• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

ΝΕΑ 15

τα τελικά κείμενα της Οδηγίας περί Πολιτικής Ελέγχου

Ψηφίσθηκαν τα τελικά κείμενα της Οδηγίας και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Πολιτικής Ελέγχου

Επίσης υιοθετήθηκε πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την πολιτική ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διαδικασία ένταξης αυτού στις εθνικές νομοθεσίες. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/142180.pdf.

 

 

Η FEE ενημερώνει σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί του λογιστικού επαγγέλματος

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών (FEE) ενημέρωσε τα ινστιτούτα μέλη της σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί του λογιστικού επαγγέλματος που δημοσιεύτηκε την 23η Ιουνίου 2013. Η FEE επικεντρώνεται στις αλλαγές που επιφέρει η Οδηγία στο υπάρχον καθεστώς άσκησης του επαγγέλματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την 4η και 7η Οδηγία, καθώς και τα νέα ενδεχόμενα εφαρμογής. Μεταξύ των κύριων αλλαγών που επέρχονται με την νέα Οδηγία είναι η αύξηση των τιμών των ελάχιστων ποσοτικών χαρακτηριστικών για υποχρεωτική υποβολή σε έλεγχο (κύκλος εργασιών, αριθμός υπαλλήλων, ισολογισμός) για τις επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, η μείωσή τους για τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, καθώς και η θέσπιση μίας νέας κατηγορίας πολύ μικρής επιχείρησης (micro undertaking) που θα χαίρει και ευνοϊκής ρυθμιστικής μεταχείρισης στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα. Το σχετικό πληροφοριακό έγγραφο της FEE βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://www.fee.be/images/Factsheet_New_Accounting_Directive_1401.pdf.

 

 

Προβληματισμός της FEE σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την πολιτική ελέγχου

Η FEE κοινοποίησε επιστολή της προς τον επίτροπο Michel Barnier, όπου επισημαίνει ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να εμποδίσουν την επιτυχή εφαρμογή του νέου Κανονισμού και της Οδηγίας για την Πολιτική Ελέγχου. Μεταξύ αυτών των προβλημάτων είναι: η ανάγκη σαφούς ορισμού του χρονοδιαγράμματος υιοθέτησης του νέου πλαισίου από τα κράτη μέλη, της διασαφήνισης του τρόπου υπολογισμού του 70% της αξίας του ελεγκτικού έργου επί τριετούς βάσεως ως ανώτατο όριο παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών όπως ορίζεται από το άρθρο 9 του Κανονισμού, και ο πλέον ακριβής ορισμός των κριτηρίων απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 10. Η ανωτέρω επιστολή βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.fee.be/images/publications/auditing/140221_Barnier_-_FEE_letter_to_the_EC_re_implementation_final.pdf.

 

 

Το μέλλον του επαγγέλματος θέμα ανοικτής διαβούλευσης από την FEE

Η FEE ανακοίνωσε τη δημοσίευση εγγράφου διαβούλευσης σχετικά με το μέλλον του ελέγχου και των εργασιών διασφάλισης. Η διαβούλευση έχει ως στόχο τη μέγιστη δυνατή βελτίωση των παρεχομένων από τους ελεγκτές-λογιστές υπηρεσιών, καθώς και τη χαρτογράφηση της μελλοντικής ανάπτυξης του επαγγέλματος, ιδίως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Καίριας σημασίας για το μέλλον του επαγγέλματος κρίνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων τον ορκωτών ελεγκτών-λογιστών στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη των εργασιών διασφάλισης και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αναπληρωθούν οι τυχόν απώλειες που μπορούν να υπάρξουν στον χώρο του έλεγχου. Το έγγραφο διαβούλευσης βρίσκεται στη ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.fee.be/images/Future_of_Audit_and_Assurance_Discussion_Paper_1402.pdf.

 

 

H IFAC συγχαίρει το ΣΟΕΛ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) ανακοίνωσε δι’ ηλεκτρονικής επιστολής την ανάρτηση του σχεδίου δράσης (action plan) του ΣΟΕΛ στην ιστοσελίδα της και εκφράζει την ευχαρίστησή της για τα αποτελέσματα του εν λόγω σχεδίου δράσης.

