• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ) Βαδίζοντας προς τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του (1920-2019), Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει πλούσια ιστορία σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.

Πέρα από το στενό περιβάλλον της Σχολής (του Πανεπιστήμιου σήμερα), θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στα μέρη που ζήσαμε γύρω από αυτό (οδός Πατησίων, Πεδίον του Άρεως, πλατεία Βικτωρίας).

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία του

1903: Ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907) δώρισε το ποσό των 250.000 χρυσών δραχμών με σκοπό την ίδρυση στην Αθήνα «Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας». Όμως προέκυψαν ορισμένες αντιγνωμίες, αναφορικά με την ακριβή ερμηνεία των όρων της διαθήκης Μαρασλή, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εκτέλεσή της και, κατ’ επέκταση, η ίδρυση της προβλεπόμενης Εμπορικής Ακαδημίας.

Η προτομή του Γρ. Μαρασλή φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη: «Κ. Δημητριάδης, Αθήνα 1938» και κοσμεί τον προαύλιο χώρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1919-1920: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλεί στην Ελλάδα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωζάννης Γεώργιο Παγιάρ, με αποστολή τη σύσταση Οργανισμού για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτατης Εμπορικής Σχολής, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης Σχολής του Πανεπιστημίου της Λωζάννης. Με βάση την πρόταση Παγιάρ, δημοσιεύεται ο νόμος 2191/18-6-1920 (ο επόμενος μετά το γνωστό Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών») με τον οποίο ιδρύεται η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών. «Η ιδρυομένη Σχολή παρέχει την ανωτάτην εμπορικήν εκπαίδευσιν και σκοπεί τον καταρτισμόν επιστημόνων ανωτέρας εμπορικής μορφώσεως διά τε τας δημοσίας και ιδιωτικάς ανάγκας», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

«Διδασκόμενα εν τη Σχολή μαθήματα είναι τα εξής: α) Λογιστική θεωρητική και εφαρμοσμένη, β) Εμπορική Οικονομία, γ) Πολιτική Οικονομία, δ) Στατιστική, ε) Οικονομική Γεωγραφία, στ) Ξέναι Γλώσσαι (Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική και Ιταλική), ζ) Στοιχεία του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, η) Εμπορικόν, Βιομηχανικόν και Ναυτικόν Δίκαιον, θ) Διεθνές Δίκαιον, ι) Οικονομικά Μαθηματικά, ια) Δημοσιονομία, ιβ) Εμπορευματολογία, ιγ) Μέθοδοι και Ιστορία της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως μετά πρακτικών ασκήσεων, ιδ) Μεταφοραί και τιμολόγια, ιε) Ιστορία του Εμπορίου, ιστ) Εμπορική, Πολιτική και Τελωνειακή Νομοθεσία, ιη) Στενογραφία».

Με την ίδρυση της Σχολής (1920) άρχισαν οι προετοιμασίες για τη στέγασή της στο Μαράσλειο Μέγαρο της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας. Η εγκατάστασή της όμως δεν πραγματοποι­ήθηκε, γιατί το οίκημα επιτάχθηκε για πολεμικές ανάγκες και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο προσφύγων (Μικρασιατών). Έτσι, η Σχολή εγκαταστάθηκε προσωρινά στο κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία Ρουσόπουλου (λειτούργησε στο χώρο των εμπορικο-οικονομικών σπουδών την περίοδο 1894-1919) στην πλατεία Κάνιγγος και μετά, μέχρι το 1935, σε άλλο οίκημα, στην οδό Αινιάνος 2 (κοντά στη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου).

Οι πρώτοι 170 φοιτητές (δεν υπήρχε καμία φοιτήτρια, την επόμενη χρονιά εισέρχονται οι πρώτες 4 φοιτήτριες στη Σχολή) εγγράφηκαν στο πρώτο έτος της Σχολής το ακαδημαϊκό έτος 1920-21.

1926: Η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών μετονομάζεται (Ν.Δ. της 5/17 Μαΐου 1926, ΦΕΚ 156, τεύχος Α’) σε «Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών», η γνωστή στην Ελλάδα ΑΣΟΕΕ και στο εξωτερικό «The Athens School of Economics and Business Sciences».

