• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το λογιστικό επάγγελμα το 2015, Antoni Gοmez

Antoni Gοmez

Μέλος της επιτροπής μικρομεσαίων λογιστικών επιχειρήσεων (SMPS) της IFAC

Η πρόκληση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο στη Μέση Ανατολή, όπου το 80% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ήταν μια μεγάλη ή πολύ μεγάλη πρόκληση, όσο και στην Κεντρική και Νότια Αμερική και την Ευρώπη (66% και 59% αντίστοιχα).

Η Παγκόσμια Έρευνα της IFAC διεξάγεται ετησίως και η έρευνα του 2014 έλαβε περισσότερες από 5.000 απαντήσεις από λογιστές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μικρές και μεσαίες εταιρείες ανά τον κόσμο.

Η πίεση για χαμηλότερες αμοιβές αποτελεί επίσης μια πρόκληση για τους λογιστές σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές. Το 68% των λογιστών στη Μέση Ανατολή, το 56% στην Ασία και το 52% στην Αφρική θεωρούν την πίεση που ασκείται για χαμηλότερες αμοιβές σημαντική ή πολύ σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες τους. Αυτό συμβαίνει εντός ενός πλαισίου ολοένα αυξανόμενου επιπέδου κανονιστικών ρυθμίσεων.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η πληροφόρηση σχετικά με τους κανονισμούς, καθώς και η συμμόρφωση με αυτούς και τα πρότυπα, βαθμολογήθηκε ως σημαντική ή πολύ σημαντική πρόκληση από το 57% των ερωτηθέντων. Οι αυξημένες ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από νέες ρυθμίσεις, καθώς και η ενδεχόμενη μείωση των εσόδων από την πίεση που ασκείται για χαμηλότερες αμοιβές, συνιστά έναν πολύ επικίνδυνο συνδυασμό και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα των επαγγελματιών αυτών να συνεχίσουν μελλοντικά τη δραστηριότητά τους.

Το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι λογιστές θα πρέπει να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η φύση της εργασίας τους, καθώς και αυτής των ελεγκτών, αλλάζει ραγδαία. Από τη μια πλευρά η τεχνολογία απλουστεύει και καθιστά τετριμμένα ορισμένα από τα καθήκοντα που προηγουμένως αποτελούσαν μέρος της εξειδικευμένης γνώσης των λογιστών. Από την άλλη πλευρά, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η πρόσβαση στο cloud computing και η δυνατότητα να υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις διαδικτυακά καθιστούν εφικτή την τήρηση ορισμένων απαιτήσεων συμμόρφωσης με πρότυπα και κανόνες για τις λογιστικές – ελεγκτικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες χωρίς τη συνδρομή των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των ελεγκτών – λογιστών.

Η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων και του ανταγωνισμού είναι επίσης καθοριστικής σημασίας περιβαλλοντικός παράγοντας, που επηρεάζει τόσο τις λογιστικές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους όσο και τους πελάτες τους, οι οποίοι είναι συνήθως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο βαθμός ανταγωνισμού είναι ακραίος και, ως εκ τούτου, η διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές είναι κρίσιμη. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα κάνει τη λήψη ορθών αποφάσεων όλο και πιο δύσκολη. Η αριστεία, όσον φορά τον χειρισμό νομικών και φορολογικών θεμάτων, τη διαχείριση πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καθώς και πολλοί άλλοι παράγοντες είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση μιας καλής θέσης στην αγορά.

Δεδομένης της εγγύτητας των λογιστικών επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους στους πελάτες τους (οι οποίοι συνήθως είναι και αυτοί μικρομεσαίες επιχειρήσεις), οι εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες των λογιστών, όπως ο επαγγελματικός σκεπτικισμός, η αντικειμενικότητα, η ικανότητα να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις διαφόρων επιλογών ή συμβάντων, καθώς και η ανάλυση κινδύνων, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να βρουν λύσεις στα σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους και να λάβουν ορθές αποφάσεις.

Αλλά, σε αυτόν τον πολύπλοκο κόσμο, μια διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραίτητη. Οι σωστές λύσεις για τα προβλήματα των ΜΜΕ απαιτούν ομαδική εργασία και δημιουργία επαγγελματικών συνόλων απαρτιζόμενων από ενθουσιώδη και με υψηλή εξειδίκευση επαγγελματίες. Η πρόσληψη και η διατήρηση τέτοιων ταλαντούχων ατόμων είναι απαραίτητη για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους λογιστικές επιχειρήσεις.

Οι λογιστές θα πρέπει επίσης να είναι ανοιχτοί στη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες, προκειμένου να είναι σε θέση να χειριστούν τις πιο σύνθετες ανάγκες των πελατών τους. Οι λογιστικές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων, ενώσεων ή άλλων μέσων επέκτασης των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να μπορούν να πείσουν τους ενδεχόμενους πελάτες της εταιρείας τους ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ως εκ τούτου, τα βασικά συστατικά για τις μικρομεσαίες λογιστικές επιχειρήσεις είναι η παροχή ενός φάσματος αρίστης ποιότητος υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, εκτελουμένων με τη μέγιστη δυνατή επαγγελματική ικανότητα. Αυτές οι ιδιότητες και ικανότητες πρέπει επίσης να παρουσιάζονται στην αγορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελκύονται οι ενδεχόμενοι πελάτες.

