• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

ΝΕΑ 14

Υπόμνημα του επιτρόπου M. Barnier περί συμφωνίας στις τριμερείς διαπραγματεύσεις για την μεταρρύθμιση του ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κύρια σημεία της προκαταρκτικής συμφωνίας που επετεύχθη στις τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελικό κείμενο έχει ως κύριους άξονες την βελτίωση της ποιότητας του διενεργουμένου ελεγκτικού έργου, την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα του ελέγχου, την ενίσχυση της λογοδοσίας και την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτικού επαγγέλματος. Ο πρώτος στόχος θα επιτευχθεί μέσω νέων κανόνων που θα επιτάσσουν τη σύνταξη πολύ πιο λεπτομερειακών εκθέσεων ελέγχου, καθώς και την κατάρτιση πλέον στοχευμένων στις ανάγκες των χρηστών λογιστικών πληροφοριών. Ο δεύτερος στόχος σχεδιάζεται να επιτευχθεί διά της αυξημένης επικοινωνίας μεταξύ της επιτροπής ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας και της ελεγκτικής εταιρείας που διενεργεί τον έλεγχο. Ο τρίτος στόχος, αυτός της αυξημένης λογοδοσίας, θα επιτευχθεί με την αύξηση των αρμοδιοτήτων και της δυνατότητας επέμβασης των επιτροπών ελέγχου στον τρόπο που διενεργείται το ελεγκτικό έργο. Επίσης θα θεσπιστεί η δυνατότητα εκ μέρους του 5% των μετόχων μιας εταιρείας να κινήσουν διαδικασίες που θα έχουν ως στόχο την αλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας. Οι προαναφερθείσες αλλαγές ήταν εν πολλοίς αναμενόμενες και δεν υπήρξαν αντικείμενο ιδιαίτερης διαμάχης μεταξύ επαγγέλματος και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου.

Αντιθέτως, η επίτευξη του τέταρτου στόχου, αυτού της ενίσχυσης της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, θα απαιτήσει δραστικότερες μεταβολές στους όρους εξάσκησης του επαγγέλματος και γι’ αυτόν τον λόγο εκεί επικεντρώθηκαν οι προσπάθειες των τριών μερών των διαπραγματεύσεων (Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο, επαγγελματικές οργανώσεις). Οι κύριοι τρόποι εξασφάλισης της ανεξαρτησίας του ελεγκτή που θα προταθούν στο τελικό κείμενο είναι η υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρείας ανά δέκα χρόνια από την ελεγχόμενη οντότητα, με τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για δέκα επιπλέον χρόνια κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού ή για δεκατέσσερα χρόνια σε περίπτωση ελέγχου από κοινού. Επιπλέον, θα τεθούν σαφείς περιορισμοί στους τύπους μη ελεγκτικών υπηρεσιών που θα μπορούν να προσφέρουν ελεγκτικές εταιρείες (ιδιαίτερα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με φορολογικά θέματα και θέματα επενδυτικής στρατηγικής) και στη συμβολή τέτοιων υπηρεσιών στο συνολικό κύκλο εργασιών μίας ελεγκτικής εταιρείας (το μέγιστο επιτρεπτό όριο θα είναι 70% του συνολικού κύκλου εργασιών). Πρέπει να σημειωθεί ότι το τελικό κείμενο, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται, αποτελεί σημαντική υποχώρηση από τις αρχικές απαιτήσεις του Ευρωκοινοβουλίου, που συμπεριλάμβαναν περιόδους υποχρεωτικής εναλλαγής των πέντε ετών και επιβολή ανώτατου μεριδίου αγοράς στις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να ευνοηθεί η δημιουργία νέων εταιρειών, η περαιτέρω ανάπτυξη των μικρότερων και, με αυτόν τον τρόπο, η αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών.

Μπορείτε να βρείτε το υπόμνημα του επιτρόπου Barnier που συνοψίζει το τελικό σχέδιο συμφωνίας σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική ελέγχου στην ιστοσελίδα:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1171_en.htm?locale=FR

 

Αναφορά της EFRAG της 12/12/2013 σχετικά με την υιοθέτηση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να βρείτε την αναφορά στην ιστοσελίδα: http://www.efrag.org/files/Endorsement%20status%20report/EFRAG_Endorsement_Status_Report__12_December_2013.pdf

 

Επιστολή του Ινστιτούτου IFRS με την οποία το IFRS πληροφορεί τα μέλη του για την δημιουργία ιστοσελίδας (εντός της ιστοσελίδας του IASB) που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της επιτροπής διερμηνειών του IFRS. Επισυνάπτεται μία σύντομη περίληψη της δομής και του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας. H ιστοσελίδα είναι η εξής:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IFRIC-Projects/Pages/IFRIC-activities.aspx

 

Τα νέα  IFAC και των Συμβουλίων της

➽ Το  IESBA προσκαλεί τα μέλη της IFAC σε διαβούλευση σχετικά με το προτεινόμενο Σχέδιο Στρατηγικής και Εργασιών του IESBA.

To IAASB ανακοινώνει δημόσιο σχολιασμό για την προτεινόμενη στρατηγική, του καθώς και το εργασιακό του πρόγραμμα για την πενταετία 2015-2019.

➽ Το  IAESB  προτείνει ένα αναθεωρημένο πρότυπο (IES 8) περί επαγγελματικής επάρκειας του εταίρου ανάθεσης ελέγχου. Το πρότυπο αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.

➽ Η IFAC ανακοινώνει τη δημοσίευση οδηγού για τις αναθέσεις επισκόπησης, ο οποίος εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ΟΕΛ Καναδά (CPA Canada). Ο οδηγός αυτός στοχεύει στο να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση μικρού και μεσαίου μεγέθους λογιστικών και ελεγκτικών γραφείων με το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 2400 (International Standard on Review Engagements 2400). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τον Οδηγό από την ιστοσελίδα της IFAC.

Η  IFAC χαιρετίζει την δημοσίευση του Ενιαίου Πλαισίου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

➽ Το IPSASB ανακοινώνει τη δημοσίευση του πρώτου προσχεδίου 54 από το IPSASB, που αφορά την αναφορά πληροφοριών σχετικά με την επίδοση δημοσίων υπηρεσιών.

 

 

Νέα από τα Ινστιτούτα

➽ Τα ινστιτούτα ορκωτών λογιστών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας αποφάσισαν να συνενωθούν και να δημιουργήσουν κοινό Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

➽ Δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα ασχολείται με την φορολογία στην ψηφιακή οικονομία.