• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

ΝΕΑ 12

Από την επιτροπή διεθνών σχέσεων ΣΟΕΛ

Επιστολή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ελεγκτών – Λογιστών (FEE) προς την Προεδρία Ε.Ε. της Λιθουανίας σχετικά με την πολιτική ελέγχου
Με την από 15.7.2013 επιστολή της η Fee εφιστά την προσοχή σε μια σειρά από βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική ελέγχου σχετικά με την οποία το Συμβούλιο της Ε.Ε. αναμένεται να λάβει αποφάσεις. Η επιστολή επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο δύσκολο θέμα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς αυτό είναι ένα από τα σημεία που επί του παρόντος συζητήθηκε πολύ στο Συμβούλιο της Ε.Ε.

news

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (IASB)

Ο επαναπροσδιορισμός του εννοιολογικού πλαισίου θα διαμορφώσει το τοπίο για τους επενδυτές
Στις 18 ιουλίου 2013, το IASB δημοσίευσε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο προτείνει αλλαγές στο εννοιολογικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναφοράς. Ο τίτλος και μόνο μπορεί να προκαλέσει πολλούς από εσάς να αναρωτηθείτε εάν αυτό είναι μια κάπως θεωρητική άσκηση και έχει ενδιαφέρον μόνο για φανατικούς της λογιστικής με φαινομενικά μικρή σημασία για τους επενδυτές. Ωστόσο, αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Ενώ ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς δεν αποτελεί από μόνο του ένα λογιστικό πρότυπο, εντούτοις οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα θα έχουν εκτεταμένες συνέπειες, διότι το IASB θα χρησιμοποιήσει το αναθεωρημένο πλαίσιο, δεδομένου ότι αναπτύσσει νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα (ΔΠΧΑ-IFRS).

Το IASB δημοσιεύει έγγραφο συζήτησης για το εννοιολογικό πλαίσιο
Το Συμβούλιο διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε για δημόσιο σχολιασμό ένα έγγραφο συζήτησης που διερευνά τις πιθανές αλλαγές στο εννοιολογικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς του IASB. Το έγγραφο εργασίας είναι το πρώτο βήμα προς την έκδοση αναθεωρημένου εννοιολογικού πλαισίου. Το εννοιολογικό πλαίσιο θέτει τις έννοιες που διέπουν την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Προσδιορίζει τις αρχές που πρέπει το IASB να χρησιμοποίει όταν αναπτύσσει και αναθεωρεί τα ΔΠΧΑ.

Ενημέρωση του Δελτίου ΔΠΧΑ ΜμΕ

Το δελτίο σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικά τις δραστηριότητες από τότε που εκδόθηκαν τα ΔΠΧΑ για τις ΜμΕ, έχει ενημερωθεί. Το δελτίο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις υιοθεσίες, τις μεταφράσεις, τις συχνές ερωτήσεις, τις εκδόσεις και την ενημέρωση και συνολική αναθεώρηση επί των ΔΠΧΑ. Περιέχει επίσης ενημερωμένο κατάλογο των πόρων ΜμΕ που είναι διαθέσιμοι για δωρεάν παροχή από την ιστοσελίδα του IASB.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (IFAC)

Στο μηνιαίο δελτίο ειδήσεων η IFAC αναδεικνύει τα τελευταία νέα και τις πρωτοβουλίες που επηρεάζουν το επάγγελμα των ορκωτών λογιστών παγκοσμίως από 173 μέλη και συνεργάτες της IFAC, την κυβέρνηση και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και τους διεθνείς οργανισμούς. H IFAc λαμβάνει τις ειδήσεις της από την εσωτερική της έρευνα, τα μέσα ενημέρωσης και τις παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη της.
Ορισμένες από τις ειδήσεις του εν λόγω δελ- τίου της IFAc αναφέρονται επιγραμματικά προς ενημέρωση των αναγνωστών του περι- οδικού μας.

ICAEW: Τι μπορεί να μάθει ο δημόσιος από τον ιδιωτικό τομέα;
Το ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Aγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) έχει δημοσιεύσει μια νέα έκθεση, στην οποία εντοπίζει ιδιότητες και πρακτικές του ιδιωτικού τομέα που ο δημόσιος τομέας μπορεί να υιοθετήσει. Για παράδειγμα, η έκθεση με τίτλο «Ένας οικονομικός διευθυντής σε κυβερνητική θέση; Ενίσχυση των οικονομικών της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στο μέλλον», συνιστά το διορισμό ενός δημόσιου υπαλλήλου σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου με χρηματοοικονομικές δεξιότητες για να συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Ο διορισμός αυτός θα μπορούσε να συγκριθεί με τον επικεφαλής οικονομικό διευθυντή (CFO) ενός ομίλου στον ιδιωτικό τομέα (Πηγή: Iνστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Aγγλίας και Ουαλίας).