«Η σχολή απονέμει το πτυχίον των Οικονομικών και Εμπορικών Σπουδών. Η Σχολή δύναται να απονείμη και πτυχία καθηγητών μέσων εμπορικών σχολών. Τα πτυχία ταύτα είναι τα εξής: α) Πτυχίον καθηγητού Εμπορικών και Οικονομικών μαθημάτων, β) πτυχίον καθηγητού Οικονομικών μαθηματικών, γ) πτυχίον καθηγητού Εμπορευματολογίας, Φυσικής και Γεωγραφίας, δ) πτυχίον καθηγητού ξένων γλωσσών, ε) πτυχίον καθηγητού στενογραφίας, καλλιγραφίας και δακτυλογραφίας».

Γνωστικά αντικείμενα: «Δυο έδραι Πολιτικής Οικονομίας. Έδρα Εμπορικής Οικονομίας και Οικονομίας Επιχειρήσεων. Έδρα Εφηρμοσμένης Εμπορικής, Βιομηχανικής και Συγκοινωνιακής Οικονομίας. Έδρα Οικονομικής Γεωγραφίας. Έδρα Οικονομικών Μαθηματικών. Έδρα Γενικών Μαθηματικών. Έδρα Εμπορικού Δικαίου. Έδρα Αστικού Δικαίου. Έδρα Δημοσίου Δικαίου. Έδρα Χημείας και εμπορευματολογίας και δύο έδραι Λογιστικής».

1928: Οργανώνεται η Βιβλιοθήκη ως παράρτημα της Σχολής, με αναγνωστήριο. Αποτελεί την αρχαιότερη οικονομική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Η παλαιά συλλογή οικονομικών βιβλίων περιλαμβάνει εκδόσεις από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα, οι οποίες αφορούν κυρίως την οικονομική, αλλά και την κοινωνική, νομική και φιλοσοφική σκέψη της εποχής.

H βιβλιοθήκη επίσης, ψηφιοποίησε και διαθέτει μέσω του Διαδικτύου τα 727 τεύχη του «Αρχείου Καλιτσουνάκη» (περιοδικό Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών), για τη διατήρηση της ιστορικής οικονομικής μνήμης του εικοστού αιώνα (ο καθηγητής Καλιτσουνάκης συνέβαλε άμεσα στην ανάπτυξη των οικονομικών επιστημών στην Ελλάδα με τη διδασκαλία του και τη γενικότερη συγγραφή και αρθρογραφία του. Το ανωτέρω περιοδικό, που ξεκινά το 1921 και τελειώνει το 1971, φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και θεωρείται ο θεμέλιος λίθος της επιστημονικής οικονομικής και κοινωνικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα).

1928: Οργανώνονται τα παραρτήματα:

α) Πρακτικό Γραφείο Λογιστικής και Τραπεζικής.

β) Εμπορευματολογικό Εργαστήριο και Μουσείο.

γ) Γραφείο Οικονομικών Ερευνών.

δ) Γραφείο Συγκριτικού Δικαίου.

1928: Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Διπλωματούχων (Πτυχιούχων) ΑΣΟΕΕ. Ήταν ο αρχαιότερος σύνδεσμος διπλωματούχων οικονομικής σχολής. Στο πρώτο καταστατικό του Συνδέσμου αναφέρεται σαν σκοπός της ιδρύσεώς του «η σύσφιξις των δεσμών των πτυχιούχων».

1928 και 1932: Το πρώτο έμβλημα τού Πανεπιστημίου ήταν η κεφαλή του Ερμή (εκτός των άλλων και προστάτης του εμπορίου) από το κλασικό άγαλμα του Πραξιτέλη, που πρωτοεμφανίζεται σε έγγραφα του 1928. Το έμβλημα αυτό αντικαταστάθηκε το 1932 από γραμμικό σκίτσο με τον Ερμή να φέρει καπέλο με φτερά, σύμβολο της ιδιότητάς του ως αγγελιαφό­ρου των θεών, και πίσω του να εμφανίζεται αρ­χαίο εμπορικό πλοίο.

1930-1935: Το 1930, το Μέγαρο της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας διατέθηκε οριστικά για νοσοκομειακούς σκοπούς (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) και καταβλήθηκε η αξία του στη Σχολή, η οποία ανέγειρε νέο Μαράσλειο Μέγαρο στην οδό Πατησίων 76 (σε έκταση η οποία παραχωρείται από το κράτος), που εγκαινιάστηκε το 1935. [Μια μικρή λεπτομέρεια: Το πρώτο γήπεδο του ΠΟΑ (Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών, που αργότερα μετονομάστηκε σε Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος) ήταν σε αυτό το οικόπεδο της οδού Πατησίων 76].