 

 

Εγκρίθηκε η επιστολή σχολίων της FEE σχετικά με το νέο ελεγκτικό πρότυπο του PCAOB

Το Συμβούλιο της FEE ενέκρινε την επιστολή σχολίων της FEE σχετικά με το νέο ελεγκτικό πρότυπο του PCAOB που αφορά τη βελτίωση του επιπέδου διαφάνειας στον έλεγχο. Η FEE συμφωνεί με την κοινοποίηση του ονόματος του εταίρου ανάθεσης στις εκθέσεις ελέγχου, αλλά διαφωνεί με την κοινοποίηση ή με την κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο υπόδειξη των άλλων συμμετεχόντων στη διενέργεια του ελέγχου, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα αύξανε τον όγκο της έκθεσης χωρίς να προσφέρει κάτι στους χρήστες των εκθέσεων. Η επιστολή βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.fee.be/images/publications/auditing/FEE_Comment_letter_on_PCAOB_auditors_report_docket_034_-_131211.pdf.

 

 

 

Σχόλιο της FEE σχετικά με το εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική αναφορά

Η FEE απέστειλε την επιστολή σχολιασμού της σχετικά με το έγγραφο συζήτησης του IASB: «Επισκόπηση του εννοιολογικού πλαισίου για τη χρηματοοικονομική αναφορά», όπως αυτό έχει υποβληθεί στην EFRAG και το IASB. Η FEE επικροτεί σε μεγάλο βαθμό το νέο εννοιολογικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διαμορφωθούν τα νέα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, όμως εντοπίζει και κάποιες ασάφειες οπού θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις. Μεταξύ αυτών είναι ο καλύτερος ορισμός των εξής εννοιών: της λογιστικής μονάδας, του διαχωρισμού λογαριασμών, της απόδοσης και της αναγνώρισης και διαγραφής. Η επιστολή σχολιασμού προς την EFRAG και το IASB βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://www.fee.be/images/Flores_140121_IASB_ED_Conceptual_Framework.pdf.

 

 

Πρόσκληση για υπόδειξη υποψηφίων για τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Θέσπισης Λογιστικών Προτύπων

Η IFAC προσκαλεί τα μέλη της να υποδείξουν υποψηφιότητες για τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Θέσπισης Λογιστικών Προτύπων για το 2015. Τα μέλη της FEE ενθαρρύνονται να προτείνουν εγκαίρως κατάλληλους υποψηφίους, δεδομένης και της τάσης κατά τα τελευταία χρόνια να μειώνεται η εκπροσώπηση του ευρωπαϊκού ελεγκτικού επαγγέλματος. Λεπτομέρειες επί του θέματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα της IFAC (www.ifac.org).

 

 

Πρόσκληση για υπόδειξη υποψηφίων για τη Συμβουλευτική Επιτροπή επί των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Το ίδρυμα των IFRS προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποδείξουν στελέχη για την κάλυψη θέσεων στη Συμβουλευτική Επιτροπή επί των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει το βιογραφικό του υποψηφίου, συνοδευτική επιστολή και όποιες επιστολές υποστήριξης της υποψηφιότητας υπάρχουν. Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 31η Ιουλίου 2014. Λεπτομέρειες επί του θέματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος των IFRS.

 

 

Έναρξη λειτουργίας του Global Knowledge Gateway

Το Global Knowledge Gateway της IFAC άρχισε να λειτουργεί την 3η Μαρτίου 2014. Το Global Knowledge Gateway είναι μια βάση δεδομένων η οποία θα συγκεντρώνει και θα καθιστά προσβάσιμες όλες τις πληροφορίες και ειδήσεις που σχετίζονται με τον κλάδο της λογιστικής σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τις απόψεις των μελών του οργανισμού με τις εξελίξεις στο χώρο της διεθνούς λογιστικής. Ιδιαίτερο βάρος θα δίδεται στην πληροφόρηση εταιρειών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τα νέα λογιστικά πρότυπα. Πρόσφατα, με επιστολής της η IFAC γνωστοποίησε ότι έχουν προστεθεί δύο θεματικές ενότητες, αυτές του Ελέγχου και των Εργασιών Διασφάλισης και της Διαχείρισης Ελεγκτικών Εταιρειών. Το Global Knowledge Gateway είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway.

 

 

Σύντομες ανακοινώσεις

– Η IAESB ανακοίνωσε τη δημοσίευση τριών νέων Διεθνών Εκπαιδευτικών Προτύπων που σχετίζονται με την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και αντικαθιστούν τα ήδη υπάρχοντα IES 2, IES 3, και IES 4.