Το Ινστιτούτο ΟΕΛ Καναδά με σχετικό δελτίο τύπου ανακοινώνει τις βασικές συστάσεις σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Ενίσχυσης Ποιότητας Ελέγχου
Τα ινστιτούτο επαγγελματιών Λογιστών του Kαναδά (CPA Canada) και το Kαναδικό Συμβούλιο Δημόσιας Λογοδοσίας έχουν εκδώσει βασικές συστάσεις από την πρωτοβουλία ενίσχυσης ποιότητας ελέγχου, που ιδρύθηκε για να προσθέσει την καναδική προοπτική στην συνεχιζόμενη παγκόσμια συζήτηση σχετικά με την ανεξαρτησία και την ποιότητα του ελέγχου. Οι ομάδες εργασίας ασχολήθηκαν με το μοντέλο αναφοράς ελεγκτή, την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και το ρόλο των επιτροπών ελέγχου στην εξωτερική εποπτεία του ελεγκτή. Η έκθεση με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων: καναδικές προοπτικές, συμπεράσματα και συστάσεις» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του CPA canada. Το Iνστιτούτο CPA Canada σχηματίστηκε όταν τα Kαναδικά Iνστιτούτα Λογιστών και Ορκωτών Eλεγκτών συγχωνεύτηκαν στην αρχή του τρέχοντος έτους (Πηγές: Herald Online και CPA Canada).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαλαρώνει τους λογιστικούς κανόνες για τις μικρές και πολύ μικρές οντότητες
Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έκανε δεκτή μια νέα οδηγία λογιστικής που επιτρέπει στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να αποκαλύπτουν λιγότερες πληροφορίες στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους. Σύμφωνα με δήλωση στελέχους της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Μικρών Επιχειρήσεων, «η νέα λογιστική οδηγία αποτελεί σημαντικό επόμενο βήμα στην όλη διαδικασία απλούστευσης, η οποία ξεκίνησε με την εξαίρεση των μικρομονάδων από ορισμένες επαχθείς υποχρεώσεις σχετι- κά με τους ετήσιους λογαριασμούς. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση της παρούσας οδηγίας» (Πηγή: ΕuroActiv.com).

Η IFAC υπογράφει στρατηγική συμφωνία με το ΙΙΑ
Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο συμφωνίας για τη δημιουργία μιας επίσημης βάσης για την προώθηση της διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικών δικλίδων ελέγχου προς τον κοινό στόχο της ενισχυμένης διακυβέρνησης. Το υπογεγραμμένο στο Διεθνές Συνέδριο του ΙΙΑ μνημόνιο συνεργασίας IFAC – ΙΙΑ περιγράφει ένα νέο σχέδιο για την ενίσχυση του συντονισμού, της συνεργασίας και της κοινής χρήσης των πόρων που θα αντληθούν από τις δυνάμεις και την εμπειρία των δύο οργανισμών. Και οι δύο ασχολούνται με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στις επιχειρήσεις, την υποβολή εκθέσεων και την ενίσχυση των διαδικασιών διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Εγχειρίδιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα και Κώδικα Δεοντολογίας 2013 τώρα διαθέσιμο από την IFAC
Το εγχειρίδιο διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα 2013 και ο Κώδικας Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές 2013 διατίθενται ήδη προς πώληση σε βιβλιοδετημένη και ηλεκτρονική μορφή. Το εγχειρίδιο Διεθνών Προτύπων Δικλίδων Ποιότητας, Ελέγχου, Επισκόπησης, Λοιπών Διασφαλίσεων και Συναφών Υπηρεσιών 2013 θα είναι διαθέσιμο για αγορά σύντομα και γίνονται δεκτές ήδη προπαραγγελίες. Εκπτώσεις διατίθενται για φοιτητές, εκπαιδευτικούς, καθώς και εκείνους που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες του Παγκόσμιου Οργανισμού εμπορίου.

