• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Οι 5 μεγάλες τράπεζες ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό μετά τα capital controls

Διευκρινίσεις δίνουν σήμερα οι τράπεζες στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εξαιτίας κυρίως της τραπεζικής αργίας, των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), αλλά και της επικείμενης συνολικής αξιολόγησης εκ μέρους της Εποπτικής Αρχής (EKT).

Ακολουθούν αναλυτικά οι ανακοινώσεις των τραπεζών.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας στο Ευρωσύστημα την 30 Ιουνίου 2015 είχε διαμορφωθεί σε 27,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μέσω ELA 17,6 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 2,0 δισ. ευρώ σε σχέση με 19 Μαΐου 2015, όπως είχε ανακοινωθεί στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2015, ενώ τον Ιούλιο δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή. Η αξία των μη χρησιμοποιούμενων ενεχύρων υπερβαίνει τα 6.0 δισ. ευρώ σε τρέχουσες αποτιμήσεις, ενώ οι τρέχουσες εκροές καταθέσεων έχουν ήδη εμφανίσει τάσεις σημαντικής αποκλιμάκωσης.

Επιπλέον, η όποια επίπτωση από τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα στην κεφαλαιακή επάρκεια και στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της ΕΤΕ δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν επί του παρόντος. Σημειώνεται, ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την επικείμενη Άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης (ComprehensiveAssessment) που θα διενεργηθεί άμεσα από τον Ενιαίο ΕποπτικόΜηχανισμό (Single Supervisory Mechanism, SSM) στο πλαίσιο της «Δήλωσης της Συνόδου για το ευρώ της 12 Ιουλίου 2015» και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανακεφαλαιοποίησης, σε περίπτωση που από την Άσκηση προκύψουν κεφαλαιακές ελλείψεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας την 31 Μαρτίου 2015 ανέρχονταν σε 3.855 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 1.888 εκατ. ευρώ αφορά στις ζημιές από τοPSI(PrivateSectorInvolvement) το 2012, 1.385 εκατ. ευρώ σε ζημιές πιστωτικού κινδύνουκαι 582 εκατ. ευρώ σε φορολογικές ζημιές. Η ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αξιολογείται περιοδικά στο πλαίσιο της σύνταξης των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα, θετικά και αρνητικά, στοιχεία, περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης των ήδη υπαρκτών φορολογικών προσωρινών διαφορών, των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων καιτων προβλεπόμενων μελλοντικών φορολογικών κερδών. Ως είθισται, για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2015 θα διενεργηθεί επισκόπηση από τον ορκωτό ελεγκτή της ΕΤΕ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημέρωνει την επενδυτική κοινότητα για τα ακόλουθα θέματα:

– Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια. Η τραπεζική αργία ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2015 και έληξε στις 20 Ιουλίου 2015. Διατηρήθηκαν, ωστόσο, σε ισχύ οι περιορισμοί αναλήψεων μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων. Οι επιπτώσεις των capital controls για την οικονομία δεν μπορούν ακόμη να προσδιορισθούν επακριβώς. Ένας δε από τους στόχους -μεταξύ άλλων- της επικείμενης Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι και ο προσδιορισμός των επιπτώσεων στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών από την εφαρμογή των capital controls. Παράλληλα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το 1ο 6μηνο 2015 βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία κατάρτισης και επισκόπησης από τους ορκωτούς ελεγκτές. Συνεπώς, στην παρούσα φάση η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις σχετικές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή της επάρκεια. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν τον Μάρτιο 2015, οπότε και ο Όμιλος Πειραιώς είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 11,6% και συνολικό κεφαλαιακό δείκτη 11,7%.

– Ύψος χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. Το σύνολο της αντληθείσας μέσω Ευρωσυστήματος ρευστότητας της Τράπεζας Πειραιώς ανερχόταν στις 30 Ιουνίου 2015 στα 37 δισ. ευρώ (15 δισ. ευρώ μέσω ΕΚΤ και 22 δισ. ευρώ μέσω ELA), ποσό αμετάβλητο μέχρι σήμερα.

– Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όπως προαναφέρθηκε στο σημείο περί επιπτώσεων στην κεφαλαιακή επάρκεια και με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η Τράπεζα δεν διαθέτει στοιχεία, ώστε να προσδιορισθούν με αξιοπιστία οι επιπτώσεις της τραπεζικής αργίας και των capital controls στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα επηρεασθεί κυρίως από το εύρος της διαφαινόμενης υποχώρησης του ΑΕΠ και την εξέλιξη του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα, με αντιστάθμιση από την επίπτωση του αναπτυξιακού πακέτου χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό συμφωνήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης στις 12 Ιουλίου 2015.

– Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Ηανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων συνιστά κατά πάγια τακτική μέρος των εργασιών κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε στάδιο προετοιμασίας και επισκόπησης από τους ορκωτούς ελεγκτές. Το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2015 ανερχόταν σε 4,0 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 1,3 δισ. ευρώ σχετίζονταν με την απομείωση ομολόγων ελληνικού δημοσίου από το PSI του 2012 (30 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν), τα 2,2 δισ. ευρώ με απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων συνέπεια της ύφεσης στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα χρόνια (αόριστος χρονικός ορίζοντας χρήσης) και τα 0,5 δισ. ευρώ με μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές (5 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν).

– Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR), των stress tests και της ανακεφαλαιοποίησης. Εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τη Συνολική Αξιολόγηση, που θα πραγματοποιηθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism) της ΕΚΤ και θα καλύπτει τον έλεγχο ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR) και επιπρόσθετα θα συμπεριλαμβάνει διαδικασίες Stress Test και Join-Up, παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν πριν από ένα χρόνο, χωρίς να έχουν αποσαφηνισθεί ακόμη το πλαίσιο, ο τρόπος και τα ενδεχόμενα εργαλεία ανακεφαλαιοποίησης.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, όπως και το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ήταν σε καθεστώς τραπεζικής αργίας από τις 29 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου 2015, σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιουνίου 2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Στο πλαίσιο και υπό τους περιορισμούς των οριζομένων από τις διατάξεις αυτές, η Τράπεζα εξυπηρέτησε πλήρως τις ανάγκες των 5 εκατομμυρίων πελατών της στην Ελλάδα, οι οποίες επιτρέπονταν από την ΠΝΠ, και τους παρείχε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της.

Από τις 20 Ιουλίου 2015, με τη λήξη της τραπεζικής αργίας, το σύνολο των 778 καταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του κοινού, υπό τους περιορισμούς της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 και της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης της 24ης Ιουλίου 2015. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων από τα τέλη Ιουνίου 2015 ως σήμερα, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση σχεδόν 340 χιλιάδων νέων χρεωστικών καρτών, ενέγραψε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank περίπου 75 χιλιάδες νέους χρήστες, διεκπεραίωσε κατά μέσο όρο πάνω από 100 χιλιάδες ηλεκτρονικές συναλλαγές ημερησίως (+50% έναντι της προηγούμενης περιόδου) και εργάσθηκε εστιασμένα και αποτελεσματικά για την εξυπηρέτηση των πελατών της υπό τις νέες συνθήκες, που διαμορφώθηκαν στην τραπεζική αγορά στην Ελλάδα.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 1ου 6μήνου 2015 οι καταθέσεις της Τράπεζας στην Ελλάδα εμφάνισαν μείωση 28%, ενώ, ειδικά από τη λήξη της τραπεζικής αργίας και ως σήμερα, οι καταθέσεις δεν εμφανίζουν πρόσθετες εκροές.