Το κτίριο οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1926-1930, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά (1862-1937), που υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους έλληνες εκπρόσωπους του όψιμου νεοκλασικού ρυθμού. Πλήρως ενταγμένο στον αστικό ιστό, το μέγαρο του ιδρύματος αναπτύσσεται σε σχήμα Π, δημιουργώντας έναν προαύλιο χώρο εισόδου.

Οι διευθυντές της Σχολής (δεν υπήρχε τότε το αξίωμα του πρύτανη) το διάστημα 1920-1935 είχαν ως εξής:

1920-23: Νικόλαος Γουναράκης, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας (1921-23).

1923-25: Αναστάσιος Σπουργίτης, καθηγητής Εμπορικής Οικονομίας (1921-37).

1925-27: Παναγιώτης Τριανταφυλλάκος, καθηγητής Αστικού Δικαίου (1921-40).

1927-28: Αναστ. Σπουργίτης – Γεώργ. Χαριτάκης καθηγητές Πολιτικής Οικονομίας (1923-42).

1928-30: Ηλίας Αναστασιάδης, καθηγητής Εμπορικού Δικαίου (1924-40 και 1943-49).

1930-31: Δημήτριος Καλιτσουνάκης, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας (1923-59).

1931-34: Ιωάννης Τουρνάκης, καθηγητής Εφαρμοσμένης Πολιτικής Οικονομίας (1925-41).

1934-35: Νείλος Σακελλαρίου, καθηγητής Γενικών Μαθηματικών (1929-40).

Οι υπόλοιποι καθηγητές της Σχολής, το διάστημα 1920-1935, ήταν οι εξής:

Ρεμούνδος Γεώργιος, Γενικών Μαθηματικών (1921-28).

Μπουρνάζος Αλέξανδρος, Χημείας (1921-25 και 1927-28),

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Λογιστικής (1921-23).

Βαμβέτσος Αλέξανδρος, Εμπορικού Δικαίου (1922-23).

Κεραμίδας Τριαντάφυλλος, Οικονομικών και Ασφαλιστικών Μαθηματικών (1922-61).

Κουγέας Σωκράτης, Ιστορίας Εμπορίου και Οικονομικού Πολιτισμού (1922-24).

Συρίγος Αντώνιος, Γαλλικής Γλώσσας (1922-40).

Συρμόπουλος Σόλων, Λογιστικής (1923-40).

Καΐρης Αντώνιος, Γαλλικής Γλώσσας (1923-28).

Νέζος Ανδρέας, Λογιστικής (1923-60).

Σχοινάς Γεώργιος, Οικονομικής Γεωγραφίας (1923-24).

Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος, Γενικού Δημοσίου Δικαίου (1923-49).

Σοφιανόπουλος Γεώργιος, Εμπορευματολογίας (1924-30).

Σφυρής Κωνσταντίνος, Οικονομικής Γεωγραφίας (1927-40).

Δαλιέτος Ιούλιος, Χημείας (1929-1940), Εμπορευματολογίας (1940-50).

Εμμανουήλ Εμμανουήλ, Εμπορευματολογίας (1930-40).

1939: Σύμφωνα με τον Α.Ν. 1622/1939 η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Την ίδια χρονιά, με το Ν.Δ. 2007/1939, η ΑΣΟΕΕ αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

1946: Ιδρύθηκε η Λέσχη Σπουδαστών της ΑΣΟΕΕ, με σκοπό την προαγωγή της μόρφωσης των σπουδαστών και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Οι πρυτάνεις της περιόδου 1935-1949, ήταν:

1935-1937: Αναστάσιος Σπουργίτης.

1937-1939: Εμμανουήλ Εμμανουήλ.

1939-1940: Σόλων Συρμόπουλος.

1940-1942: Ιούλιος Δαλιέτος.

1942-1943: Τρ. Κεραμίδας – Ν. Φωτιάς (καθηγητής Ιδιωτικής Οικονομίας, 1935-55).

– Αν. Νέζος.

1943-1944: Στρατής Ανδρεάδης (καθηγητής Διοικητικού Δικαίου, 1939-69).

1944-1945: Ηλίας Αναστασιάδης.

1945-1946: Δημήτριος Καλιτσουνάκης.

1946-1947: Τριαντάφυλλος Κεραμίδας.

1947-1948: Ιούλιος Δαλιέτος.

1948-1949: Ανδρέας Νέζος.

1949-1950: Κωνσταντίνος Ασκητόπουλος (καθηγητής Χημείας, 1940-61).

