• Σήμερα είναι: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

ΝΕΑ 13

Η PwC στηρίζει 16 ταλαντούχους νέους μέσω του προγράμματος υποτροφιών της για μεταπτυχιακές σπουδές

 

Η PwC Ελλάδας συγχαίρει τους υποτρόφους της για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014. Οι υπότροφοι προέρχονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας και επιθυμούν να επεκτείνουν τις σπουδές τους σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του Φορολογικού Δικαίου, της Λογιστικής, των Χρηματοοικονομικών, της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Ναυτιλίας, της Πληροφορικής, της Στατιστικής και της Διαχείρισης Ρίσκου. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται επιτυχώς από το 2001, ενώ το 2010 προκηρύχτηκε για πρώτη φορά η υποτροφία ειδικά για το Φορολογικό Δίκαιο. Οι υποτροφίες εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας της PwC για την καθοδήγηση στην καλύτερη εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία διακεκριμένων και ταλαντούχων νέων. Η PwC έχει στόχο να συμβάλει στον περιορισμό του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει περισσότερους από 80 φοιτητές να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση. 

Ο Παναγιώτης Ζήσης, Partner της PwC Ελλάδας και υπεύθυνος για θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, σχολιάζει: «Συγχαίρουμε τους επιτυχόντες της φετινής χρονιάς, αλλά και όλους τους υποψήφιους που έλαβαν μέρος στη διαδικασία. Όλοι οι νέοι που γνωρίσαμε μέσα από το πρόγραμμα έχουν πολλές προοπτικές αλλά και τη θέληση να καλύψουν θέσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, βοηθώντας έτσι τη χώρα μας να ανακάμψει. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στους υψηλούς στόχους που έχουν θέσει».

Ο Βασίλης Βύζας, Partner στο τμήμα φορολογικών συμβουλών της PwC Ελλάδας και υπεύθυνος του προγράμματος, σχολιάζει: «Το Φορολογικό Δίκαιο είναι ένα μεγάλο μέρος της ανάκαμψης της χώρας μας και πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση του κλάδου μόνο θετικά μπορεί να συμβάλλει. Ευχόμαστε στον Διονύση καλή επιτυχία και σταδιοδρομία».

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια ένταξης στην κατηγορία των ΜΜΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αίτηση για πληροφόρηση προς τα μέλη της ARC σχετικά με την ενσωμάτωση στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία των άρθρων 1 και 2 της κοινοτικής Οδηγίας 2006/46/EC σχετικά με την αύξηση κατά 20% του ανώτατου ορίου κύκλου εργασιών ώστε να συμπεριλαμβάνεται μια οντότητα στην κατηγορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:224:0001:0007:EN:PDF

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Η IFAC δημιουργεί νέα διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης

Η IFAC γνωστοποιεί την περαιτέρω βελτίωση του διαδικτυακού της τόπου με τη δημιουργία του IFAC Global Knowledge Gateway, που είναι μια βάση δεδομένων η οποία θα συγκεντρώνει και θα καθιστά προσβάσιμες όλες τις πληροφορίες και ειδήσεις που σχετίζονται με τον κλάδο της λογιστικής σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τις απόψεις των μελών του οργανισμού για τις εξελίξεις στον χώρο της διεθνούς λογιστικής. Ιδιαίτερο βάρος θα δίδεται στην πληροφόρηση εταιρειών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τα νέα λογιστικά πρότυπα. 

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε την απόφαση της σχετικά με τον ανταγωνισμό στην αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών και την υιοθέτηση νέων ρυθμίσεων οι οποίες στοχεύουν στην εντατικοποίησή του

Η FEE ανακοινώνει στα μέλη της τη δημοσίευση της τελικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Η.Β. (UK Competition Commission) περί της προσφοράς υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε μεγάλες εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδιαίτερα την ανάγκη ύπαρξης αυξημένου ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών. Η τελική απόφαση αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περιορισμού του ανταγωνισμού και ότι οι ελεγκτικές εταιρείες παρέχουν ποιοτικό λογιστικό έργο. Όμως καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ ελεγκτή και ελεγχομένου και η παροχή αμοιβαίων διευκολύνσεων ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου, να προκαλέσει βλάβη στα συμφέροντα των επενδυτών και να δημιουργήσει προσκόμματα στον υγιή ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, αποφασίσθηκε η θέσπιση νέων κανόνων σχετικά με την εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών. Έτσι καταστάθηκε υποχρεωτική η εκ νέου ανάθεση του ελεγκτικού έργου μέσω διαγωνισμού ανά 10 έτη. Επίσης αποφασίσθηκε ότι μετά το πέρας 5 ετών από την ανάθεση του ελεγκτικού έργου σε μια εταιρεία η ελεγκτική επιτροπή (Audit Committee) της ελεγχόμενης εταιρείας θα πρέπει να δικαιολογήσει τη μη αλλαγή λογιστικής – ελεγκτικής εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.competition-commission.org.uk