EUROBANK

Κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

α) Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας της 31.3.2015, ο συντελεστής μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1-CET1) επί του σταθμισμένου ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 14,2%, ο δείκτης μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier 1) σε 14,2% και ο συντελεστής φερεγγυότητας (Capital adequacy ratio-CAD) σε 14,5%. Επί του παρόντος η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αξιόπιστα τις επιπτώσεις στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειάς της από την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, κάτι που αποτελεί έναν, μεταξύ άλλων, από τους στόχους της επικείμενης Συνολικής Αξιολόγησης (ΣΑ) που διενεργείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η εν λόγω ΣΑ αναμένεται να λάβει υπ’ όψιν τη συνδυαστική επίδραση i) του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) – αξιολογώντας την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας, περιλαμβανομένης της επάρκειας των περιουσιακών στοιχείων, της αποτίμησης των εξασφαλίσεων και των σχετικών προβλέψεων και ii) της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (ST) – για να εξετάσει την ανθεκτικότητα του ισολογισμού της Τράπεζας σε σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

β) Κατά την 30 Ιουνίου 2015 η χρηματοδότηση της Τράπεζας από τον μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος ανερχόταν σε 32,7 δισ. ευρώ (31.3.2015: 29 δισ. ευρώ), εκ των οποίων 22,9 δισ. ευρώ (31.3.2015: 19,9 δισ. ευρώ) αφορούσαν σε χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας – ELA, ως αποτέλεσμα της μείωσης των καταθέσεων και της μείωσης δανεισμού από συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων. Επισημαίνεται ότι από τις 30.6.2015 μέχρι και σήμερα τα ανωτέρω μεγέθη δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά.

γ) Επί του παρόντος η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αξιόπιστα τις επιπτώσεις στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, οι οποίες αναμένεται να αξιολογηθούν κατά την επικείμενη ΣΑ, βάσει των παραδοχών που θα οριστούν από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Επίσης, η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να παράσχει επί του παρόντος αξιόπιστη πληροφόρηση αναφορικά με το ύψος των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της 30.6.2015, δεδομένου ότι η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2015 είναι σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε εξέλιξη και η άσκηση ανακτησιμότητας του αναβαλλόμενου φόρου βάσει επικαιροποιημένων επιχειρηματικών σχεδίων. Ωστόσο επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται και στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας της 31.3.2015, το 82,12% των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της 31.3.2015 (δηλ. 3.225 εκατ. ευρώ εκ συνόλου 3.927 εκατ. ευρώ) αφορούν σε φορολογικές ζημίες από τη συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (1.200 εκατ. ευρώ), οι οποίες υπόκεινται σε τριακονταετή απόσβεση από το 2012 και εφεξής, καθώς και σε προσωρινές διαφορές λόγω προβλέψεων απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (2.025 εκατ. ευρώ), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό.

δ) Σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία της ΣΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Κατόπιν της ολοκλήρωσής της η Τράπεζα θα εξετάσει τις επόμενες ενέργειές της.

ALPHA BANK

Κατόπιν της από 28.7.2015 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διά της οποίας η Τράπεζα (μεταξύ άλλων) καλείται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις εκτιμώμενες επιπτώσεις επί της ομαλής λειτουργίας και οικονομικής καταστάσεως αυτής, συνεπεία των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων που επιβλήθηκαν δια αλληλοδιαδόχων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, η Τράπεζα γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα, με ημερομηνία 30.6.2015, ελάμβανε συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ύψους Ευρώ 27,8 δισ., αναλυόμενη σε 4,8 δισ. ευρώ μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) και 23,0 δισ. ευρώ διά του μηχανισμού ELΑ μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα, πληρούσα τους δείκτες φερεγγυότητας της κειμένης νομοθεσίας, αποτελεί αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο για την άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα.

Οι τυχόν επιπτώσεις των προσφάτων εξελίξεων στην κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης, καθώς και στη διαμόρφωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν επί του παρόντος. Άλλωστε, η επικείμενη διαγνωστική διαδικασία που θα διενεργήσει ο οικείος επόπτης (Single Supervisory Mechanism, SSM), αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση των ανωτέρω επιπτώσεων και η Τράπεζα δεν δύναται να προκαταλάβει τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας.

