• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

ΝΕΑ ΤΕΥΧΟΣ 19

Διασαφηνίσθηκε το άρθρο 89 της Κοινοτικής Οδηγίας «Περί της πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων» (Capital Requirements Directive IV)

Κατόπιν αιτήματος της FEE για διασαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής του άρθρου 89 της Κοινοτικής Οδηγίας, το οποίο αφορά την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβησαν σε διασαφηνίσεις για το ακριβές πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Συγκεκριμένα, η FEE υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με: 1) τον ορισμό των αναφερομένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, 2) τον λογιστικό χειρισμό διασυνοριακών ενδοομιλικών συναλλαγών και το εύρος της γνωστοποίησής τους, 3) την έννοια της παρουσίας – εγκατάστασης επιχειρηματικής οντότητας σε μια χώρα, ώστε αυτή να συμπεριλαμβάνει στη δραστηριότητά της τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών, καθώς και υποκαταστημάτων, 4) τον ακριβή ορισμό του κύκλου εργασιών εντός του πλαισίου της αναφοράς ανά χώρα, 5) τον ακριβή τρόπο μετάβασης στο καθεστώς αναφοράς ανά χώρα. Οι απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα είναι προσβάσιμες στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.cimaglobal.com/Documents/Member%20docs/Alert-EBA-Single-Rule-Book-Q-and-A.pdf

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αιχμή του δόρατος για την περαιτέρω ανάπτυξη των μικρομεσαίων ελεγκτικών γραφείων

Η παγκοσμίου εμβελείας έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) σχετικά με τα μικρομεσαία ελεγκτικά γραφεία για το 2014 ταυτοποίησε τον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών ως μία από τις κύριες, αν όχι την κύρια πηγή περαιτέρω ανάπτυξης για τον κλάδο των μικρομεσαίων ελεγκτικών γραφείων. Συγκεκριμένα, το 93% των μικρομεσαίων ελεγκτικών γραφείων παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του 2014, ενώ το 13% των ερωτηθέντων οντοτήτων προέκρινε τον τομέα αυτόν ως τον πιο πιθανό να οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση των εσόδων για το τρέχον έτος. Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τον φορολογικό σχεδιασμό, εύρημα το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εν τη ευρεία εννοία φορολογικές υπηρεσίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του κλάδου.

Άλλο ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα μικρομεσαία ελεγκτικά γραφεία ανακαλύπτουν ότι η ισχύς βρίσκεται εν τη ενώσει, καθώς 27% των γραφείων αυτών έχουν σχηματίσει συμμαχίες ή δίκτυα, ενώ ένα πρόσθετο 25% εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο.

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας είναι προσβάσιμα στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.ifac.org/SMP.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε δέσμη μέτρων υπέρ της φορολογικής διαφάνειας

Την 23η και την 30ή Μαρτίου ο επίτροπος Pierre Moscovici παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δέσμη μέτρων υπέρ της φορολογικής διαφάνειας που έχει προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μέτρα έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της εταιρικής φοροδιαφυγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Καίριας σημασίας για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής είναι η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιούν ανά τρίμηνο ενδεχόμενες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της φορολογικής υποχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο χειρισμού ενδοομιλικών και διασυνοριακών συναλλαγών. Επόμενο βήμα της καταπολέμησης της εταιρικής φοροδιαφυγής θα είναι η εκπόνηση σχεδίου δράσης αναφορικά με την εταιρική φορολογία περί τα τέλη του καλοκαιριού. Περισσότερες πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_en.htm#tax_rulings.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την παύση επαγγελματικής δραστηριότητας για επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου οι οποίοι εμπλέκονται σε απάτη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την τελική Έκθεση για τη φορολογία την 25η Μαρτίου. Η έκθεση συστήνει στα κράτη-μέλη την ανάκληση άδειας λειτουργίας ή άσκησης επαγγέλματος σε δικηγορικές εταιρείες, λογιστές και άλλους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, εάν αυτοί έχουν διαπράξει το αδίκημα της φορολογικής απάτης. Επίσης η έκθεση συστήνει την άμεση υιοθέτηση της απαίτησης για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις εταιρείες αυτές οι οποίες λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση (έχουν δραστηριότητες σε πολλαπλές δικαιοδοσίες), πλην των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ψήφισμα είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0089+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Ενίσχυση της σημασίας της επαγγελματικής ανεξαρτησίας στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας του IESBA

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας (IESBA), υπό την ηγεσία του επικεφαλής του δρα Σταύρου Θωμαδάκη, προέβη σε αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ενισχύοντας την επαγγελματική ανεξαρτησία των ελεγκτών. Η αναθεώρηση έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα

παροχής ορισμένων μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος σε έκτακτες καταστάσεις. Ως εκ τούτου, δεν θα έχουν τη δυνατότητα ανάληψης διοικητικών καθηκόντων σε πελάτες ελέγχου στους οποίους παρέχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι αλλαγές στην πλήρη έκτασή τους είναι προσβάσιμες στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.ethicsboard.org/.

Η Βασιλεία ΙΙΙ σε πλήρη ισχύ

Η έκθεση εποπτείας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ σχετικά με την ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών διαπιστώνει, μετά τη διερεύνηση ενός δείγματος 224 τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και 98 μεγάλων τραπεζών με δραστηριότητες διεθνούς εμβέλειας και 126 τραπεζών μικρότερου μεγέθους (Ομάδα 1 και Ομάδα 2 αντίστοιχα), ότι τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας τηρούνται απαρεγκλίτως. Αντιθέτως, τα τραπεζικά ιδρύματα της Ομάδας 1 υπολείπονται κατά 3,9 δισ. ευρώ του στοχευόμενου επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ τα τραπεζικά ιδρύματα της Ομάδας 2 υπολείπονται κατά 1,8 δισ. ευρώ του στοχευόμενου επιπέδου.

Η έκθεση μπορεί να βρεθεί ολόκληρη στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.bis.org/bcbs/publ/d312.pdf.

Μικρά μικρά

➜ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναδείξει τον κ. Wolfgang Klinz πρόεδρο του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Χρηματοοικονοµικής Πληροφόρησης. Ο κ. Klinz, γεννηθείς στη Βιέννη, ήταν εταίρος της McKinsey & Company επί σειρά ετών, ενώ μετά την επανένωση της Γερμανίας ήταν μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Treuhandanstalt, της υπηρεσίας η οποία ανέλαβε την ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας. Από το 2004 και εντεύθεν εκπροσωπεί το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP, το οποίο ανήκει στη φιλελεύθερη οικογένεια) στην Ευρωβουλή.

➜ Η FEE ανήγγειλε τη δημοσίευση σειράς πληροφοριακών εγγράφων σχετικά με τις εργασίες διασφάλισης στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να καταστεί γνωστή στον ευρύτερο ελεγκτικό – λογιστικό κλάδο η δυνατότητα παροχής ευρύτατου φάσματος υπηρεσιών σε οντότητες δημοσίου τομέα και γενικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η FEE θα δημοσιεύσει πληροφοριακά κείμενα αναφορικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης, τον έλεγχο εκτέλεσης και τον έλεγχο βιωσιμότητας. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστότοπο της FEE: http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1500&Itemid=106&lang=en.

➜ Ο πρόεδρος και το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) εξελέγησαν ομόφωνα για θητεία τριών ετών, κατά τη Γενική Συνέλευση του ΣΟΕΛ που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Αλαμάνος Χαρίλαος, πρόεδρος, Κυριάκου Μάριος, αντιπρόεδρος, Σοφιανός Νικόλαος, Σαμοθράκης Γεώργιος, Καζάς Βασίλειος, Κωσταρέλης Ιωάννης, Μιχαλάτος Κωνσταντίνος, Παπάζογλου Παναγιώτης, Πολύζος Απόστολος, Ριζούλης Βάιος, μέλη.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τους παριστάμενους για την εμπιστοσύνη την οποία έδειξαν στα πρόσωπά τους και δεσμεύτηκαν να πράξουν το κατά δύναμιν για να προωθήσουν τα συμφέροντα του ελεγκτικού επαγγέλματος, καθώς και την ευημερία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος του ΣΟΕΛ κ. Χαρίλαος Αλαμάνος, ο οποίος υπηρετεί στο αξίωμα αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια μίας περιόδου που καλύπτει την αναδιοργάνωση του επαγγέλματος σε ανεξάρτητες εταιρείες, την είσοδο στην Ευρωζώνη, καθώς και την παρούσα οικονομική κρίση, επέστησε την προσοχή των παρισταμένων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το επάγγελμα. Μεταξύ αυτών είναι, κατά την εκτίμηση του κ. Αλαμάνου, «η υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής ελέγχου, η εισαγωγή του Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα, καθώς και η διαφοροποίηση της δραστηριότητας των ελεγκτικών γραφείων, ώστε αυτή να περιλαμβάνει μη ελεγκτικές υπηρεσίες». Ο κ. Αλαμάνος τόνισε επίσης ότι: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το επάγγελμα είναι ανάλογες με αυτές που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Και οι δύο, εάν πρόκειται να ευημερήσουν, πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Πιστεύω ότι και οι δύο πληρούν κάθε προϋπόθεση για να το πράξουν κατά την προσεχή περίοδο». Ο κ. Αλαμάνος έκλεισε την ομιλία του διαβεβαιώνοντας τα μέλη του ΣΟΕΛ ότι το Εποπτικό Συμβούλιο και ο ίδιος θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραδώσουν έναν ισχυρότερο και πλέον ευημερούντα ελεγκτικό τομέα στο τέλος της θητείας τους.

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