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Δυνατότητα χρήσης ιστοσελίδων επαγγελματικής δικτύωσης προς βελτίωση ενδοεπαγγελματικής επικοινωνίας

Η FEE εφιστά την προσοχή των μελών της στη δυνατότητα χρήσης της ομάδας Connect With European Professionals της ιστοσελίδας επαγγελματικής δικτύωσης Linkedin, που αποσκοπεί στην διευκόλυνση της επικοινωνίας και της διάδοσης τεχνογνωσίας μεταξύ των επαγγελματιών ευρωπαίων λογιστών, ιδιαίτερα αυτών που συνεργάζονται με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

Κοινό συνέδριο IFRS και ICAEW περί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διαφάνειας

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του ΣΟΕΛ έλαβε πρόσκληση για συμμετοχή στο κοινό συνέδριο IFRS και ICAEW περί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα για την ανάγκη διαφάνειας ενόψει των επερχόμενων αλλαγών στα λογιστικά πρότυπα. Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία θα γίνει λόγος είναι: 

Χρηματοοικονομικά μέσα: Ζημιές απομείωσης

Λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου 

Εφαρμόζοντας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και γνωστοποίηση συμφερόντων σε άλλες οντότητες. 

Χρηματοπιστωτικά εργαλεία: Ταξινόμηση και μέτρηση

Λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου για συνολικό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων

Λογιστική εκμίσθωσης

Ασφαλιστικά συμβόλαια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.ifrs.org 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Μικρά μικρά…

– Η IFAC ανακοίνωσε την έναρξη παγκόσμιας συζήτησης επί τη βάσει του εγγράφου συζητήσεως «Ο ρόλος και οι προσδοκίες ενός οικονομικού διευθυντή» σχετικά με την προετοιμασία των λογιστών για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων τους και για την ανάληψη ηγετικής ευθύνης επί οικονομικών θεμάτων εκ μέρους τους. Για το έγγραφο συζητήσεως επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.ifac.org

 

– Το ίδρυμα IFRS (IFRS Foundation), με το οποίο ανακοινώνεται ένα πρώτο προσχέδιο με προτάσεις για τροποποιήσεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με βάση την αξιολόγηση της εμπειρίας των πρώτων δυο ετών εφαρμογής των προτύπων αυτών. Για το ενημερωτικό δελτίο επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://media.ifrs.org

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Νέα από τα Ινστιτούτα

Από το ενημερωτικό δελτίο (Global Digest) της IFAC αναφορικά με τις εξελίξεις στα Ινστιτούτα ανά τον κόσμο. Επιλέχθηκαν ως άμεσου ενδιαφέροντος τα εξής:

 

˝ Δημιουργία διεθνούς πάνελ από το ACCA που θα εξετάσει την εταιρική κουλτούρα και τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης ρίσκου, της απόδοσής τους καθώς και της εταιρικής διακυβέρνησης. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.accaglobal.com

 

˝ Προσπάθεια του Σώματος Ορκωτών Λογιστών της Ιρλανδίας να προστατεύσει τον επαγγελματικό τίτλο του λογιστή (accountants) και να τον περιορίσει στους κατόχους αντικειμενικών προσόντων που σχετίζονται με το επάγγελμα, στο πλαίσιο του νέου νόμου περί εταιρειών, ο οποίος θα τεθεί στην κρίση του ιρλανδικού Κοινοβουλίου προσεχώς. Για το σχετικό δελτίου τύπου επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.cpaireland.ie

 

˝ Έρευνα του ICAEW σχετικά με την έκταση των διασφαλίσεων που μπορεί να παρέχει ένας ΟΕΛ στην έκθεση ελέγχου μιας οντότητας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.icaew.com

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Νέα από τις κρατικές κανονιστικές αρχές

Την 27η Νοεμβρίου υιοθετήθηκε από την ισπανική γερουσία η νέα νομοθεσία σχετικά με τη διαφάνεια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στην Ισπανία και ειδικότερα της Γερουσίας, της Βουλής, των περιφερειακών κυβερνήσεων της Ισπανίας, της Τράπεζας της Ισπανίας, του Ισπανικού Συμβουλίου Ελεγκτών, της βασιλικής οικογένειας και της Καθολικής Εκκλησίας. Οι νέοι κανονισμοί θα αρχίζουν να εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο μετά την πάροδο ενός έτους και σε τοπικό μετά την παρέλευση δύο ετών. Πηγή: Transparency International Spain.