Επιπλέον, η διαδικασία αναγνωρίσεως των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων της 30.6.2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά αποτελέσματα θα καταστούν διαθέσιμα με τη δημοσίευση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) της Τραπέζης, σε ενοποιημένη βάση, με στοιχεία 31.3.2015 ανήρχετο σε 13,1%, ενώ το ύψος των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων ανήρχετο συνολικά σε ποσό 3,7 δισ. εκ. ευρώ του οποίου ποσοστό 70% περίπου σχετίζεται με τις ζημίες απομειώσεως δανείων και απαιτήσεων καθώς και τις ζημίες από το PSI.

Λοιπά, κατά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς γνωστοποίηση στοιχεία θα αποτελέσουν, αφ’ ενός κατά την ύπαρξή των, αφ’ ετέρου κατά το ποσό αυτών, αντικείμενο διαπιστώσεως υπό του SSM, δυνάμει διαγνωστικής διαδικασίας, η προετοιμασία της οποίας έχει ήδη εκκινήσει και η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

ATTICA BANK

Σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και αναφορικά με την υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με νέα γεγονότα που ενδέχεται να επιφέρουν μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς, της οικονομικής κατάστασης και των λειτουργικών της αποτελεσμάτων της, η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις βασικότερες εξελίξεις που επηρέασαν τη λειτουργία της αγοράς και της ίδιας, από τις 28.6.2015 (έναρξη τραπεζικής αργίας) έως και σήμερα και που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην τιμή των μετοχών και των λοιπών χρεογράφων εκδόσεως της Τράπεζας.

Επιπτώσεις στην τιμή και στη ρευστότητα της μετοχής ενδέχεται να έχει και η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπό το καθεστώς περιορισμών από σήμερα.

Η Τράπεζα έχει βασίσει την παρούσα ανακοίνωση στις τρέχουσες συνθήκες και σε στοιχεία που είναι γνωστά κατά την ημερομηνία έκδοσής της.

Ειδικότερα:

• Οι εγχώριες Τράπεζες λειτούργησαν υπό καθεστώς τραπεζικής αργίας από τις 28.6.2015 έως και τις 19.7.2015 και έκτοτε εκτελούν τις εργασίες τους υποκείμενες σε ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), ενώ εξακολουθούν να υφίστανται απαγορεύσεις ή/και περιορισμοί στη διενέργεια ορισμένων τραπεζικών εργασιών, οι οποίοι αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματά τους κατά το β’ 3μηνο του έτους και για όσο διάστημα εφαρμόζονται, καθώς περιορίζουν τις δυνατότητες άντλησης εσόδων τόσο από νέες δραστηριότητες/συναλλαγές, όσο και από ήδη υφιστάμενες.

• Η ρευστότητα των εγχώριων τραπεζών, συνεπώς και της Attica Bank, έχει δεχτεί αρνητικές πιέσεις εντός του 2015, οι οποίες εντείνονται λόγω αβεβαιότητας και συνεχιζόμενης εκροής καταθέσεων. Ως αποτέλεσμα, η εξάρτηση της Τράπεζας από τη χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος αυξήθηκε και στις 30.6.2015 ανερχόταν συνολικά σε 890 εκατ. ευρώ (ΕΚΤ: 70 εκατ. ευρώ, ELA: 820 εκατ. ευρώ). Υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες, η Τράπεζα ή οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου ενδέχεται να απαιτηθεί να εξασφαλίσει περαιτέρω χρηματοδοτική υποστήριξη, το τελικό ύψος της οποίας θα εξαρτάται εκτός των άλλων και από τους όρους που θα ισχύουν αναφορικά με τις αποδεκτές εξασφαλίσεις.