– Η IFAC καλωσορίζει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τη μελλοντική εσωτερική διακυβέρνηση του IPSASB από την ομάδα αναθεώρησης εσωτερικής διακυβέρνησης του IPSASB.

– Η IFAC ανακοίνωσε τη δημοσίευση της εργασίας που εκπόνησε από κοινού με το Ινστιτούτο ΟΕΛ Σκωτίας (ICAS) με θέμα «Χρειαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές χρηματοοικονομικής αναφοράς;»

– Το IAASB κοινοποιεί την πρότασή του για αναθεώρηση του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου (ISA) 720, με το οποίο ο ελεγκτής θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξακριβώσει την συμβατότητα των στοιχείων των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων με αυτών που προέρχονται από άλλες πηγές, έτσι ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία του ελεγκτικού έργου.

 

 

Νέα από τα ινστιτούτα

Από το ενημερωτικό δελτίο (Global Digest) της IFAC:

– Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών διερευνά την αποτελεσματικότητα των δικλίδων ελέγχου ποιότητος των εταιρειών. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς πιστεύει ότι η εταιρική διοίκηση δεν αξιολογεί σωστά τις εσωτερικές δικλίδες.

– Η FEE πληροφορεί ότι η τέταρτη Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος βρίσκεται προ των πυλών, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της κοινής έκθεσης των Επιτροπών Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, υιοθετώντας το κείμενο με σημαντικό αριθμό τροποποιήσεων. Αιχμή του δόρατος της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία δημόσιων μητρώων όπου θα καταγράφονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ., με ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στην ταυτοποίηση φυσικών προσώπων.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Ο Μελλοντικός Ρόλος Του Ελέγχου.

Ένας Πλέον Διεισδυτικός Έλεγχος Για Έναν Πιο Περίπλοκο Κόσμο

 

 

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Το Σ.Ο.Ε.Λ. διοργανώνει συνέδριο για το μέλλον του ελέγχου, ορμώμενο από την διαδικασία μετάλλαξης που διέρχεται το επάγγελμα τόσο αναφορικά με το αντικείμενο του ελεγκτικού έργου, όσο και με την ταυτότητα των χρηστών των παραγόμενων οικονομικών πληροφοριών. Για την διεξαγωγή μιας γόνιμης συζήτησης έχουμε εξασφαλίσει την παρουσία έγκριτων επιστημόνων του κλάδου, εκπροσώπων επαγγελματικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατικών λειτουργών, και πολύπειρων επαγγελματιών του χώρου του ελέγχου και της λογιστικής. Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση, η ανταλλαγή και η σύνθεση, των απόψεων οδηγεί στην λήψη των βέλτιστων αποφάσεων και οι αρχές του διαλόγου και της ελεύθερης έκφραση των διαφορετικών προσεγγίσεων θα διέπουν τις εργασίες του συνεδρίου.

Καθημερινά, πληθαίνουν οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες που έχουν οι επενδυτές αλλά και η κοινωνία γενικότερα από τον ελεγκτή. Μπορεί ο ελεγκτής να βοηθήσει στην πρόληψη της απάτης και της κακοδιαχείρισης, προστατεύοντας έτσι τους επενδυτές όταν τα μέσα και η λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκα; Μπορούν οι ελεγκτές να σταθμίσουν σωστά τους κινδύνους σε ένα οικονομικό περιβάλλον χαοτικό και πλήρες μεταβλητών; Μπορούν οι επαγγελματίες του οικονομικού κλάδου να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα δημοσιονομικά δρώμενα έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα εν πλήρη γνώση των περιστατικών και των συνεπειών των επιλογών τους; Αυτές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελεγκτικός κλάδος σήμερα.

Η απάντηση του κλάδου στις προκλήσεις αυτές θα χρειαστεί χρόνο για να διαμορφωθεί. Θα πρέπει να δούμε στην πράξη την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τον έλεγχο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν, από την εφαρμογή του. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη, πέραν των γενικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τον έλεγχο, και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών. Ο μεγάλος αριθμός Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους επιχειρήσεων, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην λειτουργία και οικονομική διαχείριση ακόμη και των υγιών επιχειρήσεων, και η ανάγκη προσαρμογής του ελεγκτικού κλάδου ώστε αυτός να διευκολύνει την ανεύρεση και εφαρμογή ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος για την χώρα μας είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν προκειμένου να διατυπωθούν προτάσεις ενδεχόμενης αντιμετώπισής τους.