Ο Στρατής Ανδρεάδης (1905-1989) προερχόταν από οικογένεια αστικής τάξης της Χίου. Άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στα 1927. Πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα και το διδακτορικό του στο Παρίσι. Το 1939 εξελέγη καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια καθηγητής στην ΑΣΟΕΕ. Το 1952 απέκτησε ένα πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας τότε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα την εξέλιξε στον μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο στην Ελλάδα. Το 1975, μετά τη μεταπολίτευση, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής κρατικοποίησε την Εμπορική Τράπεζα του Ελληνικού Ομίλου, περιλαμβάνοντας ουσιαστικά όλες τις επιχειρήσεις επί ξηράς του Ανδρεάδη.

Εκτός των πρυτάνεων/καθηγητών, καθηγητές της Σχολής ήταν μεταξύ άλλων και οι:

Καλογερόπουλος-Στρατής Σπυρίδων, Δημοσίου, Ιδιωτικού και Εμπορικού Διεθνούς Δικαίου (1938-70).

Καρανίκας Κωνσταντίνος, Οικονομικής Γεωγραφίας (1940-41 και 1943-52).

Σημίτης Γεώργιος, Εμπορικού Δικαίου (1940-43 και 1946).

Χριστοδουλόπουλος Πίνδαρος, Πολιτικής Οικονομίας (1940-67). Διετέλεσε πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Σπηλιόπουλος Κυριάκος, Εμπορικού Δικαίου (1940-70). Ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Μαντζούφας Γεώργιος, Αστικού Δικαίου (1940-68).

Τσιμάρας Μάριος, Ιδιωτικής Οικονομικής (1940-67).

Φουρκιώτης Κωνσταντίνος, Αστικού Δικαίου (1943-70).

Σιδέρις Αριστοτέλης, Ιστορίας Κοινωνικών και Οικονομικών Θεωριών και Οικονομικού Βίου (1943-60).

Σμπαρούνης Αθανάσιος, Δημοσίων Οικονομικών (1943-45-1962).

Μηλιώτης Ιωάννης, Εμπορευματολογίας (1953-65).

1953: Αλλαγή εμβλήματος, το οποίο διατηρήθηκε για 61 χρόνια (μέχρι το 2013). Ήταν εμπνευσμένη από νομί­σματα του 5ου π.Χ. αιώνα, με χαραγ­μένη πάνω τους την κεφαλή του Ερμή με εφαρμοστό πέτασο, ένα είδος καπέ­λου που μαζί με τη χλαμύδα αποτελούσαν τη χαρακτηριστική ενδυμασία των εφήβων στην αρχαία Ελλάδα.

1955: Σύμφωνα με το Ν.Δ. 3401/55, η φοίτηση στη Σχολή αυξάνεται από τα τρία στα τέσσερα έτη και στο τέταρτο έτος οι σπουδές χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις: στις Οικονομικές Επιστήμες και τις Εμπορικές Επιστήμες.

1956: Ο αριθμός των φοιτητών πλησιάζει τις 4.000 και εξαιτίας αυτού η Σχολή προβαίνει στην αγορά ακινήτων, γειτονικών στο αρχικό συγκρότημα. Παράλληλα, γίνονται ορισμένες προσθήκες στο κυρίως κτίριο.

1956: Ο Σύλλογος Φοιτητών AIESEC ιδρύθηκε στην ΑΣΟΕΕΕ μόλις 8 χρόνια μετά την ίδρυση του οργανισμού παγκοσμίως, το 1948. Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος διεθνής μη κυβερνητικός φοιτητικός οργανισμός στον κόσμο.

1961: Οι αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα την ίδρυση, με το Β.Δ. 505/3/8/1961, του Ινστιτούτου Επιμορφώσεως εις την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων.

1962: Ο Σύνδεσμος Διπλωματούχων (πτυχιούχων) ΑΣΟΕΕ, από τον Ιανουάριο του 1962, εξέδιδε το περιοδικό Δελτίον Συνδέσμου Διπλωματούχων ΑΣΟ ΕΕ. Περιείχε άρθρα οικονομικού και λογιστικού περιεχομένου και διακήρυσσε την ανάγκη ίδρυσης Οικονομικού Επιμελητηρίου.

1965: Ο Σύλλογος Φοιτητών φέρει από το 1975 το όνομα «Σωτήρης Πέτρουλας», στη μνήμη του ήρωα φοιτητή της ΑΣΟΕΕ που έπεσε νεκρός τη νύχτα της 21ης Ιουλίου 1965 (Ιουλιανά) στη συμβολή των οδών Σταδίου και Χρήστου Λαδά, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Ο Σωτήρης Πέτρουλας ήταν ένα από τα βασικά καθοδηγητικά στελέχη στους αγώνες για το 1-1-4 και το 15% του κρατικού προϋπολογισμού για την Παιδεία. Το 114 ήταν το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, που όριζε ότι η φύλαξή του επαφιόταν στον πατριωτισμό των Ελλήνων και αποτελούσε βασικό σύνθημα στις φοιτητικές διαδηλώσεις της εποχής εκείνης, με βασικά αιτήματα το φοιτητικό άσυλο και την ελευθερία του Πανεπιστημίου.

1970: Με το Ν.Δ. 688/1970 ιδρύονται νέες τακτικές και έκτακτες αυτοτελείς έδρες, ενώ πραγματοποιείται μία ριζική αναδιάρθρωση στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το Εμπορικό Τμήμα μετονομάζεται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1970-71: Γίνεται διαχωρισμός από το δεύτερο έτος σπουδών σε δύο Τμήματα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1973-74: Καθιερώνονται από το τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών: ειδίκευση στη Στατιστική και ειδίκευση στη Λογιστική.

Οι πρυτάνεις της περιόδου 1950-1975, ήταν:

1950-51: Αριστοτέλης Σιδέρης.

1951-52: Δημήτριος Καλιτσουνάκης.

1952-53: Νικόλαος Φωτιάς.

1953-54: Πίνδαρος Χριστοδουλόπουλος.

1954-55: Σπυρίδων -Στρατής Καλογερόπουλος.

1955-56: Κυριάκος Σπηλιόπουλος.

1956-57: Στρατής Ανδρεάδης.

1957-58: Ανδρέας Νέζος.

1958-59: Δημήτρης Καλιτσουνάκης.

1959-60: Τριαντάφυλλος Κεραμίδας.

1960-61: Στρατής Ανδρεάδης.

1961-62: Γεώργιος Χαλκιόπουλος, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, 1959-79.

1962-63: Κυριάκος Σπηλιόπουλος.

1963-64: Σπυρίδων-Στρατής Καλογερόπουλος.

1964-65: Στρατής Ανδρεάδης.

1965-66: Μάριος Τσιμάρας – Στρ. Ανδρεάδης.

1966-67: Πέτρος Στεριώτης, καθηγητής Οικονομικών και Ασφαλιστικών Μαθηματικών, 1961-79.

1967-68: Στρατής Ανδρεάδης.

1968-69: Στρ. Ανδρεάδης – Αντ. Δανόπουλος, καθηγητής Εμπορευματολογίας, 1966.

1969-70: Πέτρος Στεριώτης.

1970-73: Ιωάννης Χρυσοκέρης, καθηγητής Λογιστικής, 1965-75. Διετέλεσε πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

1973-74: Μάριος Μεϊμάρογλου, καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων, 1965-75. Διετέλεσε πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

1974-75: Γεώργιος Χαλκιόπουλος.

Εκτός των πρυτάνεων/καθηγητών, καθηγητές της Σχολής ήταν μεταξύ άλλων και οι:

Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, Στατιστικής (1956-68)

Μισταρδής Γάσπαρης, Γεωπολιτικής και Γεωοικονομίας (1956-63)

Σπανδανόπουλος Ιωάννης, Λογιστικής (1961-65). Διετέλεσε πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Κόκκαλης Αλέξανδρος, Πολιτικής Οικονομίας (1963-70).

Κουτσουμάρης Γεώργιος, Πολιτικής Οικονομίας (1965-80).

Ανδριόλας Βασίλειος, Λογιστικής (1965-71).

Μπαλόπουλος Ηλίας, Πολιτικής Οικονομίας (1970-75).

Κοντονάσης Αλέξανδρος, Πολιτικής Οικονομίας (1971-74).

Πάνας Ευστάθιος, Πολιτικής Οικονομίας (1972-75).

Ελευθερίου Τριαντάφυλλος, Πολιτικής Οικονομίας (1973-75).

Ιωάννης Λεβεντάκης, Πολιτικής Οικονομίας (1978-81).

Παύλος Θεοδωρόπουλος, Αστικού Δικαίου (1978-81).

1978: Οργανώνονται για πρώτη φορά στη χώρα μεταπτυχιακές σπουδές από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (διάρκειας δύο ετών) και Διδακτορικού Διπλώματος (διάρκειας, επίσης, δύο ετών).