• Πιέσεις δέχεται και η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, και συνεπώς και της Attica Bank, καθώς από τα τέλη του 2014 παρατηρείται επιδείνωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων, με αποτέλεσμα τη διάβρωση της κεφαλαιακής βάσης. Με δεδομένες τις παραπάνω εξελίξεις, προγραμματίζεται από τις εποπτικές αρχές η διεξαγωγή άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και η εκτίμηση των νέων κεφαλαιακών αναγκών των εγχώριων τραπεζών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου του 2015 και να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, η κεφαλαιακή βάση της Attica Bank ενδεχομένως να απαιτηθεί να ενισχυθεί μελλοντικά με ποσό πέραν της αναγγελθείσας από την Τράπεζα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (434 εκατ. ευρώ). Μεταξύ των παραμέτρων που αναμένεται να ληφθούν υπόψη στην αναφερόμενη άσκηση είναι: α) το δυσμενές εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και οι ασθενείς προοπτικές, β) το πλαίσιο και το εύρος προσμέτρησης του αναβαλλόμενου φόρου που θα καθορίσει το ύψος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και γ) το επίπεδο της προστασίας των δανειοληπτών και άλλων ομάδων έναντι μονομερών ενεργειών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Προς το παρόν, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής, οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών που θα προσδιοριστούν μετά από το ανωτέρω stress test, παραμένουν άγνωστοι.

• Η θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4335/2015 περί ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα των πιστωτών και των μετόχων και των καταθετών των εγχώριων τραπεζών. Ο νόμος περιλαμβάνει τέσσερα εργαλεία και εξουσίες εξυγίανσης: (α) την πώληση του συνόλου ή τμήματος των δραστηριοτήτων και των τίτλων εκδόσεως ενός πιστωτικού ιδρύματος, (β) τη δημιουργία μεταβατικού ιδρύματος (γ) το διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων και τη μεταφορά απομειωμένων ή προβληματικών περιουσιακών στοιχείων σε ένα όχημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και (δ) την αναδιάρθρωση παθητικού (bail-in), η οποία δίνει στις αρχές εξυγίανσης την εξουσία να διαγράψουν τις απαιτήσεις των μη εξασφαλισμένων πιστωτών ενός ιδρύματος και να μετατρέψουν τις μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις σε μετοχικό κεφάλαιο (βάσει ορισμένων παραμέτρων ως προς το ποιες απαιτήσεις θα είναι επιλέξιμες). Ειδικά όσον αφορά την επιλογή αναδιάρθρωσης του παθητικού (bail-in), αυτή προβλέπεται να εφαρμοσθεί από την 1.1.2016.

Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται στον νόμο θα επηρεάσουν το πώς διοικούνται τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτικές εταιρίες, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματα των μετόχων, των πιστωτών και των καταθετών. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς όλες τις επιπτώσεις τυχόν εφαρμογής του νόμου και τυχόν αντίκτυπό του στα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Ομίλου.

• Ο Όμιλος επηρεάζεται από την πορεία της ελληνικής οικονομίας τις προοπτικές της. Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με την ΕΚΤ στις 10 Ιουλίου 20151, προβλέπεται επιδείνωση της ύφεσης το 2015 και καταγράφονται δυσμενείς προοπτικές όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας για τα επόμενα χρόνια, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αντίστοιχα και την οικονομική κατάσταση των τραπεζών.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι αυτοί ενδεχόμενα και να αμβλυνθούν στο άμεσο μέλλον, καθόσον η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχεδιάζει μέτρα άμβλυνσης της ύφεσης και ενίσχυσης της κυκλοφορίας του χρήματος μέσω των Τραπεζών, ιδιαίτερα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εισαγωγικού εμπορίου.

Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι ο βασικός μέτοχος της Attica Bank, δηλαδή το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, που κατέχει το 50,67% των μετοχών της, στήριξε, καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας, και θα συνεχίσει να στηρίζει την Τράπεζα, στο μέτρο του δυνατού και με τις προϋποθέσεις που η κειμένη νομοθεσία το επιτρέπει.

(πηγή: iefimerida, tovima.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ)