• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

NEA 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

 

– Η Επιτροπή EFRAG και οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ αρμόδιων φορέων και να διασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές απόψεις έχουν επιρροή στη συζήτηση για το εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ. Τα πρώτα τρία δελτία (σύνεση, αξιοπιστία οικονομικής πληροφόρησης και αβεβαιότητα) που προέκυψαν από αυτή τη συνεργασία δημοσιεύτηκαν και υπάρχουν στη σύνδεση http://www.efrag.org/ Front/n1-1131/NewsDetail.aspx .

 

– Δημοσιεύτηκαν δελτία τύπου αναφορικά με:

α) Την έκδοση προσχεδίου εννοιολογικού πλαισίου δημοσίου τομέα από το Συμβούλιο IPSASB.

β) Τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με τη γνώμη της FEE, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση είναι η πιο ελπιδοφόρα εξέλιξη για τη βελτίωση της ποιότητας λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων και ενισχύει την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης και σταθερής οικονομίας.

 

– Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε. ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2013 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1.

 

– Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε. ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 301/2013 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ετήσιες βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, κύκλος 2009-2011.

 

– Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε. ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 313/2013 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο και τη γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Μεταβατικές κατευθυντήριες γραμμές (Τροποποιήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10, 11 και 12).

 

– Ανακοινώθηκε από τη Μεσογειακή Ομοσπονδία Ελεγκτών Λογιστών (FCM) με σχετικό δελτίο τύπου η εκλογή νέου προέδρου, καθώς και η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής της Επιτροπής.

Στις 30 Απριλίου 2013, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευσή της που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, η Μεσογειακή Ομοσπονδία Ελεγκτών Λογιστών (FCM), που είναι ο περιφερειακός οργανισμός για το λογιστικό επάγγελμα στην περιοχή της Μεσογείου, εξέλεξε τον κ. Samir Agoumi, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου ΟΕΛ Μαρόκου, ως νέο πρόεδρό της για διετή θητεία που λήγει τον Απρίλιο του 2015.

Η κα Daniela Vulcan, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου ΟΕΛ Ρουμανίας, εξελέγη αντιπρόεδρος της FCM για την ίδια διετή θητεία.

Επίσης, ορίστηκαν τα νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής FCM που θα εργάζονται σε συνεργασία με τον κ. Agoumi και την κα Vulcan ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η θέση του επαγγέλματος των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στην περιοχή της Μεσογείου και η FCM να είναι ακόμη πιο πολύτιμη για όλους τους οργανισμούς μέλη της. Τα νεοδιορισθέντα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής FCM είναι:

 

  • Ο κ. Hysen Cela, από το Αλβανικό Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών (IEKA), ταμίας,
  • Ο κ. Philippe Arraou, από το Ανώτατο Συμβούλιο Ορκωτών Ελεγκτών (CSOEC) και
  • Η κα Ardiana Bunjaku, Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών του Κοσσυφοπεδίου (SCAAK).

 

Τα νέα μέλη της και το σύνολο της Εκτελεστικής Επιτροπής παρέχουν ποικιλία και ισορροπία όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή, καθώς και την επαγγελματική εμπειρία.