Απαραίτητη είναι επίσης η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων. Η παγκοσμιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα πολλοί τομείς που μόλις πριν από λίγα χρόνια ήταν τοπικής εμβέλειας να είναι πλέον διεθνείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί μεν οι τοπικές αγορές να είναι περιορισμένου μεγέθους αλλά, ταυτοχρόνως, σήμερα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες λογιστικές επιχειρήσεις να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να δραστηριοποιηθούν διεθνώς.

Αυτό αποτελεί μια ευκαιρία, αλλά και μια πρόκληση για τις μικρομεσαίες λογιστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έρευνα της IFAC σχετικά με τις μικρομεσαίες λογιστικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (57%) ανέφεραν ότι μόνο το 5% ή λιγότερο των πελατών τους, οι οποίοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν διεθνείς δραστηριότητες.

Εκτός από εκείνους που δραστηριοποιούνται σε αγορές εξειδικευμένων υπηρεσιών (για παράδειγμα, τη διαχείριση χρεοκοπιών, τις τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις ή πολύ μικρών τοπικών επιχειρηματιών), η διεθνοποίηση θα είναι σημαντική για τις λογιστικές επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να κρατήσουν τους καλύτερους εκ των υφισταμένων πελατών τους και να προσελκύσουν καινούργιους. Αν μια μικρομεσαία λογιστική επιχείρηση δεν λύνει τα προβλήματα των πελατών, η απώλειά τους είναι απλώς θέμα χρόνου για τον λογιστή.

Τα καλά νέα είναι ότι το 24% των λογιστικών επιχειρήσεων εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν σε δίκτυο, ένωση ή συμμαχία, η οποία θα μπορεί να τους προσφέρει δυνατότητα διεθνούς παροχής υπηρεσιών, και θα πρέπει, συνεπώς, να είναι περιζήτητη ως στρατηγική για την προσέλκυση και διατήρηση πελατών. Τα ευρήματα της έρευνας πιστοποιούν επίσης ότι οι μικρομεσαίες λογιστικές επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν ένα μεγάλο ποσοστό πελατών με διεθνείς δραστηριότητες είναι πιο πιθανό να ανήκουν οι ίδιες σε δίκτυο, ένωση ή συμμαχία, σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το μέλλον

Με όλες αυτές τις αλλαγές και τις προκλήσεις, έχει μέλλον το επάγγελμα; Φυσικά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ αυτού. Η κοινωνία απαιτεί περισσότερη διαφάνεια. Οι χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες θεωρούνται κοινωνικό αγαθό, όχι ιδιωτική υπόθεση. Οι εταιρείες έχουν ανάγκη κάποιον ο οποίος να παράσχει εργασίες διασφάλισης προκειμένου να επέλθει αύξηση της εμπιστοσύνης στα οικονομικά αποτελέσματα και στην επιχείρηση συνολικά. Το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθίστανται πλέον περίπλοκα και, ως εκ τούτου, απαιτείται ένα πλέον ανεξάρτητο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Αλλά, από την άλλη πλευρά, οι λογιστές πρέπει να προσαρμοστούν στις μεγάλες αλλαγές τις οποίες αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους. Το λογιστικό επάγγελμα πρέπει να καταστεί ελκυστικό για τους ταλαντούχους νέους και να ενσωματωθεί στην πρακτική εκτέλεσή του η τεχνολογία. Θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και να κρατήσουμε το μυαλό ανοικτό σε διαφορετικούς πολιτισμούς και επαγγέλματα. Σίγουρα το επάγγελμα θα πετύχει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

* Ο Antoni Gόmez είναι ο διεθνής πρόεδρος της Auren, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στα λογιστικά, τον έλεγχο, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη φορολογία και τις νομικές υποθέσεις, η οποία εξυπηρετεί μικρές και μεσαίες μονάδες σε 9 χώρες. Ήταν ένας εκ των ιδρυτικών εταίρων του ισπανικού γραφείου της Auren στη Βαρκελώνη. Είναι επίσης πρόεδρος της Antea, μιας διεθνούς συμμαχίας ανεξάρτητων επιχειρήσεων και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Καταλωνίας. Ο κ. Gόmez έγινε μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους της IFAC τον Ιανουάριο του 2015.

Δημοσιεύθηκε στο IFAC Global Knowledge Gateway

Μετάφραση: Σπύρος Αλαμάνος, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

Copyright © Απρίλιος 2015 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Χρησιμοποιείται με άδεια της IFAC. Επικοινωνία στο permissions@ifac.org για αίτηση άδειας αναπαραγωγής, αποθήκευσης ή μετάδοσης αυτού του εγγράφου. Η έκδοση αυτή έχει μεταφραστεί από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδα (ΣΟΕΛ). Η IFAC δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα της μετάφρασης ή για ενέργειες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής.

Copyright © April 2015 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact Permissions@ifac.org for permission to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of this document. This publication has been translated from the English language into Greek by Institute of Certified Public Accountants of Greece (SOEL). IFAC assumes no responsibility for the accuracy and completeness of the translation or for actions that may ensue as a result thereof.