• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Οι Κοινές Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες Εφαρμογής για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2013 της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Αξιών (ΕΑΚΑΑ/ESMA)

Η ΕΑΚΑΑ, όπως είχε πράξει και το 2012, δημοσιοποίησε τις Κοινές Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες Εφαρμογής («Προτεραιότητες») για το 2013. Το κείμενο των Προτεραιοτήτων θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές αρχές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)1, κατά την αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων εταιρειών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

 

Οι Κοινές Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες Εφαρμογής για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2013 της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Αξιών (ΕΑΚΑΑ/ESMA)

Θεοδόσιος Δεληγιάννης

senior manager στο τμήμα των ελεγκτικών υπηρεσιών (ifrs desk) της ευ ελλάδος

 

Σκοπός των κειμένων Προτεραιοτήτων είναι η προώθηση της συνεπούς εφαρμογής, των αρχών αναγνώρισης, επιμέτρησης και γνωστοποίησης των ΔΠΧΑ σε όλον τον ΕΟΧ1. H συνεπής εφαρμογή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακρίβειας των οικονομικών πληροφοριών στις οποίες στηρίζονται οι επενδυτές και τελικά συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Ως εκ τούτου, η διοίκηση των εταιρειών αυτών, καθώς και οι ελεγκτές τους, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα βασικά σημεία που εκτίθενται στο έγγραφο Προτεραιοτήτων κατά την προετοιμασία και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ΔΠΧΑ για το υπό εξέταση τρέχον έτος.

 

Βασικά σημεία που εντοπίζονται

Τα βασικά σημεία που εντοπίζει η ΕΑΚΑΑ είναι τα ακόλουθα:

α) Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

β) Επιμέτρηση και γνωστοποίηση παροχών εργαζομένων μετά την έξοδο από την υπηρεσία.

γ) Επιμέτρηση στην εύλογη αξία και γνωστοποιήσεις.

δ) Γνωστοποιήσεις αναφορικά με σημαντικές λογιστικές πολιτικές, κρίσεις και εκτιμήσεις.

ε) Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων και γνωστοποίηση σχετικών κινδύνων.

 

Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

➜ Οι προβλέψεις ταμειακών ροών θα πρέπει να βασίζονται σε λογικές και βάσιμες παραδοχές που αντιπροσωπεύουν την ακριβέστερη δυνατή εκτίμηση της διοίκησης για το φάσμα των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών.

➜ Οι κύριες παραδοχές πρέπει να γνωστοποιούνται στο κατάλληλο επίπεδο διαχωρισμού.

➜ Οι γνωστοποιήσεις αναλύσεων ευαισθησίας θα πρέπει να βελτιωθούν γενικά.

 

Επιμέτρηση και γνωστοποίηση παροχών εργαζομένων μετά την έξοδο από την υπηρεσία

➜ Ο καθορισμός του προεξοφλητικού επιτοκίου για τη επιμέτρηση των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών αποτέλεσε φλέγον θέμα για τη λογιστική κοινότητα το 2013. Το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους (αναθεώρηση)» απαιτεί από τις εταιρείες να χρησιμοποιούν ένα επιτόκιο βασισμένο σε εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας (high quality corporate bonds, HQCBs). Τα HQCBs πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει μια συγκροτημένη αγορά σε τέτοια ομόλογα, ενώ σε άλλες αγορές θα πρέπει να χρησιμοποιείται το επιτόκιο των κρατικών ομολόγων. Το θέμα έχει συζητηθεί αρκετές φορές στην Επιτροπή Διερμηνειών, η οποία δήλωσε ότι μείωση του αριθμού των HQCBs δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγή πολιτικής. Η ΕΑΚΑΑ αναμένει ότι οι φορείς/εταιρείες θα διατηρήσουν την τρέχουσα προσέγγισή τους κατά τον καθορισμό των προεξοφλητικών επιτοκίων.

➜ Η ΕΑΚΑΑ υπενθυμίζει επίσης στους εκδότες τη σημασία της γνωστοποίησης των σημαντικών αναλογιστικών παραδοχών. Επιπλέον, με την υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 υπάρχουν πλέον πρόσθετες και πιο εκτεταμένες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές δεν θα είναι εύκολα κατανοητές.

 

Επιμέτρηση στην εύλογη αξία και γνωστοποιήσεις

Οι εκδότες θα πρέπει να αξιολογήσουν την επίδραση του ΔΠΧA 13 κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας τους. Η ΕΑΚΑΑ εφιστά την προσοχή σε τρεις κυρίως τομείς:

➜ Η εύλογη αξία μιας υποχρέωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο μη εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένου και του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας.

➜ Οι εκδότες πρέπει να γνωστοποιούν με σαφή τρόπο την ανάλυσή τους σχετικά με τη λογιστική μονάδα.

➜ Υπάρχει μια σειρά από αναβαθμισμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 13 είναι επιπλέον των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από τα λοιπά ισχύοντα πρότυπα.

 

Γνωστοποιήσεις αναφορικά με σημαντικές λογιστικές πολιτικές, κρίσεις και εκτιμήσεις

Η ΕΑΚΑΑ αναμένει από τους εκδότες να δώσουν έμφαση στην ποιότητα και την πληρότητα των γνωστοποιήσεων που είναι σχετικές με τις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας. Ως εκ τούτου, οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες αναφορικά με την οικονομική οντότητα και να μην είναι γενικόλογες. Η ΕΑΚΑΑ  θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στους ακόλουθους τομείς:

➜  Σημαντικές λογιστικές πολιτικές.

➜ Κρίσεις που γίνονται από τη διοίκηση.

➜ Πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων.

➜ Συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

➜ Αναλύσεις ευαισθησίας.

➜ Νέα πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν εφαρμόζονται.

 

Χρηματοοικονομικά μέσα

Η  ΕΑΚΑΑ δηλώνει ότι οι εκδότες θα πρέπει να:

➜ Εξασφαλίσουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 7 για ποιοτικές και ποσοτικές γνωστοποιήσεις.

➜ Αξιολογούν κατά πόσον υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης.

➜ Παρέχουν γνωστοποιήσεις επαρκείς για να παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των κινδύνων ρευστότητας και των αναγκών χρηματοδότησης της οικονομικής οντότητας.

 

Συμπέρασμα

Η  ΕΑΚΑΑ και οι εθνικές αρχές θα παρακολουθούν την εφαρμογή των απαιτήσεων ΔΠΧA που περιγράφονται στο έγγραφο Προτεραιοτήτων, ενώ οι εθνικές αρχές θα τις  ενσωματώσουν στις επισκοπήσεις τους και θα λάβουν διορθωτικά μέτρα όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο.

Εκτός από αυτό το έγγραφο Προτεραιοτήτων, οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να επικεντρωθούν σε άλλους σχετικούς τομείς σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της εξέτασής τους. Ως εκ τούτου, οι εθνικές διαδικασίες εφαρμογής ενδέχεται να μην περιορισθούν στα συγκεκριμένα ζητήματα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ενημερώσει τόσο τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες όσο και τους ελεγκτές τους ότι θα επικεντρωθεί σε αυτές τις προτεραιότητες κατά την εξέταση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

 

1 Στην περίπτωση της Ελλάδας, πρόκειται για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.