1980: Πραγματοποιείται εκτεταμένη αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών και με την ψήφιση των νέων προγραμμάτων ολοκληρώνεται ο διαχωρισμός των Οικονομικών Επιστημών από τις Διοικητικές και Εμπορικές Επιστήμες, που άρχισε δειλά το 1955.

1982: Με πρωτοβουλία της συζύγου του αείμνηστου καθηγητή Γεωργίου Χαλκιοπούλου, ιδρύεται το Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου, το οποίο χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές.

Σήμερα υποτροφίες χορηγούνται από το ΟΠΑ, αποκλειστικά στους φοιτητές του, από το Ίδρυμα καθηγητού Πανεπιστημίου Χαραλάμπους Γ. Σεπεντζή και το Ίδρυμα Χρυσοκέρη.

Οι πρυτάνεις της περιόδου 1975 – 1982, ήταν:

1975-76: Πέτρος Στεριώτης.

1976-77: Αντώνιος Δανόπουλος.

1977-78: Εμμανουήλ Δρανδάκης, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, 1971.

1978-79: Αθανάσιος Σταθόπουλος, καθηγητής Οικονομικής, 1973.

1979-80: Γεώργιος Χιώτης, καθηγητής Οικονομικής του χώρου, 1973.

1980-81: Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής, 1973.

1981-82: Δημοσθένης Κριμπάς, καθηγητής Εμπορικού Δικαίου, 1972. Διετέλεσε πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Εκτός των πρυτάνεων/καθηγητών, καθηγητές της Σχολής ήταν μεταξύ άλλων και οι (σημειώνεται το έτος ενάρξεως της καθηγητικής σταδιοδρομίας):

Έλλη Βασιλάτου-Θανοπούλου, Λογιστικής, 1973.

Κωνσταντίνος Κέβορκ, Στατιστικής, 1969.

Δημήτριος Λαμπράκης, Στατιστικής, 1973.

Ανδρέας Λουκόπουλος, Εμπορικό Δίκαιο, 1970.

Ρηγίνος Θεοχάρης, Ιστορίας Κοινωνικών και Οικονομικών Θεωριών, 1975.

Γεώργιος Δημόπουλος, Πολιτικής Οικονομίας, 1976.

Ανδρέας Κιντής, Οικονομετρίας, 1973.

Χριστόφορος Διακόπουλος, Έρευνας Αγοράς και Ανάπτυξης Πωλήσεων, 1974.

Γεώργιος Κώττης, Πολιτικής Οικονομίας, 1974.

Θεόδωρος Λιανός, Πολιτικής Οικονομίας, 1974.

Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος, Στατιστικής, 1973.

Εμμανουήλ Δρεττάκης, Οικονομετρίας, 1973.

Ελευθέριος Χαράτσης, Οικονομετρίας, 1976.

Αθηνά Πετράκη-Κώττη, Πολιτικής Οικονομίας, 1977.

Παναγιώτης Κορλιράς, Πολιτικής Οικονομίας, 1977.

Κυπριανός Προδρομίδης, Πολιτικής Οικονομίας, 1977.

Γεώργιος Μπήτρος, Πολιτικής Οικονομίας, 1979.

Μαρία Κωνσταντοπούλου, Πολιτικής Οικονομίας, 1977.

Χαράλαμπος Κανελλόπουλος, Διοικητικής των Επιχειρήσεων, 1977.

Ιορδάνης Λαδόπουλος, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1977.

Ιωάννης Τζωάννος, Διοικητικής των Επιχειρήσεων, 1977.

Γρηγόριος Πραστάκος, Ποσοτικής Ανάλυσης, 1980.

Ιωάννης Ιωαννίδης, Πολιτικής Οικονομίας, 1982-1989.

Γεώργιος Βενιέρης, Λογιστικής, 1982.

Κωνσταντίνος Τρυποσκιάδης, Αγγλικής Γλώσσας

1984: Με το Π.Δ. 313/1984 γίνεται διαχωρισμός σε τρία αυτοδύναμα Τμήματα: το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής.

Σημειώνεται ότι το 2015 οι θέσεις εισακτέων στο πρώτο έτος ήταν 1.465.

1989: Η ΑΣΟΕΕ, σύμφωνα με το Π.Δ. 377/1989, μετονομάζεται σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι τμήματα:

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Τμήμα Στατιστικής.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ.

