• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η IFAC ορίζει ως «δημόσιο συμφέρον» τα καθαρά οφέλη που προκύπτουν για όλη την κοινωνία, καθώς και την τήρηση των διαδικαστικών κανόνων που εφαρμόζονται για λογαριασμό αυτής σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια, απόφαση ή πολιτική.

 

 

μετάφραση: μαρία τυροβολά

γραφείο διεθνών σχέσεων σοελ.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει έναν πρακτικό ορισμό του δημοσίου συμφέροντος και επιτρέπει στο άτομο να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο οι ενέργειες, οι αποφάσεις ή οι πολιτικές γίνονται για το δημόσιο συμφέρον. Ο ορισμός αυτός έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου της IFAC.

Η IFAC είναι της άποψης ότι τα οφέλη για την κοινωνία, που αναφέρονται στον ορισμό του δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να περιλαμβάνουν την ορθότητα και τον εξορθολογισμό της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής αναφοράς, τη διασυνοριακή συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη δημοσιονομική σύνεση στις δημόσιες δαπάνες, καθώς και την συνεισφορά των λογιστών στην εταιρική διακυβέρνηση, την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και την οργανωτική απόδοση.

 

Το δημόσιο

Η IFAC θεωρεί ότι το «δημόσιο» συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα και τις ομάδες, διότι οι ευθύνες του λογιστικού επαγγέλματος επηρεάζουν (άμεσα ή έμμεσα) κάθε πτυχή της κοινωνίας: τους επενδυτές, τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, τους πολίτες και τους φορολογούμενους, καθώς και εκείνους που αναζητούν ένα ανεκτό βιοτικό επίπεδο και ποιότητα περιβάλλοντος, για τους ίδιους και τις μελλοντικές γενιές. Ο βαθμός στον οποίο οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα έχει επηρεαστεί μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την αναλαμβανόμενη δράση, τις ληφθείσες αποφάσεις ή την εφαρμοζόμενη πολιτική.

 

Αξιολόγηση του εάν και κατά πόσον οι ενέργειες, οι αποφάσεις ή οι πολιτικές είναι προς το δημόσιο συμφέρον

Για να προσδιοριστεί εάν μια ενέργεια, απόφαση ή πολιτική έχει αναληφθεί προς το δημόσιο συμφέρον, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με βάση κριτήρια δημοσίου συμφέροντος, έχοντας επίγνωση των διαστάσεων τόσο του αποτελέσματος (καθαρά οφέλη) όσο και της διαδικασίας. Αυτό αφορά τα εξής:

• Εκτίμηση κόστους/οφέλους: Ο βαθμός στον οποίο, για την κοινωνία στο σύνολό της, τα οφέλη από τη δράση, την απόφαση ή την πολιτική υπερκαλύπτουν το κόστος, και

• Αξιολόγηση της διαδικασίας: Ο βαθμός στον οποίο ο τρόπος εξέτασης της δράσης, της απόφασης και της πολιτικής διεξήχθη με βάση τις ιδιότητες της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας, της ανεξαρτησίας, της ικανότητας, της τήρησης της νόμιμης διαδικασίας και της συμμετοχής.

Η IFAC αναγνωρίζει ότι η «αναλογικότητα» πρέπει να εφαρμοστεί και στις δύο αυτές αξιολογήσεις. Από την άποψη αυτή, ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζεται κάθε αξιολόγηση πρέπει να αντιστοιχεί στο μέγεθος, στο πεδίο εφαρμογής και στις πιθανές επιπτώσεις του υπό αξιολόγηση θέματος. Επιπλέον, οι πολιτισμικές διαφορές, καθώς και οι διαφορές συστημάτων δεοντολογίας, θα πρέπει να εξετάζονται κατά την αξιολόγηση του εάν και κατά πόσον εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, ιδίως όταν οι θεσμοί δραστηριοποιούνται διεθνώς.

 

Εφαρμογή του ορισμού του δημοσίου συμφέροντος

Η IFAC έχει αναπτύξει αυτόν τον ορισμό, καθώς και τις αξιολογήσεις, για να βοηθήσει στη δραστηριοποίηση και στη λήψη αποφάσεων που να είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Ο ορισμός χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών θέσεων για το επάγγελμα, στην αξιολόγηση της καταλληλότητας του νέου κανονισμού και στην ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων. Η IFAC θεωρεί ότι ο ορισμός και οι αξιολογήσεις έχουν σχέση με το ευρύτερο ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα και πέρα από αυτό, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση πολλών από τα θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν: την ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τα επαγγελματικά πρότυπα, την κανονιστική ρύθμιση και την εταιρική διακυβέρνηση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των ελεγκτών λογιστών, τη διασυνοριακή κινητικότητα των επαγγελματιών, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις της δομής της αγοράς και της επαγγελματικής ευθύνης για μεταρρύθμιση.

 

Tο ανωτέρω αποτελεί σύνοψη εκτενέστερου άρθρου.

 

Copyright © Νοέμβριος 2012 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Χρησιμοποιείται με άδεια της IFAC. Επικοινωνία στο permissions@ifac.org για αίτηση άδειας αναπαραγωγής, αποθήκευσης, ή μετάδοσης αυτού του εγγράφου.