Το Συμβούλιο IAASB δημοσιεύει έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας για την κριτική μετά την εφαρμογή των αποσαφηνισμένων ΔΠΕ
Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφαλίσεων (IAASB) δημοσίευσε έρευνα για την κριτική που δέχθηκε μετά την εφαρμογή των αποσαφηνισμένων Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) –μια έκθεση που αναδεικνύει τα αποτελέσματα των προσπαθειών του IAASB να αντιληφθεί εάν τα αποσαφηνισμένα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ ) είναι κατανοητά και εφαρμοστέα κατά τρόπο που να επιτυγχάνονται οι στόχοι του IAASB για την αποσαφήνιση και αναθεώρησή τους. H έκθεση συνοψίζει τις πληροφορίες από εκείνους που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία ελέγχου σε χώρες που έχουν εφαρμόσει τα αποσαφηνισμένα ΔΠΕ. Περιγράφεται η διαδικασία του IAASB στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις και προσδιορίζονται τα κύρια θέματα που έχουν προκύψει.

Το Συμβούλιο IPSASB εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 1 και 2 των IPSAS
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) έχει εκδώσει Συνιστώμενη Κατευθυντήρια Γραμμή Ορθής Πρακτικής 1 (RPG 1): «Έκθεση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μιας οντότητας» και Συνιστώμενη Κατευθυντήρια Γραμμή Ορθής Πρακτικής 2 (RPG 2): «Οικονομικές καταστάσεις, συζήτηση και ανάλυση». H RPG 1 παρέχει καθοδήγηση αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οικονομικών μιας οντότητας του δημόσιου τομέα σε ένα καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, σύμφωνα με τις δεδηλωμένες παρα- δοχές για την πολιτική και τις δημογραφικές και οικονομικές μεταβλητές. H RPG 2 βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν την οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού μιας οντότητας. Eπιτρέπει επίσης στους χρήστες να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της οντότητας, από την πλευρά της ίδιας της οντότητας. Οι RPG αποτελούν ένα νέο είδος δημοσίευσης και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τις ευρύτερες πτυχές της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που είναι έξω από τις οικονομικές καταστάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Σας ενημερώνουμε ότι στις 30 νοεμβρίου 2013, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, θα προβούν στην απονομή Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος στους νέους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και στην ενδέκατη απονομή των Μεταπτυχιακών Επαγγελματικών Τίτλων Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (Μ.Ε.Τ.Κ.Ε.Λ.). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ημερίδα, σε συνεργασία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW).

Στις 21 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εορτή που διοργανώνεται κάθε χρόνο με επιτυχία από τον Πρόεδρο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ. Χαρίλαο Π. Αλαμάνο.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Εν όψει των εκλογών του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, στις 15 Δεκεμβρίου του 2013 σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία τακτοποίησης οφειλόμενων συνδρομών και εγγραφής σας σε αυτό, τέθηκε η 8η νοεμβρίου 2013.
Η συμπαράσταση και η ενεργή παρουσία σας στις εκλογές, κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του επιμελητηρίου και την στήριξη του επαγγέλματός μας.

Ο Πρόεδρος
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Χαρίλαος Π. Αλαμάνος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Σ.Ο.Ε.Λ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, και η συνάντηση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ελεγκτικών Εταιρειών στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πρόταση του Προέδρου κ. Χαρίλαου Π. Αλαμάνου, συμφώνησε στη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου, του οποίου ο χαρακτήρας θα είναι κοινωνικός, με πρώτη λειτουργία την χορήγηση Επικουρικής Σύνταξης, και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Δεν θα υπάρχει εισφορά εργαζομένου γιατί θα πληρώνεται το σύνολο από τον εργοδότη με παρακράτηση της καταβολής του 10%, που χορηγεί το Σ.Ο.Ε.Λ. στις εταιρείες για την εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών.
β) Δεν θα υπάρχει όριο ηλικίας για την χορήγηση της σύνταξης.
γ) Σε περίπτωση ατυχήματος οι συντάξεις θα χορηγούνται κανονικά.
δ) Θα χορηγούνται συντάξεις στους ήδη συνταξιούχους με εξαγορά 15 έτη.
ε) Θα δημιουργηθούν τρεις κλίμακες (μεγάλη, μεσαία, μικρή) τα δεδομένα των οποίων θα προκύψουν από την αναλογιστική μελέτη του Ταμείου.

Η αρχή της λειτουργίας του εν λόγω Ταμείου, προσδοκάται να γίνει από την αρχή του 2014.