Τα ιδιόκτητα κτίρια καλύπτουν σε εμβαδόν: α) Το κεντρικό της οδού Πατησίων 7.168 τ.μ και β) Το κτίριο της οδού Δεριγνύ 3-7, 6.272 τ.μ (αποτελεί επέκταση του κεντρικού και λειτουργεί από το 1987).

1992: Το Γραφείο Διασύνδεσης υπήρξε το πρώτο γραφείο που συγκροτήθηκε από ελληνικό πανεπιστήμιο προκειμένου να ασχοληθεί με ζητήματα απασχόλησης και ένταξης των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας.

1995: Γίνονται τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου κτιρίου της οδού Αντωνιάδου, τα εγκαίνια του Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών και θεσπίζεται το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΟΠΑ).

1996: Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1993 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ενεργοποιείται και εκλέγεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

2000: Ολοκληρώνεται η ανέγερση του Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ στις οδούς Ευελπίδων και Λευκάδος και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μεταφέρονται εκεί.

2005: Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International λαμβάνει διεθνή πιστοποίηση ποιότητας από το AMBA (Association of MBAs).

2010: Από τον Ιανουάριο του 2010 η Ένωση Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) επαναλειτουργεί, με στόχο να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας μεταξύ της παλιότερης και νεότερης γενιάς αποφοίτων του ΟΠΑ.

2013: Σύμφωνα με το Π.Δ. 78/2013 «Ίδρυση – Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 119) ιδρύονται οι παρακάτω Σχολές:

1. Σχολή Οικονομικών Επιστημών (School of Economic Sciences) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: α) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, β) Οικονομικής Επιστήμης.

2. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: α) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, δ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

3. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (School of Information Sciences and Technology) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: α) Πληροφορικής, β) Στατιστικής.

2014: Το έμβλημα και ο λογότυπος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών άλλαξε. Παρουσιάστηκε στην εκδήλωση: «Το ΟΠΑ στην αφετηρία της επόμενης εκατονταετίας», Μουσείο Ακρόπολης, 17 Ιουνίου 2014.

2015: Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος της εφημερίδας ΟΠΑ News του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι πρυτάνεις της περιόδου 1982-2015, ήταν:

1/9/82-30/11/82: Δημήτριος Λαμπράκης.

1/12/82-18/12/84: Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος.

1984-88: Θεόδωρος Λιανός (19/12/84-31/8/88).
1988-89: Δημήτριος Λαμπράκης (1/9/88-23/1/89), Ανδρέας Κιντής (24/1/89-31/8/89).

1989-92: Ανδρέας Κιντής.
1992-95: Γεώργιος Χρήστου, καθηγητής τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

1995-98: Ανδρέας Κιντής.
1998-2001: Ανδρέας Κιντής.
2001-2004: Γεώργιος Βενιέρης.
2004-2007: Γεώργιος Βενιέρης.
2007-2011: Γρηγόριος Πραστάκος.
2011-2015: Κωνσταντίνος Γάτσιος, καθηγητής τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (2002).

Τους καθηγητές της σημερινής εποχής, καθώς και τα βιογραφικά τους, μπορεί να τα δει κανείς στην ιστοσελίδα www.aueb.gr.

«Με τα 8 προπτυχιακά του Τμήματα που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, με τα 29 εξαιρετικά δημοφιλή μεταπτυχιακά του προγράμματα πλήρους και μερικής φοίτησης και με τα διδακτορικά του προγράμματα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στη χώρα μας και ένα από τα καλύτερα διεθνώς… Κάθε χρόνο αποφοιτούν από τους κόλπους του πάνω από 1.000 νέοι απόφοιτοι… Αριθμεί 11.000 φοιτητές: 9.000 προπτυχιακούς φοιτητές, 1.700 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 300 υποψήφιους διδάκτορες… Έχει στο δυναμικό του 210 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)… Αριθμεί 26.000 αποφοίτους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους διαπρέπουν σε διαφόρους τομείς της ελληνικής οικονομίας… Στην δημοσίευση του QS World University Rankings (Ιούλιος 2012), το ΟΠΑ κατατάχθηκε στη θέση 601+ στη λίστα με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου» (ΟΠΑ 2012-2013, ενημερωτικό έντυπο)

Ο περιβάλλων χώρος

Η οδός Πατησίων είναι ένας από τους κυριότερους οδικούς άξονες της Αθήνας, με μήκος 4,5 χιλιομέτρων. Χαράχθηκε το 1908, συνδέοντας τα Πατήσια με την πλατεία Ομονοίας. Φιλοξενεί μερικά από τα σπουδαιότερα ιστορικά κτίρια της Αθήνας, όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα πρώτα κτίρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το ξενοδοχείο Ακροπόλ Παλάς, το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Με την ανάπτυξη όμως της Αθήνας, και μέχρι τη δεκαετία του 1970, η Πατησίων εξελίχθηκε σε σημαντικό δρόμο που διέρχεται μέσα από τον πόλη. Ένα τμήμα της οδού, από την αρχή της στην οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Αμερικής, μετονομάστηκε σε οδό 28ης Οκτωβρίου, όμως η ονομασία Πατησίων παραμένει ο συνηθέστερος τρόπος αναφοράς στην οδό.

Το Πεδίον του Άρεως είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια άλση της Αθήνας. Σχεδιάστηκε το 1934 με σκοπό να τιμηθούν οι ήρωες της Επανάστασης του 1821, γι’ αυτό και είναι διακοσμημένο με τις μαρμάρινες προτομές τους κατά μήκος της λεγόμενης οδού Αγωνιστών του ’21. Το 1927 ο χώρος αυτός, που από την εποχή του Όθωνα ήταν ο κύριος τόπος αναψυχής των Αθηναίων, μεταβλήθηκε σε άλσος. Στο χώρο αυτού βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανελληνίου και το (ερειπωμένο πλέον) Green Park, ένα από τα ιστορικότερα αναψυκτήρια της Αθήνας (άρχισε να λειτουργεί το 1935).

Η πλατεία Βικτωρίας (παλαιά ονομασία πλατεία Κυριακού) είναι η πλατεία η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αριστοτέλους. Μετονομάστηκε σε Βικτωρίας προς τιμή της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή την παραχώρηση στην Ελλάδα από τη Βρετανία των Επτανήσων το 1864. Υπογείως διέρχεται ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος των Αθηνών στην ομώνυμη στάση.

Πηγές

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος πρώτον, αρ. φύλλου 133/18-6-1920.

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος πρώτον, αρ. φύλλου 156/17-5-1926.

Ανδρέας Κιντής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιστορική ανασκόπηση και προοπτικές, Παπαζήσης, Αθήνα 1990.

ΑΣΟΕΕ, Διοικητική Επετηρίδα 1981-1982, Πρυτανεία Δημοσθένους Α. Κρίμπα.

«Ο συμβολισμός του Ερμή στο ταξίδι των 100 χρόνων του πανεπιστημίου μας», ΟΠΑ News, τχ. 1, Ιανουάριος 2015, σελ.14.

Ιστοσελίδα www.aueb.gr.

Ιστοσελίδα www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=214.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει πλούσια ιστορία σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ)
Βαδίζοντας προς τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του (1920-2019)

Ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907) δώρισε το ποσό των 250.000 χρυσών δραχμών με σκοπό την ίδρυση στην Αθήνα «Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας»

C:\Users\ΚΩΣΤΑΣ\Desktop\ΔΕΛΤΙΟΝ_ΔΙΠΛΩΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.jpg
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ)
Βαδίζοντας προς τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του (1920-2019)

Η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών μετονομάζεται (Ν.Δ. της 5/17 Μαΐου 1926, ΦΕΚ 156, τεύχος Α’) σε «Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών», η γνωστή στην Ελλάδα ΑΣΟΕΕ και στο εξωτερικό «The Athens School of Economics and Business Sciences».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ)
Βαδίζοντας προς τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του (1920-2019)

ACCOUNTANCY

GREECE.21

Το Γραφείο Διασύνδεσης υπήρξε το πρώτο γραφείο που συγκροτήθηκε από ελληνικό πανεπιστήμιο προκειμένου να ασχοληθεί με ζητήματα απασχόλησης και ένταξης των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ)
Βαδίζοντας προς τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του (1920-2019)

Το κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύθηκε στην ημερήσια εφημερίδα «Αλήθεια», την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015.
Ο Χρήστος Π. Παναγιωτίδης είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Η απόφασή του να γράψει αυτή την ιστορία βασίσθηκε στη σκέψη ότι ίσως θα υπάρξουν άνθρωποι που διαβάζοντάς την θα πάρουν κουράγιο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή νέα παιδιά που θα διακόψουν το κάπνισμα μέχρι να φθάσουν στην ηλικία των 90. Σήμερα ασχολείται με την ελεύθερη δημοσιογραφία.