής και διάθεσης ειδών πρώτης ανάγκης ΣΥΝ-ΥΠΑΡΞΗ, Θεσσαλονίκη).

– Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού (Ενίσχυση ιδρύματος, προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, Κρήτη).

– Μαζί για το Παιδί (Ενίσχυση της ένωσης με αγορά προσκλήσεων για τους εργαζομένους για μουσική συναυλία στο Ηρώδειο).

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

τ. Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού

«Γενικές Αρχές Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου και Πρακτικές Εφαρμογές»

3η έκδοση, σελ. 656

ΕΚΔΟΣΗ: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

ΔΙΑΘΕΣΗ: Αθήνα, Καποδιστρίου 28 Σ.Ο.Ε.Λ. τηλ. 210-3891400

Θεσ/νίκη Γιαννιτσών 31 ΣΟ.Ε.Λ. τηλ. 2310-502980

Τιμή πώλησης ευρώ 30,00

Παγκόσμια διάκριση για Έλληνα καθηγητή

O καθηγητής Γιάννης Σίσκος του Πανεπιστημίου Πειραιώς τιμήθηκε με την ύψιστη διάκριση στον κλάδο του, παίρνοντας το Χρυσό Μετάλλιο (Gold Medal) της Διεθνούς Εταιρείας Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων (International Society on Multiple Criteria Decision Making). Η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, που διεξήχθη στο Αμβούργο της Γερμανίας στις 2-7 Αυγούστου 2015. Το Χρυσό Μετάλλιο (MCDM Gold Medal) αποτελεί την ύψιστη διάκριση που απονέμει η Εταιρεία κάθε δύο χρόνια στον ερευνητή – επιστήμονα ο οποίος, μέσω της μακροχρόνιας έρευνας στο επιστημονικό του πεδίο, συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της επιστήμης της λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια και έχει ειδικότερα συνεισφέρει στην ανάπτυξη νέων θεωριών, μοντέλων, μεθοδολογιών και εφαρμογών της επιστήμης των αποφάσεων στο σύγχρονο μάνατζμεντ. Το Χρυσό Μετάλλιο (MCDM Gold Medal), από την καθιέρωση του το 1992 μέχρι σήμερα, έχει απονεμηθεί σε 13 πρωτοπόρους ερευνητές διεθνώς και ο καθηγητής Γιάννης Σίσκος αποτελεί τον πρώτο έλληνα επιστήμονα που το λαμβάνει.

Ο Γιάννης Σίσκος σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμά του το 1979 από το Πανεπιστήμιο Πέτρου και Μαρίας Κιουρί (Paris VI) στην πληροφορική και την επιχειρησιακή έρευνα, με υποτροφία της UNESCO. Κατά την τριετία 1981-84 καθηγήτευσε στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού Paris-Dauphine, στη βαθμίδα του Maître de Conférence, απ’ όπου πήρε και το κρατικό διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat d’Etat) στις επιστήμες διοίκησης. Το 1984 διορίζεται στη βαθμίδα του καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη των Αποφάσεων» στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε ηλικία 35 χρονών. Ειδικευμένος στα πολυκριτήρια συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, καθώς και στα συστήματα μέτρησης της ποιότητας, έχει συγγράψει πληθώρα επιστημονικών άρθρων και βιβλίων και έχει εκπονήσει μελέτες για επιχειρήσεις και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει ακόμη παραδώσει μαθήματα στα Πολυτεχνεία του Τορίνου, Ecole des Mines του Nancy, Arts et Métiers του Παρισιού καθώς και τα Πανεπιστήμια Laval και Montreal του Καναδά, Aix-Marseille II, Rouen, Βρυξελλών και Κύπρου, καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΜΠ και του ΟΠΑ. Προήδρευσε για αρκετά χρόνια στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, όπου ίδρυσε το πρώτο εργαστήριο συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (ΕΡΓΑΣΥΑ) στην Ελλάδα, ενώ την τετραετία 1993-97 διετέλεσε αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διετέλεσε ακόμη πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) για τρεις θητείες, καθώς και αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Επιχειρησιακής Έρευνας IFORS. Συντονίζει για πάνω από είκοσι χρόνια την Ελληνική Ομάδα Εργασίας της ΕΕΕΕ «Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων». Σε σχετική ηλεκτρονική έκδοση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας (EURO), o Γιάννης Σίσκος συγκαταλέγεται παγκοσμίως στους πρωτεργάτες της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. Το 2005 του απονεμήθηκε το Εθνικό Βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης της επιχειρησιακής έρευνας. Από τον Νοέμβριο του 2001 είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης,
Ακαδημαϊκός, Distinguished Research Professor in Audencia Nantes School of Management, Πρόεδρος της Financial Engineering and Banking Society.

Business Conference Greek Economy: Restart»

πραγματοποιήθηκε την τρίτη 13 οκτωβρίου 2015

στο μέγαρο μουσικής αθηνών

 

Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 το ετήσιο συνέδριο της Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τίτλο «Greek Economy: Restart».

Το συνέδριο παρακολούθησαν 2.000 άτομα περίπου, στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και διευθυντικά στελέχη της Grant Thornton από όλο τον κόσμο, καθώς παράλληλα πραγματοποιείται και το Global Annual Conference της Grant Thornton International Ltd., που για πρώτη φορά γίνεται φέτος στην Ελλάδα.

Το συνέδριο άνοιξε με την ομιλία του Ed Nusbaum, Global CEO της Grant Thornton International Ltd, με θέμα «Business Focus in Greece», ο οποίος παρουσίασε τις πιο πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις με επίκεντρο την Ελλάδα, ανέλυσε τους τομείς της επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Τη σκυτάλη πήρε ο κ. Νικόλαος Β. Καραμούζης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Εργασίας Α.Ε. και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, με θέμα «Οι επιπτώσεις των capital controls στις ελληνικές επιχειρήσεις». Ο κ. Καραμούζης στην ομιλία του έθεσε τα σημεία-κλειδιά τα οποία θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να βγει από τη σημερινή κατάσταση. Αναφέρθηκε στην επίπτωση των capital controls στην επιχειρηματική δυναμική, τονίζοντας τόσο τα αρνητικά όσο και ορισμένα θετικά σημεία τους, καταλήγοντας ότι εάν τα capital controls τερματιστούν στο πρώτο τρίμηνο του 2016, αυτό θα βοηθήσει στη γρηγορότερη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Το κλείσιμο του συνεδρίου ανέλαβαν οι κ.κ. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance, και Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner, οι οποίοι παρουσίασαν τη νέα έρευνα της Grant Thornton με τίτλο «Κλαδική ανάλυση: Επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο νέο οικονομικό περιβάλλον». Η παρουσίαση ανέδειξε τα κύρια ευρήματα για τη χρηματοοικονομική απόδοση και κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2014-2009 και προδιέγραψε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.